Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Prestación de Nacimiento y Cuidado de menor

Informació General


Objecte:

La prestació econòmica que intenta cobrir la pèrdua de rendes que es produeix durant els períodes de descans que es gaudeixen per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment familiar.

Beneficiaris/Requisits:

Les persones treballadores per compte alié o propi, qualsevol que siga el seu sexe, en situació de suspensió del contracte de treball o d’interrupció de la seua activitat professional que complisquen els requisits exigits:

 • Estar afiliades i en alta.
 • Acreditar els períodes de cotització exigits, en funció de l’edat dels progenitors.
 • Estar al corrent del pagament de les quotes, en el cas de treballadors responsables de cotització.

Més informació sobre beneficiaris i requisits.

Contingut/Quantia:

Subsidi equivalent al 100 % de la base reguladora corresponent, que serà l'establerta per a la prestació d' IT derivada de contingències comunes.

Aquesta prestació està exempta de tributació per IRPF, excepte a territori foral navarrès.

Durada/Extinció:

S’abonarà durant el temps de suspensió del contracte.

Seran causes d’extinció:

 • Pel transcurs dels terminis màxims de durada dels períodes de descans establerts amb caràcter general.
 • Incorporació o reincorporació al treball.
 • Per defunció del beneficiari.
 • Si el beneficiari adquireix la condició de pensionista per jubilació o incapacitat permanent.
Pèrdua/Suspensió:
 • Actuar fraudulentament per a obtenir o conservar la prestació.
 • El beneficiari que treballe per compte alié o propi durant els períodes de descans, llevat en la percepció del subsidi en règim de jornada a temps parcial o en els supòsits de pluriocupació o pluriactivitat en els períodes successius.
 • En els casos d’adopció internacional, quan no aporte la documentació oportuna per considerar constituïda l’adopció, si han transcorregut 4 setmanes des que va anticipar l’inici del descans.
 • Incompliment de l’obligació de presentar documentació necessària quan l’INSS requerisca la seua presentació.
Impresos:

Model sol·licitud

Documentació:

Cal adjuntar la documentació següent:

 • Document d'identificació original i en vigor.
 • Llibre de família o certificat d’inscripció del fill/a, quan aquestes dades no consten automatitzades en el Registre Civil.
 • Certificat d’empresa, si no ha estat transmés per l’empresa per mitjans electrònics.
 • Informe de maternitat expedit pel Servei Públic de Salut en els supòsits d’inici del descans amb anterioritat al part i en els de mort del fill que haguera romàs 180 dies en el si matern, únicament per al supòsit de la mare biològica.
On es tramita?:

Per presentar la sol·licitud hi ha diverses opcions:

 • Si compteu amb certificat digital o Cl@ve permanent, podeu presentar la vostra sol·licitud al portal LA TEUA SEGURETAT SOCIAL o bé adjuntar la sol·licitud oficial a través de la nostra SEU ELECTRÒNICA. 
 • Si no podeu fer la sol·licitud amb certificat digital o Cl@ve permanent podeu realitzar el tràmit a través de la plataforma Sol·licitud i tràmits de prestacions de la Seguretat Social.
 • A més, si no disposeu de mitjans telemàtics podeu remetre la sol·licitud per correu ordinari o anar al Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social.
Entitat competent:

La gestió i pagament de la prestació correspon a l'entitat gestora competent (INSS o ISM).

Terminis:

En vista de la documentació presentada o de les dades acreditades i, una vegada comprovats tots els requisits exigits per accedir al subsidi, el director provincial competent de la corresponent entitat gestora dictarà resolució expressa i la notificarà, en el termini de trenta dies, comptats des de la recepció de la sol·licitud de l’interessat, a efecte del reconeixement o denegació del dret a la prestació econòmica per maternitat.

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de 5 anys, comptats des del dia següent al del fet causant, sens perjudici que els efectes d'aquest reconeixement es produïsquen a partir dels 3 mesos anteriors a la data de la sol·licitud.

Més informació

Altres dades d'interés:

Procediment

[D]
Prestació per naixement i atenció de menor
Complementary Content
${loading}