Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Pensión a prol de familiares

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Información xeral


Obxecto:

Protexer a situación de necesidade económica ocasionada polo falecemento  da persoa que orixina a prestación.

Beneficiarios:

Os familiares seguintes que, despois de convivir e depender economicamente do causante cunha antelación mínima de 2 anos á data de falecemento, non teñan dereito a outra pensión pública, carezan de medios de subsistencia e acrediten os requisitos establecidos:

 • Netos/as e irmáns/ás.
 • Nai e avoas.
 • Pai e avós.
 • Fillos/as e irmáns/ás de pensionistas de xubilación ou incapacidade permanente.
Causante:

Persoa falecida ou desaparecida cuxa morte orixina o dereito á prestación.

Requisitos:

Será necesario acreditar un período de cotización, que variará segundo a situación laboral do falecido e da causa que determina a morte:

 • En alta ou situación asimilada á alta, 500 días dentro dun período ininterrompido de 5 anos inmediatamente anteriores ao falecemento ou 15 anos ao longo de toda a vida laboral.
 • En non alta: 15 anos ao longo de toda a vida laboral.
 • Pensionistas: Non se esixe período de cotización.

Non se esixe período previo de cotización cando a morte se produce como consecuencia de accidente ou enfermidade profesional.

Contía:

A prestación económica calcúlase aplicando a porcentaxe do 20 por cento á correspondente base reguladora, sendo esta diferente segundo a situación laboral do falecido na data de falecemento e da causa que determine a morte.

Se non hai cónxuxe sobrevivente nin fillos con dereito a pensión, a contía da pensión en favor de familiares incrementarase co 52 por cento correspondente á viuvez segundo orde de preferencia e co límite do 100 por cento da base reguladora.

Efectos económicos:
 • Causantes en alta, asimilada á alta ou non alta: Día seguinte á data do feito causante, cando a solicitude se presente nos 3 meses seguintes á data do falecemento.
 • Causantes pensionistas: Día primeiro do mes seguinte á data do feito causante, cando a solicitude se presente nos 3 meses seguintes á data do falecemento.

Cando a solicitude se presente fóra dos 3 meses seguintes á data do falecemento, percibirase cunha retroactividade máxima de 3 meses á data de solicitude.

Pagamentos:

A pensión abóase mensualmente, con dúas pagas extraordinarias nos meses de xuño e de novembro, agás nas pensións de accidente de traballo e enfermidade profesional, que se reparten entre as doce mensualidades ordinarias.

A pensión ten garantidas contías mínimas e revalorízase ao comezo de cada ano.

A pensión está suxeita ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).

Compatibilidades / Incompatibilidades:
 • A pensión será incompatible cun determinado nivel de rendas e coa percepción doutra pensión pública.
 •  A realización de traballos por parte de netos e irmáns maiores de 18 anos produce os mesmos efectos suspensivos que na pensión de orfandade.
Prazos:

Presentación de solicitude: Non existen prazos.

Resolución do expediente: 90 días dende a data de presentación da solicitude. Actualmente, o prazo medio é de 13 días.

Extinción:

Netos/as e irmáns/ás:

 • Por chegar á idade máxima, agás incapacitados.
 • Por cesar a incapacidade que outorga dereito á pensión.
 • Por adopción.
 • Por casarse, agás excepcións.
 • Por falecemento.
 • Por comprobarse que non faleceu o traballador desaparecido.

Ascendentes e fillos e irmáns de pensionistas:

 • Por casarse.
 • Por falecemento.
 • Por comprobarse que non faleceu o traballador desaparecido.
Impresos:

Solicitude de Prestacións de Supervivencia.

Documentación:

Os documentos que se detallan no modelo de solicitude.

Onde se tramita:

Nos Centros de Atención e Información da Seguridade Social e nos enderezos provinciais e locais do Instituto Social da Mariña, os traballadores do mar.

Entidade competente:

O recoñecemento do dereito á pensión corresponde ao Instituto Nacional da Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña, para os traballadores do mar. Cando a morte sexa debida a accidente de traballo, poderá corresponder á Mutua Colaboradora coa Seguridade Social.

Outros datos de interese:
 • O dereito á percepción da pensión non prescribe.
 • Para os efectos de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, considérase que o falecido se encontraba en alta de pleno dereito na data do falecemento, aínda que o empresario incumprise as súas obrigas. Cando o pai ou nai se encontrasen a cargo do falecido, recoñecerase, ademais, unha indemnización especial a prezo fixado de 9 mensualidades ou de 12, se son ambos os dous, da base reguladora.
 • Réximes Especiais

 

Preguntas máis frecuentes 

Complementary Content
${loading}