Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Cerrar

El 23.04.20 s’ha publicat al BOE núm. 113 la Resolució de 21 d’abril de 2020, de l’Institut Social de la Marina, per la qual s’actualitzen determinades mesures, amb motiu del COVID-19, en relació amb les prestacions i serveis específics per al sector maritimopesquer, i entra en vigor des del moment de la seva publicació. Deroga la publicada anteriorment al BOE 19.03.20 i actualitza les mesures adoptades, amb motiu del COVID-19, respecte a la validesa dels Certificats de formació sanitària específica, els Certificats de revisió de les farmacioles preceptives a bord i dels Certificats mèdics d’aptitud per a l’embarcament marítim.

Medicina Preventiva

L'ISM, en el seu Programa de Sanitat Marítima incorpora un seguit d'actuacions de caràcter preventiu encaminades a elevar el nivell de salut de la població abans que el procés de malaltia aparegui, i disminuir els factors de risc laboral dels treballadors del mar quan es troben embarcats o en ports estrangers.

Les accions bàsiques del Programa de Sanitat Marítima, en el seu nivell preventiu, són les següents:


Reconeixements mèdics d'embarcament marítim.

D''acord amb les directrius de  l'OIT  en els seus Convenis 16, sobre examen mèdic dels menors, 73, sobre examen mèdic de la gent de mar, i 113, sobre examen mèdic dels pescadors, l'ISM  realitza de manera gratuïta, reconeixements mèdics d'embarcament marítim per a tots els treballadors del mar.

Aquests reconeixements mèdics, que són previs a l'enrolament dels mariners i tenen caràcter obligatori, tenen com a objectiu garantir que les condicions psicofísiques del sol·licitant són compatibles amb les característiques del seu lloc de treball i no suposin cap perill per a la salut i seguretat de la seva persona ni de la resta de la tripulació. Aquestes condicions tampoc han de posar en risc la navegació marítima.

Els reconeixements mèdics no tan sols garanteixen que el treballador accedeixi al vaixell en les millors condicions psicofísiques possibles, sinó que, a més i des del punt de vista sanitari, són el punt de partida per conèixer l'estat de salut de la població treballadora, fet que suposa un suport important davant l'eventualitat que el treballador necessiti una assistència mèdica a bord des de les distintes unitats assistencials del Programa de Sanitat Marítima.

Perquè se'ls practiqui el reconeixement mèdic d'embarcament marítim, segons allò que disposa el Reial decret 1696/2007, de 14 de desembre, els interessats, que cal que siguin majors de setze anys i no trobar-se en situació d'incapacitat temporal o baixa mèdica ni en el període de suspensió de la relació laboral per situació de risc durant l'embaràs, cal que sol·licitin a qualsevol dels Centres de Sanitat Marítima de l'ISM, a les direccions provincials i direccions locals de l'ISM, i complir els requisits següents:

 • Els sol·licitants amb nacionalitat espanyola han de presentar llibreta marítima i un document que acrediti que han superat el curs de formació bàsica o equivalent de conformitat amb la secció A-VI/1 del Codi de Formació del Conveni STCW-78/95.
 • Els ciutadans de la Unió Europea o d'algun Estat que sigui part de l'Acord de l'Espai Econòmic Europeu han de presentar el seu número d'identitat d'estrangers, passaport o targeta de residència i estar en possessió d'un certificat segons el qual han superat el curs de formació bàsica o equivalent de conformitat amb la secció A-VI/1 del Codi de Formació del Conveni STCW-78/95.
 • Si es tracta d'un ciutadà d'un país no contemplat en els apartats anteriors, ha de presentar el seu número d'identitat d'estrangers, passaport o targeta de residència i un permís de treball o autorització equivalent i un certificat segons el qual ha superat el curs de  formació bàsica o equivalent de conformitat amb la secció A-VI/1 del Codi de Formació del Conveni STCW-78/95.
 • Els bussejadors professionals, a més, cal que estiguin en situació d'alta o assimilada a la de l'alta en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar. Així mateix, han d'aportar una llibreta marítima on consti un enrolament en els tres darrers anys i llibreta d'activitats subaquàtiques.

En tot cas, l'ISM, en els reconeixements mèdics periòdics previs a l'embarcament, s'anticipa als treballadors enviant-los cartes informatives en què els recorda el venciment de l'anterior reconeixement i la necessitat de la seva renovació a qualsevol dels Centres de Sanitat Marítima de l'ISM, a les direccions provincials i direccions locals de l'ISM.

El temps de vigència del reconeixement mèdic es determina en cada cas pel metge que el realitzi, en funció de l'estat de salut del reconegut, de la seva edat i de la mena de feina que cal efectuar, amb un límit màxim de validesa de dos anys en general i d'un si es tracta de menors de 21 anys o de persones de més de 50.

Formació Sanitària dels treballadors de la mar.

L'article 9 del Conveni 164 de l'Organització Internacional del Treball, sobre la protecció de la salut i l'assistència mèdica de la gent del mar, de 1987, estableix que les persones encarregades de l'assistència mèdica a bord que no siguin metges, han d'haver realitzat satisfactòriament un curs aprovat per l'autoritat competent de formació teòrica i pràctica en matèria d'assistència mèdica i establir una formació elemental i una altra del més alt nivell en funció del tonatge del vaixell i del temps de demora en l'obtenció d'una assistència mèdica qualificada.

En aquest sentit, el Reial decret 258/1999, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen condicions mínimes sobre la protecció de la salut i l'assistència mèdica dels treballadors del mar (BOE  del 24 de febrer) regula determinades matèries bàsiques en relació amb la protecció sanitària dels treballadors del mar: els continguts de les farmacioles a bord de les embarcacions, incloent-hi la Guia sanitària a bord, les instal·lacions mínimes sanitàries a bord dels vaixells, la formació sanitària obligatòria dels tripulants i la designació del Centre Radiomèdic de l'Institut Social de la Marina com a centre d'assistència sanitària permanent a la flota.

Amb posterioritat, l'Ordre PRE/646/2004, de 5 de març, estableix els continguts mínim dels programes de formació sanitària específica i les condicions per a l'expedició i homologació del certificat de formació sanitària dels treballadors del mar. Es creen dos certificats de formació sanitària per als treballadors del mar:

 • Formació sanitària específica inicial: És l'equivalent a la formació en primers auxilis a bord establerta a la regla VI/4, apartat 2 de l'Annex I de la Directiva 2001/25/CE, relativa al nivell mínim de formació en professions marítimes (regla VI/4-2 del STCW-78/95, secció A-VI/4-1). Estan obligats a estar en possessió d'aquest certificat: tots els oficials encarregats de la guàrdia a la sala de màquines.
  Els capitans, patrons i oficials que s'hagin d'encarregar de la guàrdia de navegació en embarcacions obligades a dur la farmaciola C, segons el que disposa l'Reial decret 258/1999, de 12 de febrer.
 • Formació sanitària específica avançada: És l'equivalent a la formació en assistència mèdica a bord establerta a la regla VI/4, apartat 1 de l'Annex I de la Directiva 2001/25/CE, relativa al nivell mínim de formació en professions marítimes (regla VI/4-1 del STCW-78/95, secció A-VI/4-2). Obligatòria per a:
  Els capitans, patrons i oficials que s'hagin d'encarregar de la guàrdia de navegació en vaixells obligats a dur la farmaciola A o B, segons allò que disposa el Reial decret 258/1999, de 12 de febrer.

Els certificats de la formació sanitària específica tenen una validesa màxima de cinc anys i, un cop transcorregut aquest termini, han de realitzar un nou curs de formació sanitària específica (inicial o avançada) per renovar-los.

Estudis epidemiològics

Aprofitant els reconeixements mèdics d'embarcament marítim  es recullen dades que es fan servir per al disseny i posada en marxa de campanyes de divulgació i prevenció sanitàries posteriors.

Campanyes sanitàries de divulgació, de promoció de la salut i de prevenció.

Constitueixen el quart esgraó d'actuació preventiva que es realitza des dels centres provincials o locals de sanitat marítima (Direccions provincials i locals de l'ISM). Amb aquestes campanyes es pretén d'incidir en el coneixement sanitari del treballador, implicant-lo com a element responsable de la seva salut i aportant els mitjans necessaris per evitar l'aparició de les patologies de major incidència en aquesta població.

Cal destacar, entre d'altres, la realització de les campanyes següents:

 • Prevenció de malalties de transmissió sexual, en especial la SIDA.
 • Prevenció del paludisme.
 • Prevenció de toxicomanies.
 • Prevenció de riscos laborals del sector.
 • Prevenció d'accidents a bord.
 • Prevenció de riscos a coberta.
 • Cuida la teva salut mental.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Fullet de prevenció del càncer Descargar documento Fullet de prevenció del càncer. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,5818 KB) 21/04/2014
Díptic campanya aigua potable a bord Descargar documento Díptic campanya aigua potable a bord. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,978 KB) 03/06/2015
Cartell campanya aigua potable a bord Descargar documento Cartell campanya aigua potable a bord. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,702 KB) 03/06/2015
Díptic Campanya Centre Ràdio Mèdic Descargar documento Díptic Campanya Centre Ràdio Mèdic. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,802 KB) 10/10/2016
Cartell Campanya Centre Ràdio Mèdic Descargar documento Cartell Campanya Centre Ràdio Mèdic. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,194 KB) 07/10/2016
Díptic Campanya Responsable Sanitari a Bord Descargar documento Díptic Campanya Responsable Sanitari a Bord. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,715 KB) 07/10/2016
Cartell Campanya Responsable Sanitari a Bord Descargar documento Cartell Campanya Responsable Sanitari a Bord. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,1981 KB) 07/10/2016
Diptic sobre la Importància dels colors a bord Descargar documento Diptic sobre la Importància dels colors a bord. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,1984 KB) 24/07/2017
Cartell sobre la importancia dels colors a bord Descargar documento Cartell sobre la importancia dels colors a bord. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,292 KB) 10/02/2017
Díptic Campanya Higiene Bucal Descargar documento Díptic Campanya Higiene Bucal. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,840 KB) 22/12/2017
Díptic Campanya Manipulació Manual de Càrregues Descargar documento Díptic Campanya Manipulació Manual de Càrregues. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,698 KB) 22/12/2017
Diptic cuida la teva salut mental Descargar documento Diptic cuida la teva salut mental. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,3552 KB) 01/10/2021

Campanyes de vacunació.

Les campanyes de vaccinació s'efectuen a través dels Centres de Sanitat Marítima de l'ISM, ubicats a les Direccions provincials i Direccions locals de l'ISM, amb actuacions pròpies o en col·laboració amb altres organismes sanitaris públics.

A més a més, molts Centres de Sanitat Marítima realitzen una important labor preventiva amb la vaccinació, en campanyes d'àmbit nacional, provincial o local, contra malalties especialment greus com el tètanus, la grip i l'hepatitis B.

Control de farmacioles i control de les condicions higienicosanitàries dels vaixells.

El control de les condicions higienicosanitàries dels vaixells constitueix una labor de capital importància en la prevenció d'accidents i de malalties a bord de les embarcacions.

Des de la publicació del Reial decret 258/1999, de 12 de febrer, el personal sanitari designat a l'efecte per l'Institut Social de la Marina (ISM), efectua la revisió periòdica de les farmacioles a bord.

Existeixen diferents tipus de farmacioles en funció de la distància de la costa a la que habitualment es troben els vaixells que exerceixen la seva activitat i del temps que es trigui a rebre una assistència sanitària adequada en cas d'emergència mèdica.

Les revisions s'efectuen amb caràcter anual en els Centres de Sanitat Marítima de l'ISM, ubicats a les direccions provincials i direccions locals de l'ISM,  quan les farmacioles són fàcilment transportables (farmacioles C d'embarcació) o en el mateix vaixell (farmacioles A, B, C de bots salvavides i antídots), al que es desplaça el personal sanitari competent dels Centres de Sanitat Marítima.

En les revisions es comprova que la farmaciola compleix els requisits establerts en el Reial decret 568/2011, de 20 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 258/1999 pel que fa tant al continent com al contingut, i també en allò relatiu a la documentació sanitària (documents de control, certificats de revisió, etc.) obligatòria en la dotació de la farmaciola.

Els documents de control de la farmaciola s'emplenen pels responsables sanitaris de bord, abans de la seva revisió. Un cop emplenats, el patró, el capità o responsable sanitari de bord ha de custodiar-los fins a la propera revisió, juntament amb el certificat de revisió de la/les farmaciola/es, on s'acredita la seva validesa. A la propera revisió aquests documents es faciliten al responsable de la revisió.

La Guia sanitària de bord forma part obligada de la farmaciola del vaixell, editada i distribuïda gratuïtament per l'ISM , està configurada com un vademècum dels coneixements bàsics que els responsables sanitaris dels vaixells han de tenir i com un catàleg pràctic de procediments que cal seguir, però sempre segons les indicacions dels facultatius del Centre Ràdio Mèdic de l'entitat.

A continuació s'adjunten fitxers en format Excel que corresponen als documents de control de la farmaciola, i també documents en pdf dels reials decrets que regulen aquesta matèria:

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Especificacions tècniques Descargar documento Especificacions tècniques. El document s'obrirà en una finestra nova.(TXT,2 KB) 08/02/2013
Document de control de la Farmaciola A Descargar documento Document de control de la Farmaciola A. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSM,292 KB) 18/01/2013
Document de control de la Farmaciola B Descargar documento Document de control de la Farmaciola B. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSM,282 KB) 18/01/2013
Document de control de la Farmaciola C fins a 60 milles Descargar documento Document de control de la Farmaciola C fins a 60 milles. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSM,149 KB) 18/01/2013
Document de control de la Farmaciola C fins a 10 milles Descargar documento Document de control de la Farmaciola C fins a 10 milles. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSM,145 KB) 21/04/2014
Document de control de la Farmaciola d'antídots Descargar documento Document de control de la Farmaciola d'antídots. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSM,128 KB) 18/01/2013
Document de control de la Farmaciola C de bot salvavides Descargar documento Document de control de la Farmaciola C de bot salvavides. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSM,147 KB) 18/01/2013
Llibre de registre d'administració de fàrmacs Descargar documento Llibre de registre d'administració de fàrmacs. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLS,519 KB) 18/01/2013
Sol·licitud Unificada de Farmacioles Descargar documento Sol·licitud Unificada de Farmacioles. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,815 KB) 26/10/2020

Pla Nacional de Sensibilització en Seguretat i Salut en el Treball per al Sector Pesquer


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Pla Nacional de Sensibilització en Seguretat i Salut en el Treball per al Sector Pesquer Descargar documento Pla Nacional de Sensibilització en Seguretat i Salut en el Treball per al Sector Pesquer. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,388 KB) 24/08/2017
Resolució de 22 de juny de 2016, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'Acord sectorial estatal del sector de la pesca. Descargar documento Resolució de 22 de juny de 2016, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'Acord sectorial estatal del sector de la pesca.. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,209 KB) 24/08/2017

Pròrrogues Certificats


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Pròrrogues Certificats Descargar documento Pròrrogues Certificats. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,76 KB) 30/04/2020
Complementary Content
${loading}