Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Contenido principal

Organització Gestora de la Seguretat Social

Correspon als òrgans superiors dels departaments ministerials competents de l'Administració Central de l'Estat tant la potestat normativa sobre la Seguretat Social -impuls i direcció de la seua organització jurídica- com ara la vigilància, tutela i control de la gestió.

La gestió i administració en si mateixes estan encomanades a entitats estatals, Gestores de la Seguretat Social, auxiliades i complementades pels denominats Servicis Comuns.

Com notes característiques de l'organització gestora de la Seguretat Social a Espanya, poden esmentar-se:

Naturalesa pública

Es tracta d'Ens Públics dotats de personalitat jurídica pròpia i creats per dur a terme, baix la direcció i tutela del Ministeri corresponent, la gestió i administració de les prestacions concedides pel sistema de la Seguretat Social.

Racionalització per Entitats Gestores especialitzades

Per haver-se simplificat al màxim les Entitats gestores, les seues funcions s'han racionalitzat, i després de reintegrar-se l'Estat d'algunes competències que tenia assumides la Seguretat Social (ocupació, educació i servicis socials) i que no eren pròpies d'esta mateixa, s'ha possibilitat també una clara delimitació de les tres àrees d'objectius específics: la salut, la Seguretat Social i els servicis d'assistència social.

Descentralització territorial i eficàcia social

Les Entitats Gestores desenvolupen la seua activitat en règim descentralitzat en els diferents àmbits territorials. Constitucionalment, li correspon a l'Estat la legislació bàsica i el règim econòmic de la Seguretat Social i, en determinats casos, correspon a les Comunitats Autònomes el desenvolupament normatiu de la legislació bàsica esmentada, així com la gestió i administració dels servicis.

Participació dels interessats

La Constitució determina en l'article 129.1 que "la Llei establirà les formes de participació dels interessats en la Seguretat Social i en l'activitat dels organismes públics la funció dels quals afecte directament a la qualitat de la vida o al benestar general".

La participació en el control i vigilància de la gestió de les Entitats Gestores s'efectua, des del nivell estatal al local, per òrgans on figuren per parts iguals, representants dels sindicats, de les organitzacions empresarials i de l'Administració Pública.

Absència d'ànim de lucre

Així ho estableix la pròpia Llei de la Seguretat Social a l'art. 4t: "En cap cas, l'ordenació de la Seguretat Social podrà servir de fonament a operacions de lucre mercantil".

Tutela administrativa

Es realitza pels Centres Directius del Ministeri a través de diversos controls: d'ordre organitzatiu, de personal i d'ordre econòmic-financer, mitjançant la direcció i coordinació de la gestió dels recursos humans, financers i despeses de la Seguretat Social.

Submissió a un règim jurídic

La Seguretat Social s'emmarca en el procediment administratiu comú ja que és un servici públic exercit per òrgans estatals que realitzen actes administratius.

Contenido complementario
${loading}