Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut
Cerrar

 Per a fets causants produïts a partir del 01/04/2019

Naixement i cura de menor

Amb data 07/03/2019 es va publicar el Reial decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació. Aquest Reial Decret llei recull modificacions a l’Estatut dels Treballadors (ET) i a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), així com a la Llei General de la Seguretat Social per a l’equiparació dels drets de les persones treballadores.

Des de l’01/04/2019, les prestacions per maternitat i paternitat s’unifiquen en una única prestació denominada NAIXEMENT I CURA DE MENOR.

Aquesta prestació està inclosa dins de l'acció protectora de tots els règims del Sistema.

Situacions protegides

Es consideren situacions protegides durant els períodes de descans i permisos que es gaudeixin per aquestes situacions:

 • El naixement de fill o filla.
 • L’adopció, la guarda amb finalitats d’adopció i l’acolliment familiar sempre que, en aquest darrer cas, la durada no sigui inferior a un any i es tracti de:
  • Menors de 6 anys.     
  • D’acord amb l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), els supòsits d’adopció i guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, seran els que així estableixin el Codi Civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que els regulin, i l’acolliment temporal ha de tenir una durada no inferior a un any.


Persones beneficiàries

 • En seran beneficiàries les persones treballadores per compte d’altri o propi, siguin del sexe que siguin, sempre que es trobin en situació d’alta o assimilada a la d’alta, gaudeixin dels períodes de descans/permís per naixement i cura de menor i  acreditin els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas.
 • No obstant això, també seran beneficiàries del subsidi per naixement les persones treballadores per compte d’altri o propi que, en cas de part, reuneixin tots els requisits establerts per accedir a la prestació per naixement i cura de menor, tret del període mínim de cotització.

Requisits

 1. Estar afiliats o afiliades i donats d’alta o en situació assimilada a la d'alta.
 2. Tenir cobert un període mínim de cotització que varia en funció de l’edat:
 • Si les persones treballadores tenen menys de 21 anys en la data del part, de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció:

  • No s'exigirà període mínim de cotització.
 • Si les persones treballadores tenen entre 21 i 26 anys en la data del part, de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció:

  • 90 dies durant els 7 anys immediatament anteriors al moment de l'inici del descans, o bé,
  • 180 dies cotitzats en el conjunt de la seva vida laboral abans d'aquesta data.
 • Si les persones treballadores tenen a partir de 26 anys en la data del part o de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció:

  • 180 dies durant els 7 anys immediatament anteriors al moment de l'inici del descans, o bé,
  • 360 dies cotitzats en el conjunt de la seva vida laboral abans d'aquesta data.
 1. Estar al corrent en el pagament de les quotes de les quals siguin responsables directes les persones treballadores, encara que la prestació sigui reconeguda com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.

A aquests efectes, serà d'aplicació el mecanisme d'invitació al pagament previst a l'art.  28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d'agost, sigui quin sigui el règim de Seguretat Social en què la persona interessada es trobés incorporada, en el moment d'accedir a la prestació o en el moment que es causi la prestació esmentada.


Durada

Naixement

En cas de part

Es tindrà dret al subsidi a partir del mateix dia en què comenci el període de descans corresponent:

 • Des del mateix dia de la data del part o la de l’inici del descans, si aquesta fos anterior.
 • La mare biològica podrà anticipar el descans amb una anterioritat de 4 setmanes a la data prevista per al part, data que vindrà fixada a l’informe de maternitat del Servei Públic de Salut. Aquesta decisió correspon a la mare.

En el supòsit que la mare biològica estigués en situació d’incapacitat laboral, l’inici del descans i el consegüent subsidi té lloc, en tot cas, en la data del part.

En cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment

 • O bé a partir de la data de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, o bé a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.
 • En els supòsits d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels pares al país d'origen de l'adoptat, podrà iniciar-se el subsidi fins a 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueixi l'adopció.

Prestació econòmica / Import

La prestació econòmica per naixement i cura de menor consisteix en un subsidi equivalent al 100 % de la base reguladora, que és la base de cotització per contingències comunes del mes immediatament anterior al mes previ al del fet causant dividida entre el nombre de dies a què es refereixi aquesta cotització.

Quan la persona treballadora percebi retribució mensual i hagi estat d’alta a l’empresa tot el mes natural, la base de cotització corresponent s’ha de dividir entre 30.

Quan la persona treballadora hagi ingressat a l’empresa el mes anterior al del fet causant, per al càlcul de la base reguladora s’ha de prendre la base de cotització per contingències comunes corresponent al mes immediatament anterior al de l’inici del descans o del permís per naixement i cura de menor.

Si la persona treballadora ha ingressat a l’empresa el mateix mes del fet causant, per al càlcul de la base reguladora s’ha de prendre la base de cotització per contingències comunes del mes en qüestió.

En cas de part múltiple i d’adopció o acolliment de més d’un menor, realitzats de forma simultània, es concedirà un subsidi especial per cada fill, a partir del segon, igual al que correspongui percebre pel primer, durant el període de 6 setmanes, immediatament posteriors al part o, quan es tracti d’adopció o acolliment, a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.

L’esmentat subsidi només el pot percebre un dels progenitors o acollidors i hi ha d’optar, perquè un d’ells se’n pugui beneficiar, sempre que gaudeixi d’un període de descans de sis setmanes ininterrompudes i a jornada completa, immediatament següents al part, adopció o acolliment múltiples.

El subsidi especial s’abonarà en un sol pagament en acabar el període de 6 setmanes posteriors al part i, en els supòsits d'adopció o acolliment múltiples, en acabar les 6 setmanes immediatament posteriors a la decisió administrativa o judicial d'acolliment o a la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció.

Per als treballadors del Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi, la prestació econòmica per naixement i cura de menor consisteix en un subsidi equivalent al 100 % d’una base reguladora, la quantia diària de la qual és el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades a aquest règim especial durant els sis mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant entre 180.

Així mateix, es preveuen especificitats per a la base reguladora dels treballadors a temps parcial, fixos discontinus i els treballadors per compte propi dels grups segon i tercer del Règim Especial dels Treballadors del Mar.

Denegació, anul·lació i suspensió

El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o suspès quan la persona beneficiària:

 • Actuï fraudulentament per obtenir o conservar la prestació.
 • Treballi pel seu compte o per compte d'altri durant els períodes de descans corresponents, excepte si es tracta de la percepció del subsidi en règim de jornada a temps parcial o en els supòsits de pluriocupació i pluriactivitat.

Els períodes de percepció del subsidi es corresponen amb els períodes de descans que, en aquests casos, són els no ocupats per la jornada a temps parcial o per les feines o activitats que no donin lloc al subsidi.

 • En els casos d’adopció internacional, quan no aporti la documentació oportuna per considerar constituïda l’adopció, si han transcorregut 4 setmanes des que va anticipar l’inici del descans. 

Pagament

 • L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, si escau, l'Institut Social de la Marina (ISM)

Extinció

Pel transcurs dels terminis màxims de durada dels períodes de descans.

Per la reincorporació voluntària al treball del beneficiari del subsidi abans de complir el període sol·licitat. La incorporació voluntària i prematura al treball suposa l’extinció del dret a la prestació, no només d’aquella de què s’estigui gaudint en aquell moment, sinó també d’aquella que resti (o quedi) per gaudir.

Per finament del beneficiari.

Si el beneficiari adquireix la condició de pensionista per jubilació o incapacitat permanent.


Gestió

 • L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), amb caràcter general.
 • L’Institut Social de la Marina (ISM), quan es tracti de treballadors inclosos en el camp d’aplicació del Règim Especial del Mar.


Notificació de la resolució

Les notificacions i comunicacions dirigides a les persones sol·licitants o perceptores de la prestació de naixement i cura de menor, incloses les resolucions de la prestació, no s’envien en paper sinó que s’envien exclusivament per mitjans electrònics.

S’hi pot accedir en el servei de la seu electrònica Notificacions telemàtiques. En aquest vídeo teniu informació sobre el funcionament d’aquest servei: https://youtu.be/KCuTpYlv0yEComplementary Content
${loading}