Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Ajuts per a la dotació de Farmacioles. Convocatòria 2019

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La Direcció de l'Institut Social de la Marina convoca la concessió, per un import màxim de 500.000 euros, en règim de concurrència competitiva, d'ajuts econòmics per a la dotació obligatòria de les farmacioles de bord als empresaris de les embarcacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 258/1999, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen condicions mínimes sobre la protecció de la salut i l'assistència mèdica dels treballadors del mar, corresponents a l'any 2021, que es regiran pel que estableixen l'Ordre ESS/2542/2014, de 5 de desembre, i la Resolució, de 23 de juny de 2022, de l'Institut Social de la Marina, per la qual es convoquen ajuts econòmics per a la dotació de les farmacioles de què han d'anar proveïts els vaixells, corresponents a l'any 2021.

D'acord amb les modificacions introduïdes a l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, la publicació íntegra de la convocatòria de la subvenció es farà a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Quantia

La quantia dels ajuts s’estableix en funció de:

 1. La farmaciola reglamentària que correspon a cada categoria de vaixell.
 2. La dotació especificada per a cada tipus de farmaciola tenint en compte el nombre de  treballadors enrolats en l’embarcació.

En ambdós tipus d’ajuts, dotació inicial i reposició, l’import de la subvenció arribarà:

 • Farmaciola A: El 65 per cent del cost real dels fàrmacs integrants de la farmaciola reglamentària finançats pel sistema de la Seguretat Social i del cost real del material sanitari inclòs a l'annex I de la resolució de convocatòria.
 • Farmaciola B: El 70 per cent del cost real dels fàrmacs integrants de la farmaciola reglamentària finançats pel sistema de la Seguretat Social i del cost real del material sanitari inclòs a l'annex I de la resolució de convocatòria.
 • Farmaciola C: El 90 per cent del cost real dels fàrmacs integrants de la farmaciola reglamentària finançats pel sistema de la Seguretat Social i del cost real del material sanitari inclòs a l'annex I de la resolució de convocatòria.
 • Farmaciola de barca de salvament: El 90 per cent del cost real de la farmaciola.
 • Farmaciola d’antídots generals: El 65 per cent del cost real dels fàrmacs finançats pel sistema de la Seguretat Social.

L’ajuda comprendrà la totalitat de les farmacioles de bord que obligatòriament hagi de portar l’embarcació, sol·licitades pel beneficiari.

Beneficiaris

Podran sol·licitar les subvencions els empresaris d’embarcacions degudament registrades o capdavanteres a Espanya que realitzin navegació marítima o pesquera, excloent-ne:

 • La navegació fluvial.
 • Els vaixells de guerra.
 • Les embarcacions d’esbarjo utilitzades per a finalitats no comercials que no disposin d’una tripulació professional.
 • Els remolcadors que naveguin a la zona portuària.

S’entendrà per empresari l’armador o empresa naviliera o pesquera registrada propietària d’un vaixell, tret de si el vaixell ha estat noliejat amb la cessió de la gestió nàutica o és gestionat, totalment o parcialment, per una persona física o jurídica que no sigui el propietari registrat, d’acord amb els termes d’un acord de gestió; en aquest cas, serà considerat eventualment com a empresari el noliejador amb gestió nàutica o la persona física o jurídica que efectua la gestió del vaixell.

Sol·licituds

La presentació de sol·licituds i d'altres escrits i comunicacions es farà d'acord amb el que disposen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La presentació en suport físic s’ha de fer en el model que s’acompanya com a annex II, i les han de signar els interessats o les persones que acreditin la seva representació per qualsevol mitjà vàlid en dret, en les direccions provincials o locals de l’Institut Social de la Marina on el vaixell, per a la farmaciola del qual se sol·liciti l’ajuda, tingui assignat el codi de compte de cotització.

La presentació a través del registre electrònic es s’ha de dur a terme mitjançant el servei corresponent, a la Seu Electrònica de la Seguretat Social. Aquest servei permet presentar la sol·licitud i signar-la annexant la documentació corresponent.

Quan el sol·licitant de la subvenció sigui una comunitat de béns o una societat civil professional, hauran d'incloure l'annex corresponent en què constin les dades i la signatura de tots els integrants. La sol·licitud l’ha de presentar i signar el representant legal de la societat o comunitat.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:

 • Acreditació d'identitat del sol·licitant i/o representant legal.
  En el supòsit del sol·licitant persona física i el representant legal, llevat que hi hagi autorització a l'Institut Social de la Marina per consultar les dades d'identitat del Ministeri de l'Interior, ha de presentar el document nacional d'identitat o el document d'identificació d'estranger.
 • En el supòsit que el sol·licitant sigui una entitat, amb o sense personalitat jurídica, tret que hi hagi autorització a l’Institut Social de la Marina per consultar les dades d’identitat davant de l’Agència Tributària, ha d’aportar el document que acrediti el número d’identificació fiscal del beneficiari.
 • La representació s'ha d'acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de la seva existència, d'acord amb l'article 5.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i, a més, es pot acreditar mitjançant la certificació expedida per la direcció provincial de l'Institut Social de la Marina corresponent, segons figura a l'annex III de la convocatòria.
 • Factura original en què es detalli la despesa efectuada per l'adquisició dels medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut que formen part de la dotació de la farmaciola preceptiva i/o factura de la despesa efectuada per l'adquisició del material sanitari inclòs en la dotació preceptiva de la farmaciola i previst en l'annex I de la resolució, en què s'indiqui cada producte facturat.

  La despesa s'haurà d'acreditar mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.

  A la factura corresponent als bots salvavides haurà de figurar el cost total de la farmaciola.

  Si en una mateixa factura s'inclouen conceptes corresponents a l'adquisició o reposició de medicaments o material sanitari de diferents vaixells, pertanyents al mateix beneficiari, haurà de constar en la factura quins articles corresponen a cada un. Si no hi ha aquesta constància, s'aplicaran tots els articles a un sol vaixell per fixar el límit determinat per la dotació reglamentària de la farmaciola.

Quan se sol·licitin ajuts econòmics per despeses efectuades en medicaments i material sanitari que corresponguin a diferents tipus de farmaciola, s’han d’aportar en factures independents, incloent-hi en cada una els conceptes que corresponguin per cada tipus de farmaciola. Si en una mateixa factura figuressin articles pertanyents a diferents tipus de farmaciola tots ells s’apliquen a la farmaciola principal, a efecte de fixar-ne el límit determinat per la dotació reglamentària.

A les sol·licituds presentades per mitjà del registre electrònic, el sol·licitant ha de digitalitzar les factures en paper en fitxers independents que continguin la imatge fidel i íntegra del document. L’original s’ha de custodiar per l’interessat, i en qualsevol moment es pot requerir l’exhibició del document original per a la seva confrontació.

Una vegada finalitzat el procediment de concessió, els beneficiaris que ho vulguin així podran sol·licitar la devolució de les factures originals presentades en format paper que s'hagin tingut en compte per al càlcul de la subvenció. Amb caràcter previ a la devolució, aquestes factures es marcaran mitjançant una estampilla segons el model que conté l'annex VII de la convocatòria.

 • Certificat de revisió dels bots salvavides emès per una estació de servei homologada per la Direcció General de la Marina Mercant del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, corresponent a l'any 2021, quan se sol·liciti ajuda per a la dotació inicial o reposició de les farmacioles reglamentàries d'aquests bots. En aquest certificat, o als annexos, haurà de constar de manera explícita la substitució completa de la farmaciola del bot.
 • Certificat de l'entitat bancària en què consti el beneficiari titular del compte on se sol·licita el pagament de la subvenció, segons el model indicat a l'annex IV de la convocatòria.
 • Llevat que hi hagi una autorització perquè, per part de l'Institut Social de la Marina, s'obtinguin de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades referents al compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, l'interessat ha de presentar els certificats que acreditin que es troba al corrent de pagament d'aquestes obligacions.

Quan el sol·licitant sigui una comunitat de béns o societat civil professional, aquesta informació s'ha de recollir, a més, de cada membre, excepte en cas de falta d’autorització, ja que estaran obligats a presentar els certificats corresponents a cada integrant.

 • Per a embarcacions abanderades l'any 2021, Certificat d'Inspecció de Farmacioles corresponent a l'any 2021 emès per la Subdirecció General de Sanitat Exterior del Ministeri de Sanitat, en els supòsits de sol·licitud de subvenció de la dotació inicial de la farmaciola.

Publicitat

Durant l’any següent a la concessió de la subvenció, a fi de donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament d'aquesta, els beneficiaris han de fixar, a un lloc visible de la farmaciola principal del vaixell subvencionat, un adhesiu segons el model definit a l’annex VIII de la resolució de convocatòria.

A aquest efecte, les direccions provincials d’Institut Social de la Marina lliuraran als beneficiaris de les subvencions els adhesius corresponents, dins del mes següent a la data de la resolució de concessió.

Complementary Content
${loading}