Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Quantia

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La quantia de la pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que corresponga en funció dels anys cotitzats i, si escau, el percentatge addicional per prolongació de la vida laboral, quan s'accedisca a la jubilació amb una edat superior a l'ordinària vigent en cada moment i el coeficient reductor que corresponga.

Percentatge

Percentatge aplicable a partir de l'1-1-2013:

El percentatge és variable en funció dels anys de cotització a la Seguretat Social, i s'aplica una escala que comença amb el 50% als 15 anys, i que augmenta a partir del setzé any un 0,19% per cada mes addicional de cotització, entre els mesos 1 i 248, i un 0,18% els que ultrapassen el mes 248, sense que el percentatge aplicable a la base reguladora supere el 100%, excepte en els casos en què s'accedisca a la pensió amb una edat superior a l'aplicable.

A la quantia determinada així se li aplicarà el factor de sostenibilitat que corresponga en cada moment. L’aplicació de l’esmentat factor de sostenibilitat ha sigut ajornada per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

En tot cas, la seua entrada en vigor es produirà en una data no posterior a l’1 de gener de 2023.

No obstant això, fins a l'any 2027, s'establix un període transitori i gradual en què els percentatges anteriors seran substituïts pels següents:

PERCENTATGE – JUBILACIÓ – ANYS COTITZATS
PERÍODE
D'
APLICACIÓ
PRIMERS
15 ANYS
ANYS ADDICIONALS TOTAL
Anys % MESOS
ADDICIONALS
COEFICIENT    %     ANYS ANYS   %  
2013 a 2019 15 50 de l'1 al 163
83 restants
0,21
0,19
34,23
15,77
15 50 Total 246 mesos 50,00 20,5 35,5 100
2020 a 2022 15 50 de l'1 al 106
146 restants
0,21
0,19
22,26
27,74
15 50 Total 252 mesos 50,00 21 36 100
2023 a 2026 15 50 de l'1 al 49
209 restants
0,21
0,19
10,29
39,71
15 50 Total 258 mesos 50,00 21,5 36,5 100
A partir de 2027 15 50 de l'1 al 248
16 restants
0,19
0,18
47,12
2,88
15 50 Total 264 mesos 50,00 22 37 100


Manteniment transitori del complement per maternitat

Les persones que, el 4-2-2021, estiguen percebent el complement per maternitat per aportació demogràfica, en mantindran la percepció.

La percepció del complement de maternitat és incompatible amb el nou complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere, i les persones interessades poden optar entre un o l’altre.

Si l’altre progenitor d’algun dels fills o filles que han donat dret al complement de maternitat sol·licita el complement de pensions contributives i li correspon percebre’l, la quantia mensual que es reconega es deduirà del complement per maternitat, amb efectes econòmics des del primer dia del mes següent al de la resolució, sempre que esta es dicte dins dels sis mesos següents a la sol·licitud o, en el seu cas, al reconeixement de la pensió que la cause; passat aquest termini, els efectes es produeixen des del primer dia del seté mes següent a aquesta.

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

El complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere substitueix el complement per maternitat per aportació demogràfica per un complement dirigit a la reducció de la bretxa de gènere, amb el qual  es pretén reparar el perjudici que han patit al llarg de la seua carrera professional les dones per assumir un paper principal en la tasca de les cures dels fills que es projecta en l’àmbit de les pensions.

Percentatge aplicable als que s'acullen a la legislació anterior a l'1-1-2013:

El percentatge és variable en funció dels anys de cotització a la Seguretat Social, i s'aplica una escala que comença amb el 50% als 15 anys, augmenta un 3% per cada any addicional comprés entre el setzé i el vint-i-cinqué, i un 2% a partir del vint-i-sisé fins a arribar al 100% als 35 anys.

ESCALA DE PERCENTATGES PER ANYS COTITZATS
Anys de cotització Percentatge de la
base reguladora
Als 15 anys 50%
Als 16 anys 53%
Als 17 anys 56%
Als 18 anys 59%
Als 19 anys 62%
Als 20 anys 65%
Als 21 anys 68%
Als 22 anys 71%
Als 23 anys 74%
Als 24 anys 77%
Als 25 anys 80%
Als 26 anys 82%
Als 27 anys 84%
Als 28 anys 86%
Als 29 anys 88%
Als 30 anys 90%
Als 31 anys 92%
Als 32 anys 94%
Als 33 anys 96%
Als 34 anys 98%
Als 35 anys 100%

Els anys de cotització que cal tindre en compte són els efectuats:

  • Al Règim General de la Seguretat Social.

  • Als diferents Règims Especials de la Seguretat Social.

  • Als antics Règims de l'Assegurança de Vellesa i Invalidesa i/o Mutualisme Laboral.

  • Als Règims integrats, inclosos els anteriors a la implantació d'estos si van ser computables per causar dret a les prestacions previstes.

  • A altres Entitats de Previsió Social que actuen com a substitutòries de les corresponents al règim o als règims que estiguen pendents d'integració.

  • Les efectuades al Règim de Classes Passives de l'Estat.

  • A les Administracions Públiques i als organismes dependents d'estes administracions abans de l'1-1-59 pel personal que no tenia la condició de funcionari.

  • Les cotitzacions del personal de l’Administració de Justícia s’assimilaran a períodes cotitzats quan hi haja diferències entre els períodes efectivament treballats que figuren en el certificat de servicis prestats i els que figuren en la seua certificació de cotitzacions. Estos períodes no són objecte d’inclusió en les bases de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social i, per tant, s’assimilen a cotitzats, a sol·licitud de l’interessat, en el moment en què es cause o es revise la pensió corresponent.

Regles per al còmput dels anys de cotització:

Si les cotitzacions són posteriors a l'1-1-67, es prendran tots els dies efectivament cotitzats i el total de dies es dividirà per 365 per obtindre el nombre d'anys cotitzats. La fracció d'any no es podrà assimilar a un any complet, ja que, una vegada superats els primers 15 anys de cotització, el percentatge aplicable a la base reguladora augmenta per cada mes addicional cotitzat.

Si hi ha cotitzacions anteriors a l'1-1-67, el nombre d'anys cotitzats s'obté dividint per 365 el total de dies cotitzats (sense assimilar la fracció d'any a un any complet) obtinguts de la suma de les cotitzacions següents:

 • Dies cotitzats en el Règim General i en altres règims a partir de l'1-1-67.
 • Dies cotitzats a l'Assegurança de Vellesa i Invalidesa i Mutualisme Laboral entre l'1-1-60 i el 31-12-66, sempre que no se superposen.
 • Els dies de bonificació que corresponguen al treballador, segons l'edat complida l'1-1-67, sempre que acrediten cotitzacions a l'Assegurança de Vellesa i Invalidesa o Mutualisme Laboral, d'acord amb l'escala següent:

ESCALA PER A ABONAMENT D'ANYS I DIES DE COTITZACIÓ
Edat l'1-1-67 Anys Dies
65 anys 30 318
64 anys 30 67
63 anys 29 182
62 anys 28 296
61 anys 28 46
60 anys 27 161
59 anys 26 275
58 anys 26 25
57 anys 25 139
56 anys 24 254
55 anys 24 4
54 anys 23 118
53 anys 22 233
52 anys 21 347
51 anys 21 97
50 anys 20 212
49 anys 19 326
48 anys 19 76
47 anys 18 191
46 anys 17 305
45 anys 17 55
44 anys 16 169
43 anys 15 284
42 anys 15 34
41 anys 14 148
40 anys 13 263
39 anys 13 12
38 anys 12 127
37 anys 11 242
36 anys 10 356
35 anys 10 106
34 anys 9 220
33 anys 8 335
32 anys 8 85
31 anys 7 199
30 anys 6 314
29 anys 6 64
28 anys 5 178
27 anys 4 293
26 anys 4 42
25 anys 3 157
24 anys 2 272
23 anys 2 21
22 anys 1 136
21 anys 0 250

Treballadors a temps parcial

 • La base reguladora de les prestacions de jubilació i incapacitat permanent es calcularà d'acord amb la regla general.
 • A l'efecte de la determinació de la quantia de les pensions de jubilació i d'incapacitat permanent derivada de malaltia comuna, el nombre de dies cotitzats que siguen aplicables del coeficient de parcialitat (segon paràgraf de la lletra a) de l'article 247 de la LGSS) s'incrementarà amb l'aplicació del coeficient de l'1,5, sense que el nombre de dies resultant puga ser superior al període d'alta a temps parcial.
 • El percentatge a aplicar sobre la respectiva base reguladora es determinarà segons l'escala general (article 210  i  disposició transitòria novena de la LGSS),  amb l'excepció següent:

  Quan l'interessat acredite un període de cotització inferior a quinze anys, tenint en compte la suma dels dies a temps complet amb els dies a temps parcial incrementats ja estos últims amb el coeficient de l'1,5, el percentatge a aplicar sobre la respectiva base reguladora serà l'equivalent al que resulte d'aplicar a 50 el percentatge que represente el període de cotització acreditat pel treballador sobre quinze anys.

(*) Exoneració de quotes de treballadors amb 65 anys o més:

A partir de l'1-01-2013:

Els empresaris i els treballadors quedaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social per contingències comunes, excepte per incapacitat temporal derivada d'estes contingències, respecte d'aquells treballadors per compte d'altri amb contractes de treball de caràcter indefinit, així com dels socis treballadors o de treball de les cooperatives, sempre que es troben en algun d'estos supòsits:

 • 65 anys i 38 anys i 6 mesos de cotització.
 • 67 anys i 37 anys de cotització.
   

En tots els casos esmentats, a l'efecte del còmput d'anys de cotització, no es tindran en compte les parts proporcionals de pagues extraordinàries.

Si en complir l'edat corresponent a què es referixen els paràgrafs anteriors el treballador no té cotitzats el  nombre d'anys en cada cas requerit, l'exempció serà aplicable a partir de la data en què s'acrediten els anys de cotització exigits per a cada supòsit.

Les exempcions no seran aplicables a les cotitzacions relatives a treballadors que presten els seus servicis en les administracions públiques o en els Organismes públics regulats al Títol III de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat.

En els treballadors als quals s'apliquen les exempcions de l'obligació de cotitzar, previstes en l'article 112 bis abans de l'1 de gener del 2013, i que accedisquen al dret a la pensió de jubilació després de la data esmentada, el període durant el qual s'hagen estés estes exempcions serà considerat com a cotitzat a l'efecte del càlcul de la pensió corresponent.

Per als que siga aplicable la legislació anterior a l'1-1-2013:

Els empresaris i treballadors quedaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social per desocupació, Fons de Garantia Salarial, formació professional i per contingències comunes, llevat de per incapacitat temporal derivada d'estes, respecte d'aquells treballadors per compte d'altri amb contractes de treball de caràcter indefinit, així com dels socis treballadors o de treball de les cooperatives, sempre que tinguen 65 anys o més d'edat i acrediten 35 o més anys de cotització efectiva a la Seguretat Social, sense que es computen a este efecte les parts proporcionals de pagues extraordinàries.

Si en complir els 65 anys d'edat el treballador no té cotitzats 35 anys, l'exempció serà aplicable des de la data en què s'acrediten els 35 anys de cotització efectiva.

Les exempcions no seran aplicables a les cotitzacions relatives a treballadors que presten els seus servicis en les Administracions públiques o en els Organismes públics regulats al Títol III de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat.

Complementary Content
${loading}