Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Pensió d'Incapacitat Permanent

Procediment

[D]

Procediment de la pensió d'incapacitat permanent

Informació general

Objecte:

És una prestació econòmica que intenta cobrir la pèrdua d'ingressos que pateix un treballador quan per malaltia o accident veu reduïda o anul·lada la seva capacitat laboral.

Beneficiaris:

Les persones incloses en qualsevol règim de la Seguretat Social que reuneixin els requisits exigits per a cada grau d'incapacitat.

Graus:
 • Parcial per a la professió habitual: Ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el rendiment per a l'esmentada professió.
 • Total per a la professió habitual: Inhabilita el treballador per a la seva professió habitual, però es pot dedicar a una altra de diferent.
 • Absoluta per a qualsevol feina: Inhabilita el treballador  per a qualsevol professió o ofici.
 • Gran invalidesa: Quan el treballador amb incapacitat permanent necessita l'assistència d'una altra persona per poder desenvolupar les accions més bàsiques de la vida.
Requisits:

Depenent del grau d'incapacitat, s'exigeixen uns requisits generals i de cotització. Si la incapacitat deriva d'un accident, ja sigui laboral o no, o d'una malaltia professional, no s'exigeixen cotitzacions prèvies.

Quantia:

Està determinada per la base reguladora i el percentatge que s'aplica segons el grau d'incapacitat permanent reconegut.

 • Incapacitat permanent parcial: consisteix en una indemnització a preu fet (24 mensualitats de la base reguladora que va servir per al càlcul de la incapacitat temporal).
 • Incapacitat permanent total: 55% de la base reguladora. S'incrementarà un 20% a partir dels 55 anys quan per diverses circumstàncies es presumeixi la dificultat d'obtenir feina en una activitat diferent de l'habitual.
 • Incapacitat permanent absoluta: 100% de la base reguladora.
 • Gran invalidesa: s'obté aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent a la incapacitat permanent total o absoluta, incrementada amb un complement.
Efectes econòmics:
Pagaments:

Quan la pensió deriva d'una malaltia comuna o d'un accident no laboral, s'abona en 14 pagues(mensualment amb dues pagues extraordinàries).
Si deriva d'un accident de treball o d'una malaltia professional, s'abona en 12 mensualitats, ja que les pagues extraordinàries estan prorratejades en les mensualitats.

Es revalora anualment i té garantides quanties mínimes mensuals.  La pensió està subjecta a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), i les pensions per incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa estan exemptes de retenció de l'impost.

Compatibilitats / Incompatibilitats:
 • Incapacitat permanent parcial: és compatible amb qualsevol feina, inclosa la que es feia fins aleshores.
 • Incapacitat permanent total: Compatible amb qualsevol feina, llevat de l'exercici del mateix lloc de treball que s'ocupava a l'empresa. 
 • Incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa: Pot dur a terme activitats compatibles amb el seu estat. A partir de l'edat d'accés a la jubilació, és incompatible amb el treball per compte propi o d'altri.

En tots els casos, si es duen a terme feines susceptibles d'inclusió en algun dels règims de la Seguretat Social, hi ha l'obligació de tramitar l'alta i cotitzar, procés que cal comunicar a l'entitat gestora.

Terminis:

La direcció provincial de l'INSS o de l'ISM, si s'escau, dictarà una resolució en un termini màxim de 135 dies. Quan no es dicti una resolució en aquest termini, s'entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu negatiu.

Si és necessari el tràmit d'audiència o es demana documentació complementària, l'interessat disposarà de 10 dies per presentar al·legacions o per presentar la documentació. L'empresari també disposarà de 10 dies per formular al·legacions quan sigui responsable per falta de mesures de seguretat i higiene.

Suspensió / Extinció:

La pensió es pot extingir per revisió de la incapacitat declarada, per reconeixement de la pensió de jubilació quan s'opti per aquesta pensió i per defunció del pensionista. També es pot suspendre.

Impresos:

Sol·licitud de la pensió d'incapacitat permanent.

Documentació:

La documentació que cal presentar per al tràmit de la pensió està detallada en el model de sol·licitud.

On es tramita:

A la direcció provincial de l'INSS o de l'ISM, si s'escau, on tingui el seu domicili l'interessat, excepte quan resideixi a l'estranger, ja que, en aquest cas, el tràmit es farà a la direcció provincial de l'INSS de la província on  acrediti les últimes cotitzacions a Espanya. En cas de ser competent l'ISM, es tindrà en compte  la distribució territorial d'aquest òrgan.

Entitat competent:
 • Per declarar la situació d'incapacitat permanent: les direccions provincials de l'INSS a través dels  equips d'avaluació d'incapacitats (EVI), en totes les fases del procediment.
 • Per a la gestió i el pagament de la incapacitat permanent:  l'entitat responsable que correspongui (INSS, ISM o Mútua). 
Altres dades d'interès:

Revisió: La situació d'incapacitat es pot revisar per agreujament, millora, error de diagnòstic o per la realització de feines, mentre la persona invàlida no hagi complert l'edat d'accés a la jubilació, i pot donar lloc a la confirmació o modificació del grau o a l'extinció de la incapacitat i, per tant, de la pensió.

Les pensions d'incapacitat permanent passen a anomenar-se pensions de jubilació quan els seus beneficiaris compleixen 65 anys.

Quan el motiu de la incapacitat sigui un accident de treball o una malaltia professional i s'hagi determinat la responsabilitat empresarial, la prestació econòmica tindrà un augment, segons la gravetat de la falta, d'un 30% a un 50%.

A Catalunya l'Institut Català d'Avaluació d'Incapacitats i la Comissió d'Avaluació d'Incapacitats fan les funcions dels EVI.

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}