Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Ajornaments de deutes

Procediment

Procediment d'Ajornament de deutes

Informació general


Objecte:

És un acte administratiu que sol·licita el deutor i mitjançant el qual s'autoritza el pagament dels deutes de Seguretat Social fora del termini reglamentari d'ingrés.

Subjecte:

La persona responsable del pagament del deute.

Impresos:
 • TC 17/10 Sol·licitud d'ajornament per al pagament de deutes amb la Seguretat Social.
 • TC 17/11 Reconeixement de deutes amb la Seguretat Social.
 • TC 17/12 Sol·licitud de domiciliació de venciments d'ajornaments.
 • TC de Liquidació no ajornable.
 • TC de Liquidació ajornable.
 • TC-2 Relació nominal dels treballadors, si no s'ha presentat abans. 

Més informació sobre impresos

Documentació:
 • Documentació de garanties en cas de ser exigibles.
 • Número de compte corrent on es carreguen els venciments.
 • Qualsevol altra que fonamenti la petició.

Més informació sobre documentació

On tramitar-ho:

Cal adreçar la sol·licitud a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, a l'Administració de la Seguretat Social o a la Unitat de Recaptació Executiva de la Seguretat Social en què l'empresari o el subjecte responsable del pagament té autoritzat el compte de cotització o, si no en té, on té el seu domicili.


Si disposa d'un certificat digital, pot fer la sol·licitud a través del tràmit Ajornament per al pagament de deutes de la Seguretat Social, a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.


La sol·licitud es pot presentar a qualsevol dels llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Terminis:
 • La sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment des que s'inicia el termini reglamentari d'ingrés del deute corresponent.
 • Es disposa d'un termini de 10 dies per esmenar errors o completar la sol·licitud des del moment en què l'Administració així ho sol·liciti.
 • L'Administració dictarà i notificarà la resolució en el termini de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud a l'òrgan competent per a la seva tramitació.
 • El període total d'ajornament no pot superar els 5 anys.
Efectes:

S'hauran de complir les condicions següents: pagament de no ajornables, constitució de garanties i abonament de quotes corrents per tal que es produeixin els efectes següents:

 • La suspensió del procediment recaptador, quant als deutes ajornats.
 • Que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Més informació sobre efectes

Altres dades d'interès:
 • La sol·licitud comprendrà tots els deutes.
 • En general, es denegaran les sol·licituds quan hi hagi ajornaments anteriors incomplerts.
 • Es denegarà quan en el moment de la sol·licitud ja hagi estat autoritzada l'alienació de béns embargats.
 • Es denegarà quan no se superi el doble del salari mínim interprofessional vigent.
 • Segons les circumstàncies, l'ajornament s'haurà d'assegurar mitjançant garantia suficient per cobrir l'import principal del deute, recàrrecs, interessos i costes.
 • Els venciments de l'ajornament es domiciliaran a qualsevol Entitat Financera (Bancs, Caixes d'Estalvis, Cooperatives de Crèdit o Caixes Rurals) autoritzada per actuar com a Oficina Recaptadora.
 • Normativa Reguladora.
 • Interessos.
 • Incompliment.
 • Resolució. 

Preguntes més freqüents.

 
Complementary Content
${loading}