Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Pensions de viduïtat, orfandat i a favor de familiars

Les pensions extraordinàries de supervivència, motivades per actes de terrorisme, tenen per objecte atorgar una protecció especial als familiars d'aquells que morin com a conseqüència o en motiu d'activitats delictives comeses per bandes armades o elements terroristes.

Causants

 • Les persones afiliades al sistema de la Seguretat Social que morin com a conseqüència d'un acte de terrorisme del qual no siguin responsables, tant si es troben en una situació d'alta o assimilada a la de l'alta en algun dels règims com si no.
 • Els pensionistes de jubilació i d'incapacitat permanent en la modalitat contributiva i els pensionistes amb dret a pensió per incapacitat permanent total que van optar per la indemnització especial a un tant alçat a favor dels menors de 60 anys que morin a conseqüència d'aquests actes.

Beneficiaris

Quanties / Límits / IRPF

El 200% de la quantia que resulti d'aplicar el percentatge que correspongui, segons la pensió de què es tracti, a la base reguladora. Aquesta quantia es determina d'acord amb les normes que regulen el mètode de càlcul de les pensions derivades d'accident laboral, amb certes peculiaritats.

 • Base reguladora:
  • Si el finat es trobava en alta o en situació assimilada a la de l'alta en la data de l'atemptat, es determina dividint per 14 el resultat de multiplicar per 12 l'última base mensual de cotització.

  • Si el finat no es trobava en alta o situació assimilada en el moment de produir-se l'atemptat, es prendrà com a base mensual de cotització la base mínima del Règim General (quantia del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementada en una sisena part).

  • Si el finat té la condició de pensionista de la Seguretat Social, es pren com a base reguladora la que correspongui a la pensió que tingui, i s'actualitza d'acord amb l'evolució experimentada per l'IPC des del mes de determinació de la base reguladora fins al segon mes anterior al mes en què es va cometre l'atemptat.

 • Percentatge: 

  • Si es tracta de viduïtat, el 52% o, si escau, fins a un 70% quan s'acreditin determinats requisits.

   En cas de nul·litat, la quantia és proporcional al temps viscut en matrimoni amb el finat.

  • Si es tracta d'orfandat, el 20% o, si hi ha més d'un orfe, el percentatge que, si escau, correspongui fins a arribar al límit del 100% de la base reguladora, incloent-hi el percentatge de viduïtat. 

   En els casos d'orfandat de pare i mare, la pensió d'orfandat s'incrementa amb el percentatge del 52% de la viduïtat (l'increment es distribuirà a parts iguals entre els orfes amb dret a pensió, quan siguin més d'un).

  • Si es tracta de pensió a favor de familiars, el 20% o el percentatge que correspongui, sempre que les pensions de viduïtat i orfandat no hagin assolit el 100% de la base reguladora. 

   Quan després de la mort del causant no quedi cap cònjuge supervivent ni fills amb dret a pensió d'orfandat, o quan el cònjuge supervivent amb dret a pensió de viduïtat mori mentre gaudeix d'aquesta pensió sense que quedin orfes beneficiaris, la pensió a favor dels familiars corresponents es pot incrementar amb el percentatge del 52% de viduïtat.

  • Quan hi hagi més d'un beneficiari, la suma de les quanties de les prestacions per defunció i supervivència no pot excedir el 100% de la base reguladora que correspongui. Aquesta limitació s'aplica a la quantia inicial, però no afecta les revaloracions periòdiques que corresponguin en endavant. 

   No obstant això, el límit del 100% es pot superar quan concorrin diverses pensions d'orfandat amb viduïtat, quan a aquesta li correspon el percentatge del 70%, sense que la suma de les pensions d'orfandat pugui superar en cap cas el 48% de la base reguladora. 

   A l'efecte d'aquesta limitació, un cop assignada la pensió de viduïtat, es reconeixen les pensions d'orfandat amb la quantia que els correspon i, finalment, en cas de no haver assolit el 100% de la base reguladora, es reconeixen les "pensions" a favor de familiars seguint, entre aquests últims, l'ordre establert a la Llei.

 • Import mínim mensual: 

Tenen establert un import mínimmensual equivalent al triple de l'IPREM  vigent en cada moment. A aquest efecte, les pensions familiars es computen conjuntament.

 • Import màxim:

La quantia de la pensió pot superar l'import màxim establert per a la resta de les pensions públiques.

 • Retencions per IRPF: 

Són exemptes de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Complementary Content
${loading}