Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Pensions de viudetat, orfandat i a favor de familiars

Les pensions extraordinàries de supervivència, motivades per actes de terrorisme, tenen per objecte atorgar una protecció especial als familiars d'aquells que moren com a conseqüència o en motiu d'activitats delictives comeses per bandes armades o elements terroristes.

Causants

 • Els que estant afiliats al sistema de la Seguretat Social, es troben o no en situació d'alta o assimilada a la de l'alta en algun dels seus règims, falten com a conseqüència d'un acte de terrorisme del qual no siguen responsables.
 • Els pensionistes de jubilació i incapacitat permanent en la modalitat contributiva i els pensionistes amb dret a pensió per incapacitat permanent total que van optar per la indemnització especial a tant alçat a favor dels menors de 60 anys, que falten a conseqüència d'aquests actes.

Beneficiaris

Quanties / Límits / IRPF

El 200 % de la quantia que resulte d'aplicar el percentatge que corresponga, segons la pensió de què es tracte, a la base reguladora. Esta quantia es determina d'acord amb les normes que regulen el mètode de càlcul de les pensions derivades d'accident laboral, amb certes peculiaritats.

 • Base reguladora:
  • Si el mort es trobava en alta o en situació assimilada a la de l'alta en la data de l'atemptat, es determina dividint per 14 el resultat de multiplicar per 12 l'última base mensual de cotització.

  • Si el mort no es trobava en alta o situació assimilada en el moment de produir-se l'atemptat, es prendrà com a base mensual de cotització la base mínima del Règim General (quantia del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementada en una sisena part).

  • Si el mort té la condició de pensionista de la Seguretat Social, es pren com a base reguladora la que corresponga a la pensió que tinga, i s'actualitza d'acord amb l'evolució experimentada per l'IPC des del mes de determinació de la base reguladora fins al segon mes anterior al mes en què es va cometre l'atemptat.

 • Percentatge: 

  • Si es tracta de viudetat, el 52 % o, si correspon, fins a un 70 % quan s'acrediten determinats requisits.

   En cas de nul·litat, la quantia és proporcional al temps viscut en matrimoni amb el mort.

  • Si es tracta d'orfandat, el 20 % o, si hi ha més d'un orfe, el percentatge que, si escau, corresponga fins a arribar al límit del 100 % de la base reguladora, incloent-hi el percentatge de viudetat. 

   En els casos d'orfandat de pare i mare, la pensió d'orfandat s'incrementa amb el percentatge del 52 % de la viudetat (l'increment es distribuirà a parts iguals entre els orfes amb dret a pensió, quan siguen més d'un).

  • Si es tracta de pensió a favor de familiars, el 20 % o el percentatge que corresponga, sempre que les pensions de viudetat i orfandat no hagen assolit el 100 % de la base reguladora. 

   Quan després de la mort del causant no quede cap cònjuge supervivent ni fills amb dret a pensió d'orfandat, o quan el cònjuge supervivent amb dret a pensió de viudetat mora mentre gaudeix d'esta pensió sense que queden orfes beneficiaris, la pensió a favor dels familiars corresponents es pot incrementar amb el percentatge del 52 % de viudetat.

  • Si hi ha diversos beneficiaris, la suma de les quanties de les prestacions per mort i supervivència no pot superar el 100% de la base reguladora que corresponga. Esta limitació s'aplica a la quantia inicial, però no afecta les revaloracions periòdiques que corresponguen en endavant. 

   No obstant això, el límit del 100 % es pot superar quan concorren diverses pensions d'orfandat amb viudetat, quan a esta li correspon el percentatge del 70 %, sense que la suma de les pensions d'orfandat puga superar en cap cas el 48 % de la base reguladora. 

   A l'efecte d'esta limitació, un cop assignada la pensió de viudetat, es reconeixen les pensions d'orfandat amb la quantia que els correspon i, finalment, en cas de no haver assolit el 100 % de la base reguladora, es reconeixen les "pensions" a favor de familiars seguint, entre estos últims, l'ordre establit a la Llei.

 • Import mínim mensual: 

Tenen establit un import mínimmensual equivalent al triple de l'IPREM  vigent en cada moment. A este efecte, les pensions familiars es computen conjuntament.

 • Import màxim:

La quantia de la pensió pot superar l'import màxim establit per a la resta de les pensions públiques.

 • Retencions per IRPF: 

Estan exemptes de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Complementary Content
${loading}