Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Règims especials

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos en el REA, així com els empresaris als quals presten els seus servicis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a estos treballadors, i tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General.

Integració del Règim Especial d'Empleats de la Llar en el Règim General

Amb efecte a partir de l'1-1-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a estos treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General (art. 251 del Text Refós de la LGSS).

Requisits generals exigits

Els requisits generals per tenir dret a la prestació, als Règims Especials, són els següents:

 • Estar donat d'alta en el Règim corresponent.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguen responsables directes les treballadores, encara que la prestació siga reconeguda, a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.
  • A este efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en |l’art. 28.2 del Decret 2530/1970, del 20 d’agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estiga incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el qual obtinga esta prestació.
  • Quan s'haja considerat l'interessat al corrent en el pagament de les cotitzacions a l'efecte del reconeixement d'una prestació, en virtut d'un ajornament en el pagament de les quotes degudes, però que posteriorment incomplisca els terminis o les condicions d'eixe ajornament, perdrà la consideració d'estar al corrent en el pagament i, per tant, se suspendrà immediatament la prestació reconeguda que estava percebent, la qual només podrà ser rehabilitada quan haja saldat totalment el deute amb la Seguretat Social. Per a esta finalitat, l'Entitat Gestora de la prestació podrà traure de cada mensualitat meritada per l'interessat la quota deguda corresponent.

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

La prestació es reconeix amb les particularitats següents:

Situació protegida:

Aquella en què es troba la treballadora embarassada durant el període d'interrupció de l'activitat professional, en els supòsits en què l'exercici d'esta activitat influïsca negativament en la seua salut o en la del fetus i així ho certifiquen els servicis mèdics de l'INSS o de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social competent.

Beneficiàries:

Les treballadores per compte propi que hagen interromput la seua activitat professional perquè es troben en la situació esmentada, sempre que complisquen els requisits generals exigits en la data en què es produïx la interrupció.

Prestació econòmica:

La prestació consistix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora:

 • L'equivalent a la que estiga establida per a la prestació per incapacitat temporal (IT) derivada de contingències professionals i es prendrà com a referència la data en què els servicis mèdics de l’INSS o de la Mútua emeten el certificat, o

 • L'equivalent a l'establerta per a la prestació per IT derivada de contingències comunes quan el règim que pertoca no preveu la cobertura de les contingències professionals i quan no s'ha millorat voluntàriament l'àmbit de l'acció protectora, incorporant la protecció d'esta situació o la de les contingències professionals.

Naixement del dret i duració:

El dret naix l'endemà del dia en què s'emet el certificat pels servicis mèdics de l'Entitat gestora o col·laboradora competent, si bé els efectes econòmics es produiran, en qualsevol cas, a partir de la data de cessament efectiu en l'activitat professional corresponent.

El subsidi s'abonarà durant el període necessari per a la protecció de la seguretat o de la salut de la treballadora i/o del fetus, mentre persistisca la impossibilitat de reprendre l'activitat professional.

Extinció:

 • Per inici del període de descans per maternitat.
 • Per represa de l'activitat professional exercida per la treballadora.
 • Per causar baixa en el règim especial de la Seguretat Social en el que la treballadora estiguera inclosa.
 • Per interrupció de l'embaràs.
 • Per defunció de la beneficiària.

La treballadora estarà obligada a comunicar a l'Entitat gestora o col·laboradora qualsevol circumstància que implique la suspensió o extinció del dret al subsidi.

Incapacitat temporal i risc durant l'embaràs:

 • Quan la treballadora es trobe en situació d'IT i, durant esta, sol·licite la prestació de risc durant l'embaràs, no procedirà el reconeixement, en el seu cas, del subsidi, fins que s'extingisca la situació d'IT per qualsevol de les causes legal o reglamentàriament establertes.

 • Quan la treballadora es trobe en situació de risc durant l'embaràs i durant esta sol·licite la prestació per IT, no procedirà el reconeixement d'esta fins a la finalització de la situació de risc durant l'embaràs, si reunix en este moment els requisits necessaris per a accedir a l'IT.

Declaració de situació de l'activitat:

Les treballadores incloses en el RETA, excepte les integrades en el Sistema especial de treballadors per compte propi agraris (SETA) o les treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE), presentaran, si l'Entitat Gestora ho considera convenient, una declaració de situació d'activitat en el model oficial sobre la persona que gestione directament l'establiment mercantil, industrial o d'un altre tipus del qual siga titular o, si escau, el cessament temporal o definitiu en l'activitat exercida.

Termini de presentació:

 • Durant els 15 dies següents a la data de suspensió de l'activitat.

 • Mentre dure la situació de risc durant l'embaràs, la treballadora estarà obligada a presentar l'esmentada declaració amb periodicitat semestral, a comptar des de la data en què s'inicie la situació, si fora necessari que ho fera.

La no-presentació de la declaració, en el termini màxim indicat, produirà la suspensió en l'inici del pagament de la prestació i es podran iniciar d'ofici les actuacions pertinents per a verificar la situació en què queda l'establiment de què és titular la beneficiària de la prestació.

Si com a conseqüència de les actuacions administratives es deduïra el caràcter indegut de la prestació que, si escau, s'haguera començat a percebre, es duran a terme les actuacions necessàries per al seu reintegrament.

El que establixen els dos paràgrafs anteriors s'entén sense perjuí que, per la no-presentació en termini de la declaració, així com, si escau, per haver percebut indegudament la prestació, es pogueren iniciar els corresponents expedients sancionadors en aquells casos en què, atenent les circumstàncies concurrents, oportunament valorades per l'Entitat gestora, així es determine per esta.

Gestió i pagament:

 • La gestió i el pagament els durà a terme l'Entitat gestora o la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social amb què la treballadora per compte propi tinga formalitzada la cobertura de les contingències professionals, tant si és obligatòria com voluntària.

 • Quan la treballadora no ha formalitzat la cobertura dels riscos professionals, però té coberta la protecció per IT derivada de contingències comunes, és competent l'Entitat gestora o col·laboradora que cobrisca esta situació.

 • En els supòsits de treballadores incloses en el RETA  que no tinguen coberta la protecció per IT derivada de contingències comunes, quan esta protecció siga opcional, i de treballadores incloses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Empleats de la Llar, la gestió de la prestació correspondrà a l'Entitat gestora.

 • El pagament correspondrà a l'entitat que siga competent en la data d'inici d'efectes econòmics de la prestació, independentment que durant la situació de risc es produïsca un canvi de l'entitat que cobrisca les contingències comunes o professionals, segons els casos.

 • El subsidi s'abonarà per períodes mensuals vençuts.

Reconeixement del dret:

 • El procediment s'inicia a instància de la treballadora, mitjançant un informe que haurà de sol·licitar al facultatiu del Servei Públic de Salut, on s' acredite la situació d'embaràs i la data probable del part.

 • Posteriorment, la treballadora cal que sol·licite l'emissió de la certificació mèdica sobre l'existència de risc durant l'embaràs a l'Entitat gestora o col·laboradora que corresponga i cal que aporte:

  • L'informe del Servici Públic de Salut.

  • Declaració de la treballadora sobre l'activitat exercida, així com sobre la inexistència d'un treball o funció en esta activitat compatible amb el seu estat que es puga dur a terme per esta, en la seua condició de treballadora per compte propi o d'empleada de la llar.

   Si es tracta d'una autònoma que presta els seus servicis a societats cooperatives, laborals o mercantils, l'esmentada declaració la realitzarà l'administrador de la societat.

   Si es tracta d'una treballadora autònoma econòmicament dependent, la declaració haurà d'efectuar-la el seu client.

 • Si l'Entitat gestora o col·laboradora considera que no hi ha situació de risc durant l'embaràs, esta denegarà l'expedició de la certificació mèdica sol·licitada i comunicarà a la treballadora que no pot iniciar-se el procediment destinat a obtindre la prestació corresponent.

 • Una vegada certificat el risc, per al reconeixement del subsidi, la treballadora haurà de presentar una sol·licitud dirigida a la Direcció provincial competent de l'Entitat gestora de la província on residisca o davant de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social que li corresponga.

 • La sol·licitud s’ha de formular en els models normalitzats i ha de contenir les dades i circumstàncies que estableix l'|art.  70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, juntament amb els documents necessaris.

 • El Director provincial de l'Entitat gestora competent dictarà resolució expressa i la notificarà a la interessada en el termini de 30 dies, comptats des de la recepció de la sol·licitud de la interessada, en els mateixos termes que per als treballadors per compte d'altre.

  Les notificacions i comunicacions dirigides a les persones sol·licitants o perceptores de la prestació de risc durant l’embaràs, incloses les resolucions de la prestació, no s’envien en paper sinó que s’envien exclusivament per mitjans electrònics.

  S’hi pot accedir en el servici de la seu electrònica Notificacions telemàtiques. En aquest vídeo teniu informació sobre el funcionament d’aquest servei: https://youtu.be/KCuTpYlv0yE

Més informació relativa a este Règim:


Règim Especial de la Mineria del Carbó

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social

Més informació relativa a este Règim: 

Règim Especial dels Treballadors del Mar

Tramitació : Directori d'Oficines

Complementary Content
${loading}