Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Causants / Beneficiaris

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Causants/requisits

 • Les persones integrades en el Règim General de la Seguretat Social, afiliades i donades d'alta o en una situació assimilada a la d'alta que compleixin el període mínim de cotització exigit:
  • Si la defunció és a causa d'una malaltia comuna:

   500 dies d'un període ininterromput de cinc anys immediatament anteriors a la defunció o a la data en què va finalitzar l'obligació de cotitzar, si el causant es troba en situació d'alta o assimilada sense obligació de cotitzar.

   No obstant això, se suprimeix el requisit de cotització per a les prestacions d’orfandat si en morir el causant aquest es troba en alta o en situació assimilada a la d’alta.

   En el cas dels treballadors amb contractes a temps parcial,per acreditar el període de cotització exigit, a partir del 4-8-2013 s'aplicaran les regles establertes en el Reial Decret llei 11/2013, de 2 d'agost.

   A aquest efecte, quan es tracti de treballadors inclosos al Sistema especial per a empleats de la llar, des del 2012 fins al 2018, les hores efectivament treballades es determinaran en funció de les bases de cotització a què es refereix la disposició transitòria setzena de la LGSS, dividides per l'import fixat per a la base mínima horària del Règim General per la LPGE per a cada un dels exercicis esmentats. 
  • Si la defunció és a causa d'un accident, ja sigui laboral o no, o d'una malaltia professional, no s'exigeix cap període previ de cotització.
  • Tampoc no s'exigeix cap període previ de cotització per a l'auxili per defunció.
 • Les persones que, en la data de la defunció, "no es trobin" en situació alta o assimilada a la d'alta, generen dret a pensió sempre que comptin amb un període mínim de cotització de 15 anys. En cap cas no es té dret al cobrament de quantitats corresponents a exercicis anteriors a l'1-01-99.
 • Els perceptors dels subsidis d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, paternitat o risc durant la lactància natural que compleixin el període de cotització estipulat en cada cas.

 • Els pensionistes de jubilació en la seva modalitat contributiva.
 • Els pensionistes d'incapacitat permanent. Es considera mort per accident laboral o malaltia professional la persona que té reconeguda per aquestes contingències una incapacitat permanent absoluta o la condició de gran invàlid.
 • Els treballadors que hagin posat fi a la seva activitat laboral amb dret a pensió de jubilació en la modalitat contributiva i morin sense haver-la sol·licitat.
 • Els treballadors desapareguts a causa d'un accident, ja sigui laboral o no, en circumstàncies que en facin presumible la mort i dels quals no s'hagi tingut cap notícia durant els 90 dies naturals següents al de l'accident. En aquest cas, mai no s'origina dret a l'auxili per defunció.
 • Els treballadors amb dret a pensió per incapacitat permanent total que van optar per la indemnització especial a tant alçat a favor dels menors de 60 anys.

Situacions assimilades a la de l'alta

Es consideren situacions assimilades a la d'alta a l'efecte d'aquestes prestacions:

 • La situació legal d'atur, total i subsidiat, i la d'atur involuntari una vegada esgotada la prestació contributiva o assistencial, sempre que en aquesta situació es mantingui la inscripció com a aturat a l'oficina d'ocupació.
 • La situació del treballador durant el període corresponent a les vacances anuals retribuïdes i no gaudides abans de finalitzar el contracte.
 • L'excedència forçosa.
 • El període de temps en què el treballador romangui en situació d'excedència per cura de fill, de menor acollit o d'altres familiars que superi el període considerat de cotització efectiva en l'article 237 de la LGSS.
 • El trasllat del treballador fora del territori nacional per part de l'empresa.
 • Els períodes d'inactivitat entre treballs de temporada.
 • Els períodes de presó soferts com a conseqüència dels supòsits previstos en la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'Amnistia, en els termes regulats a la Llei 18/1984, de 8 de juny.
 • Els períodes de percepció de l'ajuda equivalent a la jubilació anticipada i l'ajuda prèvia a la jubilació ordinària.
 • La situació d'incapacitat temporal que subsisteix una vegada extingit el contracte.
 • La situació de maternitat o paternitat que subsisteix un cop extingit el contracte de treball o que comença mentre es percep la prestació per desocupació.
 • En el cas dels treballadors afectats pel síndrome tòxic que, per aquest motiu, van deixar d'exercir en algun moment la seva activitat laboral o professional i no han pogut reprendre'n l'exercici, que hagin estat en situació d'alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, la situació assimilada s'entén en relació amb el règim a què pertanyia el treballador quan va deixar de dur a terme la seva activitat i també en relació amb les contingències comunes.
 • El període de suspensió del contracte de treball per decisió de la treballadora que es vegi obligada a abandonar el seu lloc de feina com a conseqüència de ser víctima de la violència de gènere. 
Complementary Content
${loading}