Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Ajornaments de deutes

Procediment

Procediment d'Ajornament de deutes

Informació general


Objecte:

És un acte administratiu que sol·licita el deutor i mitjançant el qual s'autoritza el pagament dels deutes de Seguretat Social fora del termini reglamentari d'ingrés.

Subjecte:

La persona responsable del pagament del deute.

Impresos:
 • TC 17/10 Sol·licitud d'ajornament per al pagament de deutes amb la Seguretat Social.
 • TC 17/11 Reconeixement de deutes amb la Seguretat Social.
 • TC 17/12 Sol·licitud de domiciliació de venciments d'ajornaments.
 • TC de Liquidació no ajornable.
 • TC de Liquidació ajornable.
 • TC-2 Relació nominal dels treballadors, si no s'ha presentat abans. 

Més informació sobre impresos

Documentació:
 • Documentació de garanties en cas de ser exigibles.
 • Número de compte corrent on es carreguen els venciments.
 • Qualsevol altra que fonamenti la petició.

Més informació sobre documentació

On tramitar-ho:

Cal adreçar la sol·licitud a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, a l'Administració de la Seguretat Social o a la Unitat de Recaptació Executiva de la Seguretat Social en què l'empresari o el subjecte responsable del pagament té autoritzat el compte de cotització o, si no en té, on té el seu domicili.


Si disposa d'un certificat digital, pot fer la sol·licitud a través del tràmit Ajornament per al pagament de deutes de la Seguretat Social, a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.


La sol·licitud es pot presentar a qualsevol dels llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Terminis:
 • La sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment des que s'inicia el termini reglamentari d'ingrés del deute corresponent.
 • Es disposa d'un termini de 10 dies per esmenar errors o completar la sol·licitud des del moment en què l'Administració així ho sol·liciti.
 • L'Administració dictarà i notificarà la resolució en el termini de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud a l'òrgan competent per a la seva tramitació.
 • El període total d'ajornament no pot superar els 5 anys.
Efectes:

S'hauran de complir les condicions següents: pagament de no ajornables, constitució de garanties i abonament de quotes corrents per tal que es produeixin els efectes següents:

 • La suspensió del procediment recaptador, quant als deutes ajornats.
 • Que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Més informació sobre efectes

Altres dades d'interès:
 • La sol·licitud comprendrà tots els deutes.
 • En general, es denegaran les sol·licituds quan hi hagi ajornaments anteriors incomplerts.
 • Es denegarà quan en el moment de la sol·licitud ja hagi estat autoritzada l'alienació de béns embargats.
 • Es denegarà quan no se superi el doble del salari mínim interprofessional vigent.
 • Segons les circumstàncies, l'ajornament s'haurà d'assegurar mitjançant garantia suficient per cobrir l'import principal del deute, recàrrecs, interessos i costes.
 • Els venciments de l'ajornament es domiciliaran a qualsevol Entitat Financera (Bancs, Caixes d'Estalvis, Cooperatives de Crèdit o Caixes Rurals) autoritzada per actuar com a Oficina Recaptadora.
 • Normativa Reguladora.
 • Interessos.
 • Incompliment.
 • Resolució. 

Preguntes més freqüents.

 
Complementary Content
${loading}