Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Nabigatzen jarraituz gero, zure baimena ematen duzu cookieak eta gure cookie-politika onartzen dituzula. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko.


Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Erregimen Bereziak

Nekazaritza Erregimen Berezia Erregimen Orokorrean sartzea

REAn barne hartutako nekazaritzako besteren konturako langileak,baita zerbitzuak ematen dituzten enpresariak ere,Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean sartuta daude 2012-01-01etik aurrera, langile horientzat Sistema berezi bat ezarriz, Gizarte Segurantzaren prestazioak jasotzeko eskubidea izanez,Erregimen Orokorreko baldintza berdinetan.

Etxeko Langileen Erregimen Berezia Erregimen orokorrean sartzea:

2012-01-01ean eragina izanda, Etxeko Langileen Erregimen Berezia Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean sartuta geratuko da, langile horientzat Sistema berezia ezarriz. Langile horiek eskubidea izango dute Gizarte Segurantzaren prestazioak jasotzeko, Erregimen Orokorraren baldintza berdinetan, (LGSSaren Testu Bategineko 251 artikulua).

Eskatzen diren baldintza nagusiak

Erregimen Berezietan prestaziorako eskubidea izateko baldintza orokor hauek bete dira:

 • Dagokion Erregimenean alta-egoeran egotea.
 • Langileei zuzenean dagozkien kuoten ordainketan egunean egotea, nahiz eta prestazioa, kotizazioen elkarrekiko konputuaren ondorioz, besteren konturako langileen erregimenean aitortu.
  • Horretarako, ordaintzera gonbidatzeko mekanismoa aplikatuko da, abuztuaren 20ko 2530/1970 Dekretuak, 28.2 |artikulu an ezarritakoa, edozein dela ere interesdunaren Gizarte Segurantzako erregimena prestazioa jasotzeko onartu zen unean edo prestazioa gauzatzen hasi zenean.
  • Prestazioa onartzeko interesdunak kotizazio guztiak ordaindu dituela ikusten denean, zor diren kuoten atzerapenari jarraiki, baina ondoren atzerapen horren epeak edo baldintzak betetzen ez dituenean, kuotak ordaindu gabetzat joko dira, eta ondorioz, berehala etengo da jasotzen ari den prestazioa. Berriro jasotzen hasteko, Gizarte Segurantzarekin duen zor guztia ordaindu beharko du aldez aurretik. Horretarako, prestazioaren Erakunde Kudeatzaileak interesdunak dagokion kuota zordundua kendu ahal izango du sortutako hileroko bakoitzetik.

Autonomoen edo Norbere Konturako Langileen Erregimen Berezia

Prestazioa berezitasun hauekin aitortzen da:

Babestutako egoera:

Haurdun dagoen emakumeak lan-jarduera etenda duen bitartean, jarduera hori burutzeak bere osasunean edo haurrarenean eragin negatiboak dituenean, eta INSSren edo Gizarte Segurantzako Mutualitate Laguntzailearen zerbitzu medikoek horrela ziurtatzen dutenean.

Onuradunak:

Egoera horretan  daudela eta, haien jarduera eten duten emakume langileak, eskatutako baldintzak betetzen dituztenean  etena gertatu den egunean.

Prestazio ekonomikoa:

Dagokion oinarri-arautzailearen % 100aren pareko sorospena da.

 • Kontingentzia profesionalengatik eratorritako aldi baterako ezintasunagatik (ABE) jasotzeko laguntzarako zehaztuta dagoenaren parekoa. Erreferentzia gisa INSSko edo Mutualitateko  medikuek igorritako ziurtagiria igorritako data hartuko

 • Kontingentzia arrunten ondoriozko ABEgatiko prestaziorako zehaztutakoaren parekoa, dagokion erregimenak ez dituenean barne hartzen kontingentzia profesionalak eta ekintza babeslearen eremua nahita hobetu ez denean, egoera honen babesa edo kontingentzia profesionaletakoa barne hartuz.

Eskubidearen sorrera eta iraupena:

Erakunde kudeatzaileko mediku zerbitzuek egiaztagiria eman eta hurrengo egunean jartzen da  martxan eskubidea,  nahiz eta  lan jarduera modu eraginkor batean utzi arte, ondorio ekonomikorik izan ez.

Langilearen eta/edo fetuaren osasuna edo segurtasuna babesteko beharrezkoa den aldian emango da sorospena, bere lan-jarduerari ekitea ezinezkoa den aldian zehar.

Iraungipena:

 • Amatasunagatiko atsedenaldiaren hasteagatik.
 • Langilea jarduera profesionalera itzultzeagatik.
 • Langilea barne hartzen den Gizarte Segurantzaren erregimen berezian baja emateagatik.
 • Haurdunaldia eteteagatik.
 • Onuraduna hiltzeagatik.

Langilea behartuta egongo da Erakunde kudeatzaileari edo lankideari diru-laguntza etetea ekarriko duen edozein arrazoi edo egoera jakinaraztera.

Aldi baterako ezgaitasuna eta haurdunaldiko arriskua:

 • Langilea ABE egoeran dagoen bitartean, haurdunaldiko arriskuagatiko prestazioa eskatzen duenean, ez du sorospena jasotzeko eskubiderik izango legeek edo erregelamenduek ezarritako edozein arrazoik eragindako ABE egoera amaitzen den arte.

 • Langilea haurdunaldiko arrisku egoeran dagoenean eta egoera horretan dagoela ABE egoeragatiko prestazioa eskatzen duenean, ez zaio hura jasotzeko eskubidea aitortuko haurdunaldiko arrisku egoera amaitzen ez den bitartean, une horretan ABE egoera aitortzeko beharrezko baldintzak biltzen baditu.

Jarduera-egoeraren aitorpena:

RETAn sartuta dauden langileek, nekazaritzako norbere konturako langileen Sistema berezian (SETA) eta mendekotasun ekonomikoko langile autonomoek (TRADE) izan ezik, Erakunde Kudeatzaileari egokia iruditzen bazaio, jardueraren egoeraren aitorpena aurkeztu beharko dute, eredu ofizialean, merkataritza-establezimendua, industriakoa edo bestelakoa zuzenean kudeatzen duen pertsonaren inguruan, edo burutzen den jarduera aldi baterako edo betiko itxi dela adierazi beharko dute.

Aurkezteko epea:

 • Jarduera eten zen data osteko 15 egunetan.

 •  Haurdunaldia bitarteko arrisku egoerak irauten duen bitartean, langileak  adierazpen hori aurkeztu beharko dusei hilean behin, egoera hasten den unetik zenbatzen hasita , horrelakorik eskatzen bazaio.

Aitorpena aurkeztu ezean, ezarritako gehieneko epean, prestazioaren ordainketaren etetea eragingo du, eta ofizioz beharrezkoak diren ekintzak has daitezke prestazioaren onuraduna titularra den establezimenduaren egoera egiaztatzeko.

Administrazio-ekintzen ondorioz jasotzen hasita dagoen diru-laguntzaren izaera bidegabea dela ondorioztatuko balitz, diru-laguntza itzultzeko beharrezko ekintzak burutuko dira.

Betiere aurreko bi paragrafoetan ezarritakoa errespetatuz, aitorpena epean ez aurkezteagatik, edo, hala balegokio, diru-laguntza oker jasotzeagatik, dagozkien zehapen espedienteei hasiera emateko aukera izango da, aldibereko egoerak kontuan hartuz, Erakunde kudeatzaileak egokiro baloratuta, hala erabakiko balu.

Kudeaketa eta ordainketa:

 • Kudeaketa eta ordainketa norbere konturako langileak kontingentzia profesionalak estaltzeko aukeratu zuen Erakunde kudeatzaileak edo Gizarte Segurantzako Mutualitate Laguntzaileak burutuko du, derrigorrezkoa edo boluntarioa bada ere.

 • Langileak  Lan arriskuak ez estaltzea aukeratu duenean, baina kontingentzia komunen ondoriozko ABE babesa estalita duenean, egoera hori estaltzen duen Erakunde kudeatzailea edo laguntzailea izango da eskudun.

 • RETAn  bildutako langileen kasuetan eta kontingentzia arrunten ondoriozko ABE egoeraren babesa estalita ez dagoenean, babes hori aukerakoa bada, eta Etxeko Langileen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian bildutako langileak badira, prestazioaren kudeaketa Erakunde kudeatzaileak egingo du.

 • Prestazioa jasotzen hasten den egunean eskuduna den erakundeak egingo du ordainketa, kontuan hartu gabe arrisku egoeran kontingentzia arruntak eta profesionalak estaltzen dituen erakundea aldatzen den ala ez, kasuaren arabera.

 • Diru-laguntza hilero ordainduko da, hilabetea amaitzean.  

Eskubidea aintzatespena:

 • Prozedura langileak eskatuta hasiko da, Osasun Zerbitzu Publikoko medikuak eginiko txostenaren bitartez; bertan  haurdunaldi egoera egiaztatu beharko da, baita erditzearen balizko data ere.

 • Ondoren langileak haurdunaldian zehar arriskua dagoela dioen medikuaren ziurtagiria eskatuko dio dagokion erakunde kudeatzaileari edo laguntzaileari, eta honako hau entregatuko du:

  • Osasun Zerbitzu Publikoaren txostena.

  • Egiten duen lanari buruzko langilearen aitorpena, baita jarduera horretan, etxeko langilea edo norbere konturako langilea den aldetik, berak egin dezakeen eta bere egoerarekin bateragarria den lan edo zereginik ez egoteari buruzko aitorpena ere.

   Sozietate kooperatiboetan, lanekoetan edo merkataritzakoetan zerbitzuak eskaintzen dituen autonomoa denean, aipatu aitorpena sozietatearen administrariak egingo du.

   Ekonomikoki menpekoa den langile autonomoa denean, bezeroak egin beharko du aitorpena.

 • Erakunde kudeatzaileak edo laguntzaileak aintzat hartzen badu ez dagoela arrisku egoerarik haurdunaldian zehar, eskatutako medikuaren ziurtagiria ukatuko du, eta langileari jakinaraziko dio ez dagokiola prestazio hori lortzeko prozedura hasterik.

 • Arriskua onartutakoan, sorospena jasotzeko, langileak eskaera aurkeztu beharko du haren bizilekuari dagokion Erakunde kudeatzailearen Zuzendaritza probintzialean edo dagokion Gizarte Segurantzako Mutualitate Laguntzailean.

 • Eskaera eredu normalizatuetan formalizatu beharko da eta azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 70. |artikulua k xedatutako baldintzak eta datuak bildu beharko ditu, eta beharrezko agiriekin batera aurkeztu beharko da. Aipatutako legea Administrazio Publikoen eta Administrazio Prozedura Erkideko Erregimen Juridikoarena da.

 •  Dagokion Erakunde kudeatzaileko probintzia Zuzendariak emango du esanbidezko ebazpena eta interesdunari jakinaraziko dio 30 eguneko epean, interesdunaren eskaera jaso zen egunetik zenbatzen hasita, besteren konturako langileen baldintza beretan.

  Haurdunaldiko arriskuaren prestazioa eskatu edo jasotzen duten pertsonei zuzendutako jakinarazpenak, prestazioaren ebazpenak barne, ez dira paperean bidaliko, baliabide elektronikoen bidez baizik.

  Egoitza elektronikoko Jakinarazpen telematikoak atalaren bidez sar daiteke. Bideo honetan zerbitzuaren funtzionamenduari buruzko informazioa aurkituko duzu: https://youtu.be/KCuTpYlv0yE

Informazio gehiago Erregimen honi buruz:


Ikatz Meatzaritzako Erregimen Berezia

Prestazioa Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorreko zehaztapen eta baldintza berberetan emango da.

Informazio gehiago Erregimen honi buruz:

Itsasoko Langileen Erregimen Berezia

Izapideak: Bulegoen Direktorioa

Complementary Content
${loading}