Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Renta Activa de Inserción

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i Gestions   per veure una versió simplificada.

Compromís d'activitat

Per a ser beneficiaris del programa, els treballadors, a més de complir els requisits establerts, han de sol·licitar i subscriure el compromís d'activitat, a què es refereix l'article 231.2 del text refós de la Llei general de la Seguritat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en virtut del qual duran a terme les diferents actuacions que determini el servei públic d'ocupació en el marc del pla personal d'inserció, que es desenvoluparan mentre el treballador participi en el programa.

Sol·licitud

Per incorporar-se al programa, els treballadors han de presentar la sol·licitud al Centre de l'Institut Social de la Marina que correspongui en funció del seu domicili, juntament amb la documentació que acredita que compleixen els requisits exigits en el moment de la sol·licitud.

Incorporació i desenvolupament del programa

Un cop donat d'alta al programa, el beneficiari té dret a percebre la renda i a participar i beneficiar-se de les actuacions següents durant tot el temps de permanència a aquest programa:

 • Tutoria individualitzada
 • Itinerari d'inserció laboral
 • Entrevista professional a càrrec del tutor per definir el perfil professional
 • Elaboració d'un pla personal d'inserció laboral Fixació d'un calendari i de les activitats que caldrà dur a terme
 • Gestió de les ofertes de col·locació
 • Incorporació a plans de treball i/o formació
 • Participació en accions de voluntariat

Quantia

La quantia de la renda és del 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) mensual vigent en cada moment, 426,00 euros/mes per a l'any 2013.

Durant la percepció de la Renda Activa d'Inserció el Servei Públic d'Ocupació Estatal ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a les prestacions d'assistència sanitària i, si s'escau, protecció a la família.

Les víctimes de violència de gènere o les víctimes de violència domèstica que s'hagin vist obligades i acreditin un canvi de la seva residència en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al Programa, o durant la seva permanència en aquest programa, podran percebre en un pagament únic una ajuda suplementària de tres mesos de renda activa d'inserció sense que això minori la durada de l'esmentada renda. Aquesta ajuda es podrà percebre una sola vegada per cada dret a l'admissió al programa de renda activa d'inserció.

Els treballadors admesos al Programa que facin un treball per compte propi o per compte d'altri a temps complet percebran una ajuda equivalent al 25% de la quantia de la renda durant un màxim de 180 dies, independentment del nombre de contractes de treball o activitats per compte propi fets. La percepció de l'ajuda no minorarà la durada de la renda activa d'inserció.

Naixement del dret

Un cop admesos al programa,  els treballadors obtenen el reconeixement de la renda activa d'inserció a partir del dia després de sol·licitar-la, data en què meriten la quantia i la cotització de la Seguretat Social.

Durada

La durada màxima de la renda és d'onze mesos.

Extinció

Quedaran exclosos definitivament del programa els treballadors participants que incorrin en algun dels fets següents:

 • Incompliment de les obligacions que impliqui el compromís d'activitat i que es concreten al pla personal d'inserció laboral, tret que hi hagi una causa justificada.
 • Incompareixença, després de rebre el requeriment pertinent, davant del Servei Públic d'Ocupació Estatal o dels serveis públics d'ocupació, no renovació de la demanda de feina respectant la forma i les dates que es determinen al document de renovació de la demanda o no lliurar en el termini previst als serveis públics d'ocupació el justificant d'haver comparegut al lloc i el dia indicats per cobrir les ofertes d'ocupació facilitades per aquests serveis, tret que hi hagi una causa justificada.
 • Rebuig d'una oferta de col·locació adequada o de la participació en programes d'ocupació o en accions d'inserció, orientació, promoció, formació o reconversió professionals, tret que hi hagi una causa justificada.
 • Treball per compte propi o d'altri a temps complet durant un període igual o superior a sis mesos.
 • Percebre pensions o prestacions de tipus econòmic de la Seguretat Social que siguin incompatibles amb el treball o bé, que malgrat ser compatibles, superin els imports límit fixats per tenir dret a la renda activa d'inserció, com també per accedir a ajudes socials com a víctima de violència de gènere quan no es pot participar en programes d'ocupació.
 • Incompliment del requisit de manca de rendes durant un període superior als sis mesos.
 • Accés a una prestació d'atur, a un subsidi d'atur o a la renda agrària.
 • Trasllat a l'estranger, excepte en el supòsit de dur a terme una feina o una activitat de perfeccionament professional durant un període inferior als sis mesos.
 • Renúncia voluntària a la renda activa d'inserció.
 • Obtenció o manteniment indegut de la percepció de la renta activa d'inserció.
 • Esgotament del termini màxim de durada de la renda activa d'inserció.

Suspensió

Quedaran exclosos temporalment del desenvolupament del programa els treballadors que es trobin en les situacions que s'esmenten tot seguit:

 • Treballar per compte d'altri a temps complet durant un període inferior a sis mesos.
 • Activitat per compte propi durant un període inferior a sis mesos.
 • Superació del límit de rendes durant un període inferior a sis mesos.
 • El trasllat a l'estranger per cercar o fer una feina o activitats de perfeccionament professional o de cooperació internacional durant un període inferior a sis mesos.
 • No es considera un trasllat de residència la sortida a l'estranger durant un període que no sigui superior a 15 dies naturals una sola vegada l'any, tot i que el beneficiari té l'obligació de comunicar aquesta situació.

Quan es produeixi una baixa del programa per les causes previstes, l'interessat podrà reincorporar-s'hi si presenta una sol·licitud en el termini dels 15 següents al cessament en el treball pel seu compte, o en retornar a Espanya. Prèviament cal que s'hagi inscrit com a demandant de feina i s'hagi reactivat el compromís d'activitat en la data de la sol·licitud. La presentació de la sol·licitud fora del termini indicat suposarà la pèrdua de tants dies de renda com separin la data en què s'hagués produït la reincorporació al programa si s'hagués sol·licitat respectant el temps i la forma estipulades i la data efectiva en què s'ha lliurat la sol·licitud.

En cas de baixa en el programa per deixar de reunir el requisit de carència de rendes individuals o de la unitat familiar, es produeix la reincorporació en el programa a partir del dia després de presentar la sol·licitud , sempre que es torni a acreditar la concurrència d'aquests requisits dins del període de sis mesos a partir de la data de baixa temporal en el programa, prèvia inscripció com a demandant d'ocupació i reactivació del compromís d'activitat.

Després del cessament de la feina per compte d'altri a temps complet, es recupera d'ofici la percepció de la renda activa d'inserció, sempre que el treballador estigui inscrit com a demandant de feina i que l'entitat gestora tingui constància del caràcter involuntari del cessament, ja sigui perquè es tracti del final d'una relació temporal o perquè el cessament involuntari consti a l'informe de vida laboral.

Documentació

 • Sol·licitud oficial.
 • Identificació del sol·licitant i, si escau, del cònjuge i dels fills.
 • Justificant dels ingressos obtinguts pel sol·licitant, el cònjuge o els fills durant el mes anterior a la presentació de la sol·licitud, si escau.
 • Certificat de minusvalidesa (únicament si s'accedeix al programa per la condició de persona amb minusvalidesa).
 • Certificat de l'Àrea de Treball de les delegacions o subdelegacions del Govern a cada província, si s'accedeix al programa per la condició de treballador emigrant.
 • Sentència judicial o ordre de protecció judicial o informe del ministeri fiscal o certificat de l'administració pública competent que acrediti que l'interessat és víctima de violència de gènere, en cas d'accedir al programa per la condició de víctima de violència de gènere.
 • Certificat de l'Administració competent sobre la suspensió de la pensió a partir de la data en què s'iniciï la meritació de la renda activa d'inserció, si s'és beneficiari d'una pensió d'invalidesa no contributiva.
 • Qualsevol altre que, d'acord amb la normativa vigent, l'Institut Social de la Marina indiqui que cal per a l'accés al programa de renda activa d'inserció en cada cas particular.
Complementary Content
${loading}