Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Règims Especials

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos en el REA, així com els empresaris als quals presten els seus servicis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a estos treballadors, i tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General.

Integració del Règim Especial d'Empleats de la Llar en el Règim General

Amb efecte a partir de l'1-1-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a estos treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en elRègim General

Requisits generals exigits

Els requisits generals exigits per tenir dret a la prestació en els Règims Especials són, en cada cas, els següents:

 • Estar donat d'alta o en una situació assimilada a l'alta en el Règim corresponent.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguen responsables directes els treballadors, encara que la prestació siga reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.

  • A este efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en |l’art. 28.2 del Decret 2530/1970, del 20 d’agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estiga incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el qual obtinga esta prestació.

  • Quan s'haja considerat l'interessat al corrent en el pagament de les cotitzacions a l'efecte del reconeixement d'una prestació, en virtut d'un ajornament en el pagament de les quotes degudes, però que posteriorment incomplisca els terminis o les condicions d'eixe ajornament, perdrà la consideració d'estar al corrent en el pagament i, per tant, se suspendrà immediatament la prestació reconeguda que estava percebent, la qual només podrà ser rehabilitada quan haja saldat totalment el deute amb la Seguretat Social. Per a esta finalitat, l'Entitat Gestora de la prestació podrà traure de cada mensualitat meritada per l'interessat la quota deguda corresponent.

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

Opció i formalització de la cobertura:

Els treballadors compresos en l’àmbit d’aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms han de formalitzar la cobertura de l’acció protectora per contingències professionals, incapacitat temporal, cessament d’activitat  i formació professional amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, i han d’optar per la mateixa mútua col·laboradora per a tota l’acció protectora indicada.

 • La cobertura de la prestació econòmica per IT derivada de contingències comunes tindrà caràcter obligatori, sens perjuí del que indiquen els paràgrafs següents, i s'haurà de formalitzar amb una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, la qual estarà obligada a acceptar qualsevol proposta d'adhesió que se li formule a este efecte.
  • Els treballadors autònoms (tret dels TRADE o els que exercisquen activitats en les quals la cobertura de les contingències professionals siga obligatòria pel seu risc més alt de sinistralitat) que tinguen coberta la prestació per IT en un altre règim del sistema de la Seguretat Social en el qual també estiguin donats d'alta podran, mentre es mantinga la seua situació de pluriactivitat, acollir-se voluntàriament a la cobertura d'esta prestació en el RETA i també, si escau, renunciar-hi.
 • Per als treballadors inclosos en el Sistema especial de treballadors agraris pel seu compte, la cobertura de la IT és voluntària, amb les particularitats següents:
  • Si en sol·licitar la seua inclusió en este sistema especial ja estan donats d'alta en el RETA, i tenen coberta obligatòriament la prestació per IT, poden renunciar a esta cobertura en la sol·licitud respectiva, amb efecte a partir del dia 1 del mes següent al de la presentació.
  • Quan els treballadors que no s'hagen acollit a la cobertura per IT queden exclosos d'este sistema especial i es queden en situació d'alta en el RETA per la mateixa activitat o una altra, la cobertura de la prestació serà obligatòria des de la data d'efecte de l'exclusió, tret que es tinga dret en virtut de l'activitat exercida en un altre règim de la Seguretat Social.
 • La cobertura de la prestació per IT, tant si els treballadors hi estan acollits com si no, passarà a ser obligatòria:
  • Quan acabe la situació de pluriactivitat amb manteniment de l'alta en el RETA, amb efectes des del dia 1 del mes en què cesse la pluriactivitat.
  • Quan els treballadors passen a ostentar la condició de TRADE o a exercir una activitat professional amb alt risc de sinistralitat, amb efectes des del dia 1 del mes en què es reunisca eixa condició o s'haja iniciat l'activitat professional referida.
 • L'opció a favor d'esta cobertura, que s'ha de formalitzar amb una Mútua, es podrà fer en el moment de donar-se d'alta en este règim especial i els seus efectes hauran de coincidir amb els de l'alta esmentada. Si no s'exercita esta opció, els treballadors poden optar per acollir-se a esta protecció mitjançant una sol·licitud per escrit que cal que es formule abans de l'1 d'octubre de cada any, amb efecte a partir del dia 1 de gener de l'any següent.
  Els drets i obligacions derivats de l'opció a favor de la cobertura de la prestació per IT són exigibles durant el període d'un any natural, que es prorroga per períodes d'igual durada.
 • La renúncia a la cobertura de la prestació es podrà fer, mitjançant una sol·licitud per escrit, en els casos següents:
   1. Amb caràcter general, abans de l'1 d'octubre de cada any, amb efecte a partir del dia 1 de gener de l'any següent.
   2. Quan la situació de pluriactivitat es produïsca després de l'alta en el RETA, dins dels 30 dies següents al de l'alta per l'activitat nova, amb efectes des del dia 1 del mes següent al de la renúncia. En cas contrari, s'aplicarà el que disposa el paràgraf anterior.
   3. Quan els treballadors ja no complisquen els requisits per tal d'ostentar la condició d'econòmicament dependents o d'exercir una activitat amb un alt grau de sinistralitat i seguisquen estant donats d'alta en el RETA, amb efecte des del primer dia del mes següent al que s'haja extingit el contracte respectiu o en què s'haja acabat l'activitat esmentada, sempre que la variació de dades corresponent es comunique dins d'este termini; en cas contrari, la cobertura es manté fins a l'últim dia del mes en què produïx efectes esta variació.

La renúncia realitzada en els casos anteriors no impedirà exercir novament l'opció per esta cobertura, sempre que haja transcorregut, com a mínim, un any natural des que va tindre efecte la renúncia anterior.

 • En els casos de canvi de Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, els efectes de l'opció per esta cobertura o de la renúncia a esta tindran lloc des del dia primer del mes de gener de l'any següent al de la formulació de l'opció corresponent o al de presentació de la renúncia.

 • Quan en la data d'efecte de l'opció i de la renúncia a què es referixen les regles anteriors, o bé del canvi de Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a què es referix el paràgraf anterior, el treballador es trobe en situació d'IT, estos efectes es demoraran al dia primer del mes següent a aquell en què es produïsca l'alta mèdica.

Contingències professionals:

 • La protecció tindrà caràcter obligatori a partir de l’1 de gener de 2019, excepte per als treballadors inclosos en el Sistema Especial per a treballadors per Compte Propi Agraris (article 316, apartat 1 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, en la redacció donada pel RD Llei 28/2018 de 28 de desembre).
  La formalització d'esta cobertura es durà a terme amb la mateixa Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb la qual s’haja formalitzat o es formalitze la cobertura de la IT.
 • L'opció per a la protecció davant estes contingències, la seua renúncia i, si escau, la seua conversió en obligatòria es faran en la forma, els terminis, les condicions i els efectes establerts sobre l'opció i renúncia de la protecció per IT.
 • En el cas de treballadors que exercixen diverses activitats que donen lloc a una sola inclusió en el RETA, la cobertura dels accidents de treball i de les malalties professionals es practicarà per aquella activitat a la qual es puga aplicar el tipus de cotització més alt d'entre els que s'inclouen en la tarifa de primes vigent.

Declaració de situació de l'activitat:

A més d'acreditar els requisits generals exigits, el treballador autònom (a excepció dels inclosos al Sistema Especial per a treballadors per compte propi agraris i dels TRADE), haurà de presentar davant l'INSS o la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social amb què haja concertat la contingència d'IT una declaració en el model oficial sobre la persona que gestione directament l'establiment mercantil, industrial o d'una altra naturalesa del qual siga titular o, si escau, el cessament temporal o definitiu en l'activitat desenvolupada.

Termini de presentació:

 • Durant els 15 dies següents a la data de la baixa.
 • Mentre dure la situació d'IT, el treballador tindrà l'obligació de presentar esta declaració amb una periodicitat semestral, a comptar de la data d'inici de la situació, si així se li sol·licita.

En cas de no presentar la declaració en el termini màxim assenyalat, se suspendrà l'inici del pagament de la prestació i es podran iniciar d'ofici les actuacions pertinents per verificar la situació en què queda l'establiment del qual és titular el beneficiari de la prestació.

Si com a conseqüència de les actuacions administratives es deduïra el caràcter indegut de la prestació que, si escau, s'haguera començat a percebre, es duran a terme les actuacions necessàries per al seu reintegrament.

El que establixen els dos paràgrafs anteriors s'entén sens perjuí de la possibilitat d'iniciar expedients sancionadors per la no-presentació de la declaració dins el termini fixat o per la percepció indeguda de la prestació en aquells casos en què així ho determine l'Entitat gestora després de valorar les circumstàncies concurrents.

Quantia de la prestació:

La quantia s'obté aplicant els percentatges corresponents a la base reguladora (BR).
Percentatges:

 • Si deriva de malaltia comuna o accident no laboral: 
  • El 60 % (per cent), que s'abonarà des del dia quart al vinté de la baixa, els dos inclosos.
  • El 75 %, que s'abonarà a partir del dia vint-i-uné.
 • Si deriva d'accident laboral o malaltia professional, s'abonarà el 75 % de la BR des de l'endemà de la baixa, sempre que l'interessat haguera optat per la cobertura de les contingències professionals.
 • Situacions especials d’IT per a dones treballadores:
  • Menstruació incapacitant secundària: 
   • Del primer dia al vinté: 60 % base reguladora. A partir del vint-i-uné: 75 % base reguladora.
  • Interrupció de l’embaràs, voluntària o no, i dia primer de la setmana trenta-novena de gestació: 
   • Del segon al vinté dia: 60 % base reguladora. A partir del vint-i-uné dia: 75 % base reguladora.

Base reguladora:

 • Estarà constituïda per la base de cotització del treballador corresponent al mes anterior al de la baixa mèdica, dividida entre 30. Esta base es mantindrà durant tot el procés, incloses les recaigudes, llevat que l'interessat haja optat per una base de cotització inferior i, en este cas, es tindrà en compte esta última.

IT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE CESSEN EN L'ACTIVITAT

Quantia de la prestació per cessament d'activitat:

La quantia de la prestació, durant tot el seu període de gaudi, es determinarà aplicant a la BR el 70 %.

La BR és la mitjana de les bases per les quals s'ha cotitzat durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament i es computa a este efecte el mes complet en què es produïx esta situació.

La quantia màxima de la prestació per cessament d'activitat és del 175 % de l'IPREM, llevat quan el treballador autònom tinga un o més fills a càrrec seu; en aquest cas, la quantia és, respectivament, del 200 % o del 225 % d'este indicador.

La quantia mínima de la prestació per cessació d'activitat serà del 107 % o del 80 % IPREM, segons el treballador autònom tinga o no fills al seu càrrec.

A l'efecte de calcular les quanties màxima i mínima s'entendrà que es tenen fills a càrrec quan estos fills siguen menors de 26 anys o més grans amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, no tinguen rendes de qualsevol naturalesa iguals o superiors al SMI, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, i convisquen amb el beneficiari.

A l'efecte de la quantia màxima i mínima de la prestació per cessació d'activitat, es tindrà en compte l'IPREM mensual, incrementat en una sexta part, vigent en el moment del naixement del dret.

No s'aplicarà als col·lectius amb base de cotització a la Seguretat Social inferior a la base mínima ordinària de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms la quantia mínima de la prestació per cessament d'activitat.

Cessament en l'activitat estant el treballador en situació d'IT:

Quan el fet causant de la protecció per cessament en l'activitat es produïsca quan el treballador es trobe en situació d'IT, continuarà percebent la prestació per IT en la mateixa quantia que la prestació per cessament d'activitat fins que s'extinguisca, moment en què passarà a percebre, sempre que complisca els requisits establerts legalment, la prestació econòmica per cessament d'activitat que li pertoque. En este cas, es descomptarà del període de percepció de la prestació per cessament d'activitat, com ja consumit, el temps que haguera estat en la situació d'IT a partir de la data d'extinció de la situació legal de cessament d'activitat.

El treballador autònom tindrà l’obligació de comunicar i acreditar la situació de cessament d’activitat a l’òrgan gestor que abona la prestació d’IT dins dels 15 dies següents al que es produeix el cessament d’activitat.

La sol·licitud de la protecció per cessament d'activitat s'haurà de fer una vegada extingida la IT, i acreditar la situació legal de cessament d'activitat davant l'entitat o l'òrgan gestor amb què es tinguen cobertes les contingències d'accidents de treball i malalties professionals (Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, ISM o SPEE si té coberta esta protecció amb l'INSS), en els 15 dies hàbils següents al dia d'extinció de la IT.  

Efectes de la nova quantia de la IT:

El treballador autònom que inicia una IT mentre està donat d'alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA), si posteriorment es dóna de baixa d'este règim per cessament d'activitat, i té cobertes les contingències professionals amb l'INSS, continuarà percebent la prestació d'IT en pagament directe, però l'import a percebre en este cas serà del 70 % de la base reguladora de la prestació per cessament d'activitat (mitjana de les 12 bases anteriors al cessament d'activitat, inclòs el mes de cessament), que es mantindrà durant tota la prestació i s'abonarà a partir del primer dia del mes immediatament posterior a aquell en què es va produir el fet causant del cessament d'activitat —cessament en el RETA— (des de l'1/1/2015 fins al 29/7/2015 els efectes s'havien fixat a partir del segon mes posterior a aquell en què es va produir el fet causant) —Disposició final segona de la Llei 35/2014, de 26 de desembre.

Disposició final sexta de la Llei 25/2015, de 28 de juliol.

IT causada durant la prestació econòmica per cessament en l'activitat:

El període de percepció de la prestació per cessació d'activitat no s'ampliarà com a conseqüència que el treballador autònom passe a la situació d'IT. Durant eixa situació, l'òrgan gestor de la prestació es farà càrrec de les cotitzacions a la Seguretat Social, en els termes previstos en l'article 4, apartat primer, lletra b), fins esgotar el període de duració de la prestació a la qual el treballador autònom tinguera dret.

 • En els casos en què la IT constituïsca recaiguda d'un procés anterior iniciat abans de la situació legal de cessament en l'activitat, percebrà la prestació per IT en una quantia igual a la prestació per cessament en l'activitat. En este cas, i en cas que el treballador autònom continuara en situació d'IT, una vegada finalitzat el període de duració establit inicialment per a la prestació per cessació en l'activitat, continuarà percebent la prestació per IT en la mateixa quantitat que la percebia.
 • Quan la situació d'IT no constituïsca recaiguda d'un procés anterior iniciat abans de la situació legal de cessament en l'activitat, percebrà la prestació per IT en quantia igual a la prestació per cessament en l'activitat. En este cas, i en el cas que el treballador autònom continue en situació d'IT una vegada acabat el període de durada establert inicialment per a la prestació per cessament en l'activitat, continuarà percebent la prestació per IT en quantia igual al 80 % de l'IPREM mensual.
  Esta garantia de quantia mínima no serà d'aplicació als col·lectius amb base de cotització a la Seguretat Social inferior a la base mínima ordinària de cotització establida per als treballadors per compte propi o autònoms.

El que disposen els paràgrafs anteriors serà aplicable als treballadors inclosos en el Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris que complisquen els requisits exigits a l'art. 330 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, amb les especialitats previstes en la disposició addicional cinquena del RD 1541/2011, de 31 d'octubre, en l'apartat 5 de la qual s'establix que estos treballadors iniciaran la cotització a partir de l'1-1-12.

Més informació relativa a este Règim:

Règim Especial de la Mineria del Carbó

La prestació es reconeix amb les mateixes condicions que en el Règim General de la Seguretat Social, amb la particularitat següent:

 • Base reguladora:

Quan la incapacitat derive de contingències comunes, és la base normalitzada que corresponga al treballador, en cada moment, segons la categoria professional que tinguera en iniciar-se esta situació.

Règim Especial dels Treballadors del Mar

Tots els treballadors, inclosos en el Règim Especial del Mar tenen coberta la incapacitat temporal, tant si es deriva de contingències comunes com professionals.

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

Per als treballadors pertanyents als grups II i III el pagament del Subsidi es farà directament a través de les Direccions Provincials o Locals de l'Institut Social de la Marina o Mútua corresponent, sense que existisca pagament delegat per part de les empreses però sí responsabilitat quant al pagament durant els dies 4t al 15é de la baixa en la faena.

En el cas dels treballadors per compte propi:

 • Serà requisit indispensable per a l'accés al subsidi trobar-se al corrent en el pagament de les quotes en el moment de la baixa mèdica, així com la presentació d'una declaració sobre la persona que gestione l'activitat o, en el seu cas, el seu cessament temporal o definitiu.
 • Els treballadors del Grup III de cotització estaran obligats a concertar amb l’Entitat Gestora (ISM) la protecció de les contingències comunes.

Més informació relativa a este Règim:

Persones incloses en el camp d'aplicació d'este Règim, afiliació, altes i baixes i cotització

Tramitació: Direccions Provincials i Locals de l'ISM.

Complementary Content
${loading}