Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Subsidi a favor de familiars

Procediment

Procedimiento de subsidio en favor de familiares

Informació general


Objecte:

Protegir la situació de necessitat econòmica ocasionada per la  defunció de la persona que origina la prestació.

Beneficiaris:
 • Fills/es i germans/es majors de 22 anys, solters, vidus, separats judicialment o divorciats que, sense acreditar les condicions per ser pensionistes, hagin conviscut amb el causant i al seu càrrec amb una antelació mínima de 2 anys  a la data de la defunció, manquin de mitjans de subsistència, perquè tenen ingressos econòmics iguals o inferiors al salari mínim interprofessional, i de familiars amb obligació i possibilitat de donar-los aliments i no tinguin dret a pensió pública.
Causant:

Persona difunta o desapareguda la mort de la qual origina el dret a la prestació.

Requisits:

Caldrà acreditar un període de cotització que variarà segons la situació laboral del difunt i de la causa que determina la defunció:

 • D'alta o en una situació assimilada a l'alta, 500 dies dins un període ininterromput de 5 anys immediatament anteriors a la defunció o 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • No d'alta: 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • Pensionistes: No s'exigeix cap període de cotització.

No s'exigeix cap període previ de cotització quan la defunció es produeix com a conseqüència d'un accident o d'una malaltia professional.

Quantia:

Subsidi temporal la quantia màxima del qual és de 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries, la qual es calcula aplicant el percentatge del 20 per cent a la base reguladora corresponent, i aquesta base serà diferent segons la situació laboral del difunt en la data de la defunció i la causa que la determini.

Efectes econòmics:

El subsidi s'abonarà a partir del dia primer del mes següent al de la data de sol·licitud.

Pagaments:

El subsidi s'abona mensualment, amb dues pagues extraordinàries en els mesos de juny i novembre.
Es garanteixen les quanties mínimes fixades per a la pensió a favor de familiars, sense l'increment de viduïtat.

Compatibilitats / Incompatibilitats:

El subsidi serà incompatible amb un determinat nivell de rendes i amb la percepció de qualsevol pensió pública.

Durada:

La durada màxima del subsidi serà de 12 mesos.

Terminis:
 • Presentació de sol·licitud: No hi ha terminis.
 • Resolució de l'expedient: 90 dies des de la data de presentació de la sol·licitud. Actualment, el termini mitjà és de 13 dies.
Extinció:
 • Per esgotament del període màxim de durada.
 • Per defunció.
 • Perquè es comprova que el treballador desaparegut no va morir en un accident.
Impresos:

Sol·licitud de Prestacions de Supervivència.

Documentació:

Els documents que es detallen al model de sol·licitud.

On es tramita:

Als Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social i a les direccions provincials o locals de l'Institut Social de la Marina, els treballadors del mar.

Entitat competent:

El reconeixement del dret al subsidi correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina, per als treballadors del mar. Quan la mort es degui a un accident de treball, podrà correspondre a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Altres dades d'interès:
 • El dret a la percepció del subsidi no prescriu.
 • A l'efecte d'accidents de treball i malalties professionals, es considera que el difunt es trobava d'alta de ple dret en la data de la defunció, encara que l'empresari hagi incomplert les seves obligacions.
 • Règims Especials

 

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}