Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Prestació econòmica per part o adopció múltiples

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

 

Podeu accedir a la secció Tràmits i gestions per consultar una versió simplificada.

Prestació econòmica de pagament únic que es concedeix per tal de compensar, en part, l'augment de despeses que produeix en les famílies el naixement o l'adopció simultània de dos fills o més.

 

Fills que donen dret a la prestació

Seran causants els fills nascuts o adoptats per part o adopció múltiples, sempre que:

 • El nombre de nascuts o adoptats sigui igual o superior a dos. A aquest efecte:
  • S'entendran com a nascuts, els que reuneixin les condicions que expressa l'article 30 del Codi civil: "La personalitat s'adquireix en el moment del naixement amb vida, una vegada produït el sencer despreniment del si. "
  • Si algun dels fills està afectat per un grau de discapacitat igual o superior al 33%, computarà el doble.  
 • El naixement o la formalització de l'adopció s'hagi produït a Espanya. A aquest efecte, es reputarà produït a Espanya el naixement o l'adopció que tingui lloc a l'estranger quan s'acrediti que el fill s'ha integrat de manera immediata en un nucli familiar amb residència en territori espanyol. 

Beneficiaris

Les persones que compleixin els requisits que s'indiquen tot seguit:

 • Residir legalment en territori espanyol. Es considera que es compleix aquesta condició en el supòsit dels treballadors traslladats per la seva empresa fora del territori espanyol que es trobin en situació assimilada a la de l'alta i cotitzin al règim de Seguretat Social espanyol corresponent.
 • No tenir dret a prestacions d'aquest mateix tipus en un altre règim públic de protecció oficial.

Determinació del subjecte beneficiari

 • Si hi ha convivència dels progenitors o adoptants, és beneficiari:
  • Qualsevol d'ells, de mutu acord. Es presumeix que hi ha un acord quan la prestació és sol·licitada per un dels beneficiaris
  • Si no hi ha acord, serà beneficiària la mare.
 • Si no hi ha convivència dels progenitors o adoptants, és beneficiari qui tingui a càrrec seu la guarda i custòdia dels fills.
 • Quan els subjectes causants quedin orfes dels dos progenitors o adoptants o siguin abandonats, és beneficiària la persona física que legalment es faci càrrec dels infants nascuts o adoptats.

Compatibilitats

La prestació per part o adopció múltiples és compatible amb:

 

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS SEGÜENTS EN VIGOR:

1. Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) del sol·licitant i de l'altre progenitor/a o adoptant.

2. Estrangers:    

 • Ciutadans de la UE/|EEE   o Suïssa: certificat de registre de ciutadà de la Unió o Certificat del dret de residir amb caràcter permanent, junt amb el passaport o document d'identitat en vigor (arts. 7.1 i 10.1 del RD  240/2007, de 16 de febrer).
 • Membres de la família d’un ciutadà de la UE/EEE o Suïssa que no tinguin la nacionalitat d’un dels esmentats Estats: targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (arts. 8 i 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrer).
 • No nacionals de la UE/EEE o Suïssa que resideixin en territori nacional:

  • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) per als sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons escaigui.
  • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a Espanya de no nacionals de la UE/EEE o Suïssa.

   Número d'identitat d'estranger (NIE) en tots els supòsits.


PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS SEGÜENTS EN VIGOR I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER COMPULSAR:

3. Certificat d'empadronament de beneficiaris i causants (només en el supòsits previstos en el RD 523/2006, de 28 d'abril).

4. Llibre de família o certificat en extracte de les partides de naixement dels fills, expedit pel Registre Civil pertinent.

5. Justificant d'ingressos. Cal que presenteu, si s’escau, la documentació que acrediti el nivell de rendes indicat a la sol·licitud.

NOMÉS SI US TROBEU EN ALGUNA D'AQUESTES SITUACIONS:

6. En supòsits de separació judicial o divorci: sentència judicial que acrediti aquestes situacions o document pel qual s'estableix la guarda i custòdia dels fills.

7. En el supòsit de fills amb discapacitat: títol de minusvalidesa expedit per l'IMSERSO o un altre organisme competent de la Comunitat Autònoma.

8. En supòsits de família nombrosa: títol de família nombrosa.

9. En supòsits de mare discapacitada: títol de minusvalidesa expedit per l'IMSERSO o un altre organisme competent de la Comunitat Autònoma.

10. En supòsit de tutela: resolució judicial mitjançant la qual es constitueix la tutela.  Complementary Content
  ${loading}