Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut
Cerrar

 Per a fets causants produïts a partir de l'01/04/2019

Naixement i atenció de menor

Amb data 07/03/2019 es va publicar el Reial decret-llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació. Este Reial Decret-llei recull modificacions a l’Estatut dels Treballadors (ET) i a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), així com a la Llei General de la Seguretat Social per a l’equiparació dels drets de les persones treballadores.

Des de l’01/04/2019, les prestacions per maternitat  i paternitat s’unifiquen  en una única prestació denominada NAIXEMENT I ATENCIÓ DE MENOR.

Esta prestació està inclosa dins de l'acció protectora de tots els règims del Sistema.

Situacions protegides

Es consideren situacions protegides, durant els períodes de descans i permisos que es gaudisquen per eixes situacions:

 • El naixement de fill o filla.
 • L’adopció, la guarda amb finalitats d’adopció i l’acolliment familiar sempre que, en este últim cas, la duració no siga inferior a un any i es tracte de:
  • Menors de 6 anys.     
  • D’acord amb l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), els supòsits d’adopció i guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, seran els que així establisquen el Codi Civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que els regulen, i l’acolliment temporal ha de tenir una duració no inferior a un any.


Persones beneficiàries

 • En seran beneficiàries les persones treballadores per compte d’altri o propi, siga quin siga el seu sexe, sempre que es troben en situació d’alta o assimilada a l’alta, gaudisquen dels períodes de descans/permís per naixement i cura de menor i  acrediten els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas.
 • No obstant això, també seran beneficiàries del subsidi per naixement les treballador per compte d'altri o propi que, en cas de part, reunisquen tots els requisits establerts per a accedir a la prestació per naixement i cura de menor, llevat del període mínim de cotització.

Requisits

 1. Estar afiliats o afiliades i en alta o en situació assimilada a l'alta.
 2. Tindre cobert un període mínim de cotització que varia en funció de l’edat:
 • Si les persones treballadores tenen menys de 21 anys d'edat en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció:

  • No s'exigirà període mínim de cotització.
 • Si les persones treballadores tenen fets  els 21 anys d'edat i són menors de 26 en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció:

  • 90 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l'inici del descans o, alternativament,
  • 180 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral amb anterioritat a esta data.
 • Si les persones treballadores tenen fets els 26 anys d'edat en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció:

  • 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l'inici del descans o, alternativament,
  • 360 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral amb anterioritat a esta data.
 1. Estar al corrent en el pagament de les quotes de les quals siguen responsables directes les persones treballadores, encara que la prestació siga reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.

A este efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en l'art.  28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d'agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estiga incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en què s'obtinga esta.


Durada

Naixement

En cas de part

Es tindrà dret al subsidi a partir del mateix dia en què done començament el període de descans corresponent:

 • Des del mateix dia de la data del part o la de l’inici del descans, si esta és anterior.
 • La mare biològica podrà anticipar el descans amb una anterioritat de 4 setmanes a la data prevista per al part, data que vindrà fixada en l’informe de maternitat del Servei Públic de Salut. Esta decisió correspon a la mare.

En el supòsit que la mare biològica estiguera en situació d’incapacitat laboral, l’inici del descans i el consegüent subsidi té lloc, en tot cas, en la data del part.

En cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment

 • O bé a partir de la data de la resolució judicial per la qual es constituïx l’adopció, o bé a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.
 • En els supòsits d’adopció internacional, quan siga necessari el desplaçament previ dels pares al país d'origen de l'adoptat, podrà iniciar-se el subsidi fins a 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció.

Prestació econòmica / Import

La prestació econòmica per naixement i cura de menor consistix en un subsidi equivalent al 100 % de la base reguladora, que és la base de cotització per contingències comunes del mes immediatament anterior al mes previ al del fet causant dividida entre el nombre de dies a què es referisca esta cotització.

Quan la persona treballadora perceba retribució mensual i haja estat d’alta a l’empresa tot el mes natural, la base de cotització corresponent s’ha de dividir entre 30.

Quan la persona treballadora haja ingressat en l’empresa el mes anterior al del fet causant, per al càlcul de la base reguladora s’ha de prendre la base de cotització per contingències comunes corresponent al mes immediatament anterior al de l’inici del descans o del permís per naixement i cura de menor.

Si la persona treballadora ha ingressat en l’empresa el mateix mes del fet causant, per al càlcul de la base reguladora s’ha de prendre la base de cotització per contingències comunes del mes en qüestió.

En cas de part múltiple i d’adopció o acolliment de més d’un menor, realitzats de forma simultània, es concedirà un subsidi especial per cada fill, a partir del segon, igual al que corresponga percebre pel primer, durant el període de 6 setmanes, immediatament posteriors al part o, quan es tracte d’adopció o acolliment, a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constituïsca l’adopció.

El subsidi esmentat només el pot percebre un dels progenitors o acollidors i han d’optar perquè un d’ells se’n puga beneficiar, sempre que gaudisca d’un període de descans de sis setmanes ininterrompudes i a jornada completa, immediatament següents al part, adopció o acolliment múltiples.

El subsidi especial s’abonarà en un sol pagament en acabar el període de 6 setmanes posteriors al part i, en els supòsits d'adopció o acolliment múltiples, en acabar les 6 setmanes immediatament posteriors a la decisió administrativa o judicial d'acolliment o a la resolució judicial per la qual es constituïx l'adopció.

Per als treballadors del Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi, la prestació econòmica per naixement i cura de menor consistix en un subsidi equivalent al 100 % d’una base reguladora, la quantia diària de la qual és el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades a este règim especial durant els sis mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant entre 180.

Així mateix, es preveuen especificitats per a la base reguladora dels treballadors a temps parcial, fixos discontinus i els treballadors per compte propi dels grups segon i tercer del Règim Especial dels Treballadors del Mar.

Denegació, anul·lació i suspensió

El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o suspés quan la persona beneficiària:

 • Actue fraudulentament per a obtindre o conservar la prestació.
 • Treballe pel seu compte o per compte d'altri durant els períodes de descans corresponents, excepte si es tracta de la percepció del subsidi en règim de jornada a temps parcial o en els supòsits de pluriocupació i pluriactivitat.

Els períodes de percepció del subsidi es correspondran amb els períodes de descans que, en eixos casos, seran els no ocupats per la jornada a temps parcial o pels treballs o activitats que no donen lloc al subsidi.

 • En els casos d’adopció internacional, quan no aporte la documentació oportuna per a considerar constituïda l’adopció, si han transcorregut 4 setmanes des que va anticipar l’inici del descans. 

Pagament

 • L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, si escau, l'Institut Social de la Marina (ISM)

Extinció

Pel transcurs dels terminis màxims de duració dels períodes de descans.

Per la reincorporació voluntària al treball del beneficiari del subsidi amb anterioritat al compliment del període sol·licitat. La incorporació voluntària i prematura al treball suposa l'extinció del dret a la prestació, no sols de la que s'estiga gaudint en aqueix moment, sinó també la que reste (o quede) per gaudir.

Per finament del beneficiari.   

Per adquirir l'interessat la condició de pensionista de jubilació o incapacitat permanent.  


Gestió

 • L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), amb caràcter general.
 • L’Institut Social de la Marina (ISM), quan es tracte de treballadors inclosos en el camp d’aplicació del Règim Especial del Mar.


Notificació de la resolució

Les notificacions i comunicacions dirigides a les persones sol·licitants o perceptores de la prestació de naixement i cura de menor, incloses les resolucions de la prestació, no s’envien en paper sinó que s’envien exclusivament per mitjans electrònics.

S’hi pot accedir a elles en el servei de la seu electrònica Notificacions telemàtiques. En aquest vídeo teniu informació sobre el funcionament d’aquest servei: https://youtu.be/KCuTpYlv0yEComplementary Content
${loading}