Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Contenido principal

Organització gestora de la Seguretat Social

Correspon als òrgans superiors dels departaments ministerials competents de l'Administració central de l'Estat tant la potestat normativa sobre la Seguretat Social -impuls i direcció de la seva ordenació jurídica- com la vigilància, tutela i control de la gestió.

La gestió i administració en si mateixes estan encomanades a entitats estatals, gestores de la Seguretat Social, auxiliades i complementades pels anomenats serveis comuns.

Com a notes característiques de l'organització gestora de la Seguretat Social a Espanya, cal esmentar:

Naturalesa pública

Es tracta d'ens públics dotats de personalitat jurídica pròpia i creats per portar a terme, sota la direcció i tutela del Ministeri corresponent, la gestió i administració de les prestacions concedides pel sistema de la Seguretat Social.

Racionalització per entitats gestores especialitzades

En haver-se simplificat al màxim les entitats gestores, s'han racionalitzat les seves funcions i després que l'Estat s'ha reintegrat d'algunes competències que la Seguretat Social tenia assumides (ocupació, educació i serveis socials) i que no li eren pròpies, s'ha possibilitat també una delimitació clara de les tres àrees d'objectius específics: la salut, la Seguretat Social i els serveis d'assistència social.

Descentralització territorial i eficàcia social

Les entitats gestores desenvolupen la seva activitat en règim descentralitzat en els diferents àmbits territorials. Segons la Constitució, li correspon a l'Estat la legislació bàsica i el règim econòmic de la Seguretat Social i, en determinats casos, correspon a les comunitats autònomes el desenvolupament normatiu d'aquesta legislació bàsica, i també la gestió i administració dels serveis.

Participació dels interessats

La Constitució determina a l'article 129.1 que "la Llei establirà les formes de participació dels interessats en la Seguretat Social i en l'activitat dels organismes públics la funció dels quals afecti directament la qualitat de vida o el benestar general".

La participació en el control i vigilància de la gestió de les entitats gestores s'efectua,  des del nivell estatal al local,  per òrgans en què figuren, en parts iguals, representants dels sindicats, de les organitzacions empresarials i de l'Administració Pública.

Sense ànim de lucre

Així ho estableix la mateixa Llei de la Seguretat Social a l'art. 4: "En cap cas, l'ordenació de la Seguretat Social no pot servir de fonament a operacions de lucre mercantil".

Tutela administrativa

S'efectua pels centres directius del Ministeri a través de diversos controls: d'ordre organitzatiu, de personal i d'ordre economicofinancer, mitjançant la direcció i coordinació de la gestió dels recursos humans, financers i despeses de la Seguretat Social.

Submissió a un règim jurídic

La Seguretat Social s'emmarca en el procediment administratiu comú en ser un servei públic exercit per òrgans estatals que duen a terme actes administratius.

Contenido complementario
${loading}