Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Prestación de Nacimiento y Cuidado de menor

Informació General


Objecte:

La prestació econòmica que intenta cobrir la pèrdua de rendes que es produeix durant els períodes de descans que es gaudeixin per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment familiar.

Beneficiaris/Requisits:

Les persones treballadores per compte aliè o propi, qualsevol que sigui el seu sexe, en situació de suspensió del contracte de treball o d’interrupció de la seva activitat professional que compleixin els requisits exigits:

 • Estar afiliades i en situació d'alta.
 • Acreditar els períodes de cotització exigits, en funció de l’edat dels progenitors.
 • Estar al corrent del pagament de les quotes, en el cas de treballadors responsables de cotització.

Més informació sobre beneficiaris i requisits.

Contingut/quantia:

Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent, que serà l'establerta per a la prestació d'IT derivada de contingències comunes.

Aquesta prestació està exempta de tributació per IRPF, excepte a territori foral navarrès.

Durada/Extinció:

S’abonarà durant el temps de suspensió del contracte.

Seran causes d’extinció:

 • Pel transcurs dels terminis màxims de durada dels períodes de descans establerts amb caràcter general.
 • Incorporació o reincorporació al treball.
 • Per finament del beneficiari.
 • Si el beneficiari adquireix la condició de pensionista per jubilació o incapacitat permanent.
Pèrdua/Suspensió:
 • Actuar fraudulentament per obtenir o conservar la prestació.
 • El beneficiari treballés per compte d’altri o propi durant els períodes de descans, llevat en la percepció del subsidi en règim de jornada a temps parcial o en els supòsits de pluriocupació o pluriactivitat en els períodes successius.
 • En els casos d’adopció internacional, quan no aporti la documentació oportuna per considerar constituïda l’adopció, si han transcorregut 4 setmanes des que va anticipar l’inici del descans.
 • Incompliment de l’obligació de presentar documentació necessària quan l’INSS requereixi la seva presentació.
Impresos:

Model sol·licitud

Documentació:

Cal adjuntar la documentació següent:

 • Document d'identificació original i en vigor.
 • Llibre de família o certificat d’inscripció del fill/a, quan aquestes dades no constin automatitzades en el Registre Civil.
 • Certificat d’empresa, si no ha estat transmès per l’empresa per mitjans electrònics.
 • Informe de maternitat expedit pel Servei Públic de Salut en els supòsits d’inici del descans amb anterioritat al part i en els de mort del fill que hagués romàs 180 dies en el si matern, únicament per al supòsit de la mare biològica.
On es tramita?

Per presentar la sol·licitud hi ha diverses opcions:

 • Si compteu amb certificat digital o Cl@ve permanent, podeu presentar la vostra sol·licitud al portal LA TEVA SEGURETAT SOCIAL o bé adjuntar la sol·licitud oficial a través de la nostra SEU ELECTRÒNICA.
 • Si no podeu fer la sol·licitud amb certificat digital o Cl@ve permanent podeu realitzar el tràmit a través de la plataforma Sol·licitud i tràmits de prestacions de la Seguretat Social.
 • A més, si no disposeu de mitjans telemàtics podeu remetre la sol·licitud per correu ordinari o anar al Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social.
Entitat competent:

La gestió i pagament de la prestació correspon a l'entitat gestora competent (INSS o ISM).

Terminis:

En vista de la documentació presentada o de les dades acreditades i, una vegada comprovats tots els requisits exigits per accedir al subsidi, el director provincial competent de la corresponent entitat gestora dictarà resolució expressa i la notificarà, en el termini de trenta dies, comptats des de la recepció de la sol·licitud de l’interessat, a efecte del reconeixement o denegació del dret a la prestació econòmica per maternitat.

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de 5 anys, comptats des del dia següent al del fet causant, sens perjudici que els efectes d'aquest reconeixement es produeixin a partir dels 3 mesos anteriors a la data de la sol·licitud.

Més informació

Altres dades d'interès:

Procediment

[D]
Prestació per naixement i cura de menor
Complementary Content
${loading}