Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Pensió de viduïtat

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Informació General


Objecte:

Protegir la situació de necessitat econòmica ocasionada per la  defunció de la persona que origina la prestació.

Beneficiaris:

Persones que han tingut vincle matrimonial o han sigut parella de fet amb el difunt i no han contret nou matrimoni:

 • Cònjuge.
 • Separats, divorciats i persones el matrimoni de les quals va ser declarat nul.
 • Parella de fet en el moment de la defunció.

Més informació sobre beneficiaris

Requisits:

Caldrà acreditar un període de cotització que variarà segons la situació laboral del difunt i de la causa que determina la defunció:

 • D'alta o en una situació assimilada a l'alta, 500 dies dins un període ininterromput de 5 anys immediatament anteriors a la defunció o 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • No d'alta: 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • Pensionistes: No s'exigix cap període de cotització.

No s'exigix cap període previ de cotització quan la defunció es produeix com a conseqüència d'un accident o d'una malaltia professional.

A més a més, caldrà acreditar unes condicions específiques en els supòsits de matrimoni, quan la mort siga deguda a malaltia comuna anterior al vincle matrimonial; de separació, divorci i nul·litat; de parelles de fet.

Més informació sobre requisits

Quantia:

La prestació econòmica es calcula aplicant el percentatge del 52% a la base reguladora  corresponent, amb caràcter general, i esta base serà diferent segons la situació laboral del difunt en la data de la defunció i la causa que la determine.

 • A partir de l'1-8-2018, el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de viudetat serà del 56%, quan en la persona beneficiària es presenten els requisits següents:
  • Tinga una edat igual o superior als 65 anys.
  • No tinga dret a una altra pensió pública, espanyola o estrangera.
  • No perceba ingressos per la realització de treballs per compte d'altri o pel seu compte.
  • No dispose de rendes de capital mobiliari o immobiliari, guanys patrimonials o rendes d’activitats econòmiques, superiors a 7.347,99 euros/any.

 • Des de l’1-01-2019 el percentatge aplicable a la base reguladora serà del 60%.

Quan el beneficiari tinga càrregues familiars i un determinat nivell d’ingressos , el percentatge podrà augmentar fins al 70%.

Quan no s'accedisca a la pensió, pel fet de no acreditar el període de duració del matrimoni o pel fet de no tenir fills en comú, s'abonarà una prestació temporal durant dos anys en quantia igual a la pensió de viudetat que li haguera correspost.

Més informació sobre quanties

Efectes econòmics:
 • Causants d'alta, assimilada a l'alta o no d'alta: L'endemà de la data del fet causant, quan la sol·licitud es presente en els 3 mesos següents a la data de la defunció.
 • Causants pensionistes: Dia primer del mes següent a la data del fet causant, quan la sol·licitud es presente en els 3 mesos següents a la data de la defunció.

Quan la sol·licitud es presentei fora dels 3 mesos següents a la data de la defunció, es meritarà amb una retroactivitat màxima de 3 mesos a la data de sol·licitud.

Pagaments:

La pensió s'abona mensualment, amb dues pagues extraordinàries en els mesos de juny i novembre, excepte en les pensions d'accident de treball i malaltia professional, les quals es repartixen entre les dotze mensualitats ordinàries.

La pensió té garantides quanties mínimes i es revalora al començament de cada any.

La pensió està subjecta a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Compatibilitats / Incompatibilitats:
 • La pensió serà compatible amb les rendes de treball del beneficiari i amb les pensions de jubilació i incapacitat permanent a què poguera tindre dret.
 • Quan el causant es trobara en no-alta a la data de la defunció, la pensió de viudetat serà incompatible amb el reconeixement d’una altra pensió de viudetat en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, llevat que les cotitzacions acreditades en cadascun dels règims se superposen, almenys, durant 15 anys.
 • La pensió de viudetat que es mantinga, encara que s'haja contret nou matrimoni o constituït parella de fet, serà incompatible amb la nova pensió de viudetat que es puga generar a conseqüència de la defunció del nou cònjuge o de la parella de fet, i haurà d'optar per una.

Més informació sobre compatibilitats/incompatibilitats

Terminis:
 • Presentació de sol·licitud: No hi ha terminis.
 • Resolució de l'expedient: 90 dies des de la data de presentació de la sol·licitud. Actualment, el termini mitjà és de 13 dies.
Extinció:
 • Pel fet de contreure nou matrimoni o constituir parella de fet, tret d'excepcions.
 • Per declaració de culpabilitat en sentència ferma de la defunció del causant.
 • Per violència de gènere.
 • Per defunció.
 • Perquè es comprova que el treballador desaparegut no va morir.
Impresos:

Sol·licitud de prestacions de supervivència.

Documentació:

Els documents que es detallen al model de sol·licitud.

On es tramita:

Als Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social i a les direccions provincials o locals de l'Institut Social de la Marina, els treballadors del mar.

Entitat competent:

El reconeixement del dret a la pensió correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, a l'Institut Social de la Marina per als treballadors del mar i a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social quan la mort siga deguda a un accident de treball.

Altres dades d'interés:
 • El dret a la percepció de la pensió no prescriu.
 • En cas de divorci, quan hi haja més d'un beneficiari, la quantia de la prestació serà proporcional al temps de convivència matrimonial, i es garantirà el 40% a favor del cònjuge supervivent. 
 • Pensió de viudetat en els supòsits de violència de gènere.
 • A l'efecte d'accidents de treball i malalties professionals, es considera que el difunt es trobava d'alta de ple dret en la data de la defunció, encara que l'empresari haja incomplit les seues obligacions. A més, es reconeix una indemnització de 6 mensualitats de la base reguladora.
 • Règims Especials

 

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}