Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Règims Especials

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General:

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos al REA , així com els empresaris als quals presten els seus serveis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a aquests treballadors,  i tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les particularitats establertes  reglamentàriament.

Integració del Règim Especial d'Empleats de la Llar en el Règim General:

Amb efecte a partir de l'1-1-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a aquests treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les peculiaritats que es determinin reglamentàriament. 

Requisits generals exigits

Els requisits generals exigits per tenir dret a la prestació en els règims especials són, en cada cas, els següents:

 • Estar donat d'alta o en una situació assimilada a l'alta en el Règim corresponent. No obstant això, es pot tenir dret a pensió de jubilació des de la situació de no-alta, sempre que es reuneixin els requisits d'edat i cotització establerts.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguin responsables directes els treballadors, encara que la prestació sigui reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.
  • A aquest efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en l'|art.  28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d'agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estigui incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el qual obtingui aquesta prestació.
  • Quan s'hagi considerat l'interessat al corrent en el pagament de les cotitzacions a l'efecte del reconeixement d'una prestació, en virtut d'un ajornament en el pagament de les quotes degudes, però que posteriorment incompleixi els terminis o les condicions de l'esmentat ajornament, perdrà la consideració d'estar al corrent en el pagament i, com a conseqüència, se suspendrà immediatament la prestació reconeguda que estava percebent, la qual només podrà ser rehabilitada una vegada saldat totalment el deute amb la Seguretat Social. Per a aquesta finalitat, l'Entitat Gestora de la prestació podrà treure de cada mensualitat meritada per l'interessat la quota deguda corresponent.
  • A l'efecte del reconeixement del dret a una pensió, les cotitzacions corresponents al mes del fet causant de la pensió i als dos mesos previs a aquest fet causant, l'ingrés de les quals encara no consti com a tal en els sistemes d'informació de la Seguretat Social, es presumiran ingressades sense que l'interessat ho hagi d'acreditar documentalment, i sempre que el treballador acrediti el període mínim de cotització exigible, sense computar a aquest efecte el període de tres mesos esmentat.
  • En aquests supòsits, l'entitat gestora revisarà, amb periodicitat anual, totes les pensions reconegudes durant l'exercici immediatament anterior sota la presumpció de situació d'estar al corrent per verificar l'ingrés puntual i efectiu d'aquestes cotitzacions. En cas contrari, se suspendrà immediatament el pagament de la pensió, s'aplicaran les mensualitats retingudes a l'amortització de les quotes degudes fins a la seva total extinció, i es rehabilitarà el pagament de la pensió a partir d'aquest moment.

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

No obstant això, en determinats casos especials, es podran jubilar amb una edat inferior a l'ordinària aquells treballadors que, al llarg de la seva vida laboral, hagin efectuat cotitzacions en algun dels Règims de la Seguretat Social que reconeguin el dret a la jubilació anticipada, sempre que es compleixin determinats requisits.

 • Base reguladora:

No hi ha integració de llacunes. Si en el període tingut en compte per efectuar el càlcul apareixen mesos durant els quals no hi ha hagut l'obligació de cotitzar, no es completaran amb les bases mínimes vigents, corresponents als treballadors majors de 18 anys.

En els supòsits de reducció de bases de cotització:
El que estableixen els apartats 2 i 3 de la disposició transitòria 5a de la LGSS és aplicable als treballadors per compte propi o autònoms respecte dels quals hagi transcorregut un any des de la data en què es va esgotar la prestació per cessament d’activitat regulada en la Llei 32/2010, de 5 d’agost, sempre que el cessament esmentat, produït a partir del compliment dels 55 anys, hagi estat respecte de l’última activitat duta a terme prèvia al fet causant de la pensió de jubilació.

En els casos d'exoneració de quotes, pels períodes d'activitat en què no s'ha cotitzat, per determinar la base reguladora, es tindran en compte les regles següents:

 1. Les bases de cotització que es prenguin en consideració per a la determinació de la base reguladora seran equivalents al resultat d'incrementar la mitjana de les bases de cotització de l'any natural immediatament anterior al començament del període d'exempció de cotització, en el percentatge de variació mitjana coneguda de l'IPC durant l'últim any indicat, sense que les bases així calculades puguin ser inferiors a la quantia de la base mínima de cotització fixada anualment a la Llei de pressupostos generals de l'Estat corresponent.
 2. A l'efecte del càlcul de l'esmentada mitjana s'agafaran les bases de cotització corresponents a l'activitat per compte propi per la qual se sigui exonerat de cotització.
 3. Si no existissin bases de cotització en totes les mensualitats de l'any natural anterior al començament del període d'exempció, s'agafarà la mitjana de les bases de cotització que existeixin, dividit pel nombre de mesos a què aquestes corresponguin.
 4. En cas de no haver-hi bases de cotització durant l'any anterior, s'agafaran les bases de cotització del primer any en què existeixin, calculant la mitjana esmentada conforme a les regles indicades als apartats anteriors; dita mitjana s'incrementarà en el percentatge de variació mitjana de l'any o anys naturals anteriors fins arribar a l'any corresponent al del període d'exoneració de quotes.
 • Percentatge:

No s'aplica l'escala d'abonament d'anys, segons l'edat complerta l'1-1-67, a l'efecte del còmput dels anys de cotització.

  • Exoneració de quotes:

   A partir de l'1-1-2013, els treballadors estan exempts de cotitzar a la Seguretat Social, excepte, si s'escau, per incapacitat temporal i per contingències professionals, sempre que es trobin en algun d'aquests supòsits: 

   • 65 anys i 38 anys i 6 mesos de cotització.

   • 67 anys i 37 anys de cotització.

  A aquest efecte, no es computaran les parts proporcionals de pagues extraordinàries. Si en complir l'edat corresponent el treballador no té cotitzats el nombre d'anys requerit en cada cas, l'exempció prevista en aquests casos serà aplicable a partir de la data en què s'acreditin els anys de cotització exigits per a cada supòsit.

  Pels períodes d'activitat en què el treballador no hagi efectuat cotitzacions, en els termes previstos en l'apartat 1, per determinar la base reguladora de les prestacions excloses de cotització, les bases de cotització corresponents a les mensualitats de cada exercici econòmic exemptes de cotització seran equivalents al resultat d'incrementar la mitjana de les bases de cotització de l'any natural immediatament anterior en el percentatge de variació mitjana coneguda de l'índex de preus de consum durant l'últim any indicat, sense que les bases calculades així puguin ser inferiors a les quanties de les bases mínimes o úniques de cotització fixades anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per als treballadors per compte propi inclosos als Règims Especials de la Seguretat Social a què es refereix l'apartat anterior.

  En els treballadors als quals s'apliquin les exempcions de l'obligació de cotitzar, previstes en la disposició addicional 32a  abans de l'1 de gener de 2013, i que accedeixin al dret a la pensió de jubilació després de l'esmentada data, el període durant el qual s'hagin estès les esmentades exempcions serà considerat com a cotitzat a l'efecte del càlcul de la pensió corresponent.

  • La jubilació parcial: pendent de desenvolupament reglamentari.
  • La jubilació especial als 64 anys no es protegeix.
  • La jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista no es protegeix.
  • La jubilació anticipada derivada del cessament no voluntari en el treball no es protegeix.
  • Més informació relativa a aquest Règim:

  Règim Especial de la Mineria del Carbó

  La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

  JUBILACIÓ:

  • Edat:

  L'edat ordinària exigida en cada moment es rebaixarà en un període equivalent al que resulti d'aplicar al període de temps efectivament treballat en cada categoria i especialitat professional de la mineria del carbó, el coeficient que correspongui d'acord amb una escala que comprèn des del 0,50 al 0,05, segons la perillositat i la toxicitat de l'activitat desenvolupada.

  El treballador, amb edat real inferior a 60 anys, només es podrà jubilar si amb l'edat teòrica (edat real més les bonificacions) arriba a ultrapassar l'edat mínima exigida.

  Jubilació anticipada per tenir la condició de mutualista: a partir dels 60 anys d'edat real, amb aplicació de coeficients reductors, per a aquells treballadors que estaven inclosos en el camp d'aplicació d'aquest règim especial el dia 1-4-69 i cotitzaven a alguna de les Mutualitats Laborals del Carbó el 31 de març de l'esmentat any o en qualsevol altra data anterior, o que cotitzaven a alguna de les Mutualitats Laborals de treballadors per compte d'altri abans de l'1-1-67.

  • Base reguladora:

  Serà la que correspongui, però les bases de cotització a tenir en compte seran les bases normalitzades.

  • Percentatge:

  El període de temps en què es rebaixi l'edat de jubilació del treballador es computarà com a cotitzat a l'efecte d'incrementar el percentatge de pensió per anys de cotització.

  JUBILACIÓ D'INVÀLIDS TOTALS:

  • Beneficiaris:

  Es consideren en situació assimilada a la d'alta, a l'exclusiu efecte de poder causar la pensió de jubilació, els pensionistes d'incapacitat permanent total d'aquest Règim Especial que reuneixin els requisits següents:

   • Tenir l'edat real exigida en cada moment o la teòrica que resulti d'aplicar al període de temps efectivament treballat en cada una de les categories de la mineria del carbó el coeficient que correspongui, segons l'escala esmentada.
   • Que la pensió d'incapacitat permanent total no hagi substituït, en virtut d'opció, la de jubilació que l'interessat percebia d'aquest Règim Especial.
   • Haver ingressat, incloent les aportacions d'empresari i treballador, les quotes del període comprès entre la data d'efecte de la incapacitat permanent total i la del fet causant de la jubilació, amb deducció de l'import de les quotes que, durant l'esmentat període, s'hagin ingressat a nom de l'interessat en aquest Règim Especial.
  • Base reguladora:

  Es determina prenent, per a cada un dels mesos que la integrin, les bases normalitzades que hagin correspost a la categoria o especialitat professional que tenia l'interessat en produir-se la incapacitat permanent total.

  • Percentatge:

  Les quotes satisfetes pel beneficiari del període comprès entre la data d'efecte de la pensió d'incapacitat permanent total i la del fet causant de la jubilació seran computables:

   • Per a la determinació del percentatge aplicable en funció dels anys de cotització.
   • Per al còmput del període mínim de cotització exigit per tenir dret a la pensió.
  • Més informació relativa a aquest Règim:

  Règim Especial dels treballadors de la Mar

  La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les particularitats següents:

  • Edat:

  En el Règim Especial del Mar existeixen coeficients reductors de l’edat de jubilació en determinades feines a causa de la duresa, les condicions de duresa, la llunyania, etc., en què es desenvolupa la feina a la mar i que fan possible reduir l’edat de jubilació en 10 anys i tot, com a màxim, respecte de l’edat ordinària de jubilació.

  Els coeficients reductors que s’apliquen varien segons la classe d’embarcació, el tipus de navegació i la naturalesa de la feina:

   • Feines a bord de vaixells de la Marina Mercant: 0,40 a 0,20.
   • Feines a bord d’embarcacions de pesca. 0,40 a 0,15.
   • Estibadors portuaris: 0,30.
   • Mariscadors, mariscadors de percebes i recollidors d’algues: 0,15
   • Xarxaires, neskatillas i empacadoras: 0,15

   • Bussejadors professionals: 0,15

  El període de temps en què es redueix l’edat de jubilació es considera com a cotitzat, únicament per determinar el percentatge aplicable a la base reguladora. Tant la reducció d’edat com el còmput d’aquest període a l’efecte del percentatge seran d’aplicació encara que la pensió es causi a qualsevol altre Règim de la Seguretat Social.

  Jubilació anticipada per tenir la condició de mutualista: es reconeix en termes iguals que en el Règim General, si bé les referències a la data d’efecte del Règim General (1-1-67) s’entendran fetes l’1-8-70, data d’entrada en vigor del Règim Especial dels Treballadors de la Mar (REM).

  En el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, com a dret transitori, s’estableix que els treballadors que haguessin estat en alta a la Mutualitat Marítima Nacional, la Mutualitat Nacional de Previsió dels Pescadors Costaners i la Caixa de Previsió dels Estibadors Portuaris, en la data d’entrada en vigor del règim Especial de la Mar (1-8-1970) o amb anterioritat, i que, d’acord amb les normes en la data esmentada vigents, tinguessin dret a obtenir la pensió de jubilació, a partir dels 55 anys o 60 en el cas d0estibadors portuaris, podran causar dret a la pensió de jubilació a partir de les esmentades edats, sense perjudici que el percentatge de la pensió experimenti una disminució de set centèsimes per cada any que falti per arribar a l’edat de jubilació.

  Jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista: es reconeix en iguals termes que en el Règim General. No obstant això, en el Règim Especial de la Mar únicament podran accedir a aquest tipus de jubilació els treballadors per compte aliè.

  • Base reguladora:

  Es calcula igual que en el Règim General. No obstant això, als treballadors per compte propi no se’ls integren les llacunes de cotització que apareguin en el període a tenir en compte per al càlcul de la base reguladora.

  • Percentatge:

  El període de temps en què resulti rebaixada l’edat de jubilació del treballador es computarà com a cotitzat a l’efecte d’incrementar el percentatge de pensió per anys de cotització.

  Jubilació anticipada per tenir la condició de mutualista:  El percentatge de la base reguladora que pertoqui, d’acord amb els anys de cotització, es reduirà per l’aplicació dels coeficients reductors que s’indiquen tot seguit:

   • Quan el treballador accedeixi a la pensió des d'un cessament voluntari o quan acrediti menys de 38 anys de cotització sigui quina sigui la causa del cessament en el treball, la quantia de la pensió es reduirà en un 7 % per cada any que, en el moment del fet causant, li falti per complir l'edat de 65 anys.
   • Quan el treballador acrediti 38 anys o més de cotització i accedeixi a la pensió per extinció del contracte de treball en virtut de causa no imputable a la seva lliure voluntat, els percentatges de reducció de la quantia de la pensió seran, en funció dels anys cotitzats, els següents:
  PERCENTATGE REDUCCIÓ QUANTIA JUBILACIÓ MUTUALISTA
  Anys cotitzats Cessament i 38 o més anys cotitzats
  Entre 38 i 39 anys 6,50 %
  Amb 40 o més anys 6,00 %

  Jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista: Aquest tipus de jubilació s’atorga en els mateixos termes i condicions que en el Règim General. No obstant això, en el Règim Especial de la Mar únicament podran accedir a aquest tipus de jubilació els treballadors per compte aliè.

  Més informació relativa a aquest Règim:

  • Tramitació:
   Direccions Provincials i Locals de l’Institut Social de la Marina.
  Complementary Content
  ${loading}