Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Contenido principal

Organización Xestora da Seguridade Social

Corresponde aos órganos superiores dos departamentos ministeriais competentes da Administración Central do Estado tanto a potestade normativa sobre a Seguridade Social -impulso e dirección da súa organización xurídica- como a vixilancia, tutela e control da xestión.

A xestión e administración en si mesmas están encomendadas a entidades estatais, Xestoras da Seguridade Social, auxiliadas e complementadas polos denominados Servizos Comúns.

Como características da organización xestora da Seguridade Social en España poden mencionarse:

Natureza pública

Trátase de Entes Públicos dotados de personalidade xurídica propia e creados para levar a cabo, baixo a dirección e tutela do Ministerio correspondente, a xestión e administración das prestacións concedidas polo sistema da Seguridade Social.

Racionalización por Entidades Xestoras especializadas

Ao terse simplificado ao máximo as Entidades xestoras, as súas funcións racionalizáronse, e tras reintegrarse o Estado dalgunhas competencias que tiña asumidas a Seguridade Social (emprego, educación e servizos sociais) e que non eran propias da mesma, posibilitouse tamén unha clara delimitación das tres áreas de obxectivos específicos: a saúde, a Seguridade Social e os servizos de asistencia social.

Descentralización territorial e eficacia social

As Entidades Xestoras desenvolven a súa actividade en réxime descentralizado nos diferentes ámbitos territoriais. Constitucionalmente, correspóndelle ao Estado a lexislación básica e o réxime económico da Seguridade Social e, en determinados casos, corresponde ás Comunidades Autónomas o desenvolvemento normativo desta lexislación básica, así como a xestión e administración dos servizos.

Participación dos interesados

A Constitución determina no artigo 129.1 que "a Lei establecerá as formas de participación dos interesados na Seguridade Social e na actividade dos organismos públicos cuxa función afecte directamente á calidade da vida ou ao benestar xeral".

A participación no control e vixilancia da xestión das Entidades Xestoras efectúase,  dende o nivel estatal ao local,  por órganos nos que figuran por partes iguais, representantes dos sindicatos, das organizacións empresariais e da Administración Pública.

Ausencia de ánimo de lucro

Así o establece a propia Lei da Seguridade Social no art. 4º: "En ningún caso, a ordenación da Seguridade Social poderá servir de fundamento a operacións de lucro mercantil".

Tutela administrativa

Realízase polos Centros Directivos do Ministerio a través de diversos controis: de orde organizativa, de persoal e de orde económico-financeira, mediante a dirección e coordinación da xestión dos recursos humanos, financeiros e gastos da Seguridade Social.

Sometemento a un réxime xurídico

A Seguridade Social enmárcase no procedemento administrativo común xa que é un servizo público exercido por órganos estatais que realizan actos administrativos.

Contenido complementario
${loading}