Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Prestació d'Incapacitat Temporal

Procediment

[D]

Procediment d'Incapacitat Temporal

Informació general


Objecte:

És un subsidi diari que cobreix la pèrdua de rendes del treballador produïda per una malaltia  comuna o un accident no laboral, una malaltia professional o un accident laboral, i els períodes d'observació per una malaltia professional.

Beneficiaris:

Els treballadors, inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que compleixin determinats requisits.

Els treballadors del règim especial de treballadors autònoms (RETA) inclosos al sistema especial de treballadors agraris que hagin optat per incloure aquesta prestació.

Requisits:
  • Malaltia comuna: Estar afiliats i en situació d'alta o assimilada a l'alta i tenir cobert un període de cotització de 180 dies en els 5 anys anteriors.
  • Accident de treball o no i malaltia professional: No s'exigeixen cotitzacions prèvies. 

Més informació sobre requisits

Entitat competent:

Segons l'opció que hagi triat l'empresari per a la seva cobertura, el reconeixement i el pagament correspondrà:

Contingut o quantia:

  • Malaltia comuna i accident no laboral: 60% de la base reguladora des del 4t dia de la baixa fins al 20è inclusivament i el 75% des del dia 21è i posteriors.
  • Malaltia professional o accident de treball: 75% de la base reguladora des de l'endemà de la baixa en el treball.

 

Més informació sobre pagament

Pagament:

Treballadors per compte d'altri:

  • En general, el pagament el fa efectiu l'empresa com a pagament delegat amb la mateixa periodicitat que els salaris.
  • En els casos d'una malaltia comuna o d'un accident no laboral, el pagament entre el 4t i el 15è dia de la baixa és a càrrec de l'empresari, i a partir del 16è la responsabilitat de pagament és de l'INSS o de la mútua.

Treballadors per compte propi:

Impresos:

Els comunicats mèdics de baixa, confirmació de la baixa i alta.

Fins que no s'aprovin els nous models de comunicats mèdics d'incapacitat temporal, mantindran la seva validesa els vigents actualment, segons la disposició transitòria 1a del RD 625/2014, de 18 de juliol.

Documentació:
  • Documents que acreditin la identitat del treballador.
  • Documents relatius a la cotització.

Més informació sobre documentació

Pèrdua o suspensió:

Actuació fraudulenta per obtenir o conservar la prestació, treballar per compte propi o d'altri i rebutjar o abandonar el tractament prescrit.

Suspensió cautelar: incompareixença del beneficiari al reconeixement mèdic.

Més informació

Extinció:

S'extingeix si s'esgota el termini màxim establert, si el treballador rep l'alta mèdica amb declaració d'incapacitat permanent o sense, si passa a ser pensionista de jubilació, si no es presenta als reconeixements establerts pels metges de l'INSS  o de la mútua i per defunció.

Més informació

Durada:

Malaltia o accident: 365 dies prorrogables amb 180 dies més si durant aquest temps es  preveu la curació.

Períodes d'observació de la malaltia professional: sis mesos prorrogables per sis més.

Més informació sobre durada

Altres dades d'interès:
 
Complementary Content
${loading}