Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Subsidio a prol de familiares

Procedemento

Procedimiento de subsidio en favor de familiares

Información xeral


Obxecto:

Protexer a situación de necesidade económica ocasionada polo falecemento  da persoa que orixina a prestación.

Beneficiarios:
 • Fillos/as e irmáns/ás maiores de 22 anos, solteiros, viúvos, separados xudicialmente ou divorciados que, sen acreditar as condicións para seren pensionistas, convivisen co causante e ás súas expensas cunha antelación mínima de 2 anos  á data do falecemento, carezan de medios de subsistencia, por teren ingresos económicos iguais ou inferiores ao salario mínimo interprofesional, e de familiares con obriga e posibilidade de prestarlles alimentos e non teñan dereito a pensión pública.
Causante:

Persoa falecida ou desaparecida cuxa morte orixina o dereito á prestación.

Requisitos:

Será necesario acreditar un período de cotización, que variará segundo a situación laboral do falecido e da causa que determina a morte:

 • En alta ou situación asimilada á alta, 500 días dentro dun período ininterrompido de 5 anos inmediatamente anteriores ao falecemento ou 15 anos ao longo de toda a vida laboral.
 • En non alta: 15 anos ao longo de toda a vida laboral.
 • Pensionistas: Non se esixe período de cotización.

Non se esixe período previo de cotización cando a morte se produce como consecuencia de accidente ou enfermidade profesional.

Contía:

Subsidio temporal cuxa contía máxima é de 12 mensualidades e dúas pagas extraordinarias, que se calcula aplicando a porcentaxe do 20 por cento á correspondente base reguladora, sendo esta diferente segundo a situación laboral do falecido na data do falecemento e da causa que determine a morte.

Efectos económicos:

O subsidio aboarase a partir do día primeiro do mes seguinte ao da data de solicitude.

Pagamentos:

O subsidio abóase mensualmente, con dúas pagas extraordinarias nos meses de xuño e de novembro.
Garántense as contías mínimas fixadas para a pensión en favor de familiares, sen o incremento de viuvez.

Compatibilidades / Incompatibilidades:

O subsidio será incompatible cun determinado nivel de rendas e coa percepción de calquera pensión pública.

Duración:

A duración máxima do subsidio será de 12 meses.

Prazos:
 • Presentación de solicitude: Non existen prazos.
 • Resolución do expediente: 90 días dende a data de presentación da solicitude. Actualmente, o prazo medio é de 13 días.
Extinción:
 • Por esgotamento do período máximo de duración.
 • Por falecemento.
 • Por comprobarse que non faleceu o traballador desaparecido en accidente.
Impresos:

Solicitude de Prestacións de Supervivencia.

Documentación:

Os documentos que se detallan no modelo de solicitude.

Onde se tramita:

Nos Centros de Atención e Información da Seguridade Social.e nos enderezos provinciais ou locais do Instituto Social da Mariña, os traballadores do mar.

Entidade competente:

O recoñecemento do dereito ao subsidio corresponde ao Instituto Nacional da Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña, para os traballadores do mar. Cando a morte sexa debida a accidente de traballo, poderá corresponder á Mutua Colaboradora coa Seguridade Social.

Outros datos de interese:
 • O dereito á percepción do subsidio non prescribe.
 • Para os efectos de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, considérase que o falecido se encontraba en alta de pleno dereito na data do falecemento, aínda que o empresario incumprise as súas obrigas.
 • Réximes Especiais

 

Preguntas máis frecuentes

Complementary Content
${loading}