Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Programa d'Activació per a l'Ocupació

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per a vore una versió simplificada.

Es tracta d'un programa específic i extraordinari de caràcter temporal dirigit a persones desocupades de llarga durada que comprén polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral gestionades pels Servicis Públics d'Ocupació amb la finalitat d'incrementar les oportunitats de retorn al mercat de treball i oferix una ajuda econòmica d'acompanyament gestionada per l'Institut Social de la Marina, vinculada a la participació en les polítiques d'activació per a l'ocupació esmentades.

Per a ser admeses en el programa i obtindre el reconeixement de l'ajut econòmic d'acompanyament, les persones desocupades hauran de presentar la sol·licitud d'incorporació al programa, en model oficial, a l'oficina de l'Institut Social de la Marina que els corresponga entre l'1 de maig de 2017 i el 30 d'abril de 2018.

Només s'hi podrà accedir una vegada.


Sol·licitud de reincorporació al programa

 A partir del 4 d'agost de 2018 es podran presentar sol·licituds de reincorporació pels drets suspesos per alguna de les circumstàncies següents:

 •  El treball per compte aliè a temps complet o parcial per un període inferior a 90 dies, quan no s'aplique la compatibilitat.
 • Treballar per compte propi per un període igual o inferior a 180 dies.
 •  La pèrdua del requisit de rendes o responsabilitats familiars per un període inferior a 180 dies.  


Sol·licituds


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Model oficial de sol·licitud Descargar documento Model oficial de sol·licitud. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Model oficial de sol·licitud. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,839 KB) 05/06/2017
Declaració de busca activa de treball Descargar documento Declaració de busca activa de treball. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Declaració de busca activa de treball. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,1342 KB) 05/06/2017
Full informatiu Descargar documento Full informatiu. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Full informatiu. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,200 KB) 05/06/2017

Requisits

Podran ser beneficiàries del programa les persones desocupades que, en la data de presentació de la sol·licitud d'incorporació al programa, complisquen els requisits següents:

 • Haver transcorregut almenys un mes des de l'esgotament d'alguna de les següents ajudes o prestacions: la prestació per desocupació o el subsidi per desocupació, la Renda Activa d'Inserció (RAI); el Programa Temporal de Protecció i Inserció (PRODI); el Programa de Requalificació Professional de les Persones que Esgoten la seua Protecció per Desocupació (PREPARA). No es considerarà exhauriment l'extinció derivada d'una sanció o baixa en el dret per causa imputable al beneficiari.
 • Estar inscrites com a demandants d'ocupació al Servici Públic d'Ocupació competent en data 1 de maig de 2017. Este requisit s'entendrà complit en els supòsits en què el treballador, encara que no estiga inscrit com a demandant d'ocupació en eixa data, tinga interrompuda la inscripció a causa de la realització d'un treball per compte d'altri, sempre que la duració del contracte haja sigut per un període inferior a 90 dies.
 • Haver romàs inscrites com a demandants d'ocupació durant 270 dies en els díhuit mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud d'incorporació al programa.
 • Mancar del dret a la protecció contributiva o assistencial per desocupació o a la renda activa d'inserció.
 • Haver cessat involuntàriament en un treball per compte d'altri abans d'exhaurir l'últim dret dels que preveu el primer punt. A més, si s'ha treballat després d'exhaurir eixe dret, haver cessat de manera involuntària en l'últim treball fet.
 • No disposar de rendes, de qualsevol tipus, superiors en còmput mensual al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, i acreditar responsabilitats familiars. A este efecte, no es tindran en compte les rendes derivades de les activitats compatibles amb l'ajuda.
 • Si després d'esgotar alguna de les prestacions o ajudes incloses al primer punt s'hagués percebut qualsevol tipus de rendes mínimes, salaris socials o ajudes anàlogues d'assistència social concedits per qualsevol Administració Pública, haurà d'haver transcorregut almenys un mes des de la finalització de la percepció d'estes rendes abans de la sol·licitud d'este programa.
 • Complir les obligacions d'activació.

A l'efecte de l'accés al programa, no es considerarà desocupada la persona que en la data de sol·licitud d'incorporació al programa estiga treballant per compte d'altri a temps parcial.

Per a incorporar-se i mantindre's en el programa, les persones aturades hauran de complir les obligacions següents:

 • Acreditar davant l'Institut Social de la Marina que en el termini d'un mes a partir de la presentació de la sol·licitud s’han dut a terme, com a mínim, tres accions de recerca activa de feina (BAE).
 • Subscriure en el moment de la sol·licitud un compromís d'activitat en virtut del qual duran a terme les diferents actuacions afavoridores de la seua inserció laboral que acorden amb els Servicis Públics d'Ocupació o per les seues entitats col·laboradores en el marc de l’itinerari individual i personalitzat d'ocupació.
 • Acceptar la col·locació adequada oferta pels servicis públics d'ocupació o per les agències de col·locació quan exercisquen activitats en l'àmbit de col·laboració amb estos servicis durant la participació en el programa. A este efecte, s'entendrà per col·locació adequada la regulada a l'article 231.3 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • Renovar la demanda d'ocupació en la forma i les dates que determine el document de renovació de la demanda i comparéixer, quan hagen sigut requerits prèviament, davant de l'Institut Social de la Marina, els Servicis Públics d'Ocupació o les agències de col·locació quan exercisquen activitats en l'àmbit de col·laboració amb estos servicis.
 • Comunicar, en el moment en què es produïsquen, les variacions de renda, patrimoni o de la unitat familiar i també les situacions que puguen donar lloc a incompatibilitat amb l'ajuda.
 • Reintegrar les prestacions percebudes indegudament.
 • Facilitar als Servicis Públics d'Ocupació o a les agències de col·locació quan exercisquen activitats en l'àmbit de col·laboració amb estos servicis, en el termini de cinc dies, el justificant corresponent d'haver comparegut en el lloc i la data indicats per a cobrir les ofertes d'ocupació facilitades.
 • Acreditar durant la vigència del programa, i quan els ho requerisca el Servici Públic competent, la recerca activa d'ocupació.
 • Proporcionar la documentació i la informació precisa per a la incorporació i el manteniment en el programa i comunicar als Servicis Públics d'Ocupació i a l'Institut Social de la Marina el domicili i, si escau, el canvi de domicili, facilitat a l'efecte de notificacions, quan es produïsca.
 • Autoritzar que els Servicis Públics d'Ocupació comuniquen la condició de beneficiari del programa i de l'ajuda econòmica a les agències de col·locació que exercisquen activitats en l'àmbit de col·laboració amb estos servicis i també a les empreses que ho sol·liciten.
 • Informar les empreses de la seua condició de sol·licitant o beneficiari del programa quan duguen a terme actuacions de recerca activa d'ocupació o quan subscriguen contractes de treball amb estes empreses.

Compatibilitat de l'ajuda econòmica d'acompanyament

Una vegada admés al Programa, l'ajuda econòmica serà compatible amb:

 • Les ajudes de qualsevol tipus que es puguen obtindre per l'assistència a accions de formació professional per a l'ocupació.
 • El treball per compte d'altri, a temps complet o parcial i de duració indefinida o temporal, fins a un màxim de cinc mesos, sempre que s'exercisca en empreses o entitats que no formen part del sector públic.

Durant este temps, l'empresari descomptarà la quantia de l'ajuda econòmica de l'import del salari que corresponga percebre al treballador legalment o convencionalment. En el supòsit de contractació a temps parcial, la quantia de l'ajuda econòmica que es descomptarà de l'import del salari serà proporcional al temps treballat efectivament.

El treballador haurà de comunicar al tutor assignat pel Servici Públic d'Ocupació corresponent les possibles contractacions que faça a l'efecte de la possible compatibilitat de l'ajuda amb el treball.

Com a document acreditatiu de la percepció de l'ajuda econòmica podrà presentar a l'empresari la resolució dictada per l'Institut Social de la Marina en què reconeix el dret.

En el cas d'extinció del contracte abans que acabe la participació del beneficiari en el programa, i sempre que no es complisquen els requisits d'accés a una prestació contributiva o a un subsidi per desocupació, el treballador haurà de comunicar esta extinció del contracte a l'oficina de l'Institut Social de la Marina durant els quinze dies següents a l'extinció i reactivar el compromís d'activitat per a mantindre la participació en el programa i la percepció pel temps que quede de l'ajuda econòmica d'acompanyament.

Complementary Content
${loading}