Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Ajudes per a la dotació de Farmacioles. Convocatòria 2019

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La Direcció de l’Institut Social de la Marina convoca la concessió, per un import màxim de 500.000 euros, en règim de concurrència competitiva, d’ajudes econòmiques per a la dotació obligatòria de les farmacioles de bord als empresaris de les embarcacions incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 258/1999, de 12 de febrer, pel qual s’establixen condicions mínimes sobre la protecció de la salut i l’assistència mèdica dels treballadors del mar, corresponents a l’any 2021, que es regiran pel que establixen l’Orde ESS/2542/2014, de 5 de desembre, i la Resolució, de 23 de juny de 2022, de l’Institut Social de la Marina, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la dotació de les farmacioles de les quals han d’anar proveïts els vaixells, corresponents a l’any 2021.

D’acord amb les modificacions introduïdes en l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, la publicació íntegra de la convocatòria de la subvenció es farà a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Quantia

La quantia de les ajudes s’establix en funció de:

 1. La farmaciola reglamentària que correspon a cada categoria de vaixell.
 2. La dotació especificada per a cada tipus de farmaciola tenint en compte el nombre de  treballadors enrolats en l’embarcació.

En ambdós tipus d’ajudes, dotació inicial i reposició, l’import de la subvenció arribarà:

 • Farmaciola A: El 65 per cent del cost real dels fàrmacs integrants de la farmaciola reglamentària finançats pel sistema de la Seguretat Social i del cost real del material sanitari inclòs en l'annex I de la resolució de convocatòria.
 • Farmaciola B: El 70 per cent del cost real dels fàrmacs integrants de la farmaciola reglamentària finançats pel sistema de la Seguretat Social i del cost real del material sanitari inclòs en l'annex I de la resolució de convocatòria.
 • Farmaciola C: El 90 per cent del cost real dels fàrmacs integrants de la farmaciola reglamentària finançats pel sistema de la Seguretat Social i del cost real del material sanitari inclòs en l'annex I de la resolució de convocatòria.
 • Farmaciola de barca de salvament: El 90 per cent del cost real de la farmaciola.
 • Farmaciola d’antídots generals: El 65 per cent del cost real dels fàrmacs finançats pel sistema de la Seguretat Social.

L’ajuda comprendrà la totalitat de les farmacioles de bord que obligatòriament haja de portar l’embarcació, sol·licitades pel beneficiari.

Beneficiaris

Podran sol·licitar les subvencions els empresaris d’embarcacions degudament registrades o capdavanteres a Espanya que realitzen navegació marítima o pesquera, excloent-ne:

 • La navegació fluvial.
 • Els vaixells de guerra.
 • Les embarcacions d’esbarjo utilitzades per a finalitats no comercials que no disposen d’una tripulació professional.
 • Els remolcadors que naveguen en la zona portuària.

S’entendrà per empresari l’armador o empresa naviliera o pesquera registrada propietària d’un vaixell, llevat de si el vaixell ha sigut noliejat amb la cessió de la gestió nàutica o és gestionat, totalment o parcialment, per una persona física o jurídica que no siga el propietari registrat, d’acord amb els termes d’un acord de gestió; en este cas, serà considerat eventualment com a empresari el noliejador amb gestió nàutica o la persona física o jurídica que efectua la gestió del vaixell.

Sol·licituds

La presentació de sol·licituds i d'altres escrits i comunicacions s'ha de fer d'acord amb el que disposen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La presentació en suport físic es realitzarà en el model que s'acompanya com a annex II, i seran signades pels interessats o per persones que acrediten la seua representació per qualsevol mitjà vàlid en dret, en les direccions provincials o locals de l'Institut Social de la Marina on el vaixell, per a la farmaciola del qual se sol·licite l'ajuda, tinga assignat el codi de compte de cotització.

La presentació a través del registre electrònic s'ha de dur a terme mitjançant el servei corresponent, dins de la Seu Electrònica de la Seguretat Social. Este servei permet presentar la sol·licitud i signar-la annexant la documentació corresponent.

Quan el sol·licitant de la subvenció siga una comunitat de béns o una societat civil professional, hauran d'incloure l'annex corresponent en què consten les dades i la firma de tots els integrants. En la sol·licitud la presentarà i firmarà el representant legal de la societat o comunitat.

Les sol·licituds huaran d'anar acompanydes de la documentació següent:

 • Acreditació d'identitat del sol·licitant i/o representant legal.
  En el supòsit del sol·licitant persona física i el representant legal, excepte autorització a l'Institut Social de la Marina per a la consulta de les dades d'identitat del Ministeri de l'Interior, haurà de presentar el document nacional d'identitat o el document d'identificació d'estrangers.
 • En el cas que el sol·licitant siga una entitat, amb o sense personalitat jurídica, excepte autorització a l'Institut Social de la Marina per a la consulta de les dades d'identitat davant l'Agència Tributària, haurà d'aportar el document que acredite el número d'identificació fiscal del beneficiari.
 • La representació s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixe constància fidedigna de la seua existència, d'acord amb l'article 5.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i, a més, es podrà acreditar mitjançant la certificació expedida per la direcció provincial de l'Institut Social de la Marina corresponent, segons figura a l'annex III de la convocatòria.
 • Factura original en què es detalle el gasto efectuat per l'adquisició dels medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut que formen part de la dotació de la farmaciola preceptiva i/o factura del gasto efectuat per l'adquisició del material sanitari inclòs en la dotació preceptiva de la farmaciola i previst en l'annex I de la resolució, en què s'indique cada producte facturat.

  El gasto s'haurà d'acreditar mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.

  En la factura corresponent als bots salvavides haurà de figurar el cost total de la farmaciola.

  Si en una mateixa factura s'inclouen conceptes corresponents a l'adquisició o reposició de medicaments o material sanitari de diferents vaixells, pertanyents al mateix beneficiari, haurà de constar en la factura quins articles corresponen a cada un. Si no hi ha esta constància, s'aplicaran tots els articles a un sol vaixell per a fixar el límit determinat per la dotació reglamentària de la farmaciola.

Quan se sol·liciten ajudes econòmiques per despeses efectuades en medicaments i/o material sanitari que corresponguen a diferents tipus de farmaciola, s'hauran d'aportar en factures independents, incloent en cadascuna els conceptes que corresponguen per cada tipus de farmaciola. Si en una mateixa factura figuraren articles pertanyents a diferents tipus de farmaciola s'aplicaran tots ells a la farmaciola principal, a l'efecte de fixar el límit determinat per la dotació reglamentària d'aquest.

En les sol·licituds presentades a través del registre electrònic, les factures en paper es digitalitzaran pel sol·licitant en fitxers independents que continguen la imatge fidel i íntegra del document. L'original l'haurà de custodiar l'interessat, podent-se requerir en qualsevol moment l'exhibició del document original per al seu acarament.

Una vegada finalitzat el procediment de concessió, els beneficiaris que ho vullguen així podran sol·licitar la devolució de les factures originals presentades en format paper que s'hagen tingut en compte per al càlcul de la subvenció. Amb caràcter previ a la devolució, estes factures es marcaran mitjançant una estampilla segons el model que conté l'annex VII de la convocatòria.

 • Certificat de revisió dels bots salvavides emés per una estació de servici homologada per la Direcció General de la Marina Mercant del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, corresponent a l'any 2021, quan se sol·licite ajuda per a la dotació inicial o reposició de les farmacioles reglamentàries d'estos bots. En este certificat, o en els annexos, haurà de constar de manera explícita la substitució completa de la farmaciola del bot.
 • Certificat de l'entitat bancària en què conste el beneficiari titular del compte on se sol·licita el pagament de la subvenció, segons el model indicat en  l'annex IV de la convocatòria.
 • Excepte autorització perquè, per part de l'Institut Social de la Marina, s'obtinguen de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades referents al compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, l'interessat haurà de presentar els certificats que acrediten que es troba al corrent de pagament d'estes obligacions.

Quan el sol·licitant siga una comunitat de béns o societat civil professional, esta informació s'haurà de recollir, a més, de cada membre, excepte en cas d'autorització, ja que estaran obligats a presentar els certificats corresponents a cada integrant.

 • Per a embarcacions abanderades l'any 2021, Certificat d'Inspecció de Farmacioles corresponent a l'any 2021 emés per la Subdirecció General de Sanitat Exterior del Ministeri de Sanitat, en els supòsits de sol·licitud de subvenció de la dotació inicial de la farmaciola.

Publicitat

Durant l’any següent a la concessió de la subvenció, a fi de donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament d'esta, els beneficiaris han de fixar, a un lloc visible de la farmaciola principal del vaixell subvencionat, un adhesiu segons el model definit en l’annex VIII de la resolució de convocatòria.

A este efecte, les direccions provincials d’Institut Social de la Marina entregaran als beneficiaris de les subvencions els adhesius corresponents, dins del mes següent a la data de la resolució de concessió.

Complementary Content
${loading}