Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Prestació econòmica per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Podeu enllaçar la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Prestació econòmica de pagament únic a un tant alçat que es reconeix pel naixement o adopció de fill a famílies nombroses o que, per aquest motiu, adquireixen aquesta condició, a famílies monoparentals i en els casos de mares que pateixin una discapacitat igual o superior al 65%, sempre que no se superi un determinat nivell d'ingressos.

No es reconeix la prestació en els supòsits d'acolliment familiar.

Fills que donen dret a la prestació

Seran causants els fills nascuts o adoptats, a partir del 16-11-2007, en una família nombrosa o que, amb aquest motiu, adquireixi l'esmentada condició, en una família monoparental  o en els supòsits de mares o pares que pateixin un grau de discapacitat igual o superior al 65 %,  sempre que el naixement s'hagi produït en territori espanyol o que l'adopció hagi estat constituïda o reconeguda per una autoritat espanyola competent. A aquest efecte:

 • S'entendran com a nascuts, els que reuneixin les condicions que determina l'article 30 del Codi civil: "La personalitat s'adquireix en el moment del naixement amb vida, una vegada produït el sencer despreniment del si matern".

 • Per a la consideració de família nombrosa, es tindrà en compte el que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

 • S'entén per família monoparental la constituïda per un "sol progenitor" amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i que és l'únic sustentador de la família.


Beneficiaris / requisits

Els progenitors o adoptants d'un fill sempre que:

 • Resideixin legalment en territori espanyol.
 • No tinguin uns ingressos anuals, del tipus que siguin, superiors als límits fixats. En els supòsits de convivència, si la suma dels ingressos dels progenitors o adoptants supera els límits fixats, no es reconeix la condició de beneficiari a cap d'ells.
 • No tinguin dret a prestacions d'aquest mateix tipus en un altre règim públic de protecció social.

Determinació del subjecte beneficiari

 • En el supòsit de famílies  nombroses, és beneficiari:
  • Si hi ha convivència, qualsevol dels progenitors o adoptants de comú acord. Si no hi ha acord, és beneficiària la mare, si s’escau.
  • Si no hi ha convivència dels progenitors o adoptants, és beneficiari qui tingui al seu càrrec la guarda i custòdia dels fills.

 • En el cas de famílies monoparentals: és beneficiari el progenitor amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i que és l'únic sustentador de la família.
 • En els casos de mares o pares amb discapacitat: és beneficiària la mare que acrediti una discapacitat igual o superior al 65%.
 • Quan el fill hagi quedat orfe dels dos progenitors o adoptants o hagi estat abandonat, és beneficiària la persona física que legalment se'n faci càrrec.

Compatibilitats

La prestació és compatible amb:

Incompatibilitats

 • Quan concorrin en els dos progenitors o adoptants les circumstàncies necessàries per tenir la condició de beneficiaris, el dret a percebre la prestació només es pot reconèixer a un d'ells.


 • La prestació familiar és incompatible amb la percepció per part dels progenitors o adoptants d'una altra prestació similar establerta en els altres règims públics de protecció social (MUFACE, ISFAS, MUGEJU).


 • Quan els beneficiaris puguin tenir dret a la mateixa prestació, per un mateix subjecte causant, en més d'un règim públic de protecció social, caldrà que optin per un d'aquests règims.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS SEGÜENTS EN VIGOR:

 1. Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) del sol·licitant i de l'altre progenitor/a o adoptant.

 2. Estrangers:

  • Ciutadans de la UE/|EEE   o Suïssa: certificat de registre de ciutadà de la Unió o Certificat del dret de residir amb caràcter permanent, junt amb el passaport o document d'identitat en vigor (| arts.   7.1 i 10.1 del |RD  240/2007, de 16 de febrer).

  • Membres de la família d’un ciutadà de la UE/EEE o Suïssa que no tinguin la nacionalitat d’un dels esmentats Estats: targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (arts. 8 i 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrer).

  • No nacionals de la UE/EEE o Suïssa que resideixin en territori nacional:

   • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) per als sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons escaigui.

   • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a Espanya de no nacionals de la UE/EEE o Suïssa.

   Número d'Identitat d'estranger (NIE) en tots els supòsits.

  PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS SEGÜENTS EN VIGOR I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER COMPULSAR:

 3. Certificat d'empadronament de beneficiaris i causants (només en el supòsits previstos en el RD 523/2006, de 28 d'abril).

 4. Llibre de família o certificat en extracte de les partides de naixement dels fills, expedit pel Registre Civil pertinent.

 5. Justificant d'ingressos. Cal que presenteu, si s’escau, la documentació que acrediti el nivell de rendes indicat a la sol·licitud.


  NOMÉS SI US TROBEU EN ALGUNA D'AQUESTES SITUACIONS:

 6. En supòsits de separació judicial o divorci: sentència judicial que acrediti aquestes situacions o document pel qual s'estableix la guarda i custòdia dels fills.

 7. En el supòsit de fills amb discapacitat: títol de discapacitat expedit per l’IMSERSO o organisme competent de la Comunitat Autònoma.

 8. En els supòsits de família nombrosa, títol de família nombrosa.

 9. En els supòsits de mare o pare amb discapacitat: títol de discapacitat expedit per l’IMSERSO o organisme competent de la Comunitat Autònoma.
 10. En supòsit de tutela: resolució judicial mitjançant la qual es constitueix la tutela.


Complementary Content
${loading}