Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Pensión a prol de familiares

Procedemento

Procedimiento de pensión en favor de familiares

Información xeral


Obxecto:

Protexer a situación de necesidade económica ocasionada polo falecemento  da persoa que orixina a prestación.

Beneficiarios:

Os familiares seguintes que, despois de convivir e depender economicamente do causante cunha antelación mínima de 2 anos á data de falecemento, non teñan dereito a outra pensión pública, carezan de medios de subsistencia e acrediten os requisitos establecidos:

 • Netos/as e irmáns/ás.
 • Nai e avoas.
 • Pai e avós.
 • Fillos/as e irmáns/ás de pensionistas de xubilación ou incapacidade permanente.
Causante:

Persoa falecida ou desaparecida cuxa morte orixina o dereito á prestación.

Requisitos:

Será necesario acreditar un período de cotización, que variará segundo a situación laboral do falecido e da causa que determina a morte:

 • En alta ou situación asimilada á alta, 500 días dentro dun período ininterrompido de 5 anos inmediatamente anteriores ao falecemento ou 15 anos ao longo de toda a vida laboral.
 • En non alta: 15 anos ao longo de toda a vida laboral.
 • Pensionistas: Non se esixe período de cotización.

Non se esixe período previo de cotización cando a morte se produce como consecuencia de accidente ou enfermidade profesional.

Contía:

A prestación económica calcúlase aplicando a porcentaxe do 20 por cento á correspondente base reguladora, sendo esta diferente segundo a situación laboral do falecido na data de falecemento e da causa que determine a morte.

Se non hai cónxuxe sobrevivente nin fillos con dereito a pensión, a contía da pensión en favor de familiares incrementarase co 52 por cento correspondente á viuvez segundo orde de preferencia e co límite do 100 por cento da base reguladora.

Efectos económicos:
 • Causantes en alta, asimilada á alta ou non alta: Día seguinte á data do feito causante, cando a solicitude se presente nos 3 meses seguintes á data do falecemento.
 • Causantes pensionistas: Día primeiro do mes seguinte á data do feito causante, cando a solicitude se presente nos 3 meses seguintes á data do falecemento.

Cando a solicitude se presente fóra dos 3 meses seguintes á data do falecemento, percibirase cunha retroactividade máxima de 3 meses á data de solicitude.

Pagamentos:

A pensión abóase mensualmente, con dúas pagas extraordinarias nos meses de xuño e de novembro, agás nas pensións de accidente de traballo e enfermidade profesional, que se reparten entre as doce mensualidades ordinarias.

A pensión ten garantidas contías mínimas e revalorízase ao comezo de cada ano.

A pensión está suxeita ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).

Compatibilidades / Incompatibilidades:
 • A pensión será incompatible cun determinado nivel de rendas e coa percepción doutra pensión pública.
 •  A realización de traballos por parte de netos e irmáns maiores de 18 anos produce os mesmos efectos suspensivos que na pensión de orfandade.
Prazos:

Presentación de solicitude: Non existen prazos.

Resolución do expediente: 90 días dende a data de presentación da solicitude. Actualmente, o prazo medio é de 13 días.

Extinción:

Netos/as e irmáns/ás:

 • Por chegar á idade máxima, agás incapacitados.
 • Por cesar a incapacidade que outorga dereito á pensión.
 • Por adopción.
 • Por casarse, agás excepcións.
 • Por falecemento.
 • Por comprobarse que non faleceu o traballador desaparecido.

Ascendentes e fillos e irmáns de pensionistas:

 • Por casarse.
 • Por falecemento.
 • Por comprobarse que non faleceu o traballador desaparecido.
Impresos:

Solicitude de Prestacións de Supervivencia.

Documentación:

Os documentos que se detallan no modelo de solicitude.

Onde se tramita:

Nos Centros de Atención e Información da Seguridade Social e nos enderezos provinciais e locais do Instituto Social da Mariña, os traballadores do mar.

Entidade competente:

O recoñecemento do dereito á pensión corresponde ao Instituto Nacional da Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña, para os traballadores do mar. Cando a morte sexa debida a accidente de traballo, poderá corresponder á Mutua Colaboradora coa Seguridade Social.

Outros datos de interese:
 • O dereito á percepción da pensión non prescribe.
 • Para os efectos de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, considérase que o falecido se encontraba en alta de pleno dereito na data do falecemento, aínda que o empresario incumprise as súas obrigas. Cando o pai ou nai se encontrasen a cargo do falecido, recoñecerase, ademais, unha indemnización especial a prezo fixado de 9 mensualidades ou de 12, se son ambos os dous, da base reguladora.
 • Réximes Especiais

 

Preguntas máis frecuentes 

Complementary Content
${loading}