Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Renda Activa d'Inserció

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i Gestions   per veure una versió simplificada.

Compromís d'activitat

Per a ser beneficiaris del programa, els treballadors, a més de reunir els requisits establits, hauran de sol·licitar-lo i subscriure el compromís d'activitat, a què es refereix l'article 231.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en virtut del qual realitzaran les distintes actuacions que es determinen pel servici públic d'ocupació, en el pla personal d'inserció, que es desenvoluparan mentre el treballador es mantinga incorporat al programa.

Sol·licitud

Per a incorporar-se al programa, els treballadors hauran de presentar la sol·licitud al Centre de l'Institut Social de la Marina que li corresponga segons el domicili, juntament amb la documentació que acredita que reuneix els requisits exigits en el moment de la sol·licitud.

Incorporació i desenvolupament del programa

Una volta incorporat al programa, el beneficiari té dret a percebre la renda i a participar i beneficiar-se de les següents actuacions durant tot el temps de permanència en ell:

 • Tutoria individualitzada.
 • Itinerari d'inserció laboral.
 • Entrevista professional pel tutor per a definir el seu perfil professional.
 • Elaboració d'un pla personal d'inserció laboral. Determinació d'un calendari i activitats a desenrotllar.
 • Gestió d'ofertes de col·locació.
 • Incorporació a plans d'ocupació i/o formació.
 • Incorporació a accions de voluntariat.

Quantia

La quantia de la renda és del 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) mensual vigent en cada moment, 426,00 euros/mes per a l'any 2013.

Durant la percepció de la Renda Activa d'Inserció el Servici Públic de Faena Estatal ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a les prestacions d'assistència sanitària i, si escau, protecció a la família.

Les víctimes de violència de gènere o les víctimes de violència domèstica que s'hagen vist obligades i acrediten un canvi de la seua residència durant els 12 mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al Programa, o durant la seua permanència en este programa, podran percebre en un pagament únic una ajuda suplementària de tres mesos de renda activa d'inserció sense que això minore la durada de la renda esmentada. Esta ajuda es podrà percebre una sola vegada per cada dret a l'admissió al programa de renda activa d'inserció.

Els treballadors admesos al Programa que facen un treball per compte propi o per compte d'altri a temps complet percebran una ajuda equivalent al 25% de la quantia de la renda durant un màxim de 180 dies, independentment del nombre de contractes de treball o activitats per compte propi fets. La percepció de l'ajuda no minorarà la durada de la renda activa d'inserció.

Naixement del dret

Els treballadors, com a conseqüència de la seua admissió al programa, tindran reconeguda la renda activa d'inserció a partir de l'endemà del dia en què se sol·licite, data en què meritaran la quantia i la cotització de la Seguretat Social.

Durada

La durada màxima de la renda és d'onze mesos.

Extinció

Causaran baixa definitiva en el programa els treballadors incorporats quan concórrega algun dels fets següents:

 • Incompliment de les obligacions que implique el Compromís d'Activitat i que es concreten en el pla personal d'inserció laboral, excepte per causa justificada.
 • No comparéixer, previ requeriment, davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal o davant els Servicis Públics d'Ocupació, no renovar la demanda d'ocupació en la forma i dates que es determinen en el document de renovació de la demanda, o no tornar en termini als Servicis Públics d'Ocupació el corresponent justificant d'haver comparegut al lloc i data indicats per a cobrir les ofertes d'ocupació facilitades pels esmentats servicis, excepte per causa justificada.
 • Rebuig d'una oferta de col·locació adequada o de participar en programes d'ocupació o en accions d'inserció, orientació, promoció, formació o reconversió professionals, excepte per causa justificada.
 • Treball per compte propi o aliena a temps complet, per un període igual o superior a sis mesos.
 • Obtenir pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social que siguen incompatibles amb el treball o que, sense ser-ho, excedisquen en la seua quantia dels límits que es fixen per a poder percebre la renda activa d'inserció, així com obtenir ajudes socials com a víctima de violència de gènere que no puguen participar en programes d'ocupació.
 • Deixar de reunir el requisit de carència de rendes per període superior a sis mesos.
 • Accedir a una prestació per desocupació, a un subsidi per desocupació o a la Renda Agrària.
 • Trasllat a l'estranger, excepte en el supòsit de realització de treball o perfeccionament professional per un període inferior a sis mesos.
 • Renúncia voluntària a la renda activa d'inserció.
 • Obtenir o mantenir indegudament la percepció de la renda activa d'inserció.
 • Esgotar el termini màxim de durada de la renda activa d'inserció.

Suspensió

Es causarà baixa temporal en el desenvolupament del programa en els supòsits següents:

 • El treball per compte d'altri a temps complet per un període inferior a sis mesos.
 • El treball per compte propi per un període inferior a sis mesos.
 • La superació del límit de rendes, per un període inferior a sis mesos.
 • El trasllat a l'estranger per a la cerca o realització de treball o perfeccionament professional o cooperació internacional per un període inferior a sis mesos.
 • No tindrà consideració de trasllat de residència l'eixida a l'estranger per temps no superior a 15 dies naturals per una sola vegada a l'any, sense perjudici que el beneficiari està obligat a comunicar aquesta situació.

Produïda la baixa en el programa per les causes previstes, s'hi produirà la reincorporació per sol·licitud de l'interessat en els 15 dies següents al cessament en el treball per compte propi, o al retorn a Espanya, prèvia inscripció com a demandant d'ocupació i reactivació del compromís d'activitat en la data de la sol·licitud. La sol·licitud fora del termini assenyalat suposarà la pèrdua de tants dies de renda com hi hagen entre la data en què haguera tingut lloc la reincorporació al programa d'haver-se sol·licitat dins del termini i la forma escaient i aquella en què efectivament s'haguera formulat la sol·licitud.

En el cas de baixa en el programa per deixar de reunir el requisit de carència de rendes individuals o de la unitat familiar, es produirà la reincorporació al programa a partir del dia següent a la sol·licitud sempre que s'acredite novament la concurrència dels requisits esmentats dins del període de sis mesos a partir de la data de baixa temporal en el programa, prèvia inscripció com a demandant d'ocupació i reactivació del compromís d'activitat.

Després del cessament en el treball per compte d'altri a temps complet es recuperarà d'ofici la percepció de la renda activa d'inserció, sempre que el treballador figure inscrit com a demandant d'ocupació i que l'entitat gestora tinga constància de la involuntarietat del cessament per tractar-se del final d'una relació temporal o per figurar el cessament involuntari en l'informe de vida laboral.

Documentació

 • Sol·licitud oficial.
 • Identificació del sol·licitant i, si és el cas, de cònjuge i fills.
 • Justificant, si és el cas, dels ingressos obtinguts en el mes anterior a la sol·licitud pel sol·licitant, cònjuge i fills.
 • Certificat de minusvalidesa, només si s'accedeix al programa per la condició de persona amb minusvalidesa.
 • Certificat de l'Àrea de Treball de les delegacions o subdelegacions del Govern en cada província si s'accedeix al programa per ser treballador emigrant.
 • Sentència judicial, o ordre de protecció judicial, o informe del Ministeri Fiscal o certificat de l'Administració pública competent de ser víctima de violència de gènere en cas d'accedir al programa per ser víctima de violència de gènere.
 • Certificat de l'Administració competent sobre la suspensió de la pensió a partir de la data en què s'inicie la meritació de la renda activa d'inserció si s'és beneficiari d'una pensió d'invalidesa no contributiva.
 • Qualsevol altre que, segons la normativa vigent, indique l'Institut Social de la Marina com a necessari per a l'accés al programa de renda activa d'inserció en cada cas particular.
Complementary Content
${loading}