Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Règims Especials

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos en el REA, així com els empresaris a qui presten serveis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a aquests treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les particularitats establertes reglamentàriament.

Integració del Règim Especial d'Empleats de la Llar en el Règim General

Amb efectes a partir de l’01-01-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar s'integra en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a aquests treballadors, que tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim Generalamb les peculiaritats que s'estableixin reglamentàriament (Llei 27/2011, d'1 d'agost). 

Requisits generals exigits

Els requisits generals exigits per tenir dret a les prestacions en els Règims Especials són, en cada cas, els següents:

 • Estar donat d'alta o en una situació assimilada a l'alta en el Règim corresponent. No obstant això, es pot causar dret a pensió des de la situació de no-alta, sempre que es reuneixin els requisits establerts.
 • Reunir el període mínim de cotització exigit, si s'escau.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes de les quals siguin responsables directes els treballadors, encara que la prestació sigui reconeguda com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.
  • A aquest efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en |l’art. 28.2 del Decret 2530/1970, del 20 d’agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estigui incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el qual obtingui aquesta prestació.
  • Quan s'hagi considerat l'interessat al corrent en el pagament de les cotitzacions a l'efecte del reconeixement d'una prestació, en virtut d'un ajornament en el pagament de les quotes degudes, però que posteriorment incompleixi els terminis o les condicions de l'esmentat ajornament, perdrà la consideració d'estar al corrent en el pagament i, com a conseqüència, se suspendrà immediatament la prestació reconeguda que estava percebent, la qual només podrà ser rehabilitada una vegada saldat totalment el deute amb la Seguretat Social. Per a aquesta finalitat, l'Entitat Gestora de la prestació podrà treure de cada mensualitat meritada per l'interessat la quota deguda corresponent.
  • A l'efecte del reconeixement del dret a una pensió, les cotitzacions corresponents al mes del fet causant de la pensió i als dos mesos previs a aquest fet causant, l'ingrés de les quals encara no consti com a tal en els sistemes d'informació de la Seguretat Social, es presumiran ingressades sense que l'interessat ho hagi d'acreditar documentalment, i sempre que el treballador acrediti el període mínim de cotització exigible, sense computar a aquest efecte el període de tres mesos esmentat.
  • En aquests supòsits, l'entitat gestora revisarà, amb periodicitat anual, totes les pensions reconegudes durant l'exercici immediatament anterior sota la presumpció de situació d'estar al corrent per verificar l'ingrés puntual i efectiu d'aquestes cotitzacions. En cas contrari, se suspendrà immediatament el pagament de la pensió, s'aplicaran les mensualitats retingudes a l'amortització de les quotes degudes fins a la seva total extinció, i es rehabilitarà el pagament de la pensió a partir d'aquest moment.

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

Les prestacions per defunció i supervivència es reconeixen en els mateixos termes que en el Règim General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

Contingències professionals (AT i MP),

Els treballadors autònoms poden accedir a les prestacions derivades d'aquestes contingències, sempre que hagin millorat voluntàriament l'acció protectora incorporant les contingències per AT i MP, o les tinguin cobertes de manera obligatòria i, a més, prèviament o simultàniament, hagin optat per acollir-se a la cobertura de la prestació per incapacitat temporal.

Concepte d'AT:

Es considera AT l'ocorregut com a conseqüència directa i immediata de la feina que es realitza pel seu compte i que determina la inclusió en el camp d'aplicació d'aquest règim especial. Tenen aquesta consideració:

 • Els esdevinguts en actes de salvament i altres de naturalesa anàloga, quan uns i altres tinguin connexió amb la feina.
 • Les lesions que pateixi el treballador durant el temps i al lloc de feina, quan es provi la connexió amb la feina realitzada per compte propi.
 • Les malalties, no considerades professionals, que contragui el treballador amb motiu de la realització de la seva feina, sempre que es provi que la malaltia va tenir per causa exclusiva l'execució de la feina.
 • Les malalties o defectes patits amb anterioritat pel treballador, que s'agreugin com a conseqüència de la lesió constitutiva de l'accident.
 • Les conseqüències de l'accident que resultin modificades en la seva naturalesa, durada, gravetat o terminació, per malalties intercurrents que constitueixin complicacions derivades del procés patològic determinat per l'accident mateix o tinguin el seu origen en afeccions adquirides en el nou medi en què s'hagi situat el pacient.

No tenen la consideració d'AT:

 • Els que pateixi el treballador en anar i tornar del lloc de treball.
 • Els que siguin conseqüència d'un cas de força major aliena a la feina.
 • Els que siguin conseqüència de dol o imprudència temerària del treballador.

En els supòsits de TRADE, es consideren AT totes les lesions corporals del TRADE que pateixi amb ocasió o com a conseqüència de l'activitat professional, el que pateixi en anar o tornar del lloc de la prestació de l'activitat o per causa i conseqüència d'aquesta. Llevat de prova en contrari, es presumeix que no té relació amb la feina quan hagi tingut lloc fora del desenvolupament de l'activitat professional de la que es tracti.

Concepte de MP:

És la contreta a conseqüència de la feina executada pel seu compte en l'activitat, en virtut de la qual, el treballador està inclòs en el camp d'aplicació d'aquest règim especial, que s'hagi provocat per l'acció dels elements i substàncies i en les activitats especificades a la llista de malalties professionals, amb les relacions de les principals activitats que poden produir-les, annexa al RD 1299/2006, de 10 de novembre.

Recàrrec per falta de mesures de prevenció de riscos laborals:
No és aplicable el recàrrec de les prestacions per falta de mesures de prevenció de riscs laborals.

Base reguladora:

 • Si la defunció deriva d'AT o MP, serà equivalent a la base de cotització del treballador en la data del fet causant.
 • En els supòsits d'exoneració de quotes, les bases de cotització corresponents a les mensualitats de cada exercici econòmic exemptes de cotització seran equivalents al resultat d'incrementar la mitjana de les bases de cotització de l'any natural immediatament anterior en el percentatge de variació mitjana coneguda de l'IPC durant l'últim any indicat, sense que les bases calculades d'aquesta manera puguin ser inferiors a les quanties de les bases mínimes de cotització fixades anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a aquests treballadors.

Fet causant de la prestació:

 • El dia de la defunció, si deriva de contingències professionals.
 • L'últim dia del mes de la defunció del causant.
 • La data de la defunció, per a l'auxili per defunció.
 • L'últim dia del mes del naixement, quan el beneficiari de la pensió d'orfandat sigui fill pòstum.
 • La data de la sol·licitud, en els casos que s'accedeixi a la pensió des d'una situació de no-alta ni assimilada.

Efectes econòmics:

 • Si la defunció deriva de contingències professionals:
  • El dia següent al de la defunció, si la sol·licitud es presenta dins dels 3 mesos següents a aquesta.
  • En cas que no sigui així, retroactivitat màxima de 3 mesos comptats des de la data de sol·licitud.
 • En la resta de casos: el dia primer del mes següent a la data del fet causant, si la sol·licitud es presenta dins dels 3 mesos següents.

Més informació relativa a aquest Règim:

Règim Especial de la Mineria del Carbó

Les prestacions per defunció i supervivència es reconeixen en els mateixos termes que en el Règim General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

 • Les prestacions causades per pensionistes d'incapacitat permanent, les pensions dels quals hagin passat a tenir la nova quantia corresponent a jubilació, es determinaran d'acord amb la base reguladora que hagi servit per al càlcul de la nova quantia de la pensió i els imports de les prestacions de mort i supervivència, així determinats, s'incrementaran amb el de les millores o revaloracions que hagin tingut lloc des de la data del fet causant de la nova quantia de la pensió de l'incapacitat, o des de la data del fet causant de la pensió a què es va renunciar.
 • La condició de pensionista de jubilació del causant no obstarà, si escau, la determinació que la seva defunció hagi estat a causa d'accident de treball o malaltia professional, de conformitat amb les normes reguladores d'aquesta matèria. En cas que es determinés així, únicament es causaran les prestacions de defunció i supervivència corresponents a aquestes contingències.
 • Més informació relativa a aquest Règim:

Règim Especial dels Treballadors del Mar

Les prestacions es reconeixem en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social.

Més informació relativa a aquest Règim:

Tramitació: Direccions Provincials i Locals de l’ISM.

Complementary Content
${loading}