Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Quantia

La quantia de la pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que corresponga en funció dels anys cotitzats i, si escau, el percentatge addicional per prolongació de la vida laboral, quan s'accedisca a la jubilació amb una edat superior a l'ordinària vigent en cada moment i el coeficient reductor que corresponga.

Base reguladora

A partir de l'any 2022, la base reguladora de la pensió de jubilació contributiva serà el quocient que resulte de dividir per 350 les bases de cotització de l'interessat durant els 300 mesos immediatament anteriors al del mes previ al del fet causant.

Si s'accedeix a la pensió des d'una situació d'alta o assimilada sense obligació de cotitzar, el període de determinació de la base reguladora (BR) no es pot retrotreure al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar.

Per a les persones a les quals siga aplicable la legislació anterior a l'1-1-2013, en aplicació de la disposició transitòria quarta de la LGSS, la base reguladora és el quocient que resulte de dividir per 210 les bases de cotització de l'interessat durant els 180 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant.

Actualització de bases de cotització:

Les bases de cotització dels 24 mesos immediatament anteriors al mes previ del fet causant es prenen pel seu valor nominal.

La resta de bases de cotització s'actualitzaran d'acord amb l'evolució de l'Índex de Preus al Consum (IPC) des del mes a què aquelles corresponguen fins al mes immediatament anterior a aquell en què s'inicia el període al qual es referix el paràgraf anterior.

Integració de llacunes:

Si en el període que s'ha de prendre per al càlcul de la BR apareixen mesos durant els quals no hi havia l'obligació de cotitzar, les  primeres 48   mensualitats  s'integraran amb la base mínima d'entre totes les existents en cada moment, i la resta de mensualitats amb el 50% de la base mínima esmentada.

Per a aquelles persones a les quals siga aplicable la legislació anterior a l'1-1-2013, en aplicació de la disposició transitòria quarta de la LGSS, les llacunes de cotització s'integraran, a l'efecte exclusiu d'este càlcul, amb la base mínima de cotització, vigent en cada moment, en el Règim General per als treballadors majors de 18 anys.

Quan en algun dels mesos l'obligació de cotitzar existisca només durant una part del mes, serà procedent la integració assenyalada en els paràgrafs anteriors per la part del mes en què no existisca obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent al primer període no arribe a la quantia de la base mínima mensual assenyalada. En eixe cas, la integració arribarà fins a esta última quantia.

En cas de treballadors inclosos en el Sistema especial per a empleats de llar, des de l'any 2012 fins a l'any 2023, per al càlcul de la BR de la pensió de jubilació només es tindran en compte els períodes realment cotitzats (sense integració de llacunes).

En el cas de treballadors inclosos en el Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, a partir de l'1-1-2012, per al càlcul de la BR només es tindran en compte els períodes realment cotitzats (no s'aplicarà integració de llacunes).

En els supòsits de contractes a temps parcial, de relleu i fixos discontinus, s'haurà de tindre en compte que:

 • La integració dels períodes, durant els quals no hi haja hagut obligació de cotitzar, es durà a terme amb la base mínima de cotització d'entre les aplicables en cada moment, corresponent al nombre d'hores contractades en la data en què es va interrompre o va extingir l'obligació de cotitzar. Si l'obligació de cotitzar existeix només durant una part del mes, la integració procedirà per la part del mes en què no existisca obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent no arribe a la quantia de la base mínima esmentada.
 • A excepció dels períodes entre temporades o campanyes dels treballadors amb contracte de treball fix-discontinu, en cap cas es consideraran llacunes de cotització les hores o dies en què no es treballe en raó a les interrupcions en la prestació de servicis derivats del mateix contracte a temps parcial.

Increments de les bases de cotització:

No es podran computar els increments de les bases de cotització, produïts en els dos últims anys, si són conseqüència d'augments salarials superiors a l'increment mitjà interanual experimentat en el conveni col·lectiu aplicable o, si no n'hi ha, en el sector corresponent.

S'exceptuen els increments salarials que siguen conseqüència de l'aplicació estricta de les normes contingudes en disposicions legals i convenis col·lectius sobre antiguitat i ascensos reglamentaris de la categoria professional, així com aquells increments salarials que deriven de qualsevol altre concepte retributiu també regulat en disposicions legals o convenis col·lectius.

Pluriocupació:

Les bases per les quals s'haja cotitzat a les diverses empreses computaran en la seua totalitat, sense que la suma d'estes bases puga excedir el límit màxim de cotització vigent en cada moment.

Pluriactivitat:

Quan s'acrediten cotitzacions a diversos règims i no es cause dret a pensió en un d'estos, les bases de cotització acreditades en este últim en règim de pluriactivitat es podran acumular a les del règim en què es cause la pensió, exclusivament per a la determinació de la BR d'esta, sense que la suma de les bases puga excedir el límit màxim de cotització vigent en cada moment.

Supòsits d' exoneració de quotes (*):

Pels períodes d’activitat en què no s’hagen efectuat cotitzacions per contingències comunes (excepte per al subsidi d’incapacitat temporal), atès que és d’aplicació l’exoneració prevista a l’article 152 de la LGSS, respecte d’aquells treballadors per compte aliè i dels socis treballadors o de treball de les cooperatives que hagen assolit l’edat d’accés a la pensió de jubilació, es tindran en compte les regles següents:

 1. Es prendran les bases per les quals haguera cotitzat l'interessat, llevat que siguen superiors al resultat d'incrementar la mitjana de les bases de cotització de l'any natural immediatament anterior, en el percentatge de variació mitjana coneguda de l'IPC en l'últim any indicat, més dos punts percentuals.
 2. Si les bases de cotització declarades foren superiors a la mitjana de les de l'any anterior, incrementades segons el que disposa la regla 1, es prendrà com a base de cotització la quantia esmentada.
 3. A l'efecte del càlcul de la mitjana esmentada en la regla 1, es prendran les bases de cotització corresponents a l'activitat i l'empresa per la qual estiga exonerat de cotització i per jornada equiparable a la que s'estiga realitzant.
 4. Si no hi ha bases de cotització en totes les mensualitats de l'any natural anterior, es prendrà la mitjana de les bases de cotització que existisquen, dividit pel nombre de mesos al qual estes corresponguen.
 5. Si no hi ha bases de cotització per a l'activitat que es troba subjecta a l'exoneració de quotes, es prendran les bases de cotització que tinga l'interessat per treballs per compte d'altri realitzats durant l'any anterior al començament de l'exoneració, en jornada equiparable a la que es trobe exempta de cotització.
 6. Si no hi ha bases de cotització en l'any anterior, es prendran les bases de cotització del primer any en què n'hi haja, calculant la mitjana citada en la regla 1 i aplicant les regles esmentades en els apartats anteriors. La mitjana s'incrementarà en el percentatge de variació mitjana de l'any o anys naturals anteriors fins a arribar a l'any corresponent al del període d'exoneració de quotes.

Base de cotització a tindre en compte en la BR en els supòsits de benefici per tindre cura de fills o menors acollits:

 • Quan el període computable com a cotitzat en concepte de benefici per tindre cura de fills o menors acollits estiga comprés dins el període de càlcul per a la determinació de la base reguladora de les prestacions, la base de cotització a tindre en compte estarà constituïda per la mitjana de les bases de cotització del beneficiari corresponents als sis mesos immediatament anteriors a l'inici de la interrupció de la cotització o, si escau, quan hi haja intermitències en la cotització, les corresponents als sis mesos cotitzats immediatament anteriors a cada període que es compute.
 • Si el beneficiari no té acreditat el període esmentat de sis mesos de cotització, es computarà la mitjana de les bases de cotització que siguen acreditades, corresponents al període immediatament anterior a la interrupció de la cotització.

Percentatge

Percentatge aplicable a partir de l'1-1-2013:

El percentatge és variable en funció dels anys de cotització a la Seguretat Social, i s'aplica una escala que comença amb el 50% als 15 anys, i que augmenta a partir del setzé any un 0,19% per cada mes addicional de cotització, entre els mesos 1 i 248, i un 0,18% els que ultrapassen el mes 248, sense que el percentatge aplicable a la base reguladora supere el 100%, excepte en els casos en què s'accedisca a la pensió amb una edat superior a l'aplicable.

A la quantia determinada així se li aplicarà el factor de sostenibilitat que corresponga en cada moment. L’aplicació de l’esmentat factor de sostenibilitat ha sigut ajornada per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

En tot cas, la seua entrada en vigor es produirà en una data no posterior a l’1 de gener de 2023.

No obstant això, fins a l'any 2027, s'establix un període transitori i gradual en què els percentatges anteriors seran substituïts pels següents:

PERCENTATGE – JUBILACIÓ – ANYS COTITZATS
PERÍODE
D'
APLICACIÓ
PRIMERS
15 ANYS
ANYS ADDICIONALS TOTAL
Anys % MESOS
ADDICIONALS
COEFICIENT    %     ANYS ANYS   %  
2013 a 2019 15 50 de l'1 al 163
83 restants
0,21
0,19
34,23
15,77
15 50 Total 246 mesos 50,00 20,5 35,5 100
2020 a 2022 15 50 de l'1 al 106
146 restants
0,21
0,19
22,26
27,74
15 50 Total 252 mesos 50,00 21 36 100
2023 a 2026 15 50 de l'1 al 49
209 restants
0,21
0,19
10,29
39,71
15 50 Total 258 mesos 50,00 21,5 36,5 100
A partir de 2027 15 50 de l'1 al 248
16 restants
0,19
0,18
47,12
2,88
15 50 Total 264 mesos 50,00 22 37 100


Manteniment transitori del complement per maternitat

Les persones que, el 4-2-2021, estiguen percebent el complement per maternitat per aportació demogràfica, en mantindran la percepció.

La percepció del complement de maternitat és incompatible amb el nou complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere, i les persones interessades poden optar entre un o l’altre.

Si l’altre progenitor d’algun dels fills o filles que han donat dret al complement de maternitat sol·licita el complement de pensions contributives i li correspon percebre’l, la quantia mensual que es reconega es deduirà del complement per maternitat, amb efectes econòmics des del primer dia del mes següent al de la resolució, sempre que esta es dicte dins dels sis mesos següents a la sol·licitud o, en el seu cas, al reconeixement de la pensió que la cause; passat aquest termini, els efectes es produeixen des del primer dia del seté mes següent a aquesta.

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

El complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere substitueix el complement per maternitat per aportació demogràfica per un complement dirigit a la reducció de la bretxa de gènere, amb el qual  es pretén reparar el perjudici que han patit al llarg de la seua carrera professional les dones per assumir un paper principal en la tasca de les cures dels fills que es projecta en l’àmbit de les pensions.

Percentatge aplicable als que s'acullen a la legislació anterior a l'1-1-2013:

El percentatge és variable en funció dels anys de cotització a la Seguretat Social, i s'aplica una escala que comença amb el 50% als 15 anys, augmenta un 3% per cada any addicional comprés entre el setzé i el vint-i-cinqué, i un 2% a partir del vint-i-sisé fins a arribar al 100% als 35 anys.

ESCALA DE PERCENTATGES PER ANYS COTITZATS
Anys de cotització Percentatge de la
base reguladora
Als 15 anys 50%
Als 16 anys 53%
Als 17 anys 56%
Als 18 anys 59%
Als 19 anys 62%
Als 20 anys 65%
Als 21 anys 68%
Als 22 anys 71%
Als 23 anys 74%
Als 24 anys 77%
Als 25 anys 80%
Als 26 anys 82%
Als 27 anys 84%
Als 28 anys 86%
Als 29 anys 88%
Als 30 anys 90%
Als 31 anys 92%
Als 32 anys 94%
Als 33 anys 96%
Als 34 anys 98%
Als 35 anys 100%

Els anys de cotització que cal tindre en compte són els efectuats:

  • Al Règim General de la Seguretat Social.

  • Als diferents Règims Especials de la Seguretat Social.

  • Als antics Règims de l'Assegurança de Vellesa i Invalidesa i/o Mutualisme Laboral.

  • Als Règims integrats, inclosos els anteriors a la implantació d'estos si van ser computables per causar dret a les prestacions previstes.

  • A altres Entitats de Previsió Social que actuen com a substitutòries de les corresponents al règim o als règims que estiguen pendents d'integració.

  • Les efectuades al Règim de Classes Passives de l'Estat.

  • A les Administracions Públiques i als organismes dependents d'estes administracions abans de l'1-1-59 pel personal que no tenia la condició de funcionari.

  • Les cotitzacions del personal de l’Administració de Justícia s’assimilaran a períodes cotitzats quan hi haja diferències entre els períodes efectivament treballats que figuren en el certificat de servicis prestats i els que figuren en la seua certificació de cotitzacions. Estos períodes no són objecte d’inclusió en les bases de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social i, per tant, s’assimilen a cotitzats, a sol·licitud de l’interessat, en el moment en què es cause o es revise la pensió corresponent.

Regles per al còmput dels anys de cotització:

Si les cotitzacions són posteriors a l'1-1-67, es prendran tots els dies efectivament cotitzats i el total de dies es dividirà per 365 per obtindre el nombre d'anys cotitzats. La fracció d'any no es podrà assimilar a un any complet, ja que, una vegada superats els primers 15 anys de cotització, el percentatge aplicable a la base reguladora augmenta per cada mes addicional cotitzat.

Si hi ha cotitzacions anteriors a l'1-1-67, el nombre d'anys cotitzats s'obté dividint per 365 el total de dies cotitzats (sense assimilar la fracció d'any a un any complet) obtinguts de la suma de les cotitzacions següents:

 • Dies cotitzats en el Règim General i en altres règims a partir de l'1-1-67.
 • Dies cotitzats a l'Assegurança de Vellesa i Invalidesa i Mutualisme Laboral entre l'1-1-60 i el 31-12-66, sempre que no se superposen.
 • Els dies de bonificació que corresponguen al treballador, segons l'edat complida l'1-1-67, sempre que acrediten cotitzacions a l'Assegurança de Vellesa i Invalidesa o Mutualisme Laboral, d'acord amb l'escala següent:

ESCALA PER A ABONAMENT D'ANYS I DIES DE COTITZACIÓ
Edat l'1-1-67 Anys Dies
65 anys 30 318
64 anys 30 67
63 anys 29 182
62 anys 28 296
61 anys 28 46
60 anys 27 161
59 anys 26 275
58 anys 26 25
57 anys 25 139
56 anys 24 254
55 anys 24 4
54 anys 23 118
53 anys 22 233
52 anys 21 347
51 anys 21 97
50 anys 20 212
49 anys 19 326
48 anys 19 76
47 anys 18 191
46 anys 17 305
45 anys 17 55
44 anys 16 169
43 anys 15 284
42 anys 15 34
41 anys 14 148
40 anys 13 263
39 anys 13 12
38 anys 12 127
37 anys 11 242
36 anys 10 356
35 anys 10 106
34 anys 9 220
33 anys 8 335
32 anys 8 85
31 anys 7 199
30 anys 6 314
29 anys 6 64
28 anys 5 178
27 anys 4 293
26 anys 4 42
25 anys 3 157
24 anys 2 272
23 anys 2 21
22 anys 1 136
21 anys 0 250

Complement per a treballadors amb una edat superior a la que s’establix legalment

 • Quan s’accedisca a la pensió de jubilació a una edat superior a l’edat ordinària de jubilació aplicable en cada cas, sempre que en complir esta edat s’haguera reunit el període mínim de cotització exigit, es reconeixerà a l’interessat per cada any complet cotitzat des que va reunir els requisits per a accedir a esta pensió un complement econòmic que s’abonarà d’alguna de les maneres següents, a triar entre:
  1. Un percentatge addicional del 4 per cent per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir eixa edat i la del fet causant de la pensió.

   El percentatge addicional obtingut se sumarà al que, amb caràcter general, corresponga a l’interessat d’acord amb els mesos cotitzats, aplicant-se el percentatge resultant a la base reguladora a l’efecte de determinar la quantia de la pensió, la qual no podrà ser superior, en cap cas, al límit màxim establert per a les pensions contributives en la corresponent LPGE.

   Si la quantia de la pensió reconeguda arriba al límit màxim esmentat sense aplicar el percentatge addicional o aplicant-lo només parcialment, l’interessat percebrà:

   • La pensió per l’import màxim.
   • Una quantitat que s’obtindrà aplicant a l’import màxim vigent en cada moment el percentatge addicional no utilitzat per a determinar la quantia de la pensió, arrodonit a la unitat més pròxima per excés. La quantitat esmentada es meritarà per mesos vençuts i s’abonarà en catorze pagues. La suma del seu import i el de la pensió o pensions que tinga reconegudes l’interessat, en còmput anual, no pot superar la quantia del límit màxim de la base de cotització vigent en cada moment, també en còmput anual.
  2. Una quantitat a tant alçat per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir eixa edat i la del fet causant de la pensió, la quantia de la qual vindrà determinada en funció dels anys de cotització acreditats en la primera de les dates indicades, sent la fórmula de càlcul la següent:

   • Si ha cotitzat menys de 44 anys i 6 mesos:

    Formula per al pagament únic amb menys de 44 anys i 6 mesos cotitzats
   • Si ha cotitzat, almenys, 44 anys i 6 mesos la xifra anterior s’augmenta en un 10 %:
    Formula per al pagament únic amb almenys 44 anys i 6 mesos cotitzats

    Quan la quantia de la pensió reconeguda supere el límit màxim aplicable en la data del fet causant, per al càlcul de la quantitat a un tant alçat es prendrà com a pensió inicial anual este límit màxim. 

  3. Una combinació de les solucions anteriors (opció mixta) sempre que acredite, almenys, dos anys complets cotitzats entre la data en què va complir l’edat ordinària de jubilació i la del fet causant de la pensió de jubilació. En este cas, el complement es fixarà de la manera següent: 
   • Quan entre la data de compliment de l’edat ordinària de jubilació aplicable i la del fet causant de la pensió de jubilació s’acredite un període de dos a deu anys complets cotitzats, el complement consistirà en la suma de: 
    • Un percentatge addicional del 4 per cent per cada any de la mitat d’aquell període, prenent el nombre enter inferior. S’aplicaran a este percentatge les previsions que establix el punt 1. 
    • Una quantitat a un tant alçat per la resta del període considerat, determinada d’acord amb el que s’indica en el punt 2. 
   • Quan entre la data de compliment de l’edat ordinària de jubilació aplicable i la del fet causant de la pensió s’acredite un període d’onze anys complets cotitzats o més, el complement consistirà en la suma de: 
    • Una quantitat a un tant alçat per cinc anys d’aquell període, determinada d’acord amb el que s’indica en el punt 2. 
    • Un percentatge addicional del 4 per cent per cadascun dels anys restants, als quals s’aplicaran les previsions que s’establixen en el punt 1. 

Per al còmput del període cotitzat per considerar, s’agafaran anys complets, sense que s’equipare a un any la fracció.

 • Siga quina siga la modalitat triada, per al còmput del període cotitzat per considerar, no es tindran en compte els períodes de permanència en situacions assimilades a la d’alta que no comporten faena efectiva.
 • L’elecció es durà a terme per una sola vegada en el moment de la sol·licitud de la pensió, sense que puga modificar-se posteriorment. En cas de no exercitar-se, s’aplicarà el complement previst en el punt 1.

 • La percepció d’este complement és incompatible amb l’accés a l’envelliment actiu (jubilació activa), de manera que:

  • Quan s’haguera optat per percebre el complement en la modalitat de percentatge addicional, el seu cobrament quedarà suspès durant el temps en què s’aplique el règim de compatibilitat del treball amb la pensió de jubilació que preveu l’article 214 del TRLGSS (jubilació activa).

  • Quan s’haguera optat per percebre el complement en la modalitat de quantitat a un tant alçat o en la fórmula mixta, no serà possible aplicar el règim de compatibilitat del treball amb la pensió de jubilació que preveu l’article 214 del TRLGSS. 

 • Este benefici no serà aplicable en els supòsits de jubilació parcial, ni de jubilació flexible, ni quan siguen d’aplicació coeficients reductors de l’edat de jubilació. Per tant, este benefici només s’aplicarà a treballadors que, en la data del fet causant, accedisquen a la pensió de jubilació a una edat real superior a l’edat ordinària de jubilació establida legalment.

 • Percentatge addicional per als qui siga aplicable la legislació anterior a l’1-1-2013:

  • El 2 % per cada any complet cotitzat, o que es considere cotitzat legalment, des de la data en què va complir 65 anys fins a la data del fet causant de la pensió.
  • El 3 % quan l’interessat ha acreditat, com a mínim,40 anys de cotització en complir 65 anys.
 • Treballadors amb la condició de mutualistes l’1 de gener de 1967 o en una data equivalent:

  Quan accedisquen a la pensió de jubilació amb una edat superior a l’establida legalment, la quantia de la pensió se’ls reconeixerà en els termes establits en l’article 210 de la LGSS.

Treballadors a temps parcial

 • La base reguladora de les prestacions de jubilació i incapacitat permanent es calcularà d'acord amb la regla general.
 • Per tal de determinar la quantia de les pensions de jubilació i d’incapacitat permanent derivada de malaltia comuna, quan hi haja feines a temps parcial, cal prendre en consideració la totalitat dels períodes en què l’esmentat treballador haja estat d’alta, independentment de la durada de la jornada.
 • El percentatge que cal aplicar sobre la respectiva base reguladora s’ha de determinar d'acord amb l’escala general (article 210  i  disposició transitòria novena de la LGSS) i cal tindre en compte els dies en què el treballador haja estat d’alta, amb independència de la durada de la jornada.

(*) Exoneració de quotes de treballadors amb 65 anys o més:

A partir de l'1-01-2013:

Els empresaris i els treballadors quedaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social per contingències comunes, excepte per incapacitat temporal derivada d'estes contingències, respecte d'aquells treballadors per compte d'altri amb contractes de treball de caràcter indefinit, així com dels socis treballadors o de treball de les cooperatives, sempre que es troben en algun d'estos supòsits:

 • 65 anys i 38 anys i 6 mesos de cotització.
 • 67 anys i 37 anys de cotització.
   

En tots els casos esmentats, a l'efecte del còmput d'anys de cotització, no es tindran en compte les parts proporcionals de pagues extraordinàries.

Si en complir l'edat corresponent a què es referixen els paràgrafs anteriors el treballador no té cotitzats el  nombre d'anys en cada cas requerit, l'exempció serà aplicable a partir de la data en què s'acrediten els anys de cotització exigits per a cada supòsit.

Les exempcions no seran aplicables a les cotitzacions relatives a treballadors que presten els seus servicis en les administracions públiques o en els Organismes públics regulats al Títol III de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat.

En els treballadors als quals s'apliquen les exempcions de l'obligació de cotitzar, previstes en l'article 112 bis abans de l'1 de gener del 2013, i que accedisquen al dret a la pensió de jubilació després de la data esmentada, el període durant el qual s'hagen estés estes exempcions serà considerat com a cotitzat a l'efecte del càlcul de la pensió corresponent.

Per als que siga aplicable la legislació anterior a l'1-1-2013:

Els empresaris i treballadors quedaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social per desocupació, Fons de Garantia Salarial, formació professional i per contingències comunes, llevat de per incapacitat temporal derivada d'estes, respecte d'aquells treballadors per compte d'altri amb contractes de treball de caràcter indefinit, així com dels socis treballadors o de treball de les cooperatives, sempre que tinguen 65 anys o més d'edat i acrediten 35 o més anys de cotització efectiva a la Seguretat Social, sense que es computen a este efecte les parts proporcionals de pagues extraordinàries.

Si en complir els 65 anys d'edat el treballador no té cotitzats 35 anys, l'exempció serà aplicable des de la data en què s'acrediten els 35 anys de cotització efectiva.

Les exempcions no seran aplicables a les cotitzacions relatives a treballadors que presten els seus servicis en les Administracions públiques o en els Organismes públics regulats al Títol III de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat.

Complementary Content
${loading}