Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Prestació econòmica per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat

Podeu enllaçar la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Prestació econòmica de pagament únic a un tant alçat que es reconeix pel naixement o adopció de fill a famílies nombroses o que, per aquest motiu, adquireixen aquesta condició, a famílies monoparentals i en els casos de mares que pateixin una discapacitat igual o superior al 65%, sempre que no se superi un determinat nivell d'ingressos.

No es reconeix la prestació en els supòsits d'acolliment familiar.

Fills que donen dret a la prestació

Seran causants els fills nascuts o adoptats, a partir del 16-11-2007, en una família nombrosa o que, amb aquest motiu, adquireixi l'esmentada condició, en una família monoparental  o en els supòsits de mares o pares que pateixin un grau de discapacitat igual o superior al 65 %,  sempre que el naixement s'hagi produït en territori espanyol o que l'adopció hagi estat constituïda o reconeguda per una autoritat espanyola competent. A aquest efecte:

 • S'entendran com a nascuts, els que reuneixin les condicions que determina l'article 30 del Codi civil: "La personalitat s'adquireix en el moment del naixement amb vida, una vegada produït el sencer despreniment del si matern".

 • Per a la consideració de família nombrosa, es tindrà en compte el que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

 • S'entén per família monoparental la constituïda per un "sol progenitor" amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i que és l'únic sustentador de la família.


Beneficiaris / requisits

Els progenitors o adoptants d'un fill sempre que:

 • Resideixin legalment en territori espanyol.
 • No tinguin uns ingressos anuals, del tipus que siguin, superiors als límits fixats. En els supòsits de convivència, si la suma dels ingressos dels progenitors o adoptants supera els límits fixats, no es reconeix la condició de beneficiari a cap d'ells.
 • No tinguin dret a prestacions d'aquest mateix tipus en un altre règim públic de protecció social.

Determinació del subjecte beneficiari

 • En el supòsit de famílies  nombroses, és beneficiari:
  • Si hi ha convivència, qualsevol dels progenitors o adoptants de comú acord. Si no hi ha acord, és beneficiària la mare, si s’escau.
  • Si no hi ha convivència dels progenitors o adoptants, és beneficiari qui tingui al seu càrrec la guarda i custòdia dels fills.
 • En el cas de famílies monoparentals: és beneficiari el progenitor amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i que és l'únic sustentador de la família.
 • En els casos de mares o pares amb discapacitat: és beneficiària la mare que acrediti una discapacitat igual o superior al 65%.
 • Quan el fill hagi quedat orfe dels dos progenitors o adoptants o hagi estat abandonat, és beneficiària la persona física que legalment se'n faci càrrec.

Quantia

 • La prestació s'abona en un pagament únic, la quantia del qual ascendeix a 1.000,00 euros, sempre que els ingressos del beneficiari no superin el límit establert.
 • Quantia per diferències: si els ingressos anuals percebuts de qualsevol naturalesa superen el límit establert (Lm), però són inferiors a l'import conjunt que resulti de sumar a aquest límit l'import de la prestació (LM), la quantia que s'ha d'abonar serà igual a la diferència entre els ingressos percebuts pel beneficiari i l'import indicat conjunt.
 • No es reconeixerà la prestació en els supòsits en què la diferència a què es refereix el paràgraf anterior sigui inferior a 10,00 euros.

Es tenen en compte els límits d’ingressos següents depenent que el beneficiari formi part o no d’una família nombrosa i tingui tres o més fills o menors al seu càrrec.


FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I MARES O PARES DISCAPACITADES
FILLS A CÀRREC LÍMIT MÍNIM D'INGRESSOS ASSIGNACIÓ ÍNTEGRA ANUAL (A) (1) LÍMIT MÀXIM (LM) Ingressos > Lm < LM (2) ASSIGNACIÓ ANUAL PER DIFERÈNCIES (D) (3) NIVELL MÀXIM INGRESSOS (4)
1 14.011,00 1.000,00 15.011,00 15.011,00 - I > = 10,00 15.001,00
2 16.112,65 1.000,00 17.112,65 17.112,65 - I > = 10,00 17.102,65
3 18.214,30 1.000,00 19.214,30 19.214,30 - I > = 10,00 19.204,30
4 20.315,95 1.000,00 21.315,95 21.315,95 - I > = 10,00 21.305,95
5 22.417,60 1.000,00 23.417,60 23.417,60 - > = 10,00 23.407,60
6 24.519,25 1.000,00 25.519,25 25.519,25 - I > = 10,00 25.509,25
7 26.620,90 1.000,00 27.620,90 27.620,90 - I > = 10,00 27.610,90
8 28.722,55 1.000,00 29.722,55 29.722,55 - I > = 10,00 29.712,55
9 30.824,20 1.000,00 31.824,20 31.824,20 - I > = 10,00 31.814,20
10

32.925,85

1.000,00 33.925,85 33.925,85 - I > = 10,00 33.915,85
n Lm = 14.011,00 +2.101,65
(n - 1)
A  = 1.000,00  LM  = Lm  + A  D  = LM - I  sempre que D > = 10,00 euros Nivell màxim =
LM  -  10,00


FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I MARES O PARES DISCAPACITADES A PARTIR DE TRES FILLS (Amb títol de família nombrosa)
FILLS A CÀRREC (n) LÍMIT MÍNIM (Lm) Ingressos <Lm> ASSIGNACIÓ ÍNTEGRA ANUAL (A) (1) LÍMIT MÀXIM (LM)Ingressos > Lm < LM (2) ASSIGNACIÓ ANUAL PER DIFERÈNCIES (D) (3) NIVELL MÀXIM INGRESSOS (4)
3 21.086,00 1.000,00 22.086,00 22.086,00 - I > = 10,00 22.076,00
4 24.502,00 1.000,00 25.502,00 25.502,00 - I > = 10,00 25.492,00
5 27.918,00 1.000,00 28.918,00 28.918,00 - I > = 10,00 28.908,00
6 31.334,00 1.000,00 32.334,00 32.334,00 - I > = 10,00 32.324,00
7 34.750,00 1.000,00 35.750,00 35.750,00 - I > = 10,00 35.740,00
8 38.166,00 1.000,00 39.166,00 39.166,00 - I > = 10,00 39.156,00
9 41.582,00 1.000,00 42.582,00 42.582,00 - I > = 10,00 42.572,00
10 44.998,00 1.000,00 45.998,00 45.998,00 - I > = 10,00 45.988,00
n Lm  = 21.086,00 + 3.416,00 (n-3) per a n I>=  3 A= 1.000,00 LM = Lm + A D  = LM  - I sempre que D |>= 10,00 euros Nivell màxim =
LM- 10,00
REGLES D'APLICACIÓ:
 • (1) S'abonarà l'import de la prestació íntegra (A) si els ingressos anuals són inferiors o iguals al límit mínim (Lm) en funció dels causants totals.
 • (2) Límit màxim computable (LM) per comprovar si és procedent assignació per diferències (D). El límit màxim (LM) és el límit mínim (Lm) més 1.000 euros per cada causant menor de 18 anys. 
 • (3) Es percebrà una assignació anual (D) igual a la diferència entre el límit màxim (LM) i els ingressos (I), sempre que l'esmentada diferència superi o sigui igual a 10 euros/any.
 • (4) Si els ingressos anuals (I) són superiors a aquests imports, no es percebrà cap assignació.
 • (5) El límit mínim d’ingressos general s’incrementa en un 15 % per cada fill o menor a càrrec a partir del segon, inclòs. El límit mínim d’ingressos en el cas de les famílies nombroses s’incrementa el 2023 en 3.416 euros per cada fill o menor a càrrec a partir del quart, inclòs.

Compatibilitats

La prestació és compatible amb:

Incompatibilitats

 • Quan concorrin en els dos progenitors o adoptants les circumstàncies necessàries per tenir la condició de beneficiaris, el dret a percebre la prestació només es pot reconèixer a un d'ells.
 • La prestació familiar és incompatible amb la percepció per part dels progenitors o adoptants d'una altra prestació similar establerta en els altres règims públics de protecció social (MUFACE, ISFAS, MUGEJU).
 • Quan els beneficiaris puguin tenir dret a la mateixa prestació, per un mateix subjecte causant, en més d'un règim públic de protecció social, caldrà que optin per un d'aquests règims.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS SEGÜENTS EN VIGOR:

 1. Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) del sol·licitant i de l'altre progenitor/a o adoptant.

 2. Estrangers:

  • Ciutadans de la UE/|EEE   o Suïssa: certificat de registre de ciutadà de la Unió o Certificat del dret de residir amb caràcter permanent, junt amb el passaport o document d'identitat en vigor (| arts.   7.1 i 10.1 del |RD  240/2007, de 16 de febrer).

  • Membres de la família d’un ciutadà de la UE/EEE o Suïssa que no tinguin la nacionalitat d’un dels esmentats Estats: targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (arts. 8 i 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrer).

  • No nacionals de la UE/EEE o Suïssa que resideixin en territori nacional:

   • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) per als sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons escaigui.

   • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a Espanya de no nacionals de la UE/EEE o Suïssa.

   Número d'Identitat d'estranger (NIE) en tots els supòsits.

  PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS SEGÜENTS EN VIGOR I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER COMPULSAR:

 3. Certificat d'empadronament de beneficiaris i causants (només en el supòsits previstos en el RD 523/2006, de 28 d'abril).

 4. Llibre de família o certificat en extracte de les partides de naixement dels fills, expedit pel Registre Civil pertinent.

 5. Justificant d'ingressos. Cal que presenteu, si s’escau, la documentació que acrediti el nivell de rendes indicat a la sol·licitud.


  NOMÉS SI US TROBEU EN ALGUNA D'AQUESTES SITUACIONS:

 6. En supòsits de separació judicial o divorci: sentència judicial que acrediti aquestes situacions o document pel qual s'estableix la guarda i custòdia dels fills.

 7. En el supòsit de fills amb discapacitat: títol de discapacitat expedit per l’IMSERSO o organisme competent de la Comunitat Autònoma.

 8. En els supòsits de família nombrosa, títol de família nombrosa.

 9. En els supòsits de mare o pare amb discapacitat: títol de discapacitat expedit per l’IMSERSO o organisme competent de la Comunitat Autònoma.
 10. En supòsit de tutela: resolució judicial mitjançant la qual es constitueix la tutela.


Complementary Content
${loading}