Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Règims Especials

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos en el REA, així com els empresaris als quals presten els seus serveis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a aquests treballadors, i tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General.

Integració del Règim Especial d'Empleats de la Llar en el Règim General

Amb efecte a partir de l'1-1-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a aquests treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en elRègim General

Requisits generals exigits

Els requisits generals exigits per tenir dret a la prestació en els Règims Especials són, en cada cas, els següents:

 • Estar donat d'alta o en una situació assimilada a l'alta en el Règim corresponent.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguin responsables directes els treballadors, encara que la prestació sigui reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.

  • A aquest efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en |l’art. 28.2 del Decret 2530/1970, del 20 d’agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estigui incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el qual obtingui aquesta prestació.

  • Quan s'hagi considerat l'interessat al corrent en el pagament de les cotitzacions a l'efecte del reconeixement d'una prestació, en virtut d'un ajornament en el pagament de les quotes degudes, però que posteriorment incompleixi els terminis o les condicions de l'esmentat ajornament, perdrà la consideració d'estar al corrent en el pagament i, com a conseqüència, se suspendrà immediatament la prestació reconeguda que estava percebent, la qual només podrà ser rehabilitada una vegada saldat totalment el deute amb la Seguretat Social. Per a aquesta finalitat, l'Entitat Gestora de la prestació podrà treure de cada mensualitat meritada per l'interessat la quota deguda corresponent.

Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

Opció i formalització de la cobertura:

Els treballadors compresos en l’àmbit d’aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms han de formalitzar la cobertura de l’acció protectora per contingències professionals, incapacitat temporal, cessament d’activitat  i formació professional amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, i han d’optar per la mateixa mútua col·laboradora per a tota l’acció protectora indicada.

 • La cobertura de la prestació econòmica per IT derivada de contingències comunes tindrà caràcter obligatori, sens perjudici del que indiquen els paràgrafs següents, i s'haurà de formalitzar amb una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, la qual estarà obligada a acceptar qualsevol proposta d'adhesió que se li formuli a aquest efecte.
  • Els treballadors autònoms (tret dels TRADE o els que exerceixin activitats en les quals la cobertura de les contingències professionals sigui obligatòria pel seu risc més alt de sinistralitat) que tinguin coberta la prestació per IT en un altre règim del sistema de la Seguretat Social en el qual també estiguin donats d'alta podran, mentre es mantingui la seva situació de pluriactivitat, acollir-se voluntàriament a la cobertura d'aquesta prestació en el RETA i també, si escau, renunciar-hi.
 • Per als treballadors inclosos en el Sistema especial de treballadors agraris pel seu compte, la cobertura de la IT és voluntària, amb les particularitats següents:
  • Si en sol·licitar la seva inclusió en aquest sistema especial ja estan donats d'alta en el RETA, i tenen coberta obligatòriament la prestació per IT, poden renunciar a aquesta cobertura en la sol·licitud respectiva, amb efecte a partir del dia 1 del mes següent al de la presentació.
  • Quan els treballadors que no s'hagin acollit a la cobertura per IT quedin exclosos d'aquest sistema especial i es quedin en situació d'alta en el RETA per la mateixa activitat o una altra, la cobertura de la prestació serà obligatòria des de la data d'efecte de l'exclusió, tret que s'hi tingui dret en virtut de l'activitat exercida en un altre règim de la Seguretat Social.
 • La cobertura de la prestació per IT, tant si els treballadors hi estan acollits com si no, passarà a ser obligatòria:
  • Quan s'acabi la situació de pluriactivitat amb el manteniment de la situació d'alta en el RETA, amb efecte des del dia 1 del mes en què cessi la pluriactivitat.
  • Quan els treballadors passin a tenir la condició de TRADE o a exercir una activitat professional amb un risc de sinistralitat elevat, amb efecte a partir del dia 1 del mes en què es compleixi aquesta condició o s'hagi iniciat l'activitat professional esmentada.
 • L'opció a favor d'aquesta cobertura, que s'ha de formalitzar amb una Mútua, es podrà fer en el moment de donar-se d'alta en aquest règim especial i els seus efectes hauran de coincidir amb els de l'alta esmentada. Si no s'exercita aquesta opció, els treballadors poden optar per acollir-se a aquesta protecció mitjançant una sol·licitud per escrit que cal que es formuli abans de l'1 d'octubre de cada any, amb efecte a partir del dia 1 de gener de l'any següent.
  Els drets i obligacions derivats de l'opció a favor de la cobertura de la prestació per IT són exigibles durant el període d'un any natural, que es prorroga per períodes d'igual durada.
 • La renúncia a la cobertura de la prestació es podrà fer, mitjançant una sol·licitud per escrit, en els casos següents:
   1. Amb caràcter general, abans de l'1 d'octubre de cada any, amb efecte a partir del dia 1 de gener de l'any següent.
   2. Quan la situació de pluriactivitat tingui lloc després de l'alta en el RETA, durant els 30 dies següents al de l'alta per la nova activitat, amb efecte a partir del dia 1 del mes següent al de la renúncia. En cas contrari, s'aplicarà el que disposa el paràgraf anterior.
   3. Quan els treballadors ja no compleixin els requisits per tal d'ostentar la condició d'econòmicament dependents o d'exercir una activitat amb un alt grau de sinistralitat i segueixin estant donats d'alta en el RETA, amb efecte des del primer dia del mes següent al que s'hagi extingit el contracte respectiu o en què s'hagi acabat l'activitat esmentada, sempre que la variació de dades corresponent es comuniqui dins d'aquest termini; en cas contrari, la cobertura es manté fins l'últim dia del mes en què produeix efectes aquesta variació.

La renúncia efectuada en els casos anteriors no impedirà tornar a exercir l'opció per aquesta cobertura, sempre que hagi transcorregut, com a mínim, un any natural des que va tenir efecte la renúncia anterior.

 • En els casos de canvi de Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, els efectes de l'opció per aquesta cobertura o de la renúncia a aquesta tindran lloc des del dia primer del mes de gener de l'any següent al de la formulació de l'opció corresponent o al de presentació de la renúncia.

 • Quan en la data d'efecte de l'opció i de la renúncia a què es refereixen les regles anteriors, o bé del canvi de Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a què es refereix el paràgraf anterior, el treballador es trobi en situació d'IT, aquests efectes es demoraran al dia primer del mes següent a aquell en què es produeixi l'alta mèdica.

Contingències professionals:

 • La protecció tindrà caràcter obligatori a partir de l’1 de gener de 2019, excepte per als treballadors inclosos en el Sistema Especial per a treballadors per Compte Propi Agraris (article 316, apartat 1 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, en la redacció donada pel RD Llei 28/2018 de 28 de desembre).
  La formalització d'aquesta cobertura es durà a terme amb la mateixa Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb la qual s’hagi formalitzat o es formalitzi la cobertura de la IT.
 • L'opció per a la protecció davant aquestes contingències, la seva renúncia i, si escau, la seva conversió en obligatòria es faran en la forma, els terminis, les condicions i els efectes establerts sobre l'opció i renúncia de la protecció per IT.
 • En el cas de treballadors que exerceixen diverses activitats que donen lloc a una sola inclusió en el RETA, la cobertura dels accidents de treball i de les malalties professionals es practicarà per aquella activitat a la qual es pugui aplicar el tipus de cotització més alt d'entre els que s'inclouen en la tarifa de primes vigent.

Declaració de situació de l'activitat:

A més d'acreditar els requisits generals exigits, el treballador autònom (a excepció dels inclosos al Sistema Especial per a treballadors per compte propi agraris i dels TRADE), haurà de presentar davant l'INSS o la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social amb què hagi concertat la contingència d'IT una declaració en el model oficial sobre la persona que gestioni directament l'establiment mercantil, industrial o d'una altra naturalesa del qual sigui titular o, si escau, el cessament temporal o definitiu en l'activitat desenvolupada.

Termini de presentació:

 • Dins dels 15 dies següents a la data de la baixa.
 • Mentre duri la situació d'IT, el treballador tindrà l'obligació de presentar aquesta declaració amb una periodicitat semestral, a comptar de la data d'inici de la situació, si així se li sol·licita.

En cas de no presentar la declaració en el termini màxim assenyalat, se suspendrà l'inici del pagament de la prestació i es podran iniciar d'ofici les actuacions pertinents per verificar la situació en què queda l'establiment del qual és titular el beneficiari de la prestació.

Si com a conseqüència de les actuacions administratives, es deduís el caràcter indegut de la prestació que, si escau, s'hagués començat a percebre, es procedirà a realitzar les actuacions necessàries per al reintegrament de l'esmentada prestació.

El que estableixen els dos paràgrafs anteriors s'entén sens perjudici de la possibilitat d'iniciar expedients sancionadors per la no-presentació de la declaració dins el termini fixat o per la percepció indeguda de la prestació en aquells casos en què així ho determini l'Entitat gestora després de valorar les circumstàncies concurrents.

Quantia de la prestació:

La quantia s'obté aplicant els percentatges corresponents a la base reguladora (BR).
Percentatges:

 • Si deriva de malaltia comuna o accident no laboral: 
  • El 60% (per cent), que s'abonarà des del quart dia fins al vintè de la baixa, ambdós inclosos.
  • El 75%, que s'abonarà a partir del dia vint-i-unè.
 • Si deriva d'accident laboral o malaltia professional, s'abonarà el 75% de la BR des de l'endemà de la baixa, sempre que l'interessat hagi optat per la cobertura de les contingències professionals.
 • Situacions especials d’IT per a dones treballadores:
  • Menstruació incapacitant secundària: 
   • Del primer dia al vintè: 60 % base reguladora. A partir del vint-i-unè: 75% base reguladora.
  • Interrupció de l’embaràs, voluntària o no, i dia primer de la setmana trenta-novena de gestació: 
   • Del segon al vintè dia: 60 % base reguladora. A partir del vint-i-unè dia: 75 % base reguladora.

Base reguladora:

 • Estarà constituïda per la base de cotització del treballador corresponent al mes anterior al de la baixa mèdica, dividida entre 30. Aquesta base es mantindrà durant tot el procés, incloses les recaigudes, tret que l'interessat hagi optat per una base de cotització inferior i en aquest cas es tindrà en compte aquesta última.

IT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE CESSEN EN L'ACTIVITAT

Quantia de la prestació per cessament d'activitat:

La quantia de la prestació, durant tot el seu període de gaudi, es determinarà aplicant a la BR el 70 %.

La BR és la mitjana de les bases per les quals s'ha cotitzat durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament i es computa a aquest efecte el mes complet en què es produeix aquesta situació.

La quantia màxima de la prestació per cessament d'activitat és del 175 % de l'IPREM, llevat quan el treballador autònom tingui un o més fills a càrrec seu; en aquest cas, la quantia és, respectivament, del 200 % o del 225 % d'aquest indicador.

La quantia mínima de la prestació per cessament d'activitat serà del 107% o del 80% de l'IPREM en funció de si el treballador autònom té fills al seu càrrec o no.

A l'efecte de calcular les quanties màxima i mínima s'entendrà que es tenen fills a càrrec quan aquests fills siguin menors de 26 anys o més grans amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, no tinguin rendes de qualsevol naturalesa iguals o superiors al SMI,exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, i convisquin amb el beneficiari.

Pel que fa a les quanties màxima i mínima de la prestació per cessament d'activitat, es tindrà en compte l'IPREM mensual, incrementat en una sisena part, vigent en el moment del naixement del dret.

No s'aplicarà als col·lectius amb base de cotització a la Seguretat Social inferior a la base mínima ordinària de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms la quantia mínima de la prestació per cessament d'activitat.

Cessament en l'activitat mentre el treballador es troba en situació d'IT:

Quan el fet causant de la protecció per cessament en l'activitat es produeixi quan el treballador es trobi en situació d'IT, continuarà percebent la prestació per IT en la mateixa quantia que la prestació per cessament d'activitat fins que s'extingeixi, moment en què passarà a percebre, sempre que compleixi els requisits establerts legalment,la prestació econòmica per cessament d'activitat que li pertoqui. En aquest cas, del període de percepció de la prestació per cessació d'activitat es descompta, com ja consumit, el temps que hagi estat en situació d'IT a partir de la data de la situació legal de cessació d'activitat.

El treballador autònom tindrà l’obligació de comunicar i acreditar la situació de cessament d’activitat a l’òrgan gestor que abona la prestació d’IT dins dels 15 dies següents al que es produeix el cessament d’activitat.

La sol·licitud de la protecció per cessament d'activitat s'haurà de fer una vegada extingida la IT, i acreditar la situació legal de cessament d'activitat davant l'entitat o l'òrgan gestor amb què es tinguin cobertes les contingències d'accidents de treball i malalties professionals (Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, ISM o SPEE si té coberta aquesta protecció amb l'INSS), en els 15 dies hàbils següents al dia d'extinció de la IT.  

Efectes de la nova quantia de la IT:

El treballador autònom que inicia una IT mentre està donat d'alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA), si posteriorment es dóna de baixa d'aquest règim per cessament d'activitat, i té cobertes les contingències professionals amb l'INSS, continuarà percebent la prestació d'IT en pagament directe, però l'import a percebre en aquest cas serà del 70 % de la base reguladora de la prestació per cessament d'activitat (mitjana de les 12 bases anteriors al cessament d'activitat, inclòs el mes de cessament), que es mantindrà durant tota la prestació i s'abonarà a partir del primer dia del mes immediatament posterior a aquell en què es va produir el fet causant del cessament d'activitat —cessament en el RETA— (des de l'1/1/2015 fins al 29/7/2015 els efectes s'havien fixat a partir del segon mes posterior a aquell en què es va produir el fet causant) —Disposició final segona de la Llei 35/2014, de 26 de desembre.

Disposició final sisena de la Llei 25/2015, de 28 de juliol.

IT a la qual es té dret durant la prestació econòmica per cessament en l'activitat:

El període de percepció de la prestació per cessament d'activitat no s'ampliarà com a conseqüència que el treballador autònom passi a la situació d'IT. Durant aquesta situació, l'òrgan rector de la prestació es farà càrrec de les cotitzacions a la Seguretat Social en els termes previstos en l'article 4, apartat primer, lletra b), fins que s'exhaureixi el període de durada de la prestació a què tingui dret el treballador autònom.

 • En els casos en què la IT constitueixi recaiguda d'un procés anterior iniciat abans de la situació legal de cessament en l'activitat, percebrà la prestació per IT en una quantia igual a la prestació per cessament en l'activitat. En aquest cas, i si el treballador autònom continua en situació d'IT un cop finalitzat el període de durada establert inicialment per a la prestació per cessament en l'activitat, continuarà percebent la prestació per IT en la mateixa quantia que la que percebia.
 • Quan la situació d'IT no constitueixi recaiguda d'un procés anterior iniciat abans de la situació legal de cessament en l'activitat, percebrà la prestació per IT en quantia igual a la prestació per cessament en l'activitat. En aquest cas, i en el cas que el treballador autònom continuï en situació d'IT una vegada acabat el període de durada establert inicialment per a la prestació per cessament en l'activitat, continuarà percebent la prestació per IT en quantia igual al 80 % de l'IPREM mensual.
  Aquesta garantia de quantia mínima no és d'aplicació als col·lectius amb base de cotització a la Seguretat Social inferior a la base mínima ordinària de cotització establerta per als treballadors per compte propi o autònoms.

El que disposen els paràgrafs anteriors serà aplicable als treballadors inclosos en el Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris que compleixin els requisits exigits a l'art. 330 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, amb les especialitats previstes en la disposició addicional cinquena del RD 1541/2011, de 31 d'octubre,en l'apartat 5 de la qual s'estableix que aquests treballadors iniciaran la cotització a partir de l'1-1-12.

Més informació relativa a aquest Règim:

Règim Especial de la Mineria del Carbó

La prestació es reconeix amb les mateixes condicions que en el Règim General de la Seguretat Social, amb la particularitat següent:

 • Base reguladora:

Quan la incapacitat derivi de contingències comunes, és la base normalitzada que correspongui al treballador, en cada moment, segons la categoria professional que tingués en iniciar-se aquesta situació.

Règim Especial dels Treballadors del Mar

Tots els treballadors inclosos al Règim Especial del Mar tenen coberta la incapacitat temporal, tant si es deriva de contingències comunes com professionals.

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social amb les particularitats següents:

Per als treballadors pertanyents als grups II i III el pagament del Subsidi es farà directament a través de les Direccions Provincials o Locals de l'Institut Social de la Marina o Mútua corresponent, sense que existeixi pagament delegat per part de les empreses però sí responsabilitat quant al pagament durant els dies 4t al 15è de la baixa a la feina.

En el cas dels treballadors per compte propi:

 • Serà requisit indispensable per accedir al subsidi estar al corrent del pagament de les quotes en el moment de la baixa mèdica i també presentar una declaració sobre la persona que gestioni l'activitat o el cessament temporal o definitiu d'aquesta activitat.
 • Els treballadors del Grup III de cotització estaran obligats a concertar amb l’Entitat Gestora (ISM) la protecció de les contingències comunes.

Més informació relativa a aquest Règim:

Persones incloses en el camp d'aplicació d'aquest Règim, afiliació, altes i baixes i cotització

Tramitació: Direccions Provincials i Locals de l'ISM.

Complementary Content
${loading}