Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Prestació econòmica per part o adopció múltiples

 

Pot enllaçar a la secció Tràmits i gestions per veure una versió simplificada.

Prestació de pagament únic que té per objecte compensar, en part, l'augment de despeses que produeix en les famílies el naixement o l'adopció múltiples (dos o més fills).

 

Fills que donen dret a la prestació

Seran causants els fills nascuts o adoptats per part o adopció múltiples, sempre que:

 • El nombre de nascuts o adoptats siga igual o superior a dos. A este efecte:
  • S'entendran com a nascuts els que reunisquen les condicions que expressa l'article 30 del Codi Civil: "La personalitat s'adquirix en el moment del naixement amb vida, una vegada produït el sencer despreniment del si."
  • Si algun dels fills està afectat per un grau de discapacitat igual o superior al 33%, computarà el doble.  
 • El naixement o la formalització de l'adopció s'haja produït a Espanya. A este efecte, es reputarà produït a Espanya el naixement o l'adopció que tinga lloc a l'estranger quan s'acredite que el fill s'ha integrat de manera immediata en un nucli familiar amb residència en territori espanyol. 

Beneficiaris

Les persones que reunixen els següents requisits:

 • Residir legalment en territori espanyol. Es considera que es compleix esta condició en el supòsit de treballadors traslladats per la seua empresa fora del territori espanyol que, però, es troben en situació assimilada a la de l'alta i que cotitzen al règim de la Seguretat Social espanyol corresponent.
 • No tindre dret a prestacions de la mateixa classe en cap altre règim públic de protecció social.

Determinació del subjecte beneficiari

 • Si hi ha convivència dels progenitors o adoptants, serà beneficiari:
  • Un dels dos, d'acord comú. Se suposa que existeix acord comú quan la prestació la sol·licite un dels pares.
  • Si no hi ha acord, la beneficiària serà la mare.
 • Si no hi ha convivència dels progenitors o adoptants, el beneficiari serà qui tinga la guarda i custòdia dels fills.
 • Si els subjectes causants són orfes de pare i mare, biològics o adoptants, o són abandonats, el beneficiari serà la persona física que legalment es faça càrrec dels nascuts o adoptats.

Quanties

La prestació consistix en un pagament únic, la quantia del qual serà:

|Nre. de fills nascuts Nombre de vegades de l’import mensual del salari mínim interprofessional (SMI) Imports l’any 2021
2 4 4.000,00 euros
3 8 8.000,00 euros
4 i més 12 12.000,00 euros


SMI MENSUAL: 1.000 euros

SMI DIARI: 33,33 euros

Compatibilitats

La prestació per part o adopció múltiples és compatible amb:

 

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

EXHIBICIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS EN ORIGINAL I EN VIGOR

1. Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) del sol·licitant i de l'altre progenitor/a o adoptant.

2. Estrangers:    

 • Ciutadans de la UE/|EEE   o Suïssa: certificat de registre de ciutadà de la Unió o Certificat del dret de residir amb caràcter permanent, junt amb el passaport o document d'identitat en vigor (art.  7.1 i 10.1 del RD  240/2007, de 16 de febrer).
 • Membres de la família d’un ciutadà de la UE/EEE o Suïssa que no tinguen la nacionalitat d’un d’eixos Estats: targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (art. 8 i 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrer).
 • No nacionals de la UE/EEE o Suïssa que residisquen al territori nacional:

  • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) per als sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons escaiga.
  • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a Espanya de no nacionals de la UE/EEE o Suïssa.

   Número d'Identitat d'estranger (NIE) en tots els supòsits.


PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS, ORIGINALS I EN VIGOR, I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER A PROCEDIR A LA SEUA COMPULSA:

3. Certificat d'empadronament de beneficiaris i causants (només en el supòsits previstos en el RD 523/2006, de 28 d'abril).

4. Llibre de família o certificat en extracte de les partides de naixement dels fills, expedit pel Registre Civil pertinent.

5. Justificant d'ingressos. Cal que presente, si escau, la documentació que acredite el nivell de rendes indicat en la sol·licitud.

NOMÉS SI ES TROBA EN ALGUNA D'ESTES SITUACIONS:

6. En supòsits de separació judicial o divorci: sentència judicial que acredite estes situacions o document pel qual s'establix la guarda i custòdia dels fills.

7. En el supòsit de fills amb discapacitat: títol de minusvalidesa expedit per l'IMSERSO o un altre organisme competent de la Comunitat Autònoma.

8. En els supòsits de família nombrosa, títol de família nombrosa.

9. En supòsits de mare discapacitada: títol de minusvalidesa expedit per l'IMSERSO o un altre organisme competent de la Comunitat Autònoma.

10. En supòsit de tutela: resolució judicial mitjançant la qual es constituïx la tutela.  Formulari de sol·licitud


  En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
  Documentos Descàrrega Fecha
  Solicitud de prestación por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y madres con discapacidad - parto o adopción múltiple Descargar documento Solicitud de prestación por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y madres con discapacidad - parto o adopción múltiple. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Solicitud de prestación por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y madres con discapacidad - parto o adopción múltiple. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,1255 KB) 10/02/2020

  Incompatibilitats

  • Quan concórreguen en els dos progenitors o adoptants o, si escau, en els acollidors les circumstàncies necessàries per a tindre la condició de beneficiaris, el dret a percebre la prestació només es pot reconèixer a favor d'un d'ells.
  • La prestació familiar és incompatible amb la percepció, per part dels progenitors o adoptants o, si escau, dels acollidors d'una altra prestació anàloga que establisquen els altres règims públics de protecció social.
  • Si un dels progenitors o adoptants està inclòs en un règim públic de Seguretat Social per causa de la seua activitat o per la seua condició de pensionista, la prestació corresponent serà reconeguda per este règim sempre que reunisca els requisits necessaris per a ser beneficiari d'esta prestació.
  • Quan els beneficiaris puguen tindre dret a la mateixa prestació per un mateix subjecte causant i en diversos règims públics de protecció social, caldrà que opten per un d'estos règims.
  Complementary Content
  ${loading}