Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Règims Especials

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos en el REA, així com els empresaris a qui presten servicis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a eixos treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les particularitats establides reglamentàriament.

Integració del Règim Especial d'Empleats de la Llar en el Règim General

Amb efectes a partir de l’01-01-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar s'integra en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a eixos treballadors, que tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General amb les peculiaritats que s'establisquen reglamentàriament (Llei 27/2011, d'1 d'agost). 

Requisits generals exigits

Els requeriments generals exigitsper a causar dret a la prestació en els Règims Especials en cada cas, són els següents:

 • Estar donat d'alta o en una situació assimilada a l'alta en el Règim corresponent. No obstant això, es pot causar dret a pensió des de la situació de no alta, sempre que es reunisquen els requeriments establits.
 • Reunir el període mínim de cotització exigit, si escau.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguen responsables directes els treballadors, encara que la prestació siga reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.
  • A este efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en |l’art. 28.2 del Decret 2530/1970, del 20 d’agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estiga incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el qual obtinga esta prestació.
  • Quan s'haja considerat l'interessat al corrent en el pagament de les cotitzacions a l'efecte del reconeixement d'una prestació, en virtut d'un ajornament en el pagament de les quotes degudes, però que posteriorment incomplisca els terminis o les condicions d'eixe ajornament, perdrà la consideració d'estar al corrent en el pagament i, per tant, se suspendrà immediatament la prestació reconeguda que estava percebent, la qual només podrà ser rehabilitada quan haja saldat totalment el deute amb la Seguretat Social. Per a esta finalitat, l'Entitat Gestora de la prestació podrà traure de cada mensualitat meritada per l'interessat la quota deguda corresponent.
  • A l'efecte del reconeixement del dret a una pensió, les cotitzacions corresponents al mes del fet causant de la pensió i als dos mesos previs a este fet causant, l'ingrés de les quals encara no conste com a tal en els sistemes d'informació de la Seguretat Social, es presumiran ingressades sense necessitat que l'interessat ho haja d'acreditar documentalment, sempre que el treballador acredite el període mínim de cotització exigible, sense computar a este efecte el període de tres mesos esmentat.
  • En estos supòsits, l'entitat gestora revisarà, amb periodicitat anual, totes les pensions reconegudes durant l'exercici immediatament anterior davall la presumpció de situació d'estar al corrent per a verificar l'ingrés puntual i efectiu d'estes cotitzacions. En cas contrari, se suspendrà immediatament el pagament de la pensió, i s'aplicaran les mensualitats retingudes a l'amortització de les quotes degudes fins a la seua total extinció, i el pagament de la pensió es rehabilitarà a partir d'este moment.

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

Les prestacions per mort i supervivència es reconeixen en els mateixos termes que en el Règim General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

Contingències professionals (AL i MP),

Els treballadors autònoms poden accedir a les prestacions derivades d'estes contingències, sempre que hagen millorat voluntàriament l'acció protectora incorporant les contingències per AL i MP, o les tinguen cobertes de manera obligatòria i, a més, prèviament o simultàniament, hagen optat per acollir-se a la cobertura de la prestació per incapacitat temporal.

Concepte d'AL:

Es considera AL l'ocorregut com a conseqüència directa i immediata del treball que s'exercix pel seu compte i que determina la inclusió en el camp d'aplicació d'este règim especial. Tenen eixa consideració:

 • Els d'actes de salvament i altres de naturalesa similar, quan uns i altres tinguen connexió amb el treball.
 • Les lesions que patisca el treballador durant el temps i en el lloc de treball, quan es prove la connexió amb el treball exercir per compte propi.
 • Les malalties, no considerades professionals, que contraga el treballador amb motiu de la realització del seu treball, sempre que es prove que la malaltia va tindre com a causa exclusiva l'execució del treball.
 • Les malalties o defectes que el treballador ha patit amb anterioritat, que s'agreugen com a conseqüència de la lesió constitutiva de l'accident.
 • Les conseqüències de l'accident que resulten modificades en la seua naturalesa, duració, gravetat o terminació, per malalties intercurrents que constituïsquen complicacions derivades dels procés patològic determinat per l'accident mateix o tinguen l'origen en afeccions adquirides en el nou mitjà en què s'haja situat al pacient.

No tenen la consideració d'AL:

 • Els que patisca el treballador en anar o tornar del lloc de treball.
 • Els que siguen deguts a força major estranya al treball.
 • Els que siguen deguts a dol o imprudència temerària del treballador.

En els supòsits de TRADE, es consideren AL totes les lesions corporals del TRADE que patisca amb ocasió o com a conseqüència de l'activitat professional, el que patisca en anar o tornar del lloc de la prestació de l'activitat o per causa i conseqüència d'esta. Llevat de prova en contrari, es presumix que no té relació amb el treball quan haja tingut lloc fora del desenrotllament de l'activitat professional de què es tracte.

Concepte de MP:

És la contreta a conseqüència del treball exercit pel seu compte en l'activitat, en virtut de la qual el treballador està inclòs en el camp d'aplicació d'este règim especial, que s'haja provocat per l'acció dels elements i les substàncies i en les activitats especificades a la llista de malalties professionals, amb les relacions de les principals activitats que les poden produir, annexa al RD 1299/2006, de 10 de novembre.

Recàrrec per falta de mesures de prevenció de riscos laborals:
No és aplicable el recàrrec de les prestacions per falta de mesures de prevenció de riscos laborals.

Base reguladora:

 • Si la mort deriva d'AL o MP, serà equivalent a la base de cotització del treballador en la data del fet causant.
 • En els supòsits d'exoneració de quotes, les bases de cotització corresponents a les mensualitats de cada exercici econòmic exemptes de cotització seran equivalents al resultat d'incrementar la mitjana de les bases de cotització de l'any natural immediatament anterior en el percentatge de variació mitjana coneguda de l'IPC durant l'últim any indicat, sense que les bases calculades d'eixa manera puguen ser inferiors a les quanties de les bases mínimes de cotització fixades anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a estos treballadors.

Fet causant de la prestació:

 • El dia de la defunció, si deriva de contingències professionals.
 • L'últim dia del mes de la mort del causant.
 • La data de la mort, per a l'auxili per defunció.
 • L'últim dia del mes del naixement, quan el beneficiari de la pensió d'orfandat siga fill pòstum.
 • La data de la sol·licitud, en els casos en què s'accedisca a la pensió des d'una situació de no alta ni assimilada.

Efectes econòmics:

 • Si la mort deriva de contingències professionals:
  • El dia següent al de la defunció, si la sol·licitud es presenta dins dels 3 mesos següents a esta.
  • En un altre cas, retroactivitat màxima de 3 mesos comptats des de la data de sol·licitud.
 • En la resta de casos: el dia primer del mes següent a la data del fet causant, si la sol·licitud es presenta dins dels 3 mesos següents.

Més informació relativa a este Règim:

Règim Especial de la Mineria del Carbó

Les prestacions per mort i supervivència es reconeixen en els mateixos termes que en el Règim General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

 • Les prestacions causades per pensionistes d'incapacitat permanent, les pensions dels quals hagen passat a tindre la nova quantia corresponent a jubilació, es determinaran en correspondència amb la base reguladora que haja servit per al càlcul de la nova quantia de la pensió i els imports de les prestacions de mort i supervivència, així determinats, s'incrementaran amb el de les millores o revaloracions que hagen tingut lloc des de la data del fet causant de la nova quantia de la pensió de l'incapacitat o des de la data del fet causant de la pensió a la qual es va renunciar.
 • La condició de pensionista de jubilació del causant no es considera un obstacle, si s'escau, per a determinar que la seua mort siga deguda a un accident laboral o a una malaltia professional, de conformitat amb les normes reguladores d'esta matèria. Si es determina així, únicament es causaran les prestacions de mort i supervivència corresponents a eixes contingències.
 • Més informació relativa a este Règim:

Règim Especial dels Treballadors del Mar

Les prestacions es reconeixem en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social.

Més informació relativa a este Règim:

Tramitació : Direccions Provincials i Locals de l'ISM.

Complementary Content
${loading}