Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Pensió a favor de familiars

Procediment

Procedimiento de pensión en favor de familiares

Informació general


Objecte:

Protegir la situació de necessitat econòmica ocasionada per la  defunció de la persona que origina la prestació.

Beneficiaris:

Els familiars següents que, havent conviscut i depès econòmicament del causant amb una antelació mínima de 2 anys a la data de defunció, no tinguin dret a cap altra pensió pública, manquin de mitjans de subsistència i acreditin els requisits establerts:

 • Néts/es i germans/es.
 • Mare i àvies.
 • Pare i avis.
 • Fills/es i germans/es de pensionistes de jubilació o incapacitat permanent.
Causant:

Persona difunta o desapareguda la mort de la qual origina el dret a la prestació.

Requisits:

Caldrà acreditar un període de cotització que variarà segons la situació laboral del difunt i de la causa que determina la defunció:

 • D'alta o en una situació assimilada a l'alta, 500 dies dins un període ininterromput de 5 anys immediatament anteriors a la defunció o 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • No d'alta: 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • Pensionistes: No s'exigeix cap període de cotització.

No s'exigeix cap període previ de cotització quan la defunció es produeix com a conseqüència d'un accident o d'una malaltia professional.

Quantia:

La prestació econòmica es calcula aplicant el percentatge del 20 per cent a la base reguladora corresponent, i aquesta base serà diferent segons la situació laboral del difunt en la data de defunció i la causa que la determini.

Si no hi ha cònjuge supervivent ni fills amb dret a pensió, la quantia de la pensió a favor de familiars s'incrementarà amb el 52 per cent corresponent a la viduïtat segons ordre de preferència i amb el límit del 100 per cent de la base reguladora.

Efectes econòmics:
 • Causants d'alta, assimilada a l'alta o no d'alta: L'endemà de la data del fet causant, quan la sol·licitud es presenti en els 3 mesos següents a la data de la defunció.
 • Causants pensionistes: Dia primer del mes següent a la data del fet causant, quan la sol·licitud es presenti en els 3 mesos següents a la data de la defunció.

Quan la sol·licitud es presenti fora dels 3 mesos següents a la data de la defunció, es meritarà amb una retroactivitat màxima de 3 mesos a la data de sol·licitud.

Pagaments:

La pensió s'abona mensualment, amb dues pagues extraordinàries en els mesos de juny i novembre, excepte en les pensions d'accident de treball i malaltia professional, les quals es reparteixen entre les dotze mensualitats ordinàries.

La pensió té garantides quanties mínimes i es revalora al començament de cada any.

La pensió està subjecta a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Compatibilitats / Incompatibilitats:
 • La pensió serà incompatible amb un determinat nivell de rendes i amb la percepció d'una altra pensió pública.
 •  La realització de treballs per part de néts i germans majors de 18 anys produeix els mateixos efectes suspensius que en la pensió d'orfandat.
Terminis:

Presentació de sol·licitud: No hi ha terminis.

Resolució de l'expedient: 90 dies des de la data de presentació de la sol·licitud. Actualment, el termini mitjà és de 13 dies.

Extinció:

Néts/es i germans/es:

 • Per compliment de l'edat màxima, tret d'incapacitats.
 • Perquè la incapacitat que atorga el dret a la pensió ha cessat.
 • Per adopció.
 • Pel fet de contreure matrimoni, tret d'excepcions.
 • Per defunció.
 • Perquè es comprova que el treballador desaparegut no va morir.

Ascendents i fills i germans de pensionistes:

 • Pel fet de contreure matrimoni.
 • Per defunció.
 • Perquè es comprova que el treballador desaparegut no va morir.
Impresos:

Sol·licitud de Prestacions de Supervivència.

Documentació:

Els documents que es detallen al model de sol·licitud.

On es tramita:

Als Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social i a les direccions provincials i locals de l'Institut Social de la Marina, els treballadors del mar.

Entitat competent:

El reconeixement del dret a la pensió correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina, per als treballadors del mar. Quan la mort es degui a un accident de treball, podrà correspondre a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Altres dades d'interès:
 • El dret a la percepció de la pensió no prescriu.
 • A l'efecte d'accidents de treball i malalties professionals, es considera que el difunt es trobava d'alta de ple dret en la data de la defunció, encara que l'empresari hagi incomplert les seves obligacions. Si el pare o la mare estaven a càrrec del difunt, es reconeixerà, a més, una indemnització especial a preu fet de 9 mensualitats o de 12, si són ambdós, de la base reguladora.
 • Règims Especials

 

Preguntes més freqüents 

Complementary Content
${loading}