Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Programa de Activación para o Emprego

Pode enlazar a sección Trámites e Xestións para ver unha versión simplificada.

Trátase dun programa específico e extraordinario de carácter temporal, dirixido a persoas desempregadas de longa duración que comprende políticas activas de emprego e intermediación laboral xestionadas polos Servizos Públicos de Emprego coa finalidade de incrementar as oportunidades de retorno ao mercado de traballo e ofrece unha axuda económica de acompañamento xestionada polo Instituto Social da Mariña, vinculada á participación nas mencionadas políticas de activación para o emprego.

Para ser admitidos no programa e obter o recoñecemento da axuda económica de acompañamento, as persoas desempregadas deberán presentar a solicitude de incorporación ao programa, en modelo oficial, na oficina de Instituto Social da Mariña que lle corresponda, entre o 1 de maio de 2017 e o 30 de abril de 2018.

Poderase acceder a este unha soa vez.


Solicitude de reincorporación ao programa

 A partir do 4 de agosto de 2018 poderanse presentar solicitudes de reincorporación polos dereitos suspendidos por algunha das circunstancias seguintes:

 •  O traballo por conta allea a tempo completo ou parcial por un período inferior a 90 días, cando non se aplique a compatibilidade.
 • Traballar por conta propia por un período igual ou inferior a 180 días.
 •  A perda do requisito de rendas ou responsabilidades familiares por un período inferior a 180 días.  


Solicitudes


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Modelo oficial de solicitude. Descargar documento Modelo oficial de solicitude.. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Modelo oficial de solicitude.. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,839 KB) 05/06/2017
Declaración de busca activa de emprego Descargar documento Declaración de busca activa de emprego. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Declaración de busca activa de emprego. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,1342 KB) 05/06/2017
Folla informativa Descargar documento Folla informativa. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Folla informativa. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,200 KB) 05/06/2017

Requisitos

Poderán ser beneficiarias do programa as persoas desempregadas que, á data de presentación da solicitude de incorporación a este, reúnan os seguintes requisitos:

 • Ter transcorrido polo menos un mes desde o esgotamento dalgunha das seguintes axudas ou prestacións: a prestación por desemprego ou o subsidio por desemprego, a Renda Activa de Inserción (RAI); o Programa Temporal de Protección e Inserción (PRODI); o Programa de Recualificación Profesional das Persoas que Esgoten a súa Protección por Desemprego (PREPARA). Non se considerará esgotamento a extinción derivada dunha sanción ou baixa no dereito por causa imputable ao beneficiario.
 • Estar inscrito como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego competente a data 1 de maio de 2017. Este requisito entenderase cumprido nos supostos en que o traballador, aínda non estando inscrito como demandante de emprego na devandita data, teña interrompida a inscrición debido á realización dun traballo por conta allea, sempre que a duración do contrato fose por tempo inferior a 90 días.
 • Ter permanecido inscrito como demandante de emprego durante 270 días nos dezaoito meses inmediatamente anteriores á data da solicitude de incorporación ao programa.
 • Carecer do dereito á protección contributiva ou asistencial por desemprego, ou á renda activa de inserción.
 • Ter cesado involuntariamente nun traballo por conta allea previamente ao esgotamento do último dereito dos considerados no primeiro punto. Ademais, se se tivese traballado tras o esgotamento do devandito dereito, ter cesado de forma involuntaria no último traballo realizado.
 • Carecer de rendas, de calquera natureza, superiores en cómputo mensual ao 75 por cento do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias, e acreditar responsabilidades familiares. Para estes efectos non se terán en conta as rendas derivadas das actividades compatibles coa axuda.
 • No caso de que tras o esgotamento dalgunha das prestacións ou axudas incluídas no primeiro punto se percibise calquera tipo de rendas mínimas, salarios sociais ou axudas análogas de asistencia social concedidas por calquera Administración Pública, deberá ter transcorrido como mínimo un mes dende a finalización da percepción destas rendas antes da solicitude deste programa.
 • Cumprir coas obrigas de activación.

Para os efectos do acceso ao programa non se considerará desempregado quen na data de solicitude de incorporación a este se encontre traballando por conta allea a tempo parcial.

Para a súa incorporación e mantemento no programa, as persoas desempregadas deberán cumprir as seguintes obrigas:

 • Acreditar ante o Instituto Social da Mariña que no prazo dun mes a partir da presentación da solicitude se realizaron, polo menos, tres accións de busca activa de emprego (BAE).
 • Subscribir no momento da solicitude un compromiso de actividade segundo a cal realizarán as distintas actuacións favorecedoras da súa inserción laboral que acorden os Servizos Públicos de Emprego ou as súas entidades colaboradoras no marco do itinerario individual e personalizado de emprego.
 • Aceptar a colocación adecuada que lles sexa ofrecida polos servizos públicos de emprego ou polas axencias de colocación cando desenvolvan actividades no ámbito de colaboración con aqueles durante a participación no programa. Para estes efectos entenderase por colocación adecuada a regulada no artigo 231.3 do texto refundido da Lei Xeral de Seguridade Social.
 • Renovar a demanda de emprego na forma e datas en que se determine no documento de renovación da demanda e comparecer, cando sexan previamente requiridos, ante o Instituto Social da Mariña, os Servizos Públicos de Emprego ou as axencias de colocación cando desenvolvan actividades no ámbito de colaboración con aqueles.
 • Comunicar, no momento en que se produzan, as variacións de renda, patrimonio ou da unidade familiar, así como as situacións que poidan dar lugar a incompatibilidade coa axuda.
 • Reintegrar as prestacións percibidas indebidamente.
 • Facilitar aos Servizos Públicos de Emprego, ou, se é o caso, ás axencias de colocación cando desenvolvan actividades no ámbito de colaboración con aqueles, no prazo de cinco días, o correspondente xustificante de ter comparecido no lugar e data indicados para cubrir as ofertas de emprego facilitadas por estes.
 • Acreditar durante a vixencia do programa e cando así lles sexa requirido polo Servizo Público competente, a busca activa de emprego.
 • Proporcionar a documentación e información precisa para a incorporación e mantemento no programa e comunicar aos Servizos Públicos de Emprego e ao Instituto Social da Mariña, o domicilio e, se é o caso, o cambio de domicilio, facilitado para os efectos de notificacións, no momento en que este se produza.
 • Autorizar que os Servizos Públicos de Emprego comuniquen a condición de beneficiario do programa e da axuda económica ás axencias de colocación que desenvolvan actividades no ámbito de colaboración con estes, así como ás empresas que o soliciten.
 • Informar as empresas da súa condición de solicitante ou beneficiario do programa cando realicen actuacións de busca activa de emprego ou cando asinen con estas contratos de traballo.

Compatibilidade da axuda económica de acompañamento

Unha vez admitido ao Programa, a axuda económica será compatible con:

 • As axudas de calquera natureza que se puidesen obter pola asistencia a accións de formación profesional para o emprego.
 • O traballo por conta allea, a tempo completo ou parcial e de duración indefinida ou temporal, ata un máximo de cinco meses, sempre que se desenvolva en empresas ou entidades que non formen parte do sector público.

Durante este tempo, o empresario descontará a contía da axuda económica do importe do salario que corresponda percibir ao traballador legal ou convencionalmente. No suposto de contratación a tempo parcial, a contía da axuda económica que se descontará do importe do salario será proporcional ao tempo efectivamente traballado.

O traballador comunicará ao titor asignado polo Servizo Público de Emprego correspondente, as posibles contratacións que realice para os efectos da posible compatibilidade da axuda co traballo.

Como documento acreditativo da percepción da axuda económica, poderá presentar ao empresario a resolución ditada polo Instituto Social da Mariña recoñecendo o dereito.

No caso de extinción do contrato antes de finalizar a participación do beneficiario no programa, e sempre que non se reúnan os requisitos de acceso a unha prestación contributiva ou subsidio por desemprego, o traballador deberá comunicar a citada extinción do contrato á oficina do Instituto Social da Mariña dentro dos quince días seguintes a esta, e reactivar o compromiso de actividade para manter a participación no programa e a percepción polo tempo que reste da axuda económica de acompañamento.

Complementary Content
${loading}