Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Assegurança escolar

Procediment

Procediment d'Assegurança Escolar

Informació General


Objecte:

És una Assegurança que protegeix els estudiants, menors de 28 anys, que cursen estudis oficials des de  3r d 'Educació Secundària Obligatòria (ESO), fins al final del 3er cicle universitari,  mitjançant prestacions sanitàries i econòmiques, en cas de malaltia , accident escolar  i infortuni familiar.

Causants:

L'estudiant.

Prestacions:
 • Accident Escolar: Assistència mèdica i farmacèutica, indemnitzacions econòmiques per incapacitades i despeses de sepeli.
 • Malaltia: Assistència mèdica, assistència  farmacèutica i  despeses de sepeli.  Inclou la cirurgia general, neuropsiquiatria, tocologia, tuberculosi pulmonar i òssia .  En determinats casos es poden atorgar prestacions de fisioteràpia, quimioteràpia, radioteràpia, cobaltoteràpia   i cirurgia maxil·lofacial.
 • Infortuni familiar: Prestació econòmica per  defunció del cap de família o  ruïna familiar.
Beneficiaris:

El beneficiari de les prestacions de l'Assegurança escolar és l'estudiant, excepte en les indemnitzacions per defunció per accident o malaltia en què seran els familiars.

Més informació sobre beneficiaris

Requisits:
 • Tindre menys de 28 anys, ser espanyol o estranger amb residència legal a Espanya.
 • Estar matriculat en els estudis compresos en l'Assegurança i haver abonat la quota.
 • Acreditar un any d'Assegurança.

  Aquest últim requisit no s'exigeix per a les prestacions derivades d'accident escolar, infortuni familiar i tocologia, ni als estudiants que l'any anterior hagen cursat 2n d'ESO, educació especial o que hagen continuat els seus estudis en l'estranger.

Més informació sobre requeriments 

Quanties / Pagaments / Efectes:

Distintes quanties  segons la prestació.

El pagament de les prestacions econòmiques pot ser pagament directe en l'entitat financera que tinga assignada la Direcció Provincial de l'INSS  o per transferència en l'entitat financera triada en la sol·licitud.

Durada:

Segons la classe de prestació,  la durada varia.

Terminis:

El termini per a sol·licitar  les prestacions derivades d'accident escolar és d' un any.

El termini per a sol·licitar  despeses de sepeli, infortuni familiar   i altres prestacions econòmiques és  de  cinc anys.

El reconeixement o denegació de les prestacions de l'Assegurança escolar es resoldran i notificaran en un termini màxim de  90 dies.

Denegació / Extinció:

El Director Provincial de l'INSS dictarà una resolució concedint o denegant la prestació sol·licitada.

Impresos:

Sol·licitud de prestació de l'Assegurança escolar.

Documentació:
 • DNI  o llibre de família. Document acreditatiu de la identitat, per als estrangers 
 • Estudiants no universitaris: Certificat del centre d'estudis
 • Estudiants universitaris: Resguard de l'imprés de matrícula
 • Documentació específica per a  cada prestació  

Més informaciósobre documentació

On tramitar-ho:

En qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social.

Entitat competent:

El reconeixement del dret  i pagament de les prestacions és competència de la Direcció Provincial de l' Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on s'haja presentat la sol·licitud. En el cas de prestacions sanitàries serà competent la Direcció Provincial de l'INSS de la província on s'haja prestat l'assistència sanitària.

Altres dades d'interés:

Preguntes més freqüents.

Complementary Content
${loading}