Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Prestació econòmica per part o adopció múltiples

 

Podeu accedir a la secció Tràmits i gestions per consultar una versió simplificada.

Prestació econòmica de pagament únic que es concedeix per tal de compensar, en part, l'augment de despeses que produeix en les famílies el naixement o l'adopció simultània de dos fills o més.

 

Fills que donen dret a la prestació

Seran causants els fills nascuts o adoptats per part o adopció múltiples, sempre que:

 • El nombre de nascuts o adoptats sigui igual o superior a dos. A aquest efecte:
  • S'entendran com a nascuts, els que reuneixin les condicions que expressa l'article 30 del Codi civil: "La personalitat s'adquireix en el moment del naixement amb vida, una vegada produït el sencer despreniment del si. "

  • Si algun dels fills estigués afectat per una discapacitat igual o superior al 33 %, computarà el doble. No causa dret a la prestació el naixement o l’adopció d’un sol fill amb una discapacitat igual o superior al 33 %. 

 • El naixement o la formalització de l'adopció s'hagi produït a Espanya. A aquest efecte, es reputarà produït a Espanya el naixement o l'adopció que tingui lloc a l'estranger quan s'acrediti que el fill s'ha integrat de manera immediata en un nucli familiar amb residència en territori espanyol. 

Beneficiaris

Les persones que compleixin els requisits que s'indiquen tot seguit:

 • Residir legalment en territori espanyol. Es considera que es compleix aquesta condició en el supòsit dels treballadors traslladats per la seva empresa fora del territori espanyol que es trobin en situació assimilada a la de l'alta i cotitzin al règim de Seguretat Social espanyol corresponent.
 • No tenir dret a prestacions d'aquest mateix tipus en un altre règim públic de protecció oficial.

Determinació del subjecte beneficiari

 • Si hi ha convivència dels progenitors o adoptants, és beneficiari:
  • Qualsevol d'ells, de mutu acord. Es presumeix que hi ha un acord quan la prestació és sol·licitada per un dels beneficiaris

  • Si no hi ha acord, serà beneficiària la mare.

  • Si no hi ha convivència dels progenitors o adoptants, és beneficiari qui tingui a càrrec seu la guarda i custòdia dels fills.
  • Quan els subjectes causants quedin orfes dels dos progenitors o adoptants o siguin abandonats, és beneficiària la persona física que legalment es faci càrrec dels infants nascuts o adoptats.

  Quanties

  La prestació consisteix en un pagament únic, la quantia del qual serà:

  |Nre. de fills nascuts Nombre de vegades de l'import mensual del salari mínim interprofessional (SMI) Imports segons el SMI actual
  2 4 4.536 euros
  3 8 9.072 euros
  4 i més 12 13.608 euros


  SMI MENSUAL: 1.134 euros

  SMI DIARI: 37,8 euros

  Compatibilitats

  La prestació per part o adopció múltiples és compatible amb:

  • La prestació familiar per família nombrosa, monoparental o pare o mare amb discapacitat causa pel mateix subjecte o per un de diferent.
  • Les assignacions econòmiques per fill o menor acollit sota cura.
  • La pensió d'orfandat i a favor de nets i germans que, si escau, puguin correspondre.
  • Altres ajuts econòmics anàlegs concedits per una Administració Local o Autonòmica.
  • El subsidi especial de maternitat per part múltiple causat per un mateix subjecte.
   

  Incompatibilitats

  • Quan concorrin en els dos progenitors o adoptants o, si escau, en els acollidors les circumstàncies necessàries per a tenir la condició de beneficiaris, el dret a percebre la prestació només es pot reconèixer a favor d'un d'ells.
  • La prestació familiar és incompatible amb la percepció, per part dels progenitors o adoptants o, si escau, dels acollidors, de una altra prestació anàloga establerta en els altres règims públics de protecció social.
  • En el supòsit que un dels progenitors o adoptants estigui inclòs, per l'activitat exercida o per la seva condició de pensionista, en un règim públic de Seguretat Social, la prestació corresponent serà reconeguda per aquest règim, sempre que reuneixi els requisits necessaris per ser beneficiari d'aquesta prestació.
  • Quan els beneficiaris puguin tenir dret a la mateixa prestació per un mateix subjecte causant i en diversos règims públics de protecció social, caldrà que optin per un d'aquests règims.

  Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

  PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS SEGÜENTS EN VIGOR:

  1. Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) del sol·licitant i de l'altre progenitor/a o adoptant.

  2. Estrangers:    

  • Ciutadans de la UE/|EEE   o Suïssa: certificat de registre de ciutadà de la Unió o Certificat del dret de residir amb caràcter permanent, junt amb el passaport o document d'identitat en vigor (arts. 7.1 i 10.1 del RD  240/2007, de 16 de febrer).
  • Membres de la família d’un ciutadà de la UE/EEE o Suïssa que no tinguin la nacionalitat d’un dels esmentats Estats: targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (arts. 8 i 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrer).
  • No nacionals de la UE/EEE o Suïssa que resideixin en territori nacional:

   • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) per als sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons escaigui.
   • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a Espanya de no nacionals de la UE/EEE o Suïssa.

    Número d'identitat d'estranger (NIE) en tots els supòsits.

  PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS SEGÜENTS EN VIGOR I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER COMPULSAR:

  3. Certificat d'empadronament de beneficiaris i causants (només en el supòsits previstos en el RD 523/2006, de 28 d'abril).

  4. Llibre de família o certificat en extracte de les partides de naixement dels fills, expedit pel Registre Civil pertinent.

  NOMÉS SI US TROBEU EN ALGUNA D'AQUESTES SITUACIONS:

  5. En supòsits de separació judicial o divorci: sentència judicial que acrediti aquestes situacions o document pel qual s'estableix la guarda i custòdia dels fills.

  6. En el supòsit de fills amb discapacitat: títol de minusvalidesa expedit per l'IMSERSO o un altre organisme competent de la Comunitat Autònoma. 

  7. En supòsit de tutela: resolució judicial mitjançant la qual es constitueix la tutela.

  Formulari de sol·licitud


  En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
  Documentos Descàrrega Fecha
  Sol·licitud de prestació per naixement o adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i mares o pares amb discapacitat - Part o adopció múltiple Descargar documento Sol·licitud de prestació per naixement o adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i mares o pares amb discapacitat - Part o adopció múltiple. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Sol·licitud de prestació per naixement o adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i mares o pares amb discapacitat - Part o adopció múltiple. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,2804 KB) 16/08/2023
  Complementary Content
  ${loading}