Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Règims especials.

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos en el REA, així com els empresaris als quals presten els seus serveis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a aquests treballadors, i tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General.

Integració del Règim Especial d'Empleats de la Llar en el Règim General

Amb efecte a partir de l'1-1-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a aquests treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General (art. 251 del text refós de la LGSS).

Requisits generals exigits

Els requisits generals per tenir dret a la prestació, als Règims Especials, són els següents:

 • Estar donat d'alta en el Règim corresponent.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguin responsables directes les treballadores, encara que la prestació sigui reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.
  • A aquest efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en |l’art. 28.2 del Decret 2530/1970, del 20 d’agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estigui incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el qual obtingui aquesta prestació.
  • Quan s'hagi considerat l'interessat al corrent en el pagament de les cotitzacions a l'efecte del reconeixement d'una prestació, en virtut d'un ajornament en el pagament de les quotes degudes, però que posteriorment incompleixi els terminis o les condicions de l'esmentat ajornament, perdrà la consideració d'estar al corrent en el pagament i, com a conseqüència, se suspendrà immediatament la prestació reconeguda que estava percebent, la qual només podrà ser rehabilitada una vegada saldat totalment el deute amb la Seguretat Social. Per a aquesta finalitat, l'Entitat Gestora de la prestació podrà treure de cada mensualitat meritada per l'interessat la quota deguda corresponent.

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

La prestació es reconeix amb les particularitats següents:

Situació protegida:

Aquella en què es troba la treballadora embarassada durant el període d'interrupció de l'activitat professional, en els supòsits que l'exercici d'aquesta activitat influeixi negativament en la seva salut o en la del fetus i així ho certifiquin els serveis mèdics de l'INSS  o de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social competent.

Beneficiàries:

Les treballadores per compte propi que hagin interromput la seva activitat professional perquè es troben en la situació esmentada, sempre que compleixin els requisits generals exigits en la data en què es produeix la interrupció.

Prestació econòmica:

La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100 % de la base reguladora:

 • L'equivalent a la que estigui establerta per a la prestació per incapacitat temporal (IT) derivada de contingències professionals i es prendrà com a referència la data en què els serveis mèdics de l’INSS o de la Mútua emetin el certificat, o

 • L'equivalent a l'establerta per a la prestació per IT derivada de contingències comunes quan el règim que pertoca no preveu la cobertura de les contingències professionals i quan no s'ha millorat voluntàriament l'àmbit de l'acció protectora, incorporant la protecció d'aquesta situació o la de les contingències professionals.

Naixement del dret i durada:

El dret neix el dia següent al dia en què s'emet el certificat pels serveis mèdics de l'Entitat gestora o col·laboradora competent, si bé els efectes econòmics no es produiran fins a la data del cessament efectiu en l'activitat professional corresponent.

El subsidi s'abonarà durant el període necessari per a la protecció de la seguretat o de la salut de la treballadora i/o del fetus, mentre persisteixi la impossibilitat de reprendre l'activitat professional.

Extinció:

 • Per inici del període de descans per maternitat.
 • Per represa de l'activitat professional exercida per la treballadora.
 • Per ser baixa en el règim especial de la Seguretat Social en què la treballadora està inclosa.
 • Per interrupció de l'embaràs.
 • Per defunció de la beneficiària.

La treballadora està obligada a comunicar a l'Entitat gestora o col·laboradora qualsevol circumstància que impliqui la suspensió o extinció del dret al subsidi.

Incapacitat temporal i risc durant l'embaràs:

 • Quan la treballadora està en situació d'incapacitat temporal (IT) i, durant aquesta, sol·licita la prestació de risc durant l'embaràs, no és procedent el reconeixement, si escau, del subsidi fins que s'extingeix la situació d'IT sigui quina sigui la causa establerta legalment o reglamentàriament.

 • Quan la treballadora està en situació de risc durant l'embaràs i durant aquesta sol·licita la prestació d'IT, no és procedent el seu reconeixement fins a la finalització de la situació de risc durant l'embaràs, si reuneix, en aquest moment, els requisits necessaris per accedir a la IT.

Declaració de situació de l'activitat:

Les treballadores incloses al RETA , excepte les integrades en el Sistema especial de treballadors per compte propi agraris (SETA) o les treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE), presentaran, si l'Entitat Gestora ho considera convenient, una declaració de situació d'activitat en el model oficial sobre la persona que gestioni directament l'establiment mercantil, industrial o d'un altre tipus del qual sigui titular o, si s'escau, el cessament temporal o definitiu en l'activitat desenvolupada.

Termini de presentació:

 • Durant els 15 dies següents a la data de suspensió de l'activitat.

 • Mentre duri la situació de risc durant l'embaràs, la treballadora té l'obligació de presentar l'esmentada declaració amb periodicitat semestral, a comptar des de la data en què s'iniciï la situació, si així se li ho sol·licita.

En cas de no presentar la declaració en el termini màxim assenyalat, se suspèn a l'inici del pagament de la prestació i es poden iniciar d'ofici les actuacions pertinents per verificar la situació en què queda l'establiment del qual és titular la beneficiària de la prestació.

Si com a conseqüència de les actuacions administratives es dedueix el caràcter indegut de la prestació que, si escau, s'hagi començat a percebre, es duran a terme les actuacions necessàries per tal que se'n efectuï el reintegrament.

El que estableixen els dos paràgrafs anteriors s'entén sens perjudici de la possibilitat d'iniciar expedients sancionadors per la no-presentació de la declaració dins el termini fixat o per la percepció indeguda de la prestació en aquells casos en què així ho determini l'Entitat gestora després de valorar les circumstàncies concurrents.

Gestió i pagament:

 • La gestió i el pagament seran duts a terme per l'Entitat gestora o la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social amb què la treballadora per compte propi tingui formalitzada la cobertura de les contingències professionals, tant si és obligatòria com voluntària.

 • Quan la treballadora no  ha formalitzat la cobertura dels riscos professionals, però té coberta la protecció per IT derivada de contingències comunes, és competent l'Entitat gestora o col·laboradora que cobreix aquesta situació.

 • En els supòsits de treballadores incloses al RETA  que no tinguin coberta la protecció per IT derivada de contingències comunes, quan aquesta protecció sigui opcional, i de treballadores incloses al Règim Especial de la Seguretat Social dels Empleats de la Llar, la gestió de la prestació correspondrà a l'Entitat gestora.

 • El pagament correspon a l'entitat que sigui competent en la data d'inici d'efectes econòmics de la prestació, amb independència que, durant la situació de risc es produeixi un canvi de l'entitat que cobreixi les contingències comunes o professionals, segons els casos.

 • El subsidi s'abona per períodes mensuals vençuts.  

Reconeixement del dret:

 • El procediment s'inicia a instàncies de la treballadora, mitjançant un informe que cal que sol·liciti al facultatiu del Servei Públic de Salut, en què s' acrediti la situació d'embaràs i la data probable del part.

 • Posteriorment, la treballadora cal que sol·liciti l'emissió de la certificació mèdica sobre l'existència de risc durant l'embaràs a l'Entitat gestora o col·laboradora que correspongui i cal que aporti:

  • L'informe del Servei Públic de Salut.

  • Declaració de la treballadora sobre l'activitat desenvolupada, i també sobre la inexistència d'un treball o funció en aquesta activitat compatible amb el seu estat i que pugui fer, en la seva condició de treballadora per compte propi o d'empleada de la llar.

   Si es tracta d'una autònoma que presta els seus serveis en societats cooperatives, laborals o mercantils, és l'administrador de la societat qui s'encarrega de fer aquesta declaració.

   Si es tracta d'una treballadora autònoma econòmicament dependent, és el client qui s'encarrega d'efectuar-la.

 • Si l'Entitat gestora o col·laboradora considera que no hi ha situació de risc durant l'embaràs, aquesta denega l'expedició de la certificació mèdica sol·licitada i comunica a la treballadora que no pertoca iniciar el procediment destinat a l'obtenció de la prestació corresponent.

 • Una vegada certificat el risc, per al reconeixement del subsidi, la treballadora haurà de presentar una sol·licitud dirigida a la Direcció provincial competent de l'Entitat gestora de la província on resideixi o davant la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social que li correspongui.

 • La sol·licitud s’ha de formular en els models normalitzats i ha de contenir les dades i circumstàncies que estableix l'|art. 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, juntament amb els documents necessaris.

 • El Director provincial de l'Entitat gestora competent dicta resolució expressa i la notifica a la interessada en el termini de 30 dies, a comptar des de la recepció de la sol·licitud de la interessada en els mateixos termes que per als treballadors per compte d'altri.

  Les notificacions i comunicacions dirigides a les persones sol·licitants o perceptores de la prestació de risc durant l’embaràs, incloses les resolucions de la prestació, no s’envien en paper sinó que s’envien exclusivament per mitjans electrònics.

  S’hi pot accedir en el servei de la seu electrònica Notificacions telemàtiques. En aquest vídeo teniu informació sobre el funcionament d’aquest servei: https://youtu.be/KCuTpYlv0yE

Més informació relativa a aquest Règim:


Règim Especial de la Mineria del Carbó

La prestació es reconeix en les mateixes condicions que al Règim General de la Seguretat Social.

Més informació relativa a aquest Règim:

Règim Especial dels Treballadors del Mar

Tramitació: Directori d'Oficines

Complementary Content
${loading}