Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Contía

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A contía da pensión determínase aplicando á base reguladora a porcentaxe xeral que corresponda en función dos anos cotizados e, se é o caso, a porcentaxe adicional por prolongación da vida laboral, cando se acceda á xubilación cunha idade superior á ordinaria vixente en cada momento e o coeficiente redutor que corresponda.

Porcentaxe

Porcentaxe aplicable a partir do 01-01-2013:

A porcentaxe é variable en función dos anos de cotización á Seguridade Social, aplicándose unha escala que comeza co 50% aos 15 anos, aumentando a partir do décimo sexto ano un 0,19% por cada mes adicional de cotización, entre os meses 1 e 248, e un 0,18% os que superen o mes 248, sen que a porcentaxe aplicable á base reguladora supere o 100%, agás nos casos en que se acceda á pensión cunha idade superior á que resulte de aplicación.

Á contía así determinada seralle de aplicación o factor de sustentabilidade que corresponda en cada momento. A aplicación do devandito factor de sostibilidade foi aprazada pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018.

En todo caso, a súa entrada en vigor producirase nunha data non posterior ao 1 de xaneiro de 2023.

Non obstante, ata o ano 2027 establécese un período transitorio e gradual, no cal as porcentaxes anteriores serán substituídas polas seguintes:

PORCENTAXE - XUBILACIÓN - ANOS COTIZADOS
PERÍODO
DE
APLICACIÓN
PRIMEIROS
15 ANOS
ANOS ADICIONAIS TOTAL
Anos % MESES
ADICIONAIS
COEFICIENTE    %     ANOS ANOS   %  
2013 a 2019 15 50 1 ao 163
83 restantes
0,21
0,19
34,23
15,77
15 50 Total 246 meses 50,00 20,5 35,5 100
2020 a 2022 15 50 1 ao 106
146 restantes
0,21
0,19
22,26
27,74
15 50 Total 252 meses 50,00 21 36 100
2023 a 2026 15 50 1 ao 49
209 restantes
0,21
0,19
10,29
39,71
15 50 Total 258 meses 50,00 21,5 36,5 100
A partir de 2027 15 50 1 ao 248
16 restantes
0,19
0,18
47,12
2,88
15 50 Total 264 meses 50,00 22 37 100


Mantemento transitorio do complemento por maternidade

As persoas que, o 4-2-2021, estivesen a percibir o complemento por maternidade por achega demográfica, manterán o seu percibo.

A percepción do complemento de maternidade será incompatible co novo complemento de pensións contributivas para a redución da fenda de xénero, podendo optar as persoas interesadas entre un ou outro.

Se o outro proxenitor dalgún dos fillos ou fillas que deu dereito ao complemento de maternidade, solicita o complemento de pensións contributivas e correspóndelle percibilo, a contía mensual que se recoñeza deducirase do complemento por maternidade, con efectos económicos dende o primeiro día do mes seguinte ao da resolución, sempre que esta se dite dentro dos seis meses seguintes á solicitude ou, no seu caso, ao recoñecemento da pensión que a cause; pasado o devandito prazo, os efectos produciranse dende o primeiro día do sétimo mes seguinte a esta.

Complemento para a redución da fenda de xénero

O complemento de pensións contributivas para a redución da fenda de xénero, substitúe o complemento por maternidade por achega demográfica por un complemento dirixido á redución da fenda de xénero, co que  se persegue reparar o dano que sufriron ao longo da súa carreira profesional as mulleres por asumir un papel principal na tarefa dos coidados dos fillos que se proxecta no ámbito das pensións.

Porcentaxe aplicable aos que se acollan á lexislación anterior ao 01-01-2013:

A porcentaxe é variable en función dos anos de cotización á Seguridade Social, aplicándose unha escala que comeza co 50% aos 15 anos, aumentando un 3% por cada ano adicional comprendido entre o décimo sexto e o vixésimo quinto e un 2% a partir do vixésimo sexto ata alcanzar o 100% aos 35 anos.

ESCALA DE PORCENTAXES POR ANOS COTIZADOS
Anos de cotización Porcentaxe da
base reguladora
Aos 15 anos 50%
Aos 16 anos 53%
Aos 17 anos 56%
Aos 18 anos 59%
Aos 19 anos 62%
Aos 20 anos 65%
Aos 21 anos 68%
Aos 22 anos 71%
Aos 23 anos 74%
Aos 24 anos 77%
Aos 25 anos 80%
Aos 26 anos 82%
Aos 27 anos 84%
Aos 28 anos 86%
Aos 29 anos 88%
Aos 30 anos 90%
Aos 31 anos 92%
Aos 32 anos 94%
Aos 33 anos 96%
Aos 34 anos 98%
Aos 35 anos 100%

Os anos de cotización que hai que ter en conta son os efectuados:

  • Ao Réxime Xeral da Seguridade Social.

  • Aos diferentes Réximes Especiais da Seguridade Social.

  • Aos antigos Réximes do Seguro de Velleze Invalidez e/ou Mutualismo Laboral.

  • Aos Réximes integrados, incluíndose os anteriores á implantación destes se foron computables para causar dereito ás prestacións neles previstas.

  • A outras Entidades de Previsión Social que actúen como substitutivas das correspondentes ao réxime ou aos réximes que estean pendentes de integración.

  • As efectuadas ao Réxime de Clases Pasivas do Estado.

  • Ás Administracións Públicas e organismos dependentes delas con anterioridade ao 1-1-59 polo persoal que non ostentaba a condición de funcionario.

  • As cotizacións  do persoal da Administración de Xustiza asimilaranse a períodos cotizados cando haxa diferenzas entre os períodos efectivamente traballados que figuren no certificado de servizos prestados e os que figuran na súa certificación de cotizacións. Estes períodos non serán obxecto de inclusión nas bases de datos da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e polo tanto asimilaranse a cotizados, por solicitude do interesado, no momento no que se cause ou se revise a correspondente pensión.

Regras para o cómputo dos anos de cotización:

Se as cotizacións son posteriores ao 1-1-67, tomaranse todos os días efectivamente cotizados e o total de días dividirase por 365 para obter o número de anos cotizados. A fracción de ano non poderá asimilarse a ano completo, dado que, unha vez superados os primeiros 15 anos de cotización, a porcentaxe aplicable á base reguladora vai aumentando por cada mes adicional cotizado.

Se existen cotizacións anteriores ao 1-1-67, o número de anos cotizados obtense dividindo por 365 o total de días cotizados (sen asimilar a fracción de ano a un ano completo) obtidos da suma das cotizacións seguintes:

 • Días cotizados no Réxime Xeral e noutros réximes a partir do 1-1-67.
 • Días cotizados ao Seguro de Vellez e Invalidez e Mutualismo Laboral entre o 1-1-60 e o 31-12-66, sempre que non se superpoñan.
 • Os días de bonificación que correspondan ao traballador, segundo a idade que se teña o 01-01-67, sempre que acrediten cotizacións ao Seguro de Vellez e Invalidez e/ou Mutualismo Laboral, de acordo coa seguinte escala:

ESCALA PARA ABOAMENTO DE ANOS E DÍAS DE COTIZACIÓN
Idade a 1-1-67 Anos Días
65 anos 30 318
64 anos 30 67
63 anos 29 182
62 anos 28 296
61 anos 28 46
60 anos 27 161
59 anos 26 275
58 anos 26 25
57 anos 25 139
56 anos 24 254
55 anos 24 4
54 anos 23 118
53 anos 22 233
52 anos 21 347
51 anos 21 97
50 anos 20 212
49 anos 19 326
48 anos 19 76
47 anos 18 191
46 anos 17 305
45 anos 17 55
44 anos 16 169
43 anos 15 284
42 anos 15 34
41 anos 14 148
40 anos 13 263
39 anos 13 12
38 anos 12 127
37 anos 11 242
36 anos 10 356
35 anos 10 106
34 anos 9 220
33 anos 8 335
32 anos 8 85
31 anos 7 199
30 anos 6 314
29 anos 6 64
28 anos 5 178
27 anos 4 293
26 anos 4 42
25 anos 3 157
24 anos 2 272
23 anos 2 21
22 anos 1 136
21 anos 0 250

Traballadores a tempo parcial

 • A base reguladora das prestacións de xubilación e incapacidade permanente calcularase conforme a regra xeral.
 • Para os efectos da determinación da contía das pensións de xubilación e de incapacidade permanente derivada de enfermidade común, o número de días cotizados que resulten da aplicación do coeficiente de parcialidade (segundo parágrafo da letra a) do artigo 247 da LGSS), incrementarase coa aplicación do coeficiente do 1,5, sen que o número de días resultante poida ser superior ao período de alta a tempo parcial.
 • A porcentaxe que se vai aplicar sobre a respectiva base reguladora determinarase conforme a escala xeral (artigo 210  e  disposición transitoria novena da LGSS),  coa seguinte excepción:

  Cando o interesado acredite un período de cotización inferior a quince anos, considerando a suma dos días a tempo completo cos días a tempo parcial incrementados xa estes últimos co coeficiente do 1,5, a porcentaxe a aplicar sobre a respectiva base reguladora será o equivalente ao que resulte de aplicar a 50 a porcentaxe que represente o período de cotización acreditado polo traballador sobre quince anos.

(*) Exoneración de cotas de traballadores con 65 ou máis anos:

A partir do 01-01-2013:

Os empresarios e traballadores quedarán exentos de cotizar á Seguridade Social por continxencias comúns, agás por incapacidade temporal derivada destas, respecto daqueles traballadores por conta allea con contratos de traballo de carácter indefinido, así como dos socios traballadores ou de traballo das cooperativas, sempre que se encontren nalgún destes supostos:

 • 65 anos de idade e 38 anos e 6 meses de cotización.
 • 67 anos de idade e 37 anos de cotización.
   

En todos os casos citados, para os efectos do cómputo de anos de cotización non se tomarán en conta as partes proporcionais de pagas extraordinarias.

Se ao facer a idade correspondente a que se refiren os parágrafos anteriores o traballador non tivese cotizados  o número de anos en cada caso requirido, a exención será aplicable a partir da data en que se acrediten os anos de cotización esixidos para cada suposto.

As exencións non serán aplicables ás cotizacións relativas a traballadores que presten os seus servizos nas Administracións públicas ou nos Organismos públicos regulados no Título III da Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e funcionamento da Administración Xeral do Estado.

Aos traballadores que se lles aplique as exencións da obriga de cotizar, previstas no artigo 112 bis con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2013 e que accedan ao dereito á pensión de xubilación con posterioridade á devandita data, o período durante o que se estendesen as devanditas exencións será considerado como cotizado para os efectos do cálculo da pensión correspondente.

Para os cales resulte de aplicación a lexislación anterior ao 01-01-2013:

Os empresarios e traballadores quedarán exentos de cotizar á Seguridade Social por desemprego, Fondo de Garantía Salarial, formación profesional e por continxencias comúns, agás por incapacidade temporal derivada destas, respecto daqueles traballadores por conta allea con contratos de traballo de carácter indefinido, así como dos socios traballadores ou de traballo das cooperativas, sempre que teñan feitos os 65 ou máis anos de idade e acrediten 35 ou máis anos de cotización efectiva á Seguridade Social, sen que se computen para estes efectos as partes proporcionais de pagas extraordinarias.

Se ao facer os 65 anos de idade o traballador non tivese cotizados 35 anos, a exención será aplicable a partir da data en que se acrediten os 35 anos de cotización efectiva.

As exencións non serán aplicables ás cotizacións relativas a traballadores que presten os seus servizos nas Administracións públicas ou nos Organismos públicos regulados no Título III da Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e funcionamento da Administración Xeral do Estado.

Complementary Content
${loading}