Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut
Cerrar

El 23.04.20 s’ha publicat al BOE núm. 113 la Resolució de 21 d’abril de 2020, de l’Institut Social de la Marina, per la qual s’actualitzen determinades mesures, amb motiu del COVID-19, en relació amb les prestacions i servicis específics per al sector maritimopesquer, i entra en vigor des del moment de la seua publicació. Deroga la publicada anteriorment al BOE 19.03.20 i actualitza les mesures adoptades, amb motiu del COVID-19, respecte a la validesa dels Certificats de formació sanitària específica, els Certificats de revisió de les farmacioles preceptives a bord i dels Certificats mèdics d’aptitud per a l’embarcament marítim.

Medicina Preventiva

L'ISM, en el seu Programa de Sanitat Marítima, incorpora una sèrie d'actuacions de caràcter preventiu encaminades a elevar el nivell de salut de la població abans que el procés de malaltia aparega, i disminuir els factors de risc laboral dels treballadors del mar quan es troben embarcats o en ports estrangers.

Les accions bàsiques del Programa de Sanitat Marítima en el seu nivell preventiu són les següents:


Reconeixements mèdics d'embarcament marítim.

Seguint les directrius de  l'OIT  en els seus Convenis 16, sobre examen mèdic dels menors, 73, sobre examen mèdic de la gent de mar, i 113, sobre examen mèdic dels pescadors, l'ISM  realitza de manera gratuïta, reconeixements mèdics d'embarcament marítim per a tots els treballadors de la mar.

Estos reconeixements, que són previs a l'enrolament dels mariners i tenen caràcter obligatori, tenen com objectiu garantir que les condicions psicofísiques del sol·licitador siguen compatibles amb les característiques del seu lloc de treball i no suposen un perill per a la salut i seguretat de l'individu ni de la resta de la tripulació. Les esmentades condicions tampoc hauran de posar en perill la navegació marítima.

Els reconeixements mèdics no només garanteixen que el treballador accedisca al vaixell en les millors condicions psicofísiques possibles sinó que, a més, des del punt de vista sanitari, són el punt de partida per conèixer l'estat de salut de la població treballadora, i això suposa un important suport si el treballador precisa una assistència mèdica a bord des de les diferents unitats assistencials que integren el Programa de Sanitat Marítima.

Perquè se'ls practique el reconeixement mèdic d'embarcament marítim, segons el Reial Decret 1696/2007, de 14 de desembre, els interessats, que hauran de ser majors de setze anys d'edat i no trobar-se en situació i incapacitat temporal o baixa mèdica ni en període de suspensió de la relació laboral per situació de risc durant l'embaràs, han de sol·licitar-lo en qualsevol dels Centres de Sanitat Marítima de l'ISM, en les Direccions Provincials i Direccions Locals de l'ISM, i reunir els requeriments següents:

 • Sol·licitadors amb nacionalitat espanyola, hauran de presentar llibreta marítima i un document que acredite haver superat el curs de formació bàsica o equivalent de conformitat amb la secció A-VI/1 del Codi de formació del Conveni STCW-78/95.
 • Els ciutadans de la Unió Europea o d'algun Estat que forme part de l'Acord de l'Espai Econòmic Europeu hauran de presentar el seu número d'identitat d'estrangers, passaport o targeta de residència i estar en possessió d'un certificat d'haver superat el curs de formació bàsica o equivalent de conformitat amb la secció A-VI/1 del Codi de formació del Conveni STCW-78/95.
 • Si es tracta d'un ciutadà d'un país no contemplat en els apartats anteriors, haurà de presentar número d'identitat d'estrangers, passaport o targeta de residència i un permís de treball o autorització equivalent i certificat d'haver superat el curs de formació bàsica o equivalent de conformitat amb la secció A-VI/1 del Codi de formació del Conveni STCW-78/95.
 • Els bussejadors professionals, a més, hauran de trobar-se en alta o en situació assimilada a l'alta al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar. Així mateix, hauran d'aportar una llibreta marítima on conste un enrolament en els tres últims anys i llibreta d'activitats subaquàtiques.

En qualsevol cas, l'ISM, en els reconeixements mèdics previs a l'embarcament periòdic, s'anticipa als treballadors remetent-los cartes informatives on se'ls recorda el venciment de l'anterior reconeixement i la necessitat de la seua renovació en qualsevol dels Centres de Sanitat Marítima de l'ISM, en les Direccions Provincials i Direccions Locals de l'ISM.

El temps de vigència del reconeixement es determinarà en cada cas pel metge que el realitza d'acord amb l'estat de salut del reconegut, la seua edat i la classe de treball que efectuarà, amb el límit màxim de validesa de dos anys en general i d'un si es tracta de menors de 21 anys o majors de 50.

Formació Sanitària dels treballadors del mar.

L'article 9 del Conveni 164 de l'Organització Internacional del Treball, sobre la protecció de la salut i l'assistència mèdica de la gent del mar, de 1987, estableix que les persones encarregades de l'assistència mèdica a bord que no siguen metges, hauran d'haver realitzat satisfactòriament un curs aprovat per l'autoritat competent de formació teòrica i pràctica en matèria d'assistència mèdica, establint una formació elemental i altra del nivell més alt d'acord amb el tonatge del vaixell i del temps de demora a l'obtenció d'una assistència mèdica qualificada.

Sobre això, el Reial Decret 258/1999, de 12 de febrer, pel que s'estableixen condicions mínimes sobre la protecció de la salut i l'assistència mèdica dels treballadors del mar (BOE  del 24 de febrer) regula determinades matèries bàsiques amb relació a la protecció sanitària dels treballadors del mar: els continguts de les farmacioles a bord de les embarcacions, inclosa la Guia sanitària a bord, les instal·lacions mínimes sanitàries a bord dels vaixells, la formació sanitària obligatòria dels tripulantes i la designació del Centre Radiomèdic de l'Institut Social de la Marina com a centre d'assistència sanitària permanent a la flota.

Després, l'Ordre PRE/646/2004, de 5 de març, estableix els continguts mínims dels programes de formació sanitària específica i les condicions per a l'expedició i homologació del certificat de formació sanitària dels treballadors del mar. Es creen dos certificats de formació sanitària per als treballadors del Mar:

 • Formació Sanitària Específica Inicial: És l'equivalent a la formació en primers auxilis a bord establerta a la regla VI/4 apartat 2 de l'Annex I de la Directiva 2001/25/CE relativa al nivell mínim de formació en professions marítimes (Regla VI/4-2 del STCW-78/95, secció A-VI/4-1). Estan obligats a estar en possessió d'aquest certificat: tots els oficials encarregats de la guàrdia en cambra de màquines.
  Els capitans, patrons i oficials que hagen d'encarregar-se de la guàrdia de navegació en embarcacions obligades a portar la farmaciola C, d'acord amb allò que es disposa al Reial Decret 258/1999, de 12 de febrer.
 • Formació Sanitària Específica Avançada: Equival a la formació en atencions mèdiques a bord establerta a la regla VI/4 apartat 1 de l'Annex I de la Directiva 2001/25/CE relativa al nivell mínim de formació en professions marítimes (Regla VI/4-1 del STCW-78/95, secció A-VI/4-2). Obligatori per a:
  els capitans, patrons i oficials que hagen d'encarregar-se de la guàrdia de navegació en vaixells obligats a portar la farmaciola A o B, d'acord amb allò que es disposa al Reial Decret 258/1999, de 12 de febrer.

Els certificats de Formació Sanitària Específica tindran una validesa màxima de cinc anys i, una vegada transcorregut el termini esmentant, s'haurà de realitzar un nou curs de Formació Sanitària Específica (inicial o avançada) per a renovar-los.

Estudis epidemiològics

Aprofitant els reconeixements mèdics d'embarcament marítim es recullen dades que s'utilitzen per al disseny i posada en marxa de posteriors campanyes de divulgació i prevenció sanitàries.

Campanyes sanitàries de divulgació, de promoció de la salut i de prevenció.

Constituïxen el quart esclavó d'actuació preventiva que es realitza des dels centres provincials i locals de sanitat marítima (Direccions provincials i locals de l'ISM). Amb elles es pretén incidir en el coneixement sanitari del treballador, implicant-lo com a element responsable de la seua salut i aportant els mitjans necessaris per a evitar l'aparició de les patologies de major incidència en eixa població.

Cal destacar la realització, entre altres, de les campanyes següents:

 • Prevenció de malalties de transmissió sexual, especialment la sida.
 • Prevenció del paludisme.
 • Prevenció de toxicomanies.
 • Prevenció de riscos laborals del sector.
 • Prevenció d'accidents a bord.
 • Prevenció de riscos en coberta.
 • Campanya de salut mental.
 • Primers auxilis a bord.
 • Prevenció del Tabaquisme.
 • Benefici Exercici Físic a Bord.
 • Alimentació Saludable.


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Fullet de prevenció del càncer Descargar documento Fullet de prevenció del càncer. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Fullet de prevenció del càncer. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,3653 KB) 21/04/2014
Díptic campanya aigua potable a bord Descargar documento Díptic campanya aigua potable a bord. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Díptic campanya aigua potable a bord. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,900 KB) 03/06/2015
Cartell campanya aigua potable a bord Descargar documento Cartell campanya aigua potable a bord. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Cartell campanya aigua potable a bord. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,780 KB) 03/06/2015
Díptic Campanya Centre Ràdio Mèdic Descargar documento Díptic Campanya Centre Ràdio Mèdic. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Díptic Campanya Centre Ràdio Mèdic. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,605 KB) 10/10/2016
Cartell Campanya Centre Ràdio Mèdic Descargar documento Cartell Campanya Centre Ràdio Mèdic. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Cartell Campanya Centre Ràdio Mèdic. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,195 KB) 07/10/2016
Díptic Campanya Responsable Sanitari a Bord Descargar documento Díptic Campanya Responsable Sanitari a Bord. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Díptic Campanya Responsable Sanitari a Bord. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,715 KB) 07/10/2016
Cartell Campanya Responsable Sanitari a Bord Descargar documento Cartell Campanya Responsable Sanitari a Bord. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Cartell Campanya Responsable Sanitari a Bord. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,1980 KB) 07/10/2016
Díptico sobre la importància dels colors a bord Descargar documento Díptico sobre la importància dels colors a bord. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Díptico sobre la importància dels colors a bord. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,1981 KB) 24/07/2017
Cartell sobre la importància dels colors a bord Descargar documento Cartell sobre la importància dels colors a bord. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Cartell sobre la importància dels colors a bord. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,289 KB) 10/02/2017
Díptico Campaña Higiene Bucal Descargar documento Díptico Campaña Higiene Bucal. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Díptico Campaña Higiene Bucal. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,839 KB) 22/12/2017
Díptico Campaña Manipulación Manual de Cargas Descargar documento Díptico Campaña Manipulación Manual de Cargas. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Díptico Campaña Manipulación Manual de Cargas. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,661 KB) 22/12/2017
Tu bienestar nuestra prioridad Descargar documento Tu bienestar nuestra prioridad. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Tu bienestar nuestra prioridad. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,649 KB) 28/07/2022
Alimentació Saludable Descargar documento Alimentació Saludable. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Alimentació Saludable. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,7979 KB) 09/04/2024

Campanyes de vacunació.

Les campanyes de vacunació s'efectuen a través dels Centres de Sanitat Marítima de l'ISM, situats a les Direccions provincials i Direccions locals de l'ISM, amb actuacions pròpies o en col·laboració amb altres Organismes Sanitaris Públics.

A més, molts Centres de Sanitat Marítima  realitzen una important labor preventiva vacunant, en campanyes d'àmbit nacional, provincial o local,  contra malalties especialment greus com ara tètanus, grip i hepatitis B.

Control de farmacioles i control de les condicions higienicosanitàries dels vaixells.

Les farmacioles preceptives a bord es troben regulades al Reial decret 258/1999, de 12 de febrer, pel qual s’establixen condicions mínimes sobre la protecció de la salut i l’assistència mèdica dels treballadors del mar, modificat pel Reial decret 1120/2021, de 21 de desembre (BOE 305, 22.12.21). El control de les condicions higienicosanitàries dels vaixells constituïx una labor de gran importància en la prevenció d'accidents i de malalties a bord de les embarcacions.

Hi ha diversos tipus de farmacioles d'acord amb la distància de la costa a la qual es troben habitualment els vaixells realitzant la seua activitat i del temps que es tarda en rebre una assistència sanitària adequada en cas d'emergència mèdica.

Les revisions periòdiques de les farmacioles reglamentàries  les du a terme el personal sanitari designat als Centres de Sanitat Marítima de l’ISM, ubicats a les Direccions Provincials i Direccions Locals de l’ISM, i els seus resultats es consignen al certificat de revisió de la farmaciola corresponent amb validesa d’un any.

En totes les revisions es comprovarà que les farmacioles a bord disposen de la dotació reglamentària, que les condicions de conservació del continent i el contingut són adequades, que es respecten les dates de caducitat dels components i que es troben senyalitzades i identificades degudament. Així mateix, es verificarà l’existència, el registre i la custòdia de la documentació sanitària obligatòria en funció del tipus de farmaciola.

La sol·licitud de revisió periòdica de la farmaciola a bord es farà en el model unificat de sol·licitud que han d’omplir les empreses (punt 2) —disponible al peu d’esta informació— i s’ha de presentar a través del SERVICI DE REVISIÓ DE FARMACIOLES (REM) disponible a la Seu Electrònica de la Seguretat Social. Les sol·licituds de revisió de farmacioles es podran presentar amb una antelació de dos mesos des de la data de venciment del certificat de revisió de la farmaciola prèvia.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada del document de control del contingut de les farmacioles de les quals se sol·licita la revisió, omplit degudament pel responsable sanitari a bord, la data de la qual no pot ser superior als quinze dies previs a la sol·licitud de revisió —formats que figuren al peu d’esta informació—.

Així mateix, s’han d’aportar evidències dels aspectes assenyalats anteriorment per a verificar el compliment dels requisits establits en relació amb el continent, el contingut, la ubicació, la senyalització, el manteniment de la farmaciola a bord i la disponibilitat de la documentació sanitària integrant de la farmaciola (declaracions responsables, factures d’adquisició dels medicaments, imatges relatives al continent, la senyalització i la ubicació de la farmaciola, etc.).

Una vegada duta a terme la revisió, el patró, el capità o el responsable sanitari a bord ha de custodiar els documents de control del contingut de la farmaciola juntament amb el Certificat de Revisió de les farmacioles signat per l’armador, fins a la revisió següent. 

Per a sol·licitar la prescripció dels medicaments inclosos en la dotació farmacològica de les farmacioles dels vaixells es remetrà el model unificat de sol·licitud que les empreses han d’omplir (punt 1), a través del SERVICI DE REVISIÓ DE FARMACIOLES (REM) disponible a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

La sol·licitud de la documentació integrant de la farmaciola s’ha de fer, si escau,  en el model unificat de sol·licitud que les empreses han d’omplir (punt 3), a través del SERVICI DE REVISIÓ DE FARMACIOLES (REM) disponible a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

ATENCIÓ
Per tal de garantir el correcte funcionament i la integritat del formulari de control de farmacioles, li recomanem seguir estos passos:

 • Baixe el formulari: Faça clic al botó dret a l’enllaç de descàrrega (Guardar enllaç/vincle com...) i guarde l’arxiu directament al seu equip abans d’obrir-lo.
 • Òmpliga el formulari des del seu equip: Una vegada descarregat, evite completar el formulari directament al navegador web. Òbriga l’arxiu des del seu equip i faça-hi les modificacions necessàries.
 • Actualitze des del seu equip: Per a futures actualitzacions, òbriga i modifique sempre el formulari des de l’arxiu que haja guardat al seu equip. Evite completar o modificar el formulari al navegador web per a evitar pèrdua de funcionalitat.

Recorde que l’ús de navegadors web per a completar el formulari en pot afectar el correcte funcionament a causa de les restriccions de seguretat d’Adobe.


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Especificacions Tècniques Descargar documento Especificacions Tècniques. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Especificacions Tècniques. El document s'obrirà en una finestra nova. (TXT,2 KB) 08/02/2013
Document de control de la farmaciola A Descargar documento Document de control de la farmaciola A. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Document de control de la farmaciola A. El document s'obrirà en una finestra nova. (XLSM,292 KB) 18/01/2013
Document de control de la farmaciola B Descargar documento Document de control de la farmaciola B. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Document de control de la farmaciola B. El document s'obrirà en una finestra nova. (XLSM,282 KB) 18/01/2013
Document de control de la farmaciola C fins a 60 milles Descargar documento Document de control de la farmaciola C fins a 60 milles. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Document de control de la farmaciola C fins a 60 milles. El document s'obrirà en una finestra nova. (XLSM,149 KB) 18/01/2013
Document de control de la farmaciola C fins a 10 milles Descargar documento Document de control de la farmaciola C fins a 10 milles. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Document de control de la farmaciola C fins a 10 milles. El document s'obrirà en una finestra nova. (XLSM,145 KB) 21/04/2014
Document de control de la farmaciola d'Antídots Descargar documento Document de control de la farmaciola d'Antídots. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Document de control de la farmaciola d'Antídots. El document s'obrirà en una finestra nova. (XLSM,128 KB) 18/01/2013
Document de control de la farmaciola C de bot salvavides Descargar documento Document de control de la farmaciola C de bot salvavides. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Document de control de la farmaciola C de bot salvavides. El document s'obrirà en una finestra nova. (XLSM,147 KB) 18/01/2013
Llibre de registre d'administració de fàrmacs Descargar documento Llibre de registre d'administració de fàrmacs. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Llibre de registre d'administració de fàrmacs. El document s'obrirà en una finestra nova. (XLS,519 KB) 18/01/2013
Sol·licitud Unificada de Farmacioles Descargar documento Sol·licitud Unificada de Farmacioles. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Sol·licitud Unificada de Farmacioles. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,815 KB) 26/10/2020

Pla Nacional de Sensibilització en Seguretat i Salut en el Treball per al Sector Pesquer


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Pla Nacional de Sensibilització en Seguretat i Salut en el Treball per al Sector Pesquer Descargar documento Pla Nacional de Sensibilització en Seguretat i Salut en el Treball per al Sector Pesquer. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Pla Nacional de Sensibilització en Seguretat i Salut en el Treball per al Sector Pesquer. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,388 KB) 24/08/2017
Resolució de 22 de juny de 2016, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'Acord sectorial estatal del sector de la pesca. Descargar documento Resolució de 22 de juny de 2016, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'Acord sectorial estatal del sector de la pesca.. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Resolució de 22 de juny de 2016, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'Acord sectorial estatal del sector de la pesca.. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,209 KB) 24/08/2017

Pròrrogues Certificats


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Pròrrogues Certificats Descargar documento Pròrrogues Certificats. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Pròrrogues Certificats. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,76 KB) 30/04/2020
Complementary Content
${loading}