Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Prestación de Nacimiento y Cuidado de menor

Información Xeral


Obxecto:

A prestación económica que trata de cubrir a perda de rendas que se produce, durante os períodos de descanso que se gocen por nacemento, adopción, garda con fins de adopción e acollemento familiar.

Beneficiarios/Requisitos:

As persoas traballadoras por conta allea ou propia, calquera que sexa o seu sexo, en situación de suspensión do contrato de traballo ou de interrupción da súa actividade profesional que cumpran os requisitos esixidos:

 • Estar afiliadas e en alta.
 • Acreditar períodos de cotización esixidos, en función da idade dos proxenitores.
 • Estar ao corrente no pagamento das cotas, no caso de traballadores responsables da cotización.

Máis información sobre beneficiarios e requisitos.

Contido/Contía:

Subsidio equivalente ao 100% da base reguladora correspondente, que será a establecida para a prestación de IT derivada de continxencias profesionais.

Esta prestación está exenta de tributación por IRPF, salvo en territorio foral navarro.

Duración/Extinción:

Abonarase durante o tempo de suspensión do contrato.

Serán causas de extinción:

 • Polo transcurso dos prazos máximos de duración dos períodos de descanso establecidos con carácter xeral.
 • Incorporación ou reincorporación ao traballo.
 • Por falecemento do beneficiario
 • Por adquirir o beneficiario a condición de pensionista de xubilación ou por incapacidade permanente.
Perda/Suspensión:
 • Actuar fraudulentamente para obter ou conservar a prestación.
 • O beneficiario traballase por conta allea ou propia durante os períodos de descanso, salvo a percepción do subsidio en réxime de xornada a tempo parcial ou nos supostos de pluriemprego ou pluriactividade nos períodos sucesivos.
 • Nos casos de adopción internacional, cando non achegue a documentación oportuna para considerar constituída a adopción, se transcorreron 4 semanas dende que anticipou o inicio do descanso.
 • Incumprimento da obriga de presentar documentación necesaria cando o INSS requira a súa presentación.
Impresos:

Modelo solicitude

Documentación:

Deberase achegar a seguinte documentación:

 • Documento de identidade, orixinal e en vigor.
 • Libro de familia ou certificado da inscrición do/a fillo/a, cando estes datos non consten automatizados no Rexistro Civil.
 • Certificado de empresa, se non foi transmitido pola empresa por medios electrónicos.
 • Informe de maternidade expedido polo Servizo Público de Saúde nos supostos de inicio do descanso con antelación ao parto e nos de falecemento do fillo que permanecese 180 días no seo materno, unicamente para o suposto da nai biolóxica.
Lugar de tramitación:

Para presentar a solicitude existen varias opcións:

 • Se conta con certificado dixital ou Cl@ve permanente, pode presentar a súa solicitude no portal A TÚA SEGURIDADE SOCIAL ou ben achegar a solicitude oficial a través da nosa SEDE ELECTRÓNICA. 
 • Se non pode facer a solicitude con certificado dixital ou Cl@ve permanente pode realizar o trámite a través da plataforma Solicitude e trámites de prestacións da Seguridade Social.
 • Ademais, se non dispón de medios telemáticos pode remitir a solicitude por correo ordinario ou acudir ao Centro de Atención e Información da Seguridade Social.
Entidade competente:

A xestión e o pagamento da prestación corresponderá á entidade xestora competente (INSS ou ISM).

Prazos:

Á vista da documentación presentada ou dos datos acreditados e, unha vez comprobados todos os requisitos esixidos para acceder ao subsidio, o director provincial competente da correspondente entidade xestora ditará resolución expresa e notificará, no prazo de trinta días, contados dende a recepción da solicitude do interesado, para os efectos do recoñecemento ou denegación do dereito á prestación económica por maternidade.

O dereito ao recoñecemento da prestación prescribe aos 5 anos, contados dende o día seguinte á do feito causante, sen prexuízo de que os efectos se produzan a partir dos 3 meses anteriores á data da solicitude.

Máis información

Outros datos de interese:

Procedemento

[D]
Prestación de nacemento e coidado de menor
Complementary Content
${loading}