Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Programa d'Activació per a l'Ocupació

Podeu enllaçar la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Es tracta d'un programa específic i extraordinari de caràcter temporal dirigit a persones aturades de llarga durada que comprèn polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral gestionades pels Serveis Públics d'Ocupació amb la finalitat d'incrementar les oportunitats de retorn al mercat de treball i ofereix un ajut econòmic d'acompanyament gestionat per l'Institut Social de la Marina, vinculat a la participació en les polítiques d'activació per a l'ocupació esmentades.

Per ser admeses al programa i obtenir el reconeixement de l'ajut econòmic d'acompanyament, les persones aturades hauran de presentar la sol·licitud d'incorporació al programa, en model oficial, a l'oficina de l'Institut Social de la Marina que els correspongui, entre l'1 de maig de 2017 i el 30 d'abril de 2018.

Només s'hi podrà accedir una vegada.


Sol·licitud de reincorporació al programa

 A partir del 4 d’agost de 2018 es podran presentar sol·licituds de reincorporació pels drets suspesos per alguna de les circumstàncies següents:

 •  El treball per compte aliè a temps complet o parcial per un període inferior a 90 dies, quan no s’apliqui la compatibilitat.
 • Treballar per compte propi per un període igual o inferior a 180 dies.
 •  La pèrdua del requisit de rendes o responsabilitats familiars per un període inferior a 180 dies.  


Sol·licituds


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Model oficial de sol·licitud Descargar documento Model oficial de sol·licitud. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Model oficial de sol·licitud. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,839 KB) 05/06/2017
Declaració de recerca activa de feina Descargar documento Declaració de recerca activa de feina. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Declaració de recerca activa de feina. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,1342 KB) 05/06/2017
Full informatiu Descargar documento Full informatiu. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Full informatiu. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,200 KB) 05/06/2017

Requisits

Podran ser beneficiàries del programa les persones aturades que, en la data de presentació de la sol·licitud d'incorporació al programa, compleixin els requisits següents:

 • Haver transcorregut almenys un mes des de l'esgotament d'alguna de les següents ajuts o prestacions: la prestació per desocupació o el subsidi per desocupació, la Renda Activa d'Inserció (RAI); el Programa Temporal de Protecció i Inserció (PRODI); el Programa de Requalificació Professional de les Persones que Esgotin la seva Protecció per Desocupació (PREPARA). No es considerarà esgotament l'extinció derivada d'una sanció o baixa en el dret per causa imputable al beneficiari.
 • Estar inscrites com a demandants d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació competent en data 1 de maig de 2017. Aquest requisit s'entendrà complert en els supòsits en què el treballador, encara que no estigui inscrit com a demandant d'ocupació en aquesta data, tingui interrompuda la inscripció a causa de la realització d'un treball per compte aliè, sempre que la durada del contracte hagi estat per un període inferior a 90 dies.
 • Haver romàs inscrites com a demandants d'ocupació durant 270 dies en els divuit mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud d'incorporació al programa.
 • Mancar del dret a la protecció contributiva o assistencial per atur o a la renda activa d'inserció.
 • Haver cessat involuntàriament en un treball per compte aliè abans d'esgotar l'últim dret dels que preveu el primer punt. A més, si s'ha treballat després d'esgotar aquest dret, haver cessat de manera involuntària en l'últim treball fet.
 • No disposar de rendes, de qualsevol tipus, superiors en còmput mensual al 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, i acreditar responsabilitats familiars. A aquest efecte, no es tindran en compte les rendes derivades de les activitats compatibles amb l'ajut.
 • Si després d'esgotar alguna de les prestacions o ajuts inclosos al primer punt s'hagués percebut qualsevol tipus de rendes mínimes, salaris socials o ajuts anàlegs d'assistència social concedits per qualsevol Administració Pública, haurà d'haver transcorregut almenys un mes des de la finalització de la percepció d'aquestes rendes abans de la sol·licitud d'aquest programa.
 • Complir les obligacions d'activació.

A l'efecte de l'accés al programa, no es considerarà aturada la persona que en la data de sol·licitud d'incorporació al programa estigui treballant per compte aliè a temps parcial.

Per incorporar-se i mantenir-se en el programa, les persones aturades hauran de complir les obligacions següents:

 • Acreditar davant l'Institut Social de la Marina que en el termini d'un mes a partir de la presentació de la sol·licitud s’han dut a terme, com a mínim, tres accions de recerca activa de feina (BAE).
 • Subscriure en el moment de la sol·licitud un compromís d'activitat en virtut del qual duran a terme les diferents actuacions afavoridores de la seva inserció laboral que acordin amb els Serveis Públics d'Ocupació o per les seves entitats col·laboradores en el marc de l’itinerari individual i personalitzat d'ocupació.
 • Acceptar la col·locació adequada oferta pels serveis públics d'ocupació o per les agències de col·locació quan desenvolupin activitats en l'àmbit de col·laboració amb aquests serveis durant la participació en el programa. A aquest efecte, s'entendrà per col·locació adequada la regulada a l'article 231.3 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • Renovar la demanda d'ocupació en la forma i les dates que determini el document de renovació de la demanda i comparèixer, quan hagin estat requerits prèviament, davant l'Institut Social de la Marina, els Serveis Públics d'Ocupació o les agències de col·locació quan desenvolupin activitats en l'àmbit de col·laboració amb aquests serveis.
 • Comunicar, en el moment en què es produeixin, les variacions de renda, patrimoni o de la unitat familiar i també les situacions que puguin donar lloc a incompatibilitat amb l'ajut.
 • Reintegrar les prestacions percebudes indegudament.
 • Facilitar als Serveis Públics d'Ocupació o a les agències de col·locació quan desenvolupin activitats en l'àmbit de col·laboració amb aquests serveis, en el termini de cinc dies, el justificant corresponent d'haver comparegut en el lloc i la data indicats per cobrir les ofertes d’ocupació facilitades.
 • Acreditar durant la vigència del programa, i quan els ho requereixi el Servei Públic competent, la recerca activa de feina.
 • Proporcionar la documentació i la informació precisa per a la incorporació i el manteniment en el programa i comunicar als Serveis Públics d'Ocupació i a l'Institut Social de la Marina el domicili i, si escau, el canvi de domicili, facilitat a l'efecte de notificacions, quan es produeixi.
 • Autoritzar que els Serveis Públics d'Ocupació comuniquin la condició de beneficiari del programa i de l'ajut econòmic a les agències de col·locació que desenvolupin activitats en l'àmbit de col·laboració amb aquests serveis i també a les empreses que ho sol·licitin.
 • Informar les empreses de la seva condició de sol·licitant o beneficiari del programa quan duguin a terme actuacions de recerca activa de feina o quan subscriguin contractes de treball amb aquestes empreses.

Compatibilitat de l'ajut econòmic d'acompanyament

Una vegada admès al Programa, l'ajut econòmic serà compatible amb:

 • Els ajuts de qualsevol tipus que es puguin obtenir per l'assistència a accions de formació professional per a l'ocupació.
 • El treball per compte d'altri, a temps complet o parcial i de durada indefinida o temporal, fins a un màxim de cinc mesos, sempre que es desenvolupi en empreses o entitats que no formin part del sector públic.

Durant aquest temps, l'empresari descomptarà la quantia de l'ajut econòmic de l'import del salari que correspongui percebre al treballador legalment o convencionalment. En el supòsit de contractació a temps parcial, la quantia de l'ajut econòmic que es descomptarà de l'import del salari serà proporcional al temps treballat efectivament.

El treballador haurà de comunicar al tutor assignat pel Servei Públic d'Ocupació corresponent les possibles contractacions que faci a l'efecte de la possible compatibilitat de l'ajut amb el treball.

Com a document acreditatiu de la percepció de l'ajut econòmic podrà presentar a l'empresari la resolució dictada per l'Institut Social de la Marina en què reconeix el dret.

En el cas d'extinció del contracte abans de finalitzar la participació del beneficiari en el programa, i sempre que no es compleixin els requisits d'accés a una prestació contributiva o a un subsidi d'atur, el treballador haurà de comunicar aquesta extinció del contracte a l'oficina de l'Institut Social de la Marina durant els quinze dies següents a l'extinció i reactivar el compromís d'activitat per mantenir la participació en el programa i la percepció pel temps que quedi de l'ajut econòmic d'acompanyament.

Complementary Content
${loading}