Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Prestació econòmica per part o adopció múltiples

 

Pot enllaçar a la secció Tràmits i gestions per veure una versió simplificada.

Prestació de pagament únic que té per objecte compensar, en part, l'augment de despeses que produeix en les famílies el naixement o l'adopció múltiples (dos o més fills).

 

Fills que donen dret a la prestació

Seran causants els fills nascuts o adoptats per part o adopció múltiples, sempre que:

 • El nombre de nascuts o adoptats siga igual o superior a dos. A este efecte:
  • S'entendran com a nascuts els que reunisquen les condicions que expressa l'article 30 del Codi Civil: "La personalitat s'adquirix en el moment del naixement amb vida, una vegada produït el sencer despreniment del si."

  • Si algun dels fills estiguera afectat per una discapacitat igual o superior al 33 %, computarà el doble. No causa dret a la prestació el naixement o l’adopció d’un sol fill amb una discapacitat igual o superior al 33 %. 

 • El naixement o la formalització de l'adopció s'haja produït a Espanya. A este efecte, es reputarà produït a Espanya el naixement o l'adopció que tinga lloc a l'estranger quan s'acredite que el fill s'ha integrat de manera immediata en un nucli familiar amb residència en territori espanyol. 

Beneficiaris

Les persones que reunixen els següents requisits:

 • Residir legalment en territori espanyol. Es considera que es compleix esta condició en el supòsit de treballadors traslladats per la seua empresa fora del territori espanyol que, però, es troben en situació assimilada a la de l'alta i que cotitzen al règim de la Seguretat Social espanyol corresponent.
 • No tindre dret a prestacions de la mateixa classe en cap altre règim públic de protecció social.

Determinació del subjecte beneficiari

 • Si hi ha convivència dels progenitors o adoptants, serà beneficiari:
  • Un dels dos, d'acord comú. Se suposa que existeix acord comú quan la prestació la sol·licite un dels pares.

  • Si no hi ha acord, la beneficiària serà la mare.

  • Si no hi ha convivència dels progenitors o adoptants, el beneficiari serà qui tinga la guarda i custòdia dels fills.
  • Si els subjectes causants són orfes de pare i mare, biològics o adoptants, o són abandonats, el beneficiari serà la persona física que legalment es faça càrrec dels nascuts o adoptats.

  Quanties

  La prestació consistix en un pagament únic, la quantia del qual serà:

  |Nre. de fills nascuts Nombre de vegades de l’import mensual del salari mínim interprofessional (SMI) Imports segons el SMI actual
  2 4 4.536 euros
  3 8 9.072 euros
  4 i més 12 13.608 euros


  SMI MENSUAL: 1.134 euros

  SMI DIARI: 37,8 euros

  Compatibilitats

  La prestació per part o adopció múltiples és compatible amb:

  • La prestació familiar per família nombrosa, monoparental o pare o mare amb discapacitat causa pel mateix subjecte o per un de diferent.
  • Les assignacions econòmiques per fill o menor acollit a càrrec.
  • La pensió d'orfandat i a favor de nets i germans que, si escau, puguen correspondre.
  • Altres ajudes econòmiques anàlogues concedides per una Administració Local o Autonòmica.
  • El subsidi especial de maternitat per part múltiple causat per un mateix subjecte.
   

  Incompatibilitats

  • Quan concórreguen en els dos progenitors o adoptants o, si escau, en els acollidors les circumstàncies necessàries per a tindre la condició de beneficiaris, el dret a percebre la prestació només es pot reconèixer a favor d'un d'ells.
  • La prestació familiar és incompatible amb la percepció, per part dels progenitors o adoptants o, si escau, dels acollidors d'una altra prestació anàloga que establisquen els altres règims públics de protecció social.
  • Si un dels progenitors o adoptants està inclòs en un règim públic de Seguretat Social per causa de la seua activitat o per la seua condició de pensionista, la prestació corresponent serà reconeguda per este règim sempre que reunisca els requisits necessaris per a ser beneficiari d'esta prestació.
  • Quan els beneficiaris puguen tindre dret a la mateixa prestació per un mateix subjecte causant i en diversos règims públics de protecció social, caldrà que opten per un d'estos règims.

  Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

  EXHIBICIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS EN ORIGINAL I EN VIGOR

  1. Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) del sol·licitant i de l'altre progenitor/a o adoptant.

  2. Estrangers:    

  • Ciutadans de la UE/|EEE   o Suïssa: certificat de registre de ciutadà de la Unió o Certificat del dret de residir amb caràcter permanent, junt amb el passaport o document d'identitat en vigor (art.  7.1 i 10.1 del RD  240/2007, de 16 de febrer).
  • Membres de la família d’un ciutadà de la UE/EEE o Suïssa que no tinguen la nacionalitat d’un d’eixos Estats: targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (art. 8 i 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrer).
  • No nacionals de la UE/EEE o Suïssa que residisquen al territori nacional:

   • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) per als sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons escaiga.
   • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a Espanya de no nacionals de la UE/EEE o Suïssa.

    Número d'Identitat d'estranger (NIE) en tots els supòsits.

  PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS, ORIGINALS I EN VIGOR, I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER A PROCEDIR A LA SEUA COMPULSA:

  3. Certificat d'empadronament de beneficiaris i causants (només en el supòsits previstos en el RD 523/2006, de 28 d'abril).

  4. Llibre de família o certificat en extracte de les partides de naixement dels fills, expedit pel Registre Civil pertinent.

  NOMÉS SI ES TROBA EN ALGUNA D'ESTES SITUACIONS:

  5. En supòsits de separació judicial o divorci: sentència judicial que acredite estes situacions o document pel qual s'establix la guarda i custòdia dels fills.

  6. En el supòsit de fills amb discapacitat: títol de minusvalidesa expedit per l'IMSERSO o un altre organisme competent de la Comunitat Autònoma. 

  7. En supòsit de tutela: resolució judicial mitjançant la qual es constituïx la tutela.

  Formulari de sol·licitud


  En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
  Documentos Descàrrega Fecha
  Sol·licitud de prestació per naixement o adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i mares o pares amb discapacitat - Part o adopció múltiple Descargar documento Sol·licitud de prestació per naixement o adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i mares o pares amb discapacitat - Part o adopció múltiple. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Sol·licitud de prestació per naixement o adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i mares o pares amb discapacitat - Part o adopció múltiple. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,3264 KB) 16/08/2023
  Complementary Content
  ${loading}