Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Prestació econòmica per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per a vore una versió simplificada.

Prestació econòmica de pagament únic a un tant alçat que es reconeix pel naixement o adopció de fill a famílies nombroses o que, per aquest motiu, adquirisquen aquesta condició, a famílies monoparentals i en els casos de mares que patisquen una discapacitat igual o superior al 65%, sempre que no se supere un determinat nivell d'ingressos.

No es reconeix la prestació en els casos d'acolliment familiar.

Fills que donen dret a la prestació

Seran causants els fills nascuts o adoptats, a partir del 16-11-2007, en una família nombrosa o que, amb este motiu, adquirisca l'esmentada condició, en una família monoparental o en els supòsits de mares o pares que patisquen un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, sempre que el naixement s'haja produït en territori espanyol o que l'adopció haja sigut constituïda o reconeguda per una autoritat espanyola competent. A este efecte:

 • S'entendran com a nascuts els que reunisquen les condicions que determina l'article 30 del Codi civil: "La personalitat s'adquirix en el moment del naixement amb vida, una vegada produït el sencer despreniment del si."

 • Per a la consideració de família nombrosa, es tindrà en compte el que establix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

 • S'entén per família monoparental la constituïda per un "sol progenitor" amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i que és l'únic sustentador de la família.


Beneficiaris / requisits

Els progenitors o adoptants, pel naixement o adopció de fill, sempre que:

 • Residisquen legalment al territori espanyol.
 • No perceben ingressos anuals, de qualsevol naturalesa, superiors als límits establits anualment en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. En els supòsits de convivència, si la suma dels ingressos dels progenitors o adoptants superara els límits establits, no es reconeixerà la condició de beneficiari a cap d'ells.
 • No tinguen dret a prestacions d'esta mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.

Determinació del subjecte beneficiari

 • En el supòsit de famílies  nombroses, serà beneficiari:
  • Si hi ha convivència, qualsevol dels progenitors o adoptants de comú acord. Si no hi ha acord, és beneficiària la mare, en el seu cas.
  • Si no hi ha convivència dels progenitors o adoptants, serà beneficiari qui tinga al seu càrrec la guarda i custòdia del fill.
 • En el cas de famílies monoparentals: és beneficiari el progenitor amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i que és l'únic sustentador de la família.
 • En els casos de mares o pares amb discapacitat: és beneficiària la mare que acredite una discapacitat igual o superior al 65%.
 • Quan el fill haguera quedat orfe dels dos progenitors o adoptants o haja sigut abandonat, serà beneficiària la persona física que legalment se'n faça càrrec.

Quantia

 • La prestació s’abona en un pagament únic de 1.000,00 euros, a condició que els ingressos del beneficiari no superen el límit establit.
 • Quantia per diferències: si els ingressos anuals de qualsevol naturalesa són superiors al límit establit (Lm) però inferiors a l’import resultant de sumar este límit amb l’import de la prestació (LM), la quantia que rebrà serà igual a la diferència entre els ingressos percebuts pel beneficiari i l’import resultant esmentat.
 • No es reconeixerà la prestació en els casos en què la diferència a què es referix el paràgraf anterior siga inferior a 10,00 euros.

Es tenen en compte els límits d’ingressos següents depenent que el beneficiari forme part o no d’una família nombrosa i tinga tres o més fills o menors al seu càrrec.


FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I MARES O PARES DISCAPACITATS
FILLS A CÀRREC LÍMIT MÍNIM D’INGRESSOS ASSIGNACIÓ ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) LÍMIT MÀXIM (LM) Ingressos > Lm < LM (2) ASSIGNACIÓ ANUAL PER DIFERÈNCIES (D) (3) NIVELL MÀXIM INGRESSOS (4)
1 14.011,00 1.000,00 15.011,00 15.011,00 - I > = 10,00 15.001,00
2 16.112,65 1.000,00 17.112,65 17.112,65 - I > = 10,00 17.102,65
3 18.214,30 1.000,00 19.214,30 19.214,30 - I > = 10,00 19.204,30
4 20.315,95 1.000,00 21.315,95 21.315,95 - I > = 10,00 21.305,95
5 22.417,60 1.000,00 23.417,60 23.417,60 - > = 10,00 23.407,60
6 24.519,25 1.000,00 25.519,25 25.519,25 - I > = 10,00 25.509,25
7 26.620,90 1.000,00 27.620,90 27.620,90 - I > = 10,00 27.610,90
8 28.722,55 1.000,00 29.722,55 29.722,55 - I > = 10,00 29.712,55
9 30.824,20 1.000,00 31.824,20 31.824,20 - I > = 10,00 31.814,20
10

32.925,85

1.000,00 33.925,85 33.925,85 - I > = 10,00 33.915,85
n Lm = 14.011,00 +2.101,65
(n - 1)
A  = 1.000,00  LM  = Lm  + A  D  = LM - I  sempre que D > = 10,00 euros Nivell màxim =
LM  -  10,00


FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I MARES O PARES DISCAPACITATS A PARTIR DE TRES FILLS (Amb títol de família nombrosa)
FILLS A CÀRREC (n) LÍMIT MÍNIM (Lm) Ingressos <Lm> ASSIGNACIÓ ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) LÍMIT MÀXIM (LM)Ingressos > Lm < LM (2) ASSIGNACIÓ ANUAL PER DIFERÈNCIES (D) (3) NIVELL MÀXIM INGRESSOS (4)
3 21.086,00 1.000,00 22.086,00 22.086,00 - I > = 10,00 22.076,00
4 24.502,00 1.000,00 25.502,00 25.502,00 - I > = 10,00 25.492,00
5 27.918,00 1.000,00 28.918,00 28.918,00 - I > = 10,00 28.908,00
6 31.334,00 1.000,00 32.334,00 32.334,00 - I > = 10,00 32.324,00
7 34.750,00 1.000,00 35.750,00 35.750,00 - I > = 10,00 35.740,00
8 38.166,00 1.000,00 39.166,00 39.166,00 - I > = 10,00 39.156,00
9 41.582,00 1.000,00 42.582,00 42.582,00 - I > = 10,00 42.572,00
10 44.998,00 1.000,00 45.998,00 45.998,00 - I > = 10,00 45.988,00
n Lm  = 21.086,00 + 3.416,00 (n-3) per a n I>=  3 A= 1.000,00 LM = Lm + A D  = LM  - I sempre que D |>= 10,00 euros Nivell màxim =
LM- 10,00
REGLES D’APLICACIÓ:
 • (1) S’abonarà l’import de la prestació íntegra (A) si els ingressos anuals són inferiors o iguals al límit mínim (Lm) en funció dels causants totals.
 • (2) Límit màxim computable (LM) per a comprovar si és procedent l’assignació per diferències (D). El límit màxim (LM) és el límit mínim (Lm) més 1.000 euros per cada causant menor de 18 anys. 
 • (3) Es percebrà una assignació anual (D) igual a la diferència entre el límit màxim (LM) i els ingressos (I), sempre que l'esmentada diferència supere o siga igual a 10 euros/any.
 • (4) Si els ingressos anuals (I) són superiors a estos imports, no es percebrà cap assignació.
 • (5) El límit mínim d’ingressos general s’incrementa en un 15 % per cada fill o menor a càrrec a partir del segon, inclòs. El límit mínim d’ingressos en el cas de les famílies nombroses s’incrementa el 2023 en 3.416 euros per cada fill o menor a càrrec a partir del quart, inclòs.

Compatibilitats

La prestació és compatible amb:

Incompatibilitats

 • Si els dos progenitors o adoptants reuneixen els requisits necessaris per a tindre la condició de beneficiaris, el dret a percebre la prestació només podrà ser reconegut en favor d'un d'ells.
 • La prestació és incompatible amb la percepció, per part dels progenitors o adoptants, de qualsevol altra prestació anàloga establida en la resta de règims públics de protecció social (MUFACE, ISFAS, MUGEJU?).
 • Si els beneficiaris poden tindre dret a la mateixa prestació per un mateix subjecte causant en més d'un règim públic de protecció social, hauran d'optar-ne per un.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

EXHIBICIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS EN ORIGINAL I EN VIGOR:

 1. Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) del sol·licitant i de l'altre progenitor/a o adoptant.

 2. Estrangers:

  • Ciutadans de la UE/|EEE   o Suïssa: certificat de registre de ciutadà de la Unió o Certificat del dret de residir amb caràcter permanent, junt amb el passaport o document d'identitat en vigor (|arts.  7.1 i 10.1 del |RD  240/2007, de 16 de febrer).

  • Membres de la família d’un ciutadà de la UE/EEE o Suïssa que no tinguen la nacionalitat d’un dels esmentats Estats: targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (arts. 8 i 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrer).

  • No nacionals de la UE/EEE o Suïssa que residisquen en territori nacional:

   • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) per als sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons escaiga.

   • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a Espanya de no nacionals de la UE/EEE o Suïssa.

   Número d'Identitat d'estranger (NIE) en tots els supòsits.

  PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS, ORIGINALS I EN VIGOR, I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER A PROCEDIR A LA SEUA COMPULSA:

 3. Certificat d'empadronament de beneficiaris i causants (només en els casos previstos en el RD 523/2006, de 28 d'abril).

 4. Llibre de família o certificat en extracte de les partides de naixement dels fills, expedit pel Registre Civil pertinent.

 5. Justificant d'ingressos. Cal que presenteu, en el seu cas, la documentació que acredite el nivell de rendes indicat a la sol·licitud.


  NOMÉS SI ES TROBA EN ALGUNA D'ESTES SITUACIONS:

 6. En supòsits de separació judicial o divorci: sentència judicial que acredite aquestes situacions o document pel qual s'estableix la guarda i custòdia dels fills.

 7. En el supòsit de fills amb discapacitat: títol de discapacitat expedit per l’IMSERSO o organisme competent de la Comunitat Autònoma.

 8. En els supòsits de família nombrosa, títol de família nombrosa.

 9. En els supòsits de mare o pare amb discapacitat: títol de discapacitat expedit per l’IMSERSO o organisme competent de la Comunitat Autònoma.
 10. En supòsit de tutela: resolució judicial mitjançant la qual es constitueix la tutela.


Complementary Content
${loading}