Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Pensions de viudetat, orfandat i a favor de familiars

Les pensions extraordinàries de supervivència, motivades per actes de terrorisme, tenen per objecte atorgar una protecció especial als familiars d'aquells que moren com a conseqüència o en motiu d'activitats delictives comeses per bandes armades o elements terroristes.

Causants

 • Els que estant afiliats al sistema de la Seguretat Social, es troben o no en situació d'alta o assimilada a la de l'alta en algun dels seus règims, falten com a conseqüència d'un acte de terrorisme del qual no siguen responsables.

 • Els pensionistes de jubilació i incapacitat permanent en la modalitat contributiva i els pensionistes amb dret a pensió per incapacitat permanent total que van optar per la indemnització especial a tant alçat a favor dels menors de 60 anys, que falten a conseqüència d'aquests actes.

Beneficiaris

Quanties / Límits / IRPF

El 200% de la quantia resultant d'aplicar el percentatge que corresponga a la base reguladora segons la pensió de què es tracte. Esta quantia es determina d'acord amb les normes que regulen el mètode de càlcul de les pensions derivades d'accident laboral, amb certes peculiaritats.

Base reguladora: 
 • Si el difunt estava en alta o en situació assimilada a la de l'alta en la data de l'atemptat, es determina dividint per 14 el resultat de multiplicar per 12 l'última base mensual de cotització.
 • Si el difunt no es trobava en alta o situació assimilada en el moment de produir-se l'atemptat, es prendrà com a base mensual de cotització la base mínima del Règim General (quantia del salari mínim interprofessional vigent en cada moment incrementada en una sisena part).
 • Si el difunt tenia la condició de pensionista de la Seguretat Social, es prendrà com a base reguladora la corresponent a la pensió que tenia i s'actualitzarà d'acord amb l'evolució experimentada per l'IPC des del mes de determinació de la base reguladora fins al segon mes anterior al mes en què es va produir l'atemptat.
Percentatge:
 • Si es tracta de viudetat, el 52% o, segons el cas, fins a 70% quan s'acrediten determinats requisits.

  En cas de nul·litat, la quantia serà proporcional al temps viscut en matrimoni amb la persona que ha mort.
 • Si es tracta d'orfandat, el 20% o, si hi ha diversos orfes, el percentatge que, en el seu cas, corresponga fins arribar al límit del 100% de la base reguladora, incloent el percentatge de viudetat. 

  En els casos d' orfandat de pare i mare, la pensió d'orfandat s'incrementa amb el percentatge del 52% de la viudetat (l'increment es distribuirà a parts iguals entre els orfes amb dret a pensió, quan siguen més).
 • Si es tracta d'una pensió a favor de familiars, el 20% o el percentatge que corresponga, sempre que les pensions de viudetat i orfandat no arriben al 100% de la base reguladora.

  Quan a la mort del causant no quedara cònjuge supervivent ni fills amb dret a pensió d'orfandat, o quan el cònjuge supervivent amb dret a pensió de viudetat morira estant al seu gaudimet sense que queden orfes beneficiaris, la pensió a favor dels corresponents familiars podrà incrementar-se amb el percentatge del 52% de viudetat.
 • Si hi ha diversos beneficiaris, la suma de les quanties de les prestacions per mort i supervivència no pot superar el 100% de la base reguladora que corresponga. Esta limitació s'aplicarà a la quantia inicial, però no afectarà les revaloracions periòdiques aplicables endavant. 

No obstant això, el límit del 100% podrà passar-se en cas de concurrència de diverses pensions d'orfandat amb viudetat, quan a esta li corresponga el percentatge del 70%, sense que la suma de les pensions d'orfandat puga superar en cap cas el 48% de la base reguladora.

Als efectes d'esta limitació, una vegada assignada la pensió de viudetat, es reconeixeran les pensions d'orfandat amb la quantia que els corresponga i, finalment, en cas de no haver assolit el 100% de la base reguladora, es reconeixeran les "pensions" a favor de familiars seguint l'ordre establert a la Llei.

Import mínim mensual:
Tenen establert un import mínim mensual equivalent al triple de l'IPREM  vigent en cada moment. A este efecte, les pensions familiars es computen conjuntament.
Import màxim:

La quantia de la pensió pot superar l'import màxim establert per a la resta de les pensions públiques.

Retencions IRPF: 

Són exemptes de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Complementary Content
${loading}