Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Aprazamentos de débedas

Procedemento

Procedemento de Aprazamento de débedas

Información xeral


Obxecto:

É un acto administrativo que solicita o debedor e mediante o cal se autoriza o pagamento das débedas de Seguridade Social fóra do prazo regulamentario de ingreso.

Suxeito:

A persoa responsable do pagamento da débeda.

Impresos:
 • TC 17/10 Solicitude de aprazamento para o pagamento de débedas coa Seguridade Social.
 • TC 17/11 Recoñecemento de débedas coa Seguridade Social.
 • TC 17/12 Solicitude de domiciliación de vencementos de aprazamentos.
 • TC de Liquidación inaprazable.
 • TC de Liquidación aprazable.
 • TC-2 Relación nominal dos traballadores, se non se tivera presentado con anterioridade. 

Máis información sobre impresos

Documentación:
 • Documentación de garantías en caso de ser esixibles.
 • Número de conta corrente no que serán cargados os vencementos.
 • Calquera outra que fundamente a petición.

Máis información sobre documentación

Onde tramitalo:

A solicitude dirixirase á Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social, Administración da Seguridade Social ou Unidade de Recadación Executiva da Seguridade Social en que o empresario ou suxeito responsable do pagamento teña autorizada a conta de cotización ou, no seu defecto, na que teña o seu domicilio.


Se dispón dun certificado dixital pode realizar a súa solicitude a través do trámite Aprazamento no pagamento de débedas á Seguridade Social no Rexistro Electrónico de Solicitudes da Sede Electrónica da Seguridade Social.


A solicitude poderá presentarse en calquera dos lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, da 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Prazos:
 • A solicitude poderá presentarse en calquera momento dende que se inicia o prazo regulamentario de ingreso da débeda que se trate.
 • Disponse dun prazo de 10 días para corrixir erros ou completar a solicitude dende que a Administración o requira.
 • A Administración ditará e notificará a resolución no prazo de 3 meses dende a recepción da solicitude no órgano competente para a súa tramitación.
 • O período total de aprazamento non poderá exceder de 5 anos.
Efectos:

Deberán cumprirse as seguintes condicións: pagamento de inaprazables, constitución de garantías, e aboamento de cotas correntes para que se produzan os seguintes efectos:

 • A suspensión do procedemento recadatorio, en canto ás débedas aprazadas.
 • E que o debedor sexa considerado ao corrente das súas obrigas coa Seguridade Social.

Máis información sobre efectos

Outros datos de interese:
 • A solicitude comprenderá a totalidade das débedas.
 • En xeral, denegaranse as solicitudes cando existan aprazamentos anteriores incumpridos.
 • Denegarase cando, ao momento da solicitude, fora xa autorizado o alleamento de bens embargados.
 • Denegarase cando non supere o dobre do salario mínimo interprofesional vixente.
 • Segundo as circunstancias, o aprazamento deberá asegurarse mediante garantía suficiente para cubrir o importe principal da débeda, recargas, xuros e custas.
 • Os vencementos do aprazamento serán domiciliados en calquera Entidade Financeira (Bancos, Caixas de Aforros, Cooperativas de Crédito ou Caixas Rurais) autorizada para actuar como Oficina Recadadora.
 • Normativa Reguladora.
 • Xuros.
 • Incumprimento.
 • Resolución. 

Preguntas máis frecuentes.

 
Complementary Content
${loading}