Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Pensió a favor de familiars

Procediment

Procedimiento de pensión en favor de familiares

Informació general


Objecte:

Protegir la situació de necessitat econòmica ocasionada per la  defunció de la persona que origina la prestació.

Beneficiaris:

Els familiars següents que, havent conviscut i depès econòmicament del causant amb una antelació mínima de 2 anys a la data de defunció, no tinguen dret a una altra pensió pública, no tinguen mitjans de subsistència i acrediten els requisits establits:

 • Néts/es i germans/es.
 • Mare i àvies.
 • Pare i avis.
 • Fills/es i germans/es de pensionistes de jubilació o incapacitat permanent.
Causant:

Persona morta o desapareguda la mort de la qual origina el dret a la prestació.

Requisits:

Serà necessari acreditar un període de cotització, que variarà segons la situació laboral del difunt i de la causa que determina la mort:

 • En alta o situació assimilada a l'alta, 500 dies dins d' un període ininterromput de 5 anys immediatament anteriors a la defunció o 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • No d'alta: 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • Pensionistes: No s'exigeix període de cotització.

No s'exigeix període previ de cotització quan la mort es produeix com a conseqüència d'accident o malaltia professional.

Quantia:

La prestació econòmica es calcula aplicant el percentatge del 20 per cent a la corresponent base reguladora, aquesta és diferent segons la situació laboral del difunt en la data de la defunció i de la causa que determine la mort.

Si no hi ha cònjuge supervivent, ni fills amb dret a pensió, la quantia de la pensió a favor de familiars s'incrementarà amb el 52 per cent corresponent a la viudetat segons ordre de preferència i amb el límit del 100 per cent de la base reguladora.

Efectes econòmics:
 • Causants en alta, assimilada a l'alta o no alta: Dia següent a la data del fet causant, quan la sol·licitud es presente en els 3 mesos següents a la data de la defunció.
 • Causants pensionistes: Dia primer del mes següent a la data del fet causant, quan la sol·licitud es presente en els 3 mesos següents a la data de la defunció.

Quan la sol·licitud es presente fora dels 3 mesos següents a la data de la defunció, es meritarà amb una retroactivitat màxima de 3 mesos a la data de sol·licitud.

Pagaments:

La pensió s'abona mensualment, amb dues pagues extraordinàries en els mesos de juny i de novembre, llevat en les pensions d'accidents de treball i malaltia professional, que es reparteixen entre les dotze mensualitats ordinàries.

La pensió té garantides quanties mínimes i es revaloritzen al començament de cada any.

La pensió està subjecta a l'Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF).

Compatibilitats / Incompatibilitats:
 • La pensió serà incompatible amb un determinat nivell de rendes i amb la percepció d'altra pensió pública.
 •  La realització de treballs per part de néts i germans majors de 18 anys produeix els mateixos efectes suspensius que en la pensió d'orfandat.
Terminis:

Presentació de sol·licitud: No hi ha terminis.

Resolució de l'expedient: 90 dies des de la data de presentació de la sol·licitud. Actualment, el termini mitjà és de 13 dies.

Extinció:

Néts/es i germans/es:

 • Per compliment de l'edat màxima, llevat incapacitats.
 • Per cessar la incapacitat que dona dret a la pensió.
 • Per adopció.
 • Per contraure matrimoni, llevat excepcions.
 • Per defunció.
 • Per comprovar-se que no va morir el treballador desaparegut.

Ascendents i fills i germans de pensionistes:

 • Per contraure matrimoni.
 • Per defunció.
 • Per comprovar-se que no va morir el treballador desaparegut.
Impresos:

Sol·licitud de Prestacions de Supervivència.

Documentació:

Els documents que es detallen en el model de sol·licitud.

On es tramita:

Als Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social i a les direccions provincials i locals de l'Institut Social de la Marina, els treballadors del mar.

Entitat competent:

El reconeixement del dret a la pensió correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina, per als treballadors del mar. Quan la mort siga deguda a un accident laboral, podrà correspondre a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Altres dades d'interés:
 • El dret a la percepció del subsidi no prescriu.
 • A l'efecte d'accidents de treball i malalties professionals, es considera que el difunt es trobava en alta de ple dret en la data de la defunció, encara que l'empresari haja incomplit les seues obligacions. Quan el pare o mare es trobaren a càrrec del mort, es reconeixerà, a més, una indemnització especial preu fet de 9 mensualitats o de 12, si són tots dos, de la base reguladora.
 • Règims Especials

 

Preguntes més freqüents 

Complementary Content
${loading}