Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Prestación de Nacemento e Coidado de Menor

Información Xeral


Obxecto:

A prestación económica que trata de cubrir a perda de rendas que se produce, durante os períodos de descanso que se gocen por nacemento, adopción, garda con fins de adopción e acollemento familiar.

Beneficiarios/Requisitos:

As persoas traballadoras por conta allea ou propia, calquera que sexa o seu sexo, en situación de suspensión do contrato de traballo ou de interrupción da súa actividade profesional que cumpran os requisitos esixidos:

 • Estar afiliadas e en alta.
 • Acreditar períodos de cotización esixidos, en función da idade dos proxenitores.
 • Estar ao corrente no pagamento das cotas, no caso de traballadores responsables da cotización.

Máis información sobre beneficiarios e requisitos.

Contido/Contía:

Subsidio equivalente ao 100% da base reguladora correspondente, que será a establecida para a prestación de IT derivada de continxencias profesionais.

Esta prestación está exenta de tributación por IRPF, salvo en territorio foral navarro.

Duración/Extinción:

Abonarase durante o tempo de suspensión do contrato.

Serán causas de extinción:

 • Polo transcurso dos prazos máximos de duración dos períodos de descanso establecidos con carácter xeral.
 • Incorporación ou reincorporación ao traballo.
 • Por falecemento do beneficiario
 • Por adquirir o beneficiario a condición de pensionista de xubilación ou por incapacidade permanente.
Perda/Suspensión:
 • Actuar fraudulentamente para obter ou conservar a prestación.
 • O beneficiario traballase por conta allea ou propia durante os períodos de descanso, salvo a percepción do subsidio en réxime de xornada a tempo parcial ou nos supostos de pluriemprego ou pluriactividade nos períodos sucesivos.
 • Nos casos de adopción internacional, cando non achegue a documentación oportuna para considerar constituída a adopción, se transcorreron 4 semanas dende que anticipou o inicio do descanso.
 • Incumprimento da obriga de presentar documentación necesaria cando o INSS requira a súa presentación.
Impresos:

Modelo solicitude

Documentación:

Deberase achegar a seguinte documentación:

 • Documento de identidade, orixinal e en vigor.
 • Libro de familia ou certificado da inscrición do/a fillo/a, cando estes datos non consten automatizados no Rexistro Civil.
 • Certificado de empresa, se non foi transmitido pola empresa por medios electrónicos.
 • Informe de maternidade expedido polo Servizo Público de Saúde nos supostos de inicio do descanso con antelación ao parto e nos de falecemento do fillo que permanecese 180 días no seo materno, unicamente para o suposto da nai biolóxica.
Lugar de tramitación:

Para presentar a solicitude existen varias opcións:

 • Se conta con certificado dixital ou Cl@ve permanente, pode presentar a súa solicitude no portal A TÚA SEGURIDADE SOCIAL ou ben achegar a solicitude oficial a través da nosa SEDE ELECTRÓNICA. 
 • Se non pode facer a solicitude con certificado dixital ou Cl@ve permanente pode realizar o trámite a través da plataforma Solicitude e trámites de prestacións da Seguridade Social.
 • Ademais, se non dispón de medios telemáticos pode remitir a solicitude por correo ordinario ou acudir ao Centro de Atención e Información da Seguridade Social.
Entidade competente:

A xestión e o pagamento da prestación corresponderá á entidade xestora competente (INSS ou ISM).

Prazos:

Á vista da documentación presentada ou dos datos acreditados e, unha vez comprobados todos os requisitos esixidos para acceder ao subsidio, o director provincial competente da correspondente entidade xestora ditará resolución expresa e notificará, no prazo de trinta días, contados dende a recepción da solicitude do interesado, para os efectos do recoñecemento ou denegación do dereito á prestación económica por maternidade.

O dereito ao recoñecemento da prestación prescribe aos 5 anos, contados dende o día seguinte á do feito causante, sen prexuízo de que os efectos se produzan a partir dos 3 meses anteriores á data da solicitude.

Máis información

Outros datos de interese:

Procedemento

[D]
Prestación de nacemento e coidado de menor
Complementary Content
${loading}