Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Pensió d'Incapacitat Permanent

Procediment

[D]

Procediment de la pensió d'Incapacitat permanent

Informació general

Objecte:

És una prestació econòmica que intenta cobrir la pèrdua d'ingressos que patix un treballador quan per malaltia o accident veu reduïda o anul·lada la seua capacitat laboral.

Beneficiaris:

Les persones incloses en qualsevol règim de la Seguretat Social que reunisquen els requisits exigits per a cada grau d'incapacitat.

Graus:
 • Parcial per a la professió habitual: ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el rendiment per a la professió esmentada.
 • Total per a la professió habitual: inhabilita el treballador per a la seua professió habitual, però es pot dedicar a una altra de diferent.
 • Absoluta per a qualsevol faena: inhabilita el treballador  per a qualsevol professió o ofici.
 • Gran invalidesa: quan el treballador amb incapacitat permanent necessita l'assistència d'una altra persona per als actes més essencials de la vida.
Requisits:

Depenent del grau d'incapacitat, s'exigixen uns requisits generals i de cotització. Si la incapacitat deriva d'un accident, ja siga laboral o no, o d'una malaltia professional, no s'exigixen cotitzacions prèvies.

Quantia:

Està determinada per la base reguladora i el percentatge que s'aplica segons el grau d'incapacitat permanent reconegut.

 • Incapacitat permanent parcial: consistix en una indemnització a preu fet (24 mensualitats de la base reguladora que va servir per al càlcul de la incapacitat temporal).
 • Incapacitat permanent total: 55% de la base reguladora. S'incrementarà un 20% a partir dels 55 anys quan per diverses circumstàncies es presumisca la dificultat d'obtindre faena en una activitat diferent de l'habitual.
 • Incapacitat permanent absoluta: 100% de la base reguladora.
 • Gran invalidesa: s'obté aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent a la incapacitat permanent total o absoluta, incrementada amb un complement.
Efectes econòmics:
Pagaments:

Quan la pensió deriva d'una malaltia comuna o d'un accident no laboral, s'abona en 14 pagues (mensualment amb dos pagues extraordinàries).
Si deriva d'un accident laboral o d'una malaltia professional, s'abona en 12 mensualitats, ja que les pagues extraordinàries estan prorratejades en les mensualitats.

Es revalora anualment i té garantides quanties mínimes mensuals.  La pensió està subjecta a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), i les pensions per incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa estan exemptes de retenció de l'impost.

Compatibilitats / Incompatibilitats:
 • Incapacitat permanent parcial: és compatible amb qualsevol faena, inclosa la que es feia fins llavors.
 • Incapacitat permanent total: compatible amb qualsevol faena, llevat de l'exercici del mateix lloc de treball que ocupava a l'empresa. 
 • Incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa: Pot dur a terme activitats compatibles amb el seu estat. A partir de l'edat d'accés a la jubilació, és incompatible amb el treball per compte propi o d'altres.

En tots els casos, si es duen a terme faenes susceptibles d'inclusió en algun dels règims de la Seguretat Social, hi ha l'obligació de tramitar l'alta i cotitzar, procés que cal comunicar a l'entitat gestora.

Terminis:

La direcció provincial de l'INSS o de l'ISM, si s'escau, dictarà una resolució en un termini màxim de 135 dies. Quan no es dicte una resolució en este termini, s'entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu negatiu.

Si és necessari el tràmit d'audiència o es demana documentació complementària, l'interessat disposarà de 10 dies per a presentar al·legacions o per a presentar la documentació. L'empresari també disposarà de 10 dies per a formular al·legacions quan siga responsable per falta de mesures de seguretat i higiene.

Suspensió / Extinció:

La pensió es pot extingir per revisió de la incapacitat declarada, per reconeixement de la pensió de jubilació quan s'opte per eixa pensió i per defunció del pensionista. També es pot suspendre.

Impresos:

Sol·licitud de la pensió d'incapacitat permanent.

Documentació:

La documentació que s'ha de presentar per al tràmit de la pensió està detallada en el model de sol·licitud.

On es tramita:

A la Direcció Provincial de l'INSS o de l'ISM, si s'escau, on tinga el seu domicili l'interessat, excepte quan residisca a l'estranger, ja que, en este cas, el tràmit es farà a la Direcció Provincial de l'INSS de la província on  acredite les últimes cotitzacions a Espanya. En cas de ser competent l'ISM, es tindrà en compte  la distribució territorial d'este òrgan.

Entitat competent:
 • Per a declarar la situació d'incapacitat permanent: les direccions provincials de l'INSS a través dels  equips de valoració d'incapacitats (EVI), en totes les fases del procediment.
 • Per a la gestió i el pagament de la incapacitat permanent:  l'entitat responsable que corresponga (INSS, ISM o Mútua). 
Altres dades d'interés:

Revisió: La situació d'incapacitat es pot revisar per agreujament, millora, error de diagnòstic o per la realització de treballs, mentres la persona invàlida no haja complit l'edat d'accés a la jubilació, i pot donar lloc a la confirmació o modificació del grau o a l'extinció de la incapacitat i, per tant, de la pensió.

Les pensions d'incapacitat permanent passen a anomenar-se pensions de jubilació quan els seus beneficiaris complixen 65 anys.

Quan el motiu de la incapacitat siga un accident laboral o una malaltia professional i s'haja determinat la responsabilitat empresarial, la prestació econòmica tindrà un augment, segons la gravetat de la falta, d'un 30% a un 50%.

A Catalunya l'Institut Català d'Avaluació d'Incapacitats i la Comissió d'Avaluació d'Incapacitats fan les funcions dels EVI.

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}