Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Jubilació anticipada derivada de la cessació no voluntària en el treball

A partir del 17-03-2013 s'establix esta nova modalitat de jubilació anticipada que serà aplicable als fets causants produïts a partir de la data esmentada, excepte en els casos en què siga aplicable el que establix la disposició final 12.2  de la Llei 27/2011, d'1 d'agost.

Beneficiaris / requisits

Podran accedir a esta modalitat de jubilació anticipada els treballadors que reunisquen els requisits següents:

 • Tindre complida una edat que siga inferior en quatre anys, com a màxim, a l'edat exigida que en cada cas siga aplicable, sense que a este efecte siguen aplicables les bonificacions d'edat, de les quals es puguen beneficiar els treballadors d'alguns sectors professionals per la realització d'activitats penoses, tòxiques, perilloses o insalubres i les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% o al 65%. 
 • Trobar-se en situació d’alta o assimilada a la d’alta.
 • Estar inscrits a les oficines d'ocupació com a demandants d'ocupació durant un termini de, com a mínim, sis mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de la jubilació.
 • Acreditar un període mínim de cotització efectiva de:
  • 33 anys, sense que, a este efecte, es tinga en compte la part proporcional per pagues extraordinàries ni l'abonament d'anys i dies de cotització per cotitzacions anteriors a l'1-1-67. A este efecte exclusiu, només es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, o del servei social femení obligatori, amb el límit màxim d’un any. 
  • Del període de cotització, almenys 2 anys hauran d'estar compresos dins els 15 immediatament anteriors al moment de tindre el dret o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar, si s'accedeix a la pensió de jubilació anticipada des d'una situació d'alta o assimilada a l'alta sense obligació de cotitzar.
  • En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte alié agraris, per acreditar el període mínim de cotització efectiva (33 anys), caldrà que, en els últims 10 anys cotitzats, almenys 6 corresponguen a períodes d’activitat efectiva en este sistema especial. A este efecte, també es computaran els períodes de percepció de prestacions per desocupació de nivell contributiu en este sistema especial.
  • En el cas de treballadors contractats a temps parcial, per acreditar el període mínim de cotització de 33 anys, s’  aplicaran les regles que s’estableixen a l'article 247 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
 • Que el cessament en el treball s’haja produït com a conseqüència d’alguna de les causes següents:

  1. L'acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, d'acord amb l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors (ET).
  2. L’acomiadament objectiu per causes objectives, conforme a l’article 52 de l’ET.
  3. L’extinció del contracte per resolució judicial, en els supòsits previstos en el text refós de la Llei Concursal aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig.
  4. La defunció, jubilació o incapacitat de l'empresari individual, independentment del que disposa l'article 44 de l'ET, o l'extinció de la personalitat jurídica del contractant.
  5. L'extinció del contracte de treball motivada per l'existència de força major constatada per l'autoritat laboral d'acord amb el que establix l'article 51.7 de l'ET.
  6. L’extinció del contracte per voluntat del treballador per les causes previstes en els articles 40.1 (mobilitat geogràfica), 41.3 (modificació substancial de condicions de treball)  i 50 (incompliments de l’empresari) de l’ET.
  7. L’extinció del contracte per voluntat de la treballadora per ser víctima de la violència de gènere prevista a l’article 49.1.m) de l’ET.

  En els supòsits previstos en les lletres a, b i f, caldrà, a més, que el treballador acredite, el fet d’haver percebut la indemnització corresponent derivada de l’extinció del contracte de treball o haver interposat una demanda judicial en reclamació de l’esmentada indemnització o d’impugnació de la decisió extintiva.

  La percepció de la indemnització s'acreditarà mitjançant el document de la transferència bancària rebuda o documentació acreditativa equivalent.

Quantia

La quantia de la pensió que resulte d’aplicar a la base reguladora el percentatge general que corresponga en funció dels mesos cotitzats serà objecte de reducció mitjançant l’aplicació, per cada mes o fracció de mes que, en el moment del fet causant, li falte al treballador per a complir l’edat legal de jubilació que en cada cas resulte de l’aplicació, dels coeficients que resulten del  quadre de coeficients reductors  en funció del període de cotització acreditat i els mesos d’anticipació.

A l’efecte exclusiu de determinar l’esmentada edat legal de jubilació, es considerarà com a tal la que haguera correspost al treballador si haguera continuat cotitzant durant el termini comprés entre la data del fet causant i el compliment de l’edat legal de jubilació que en cada cas siga aplicable.

Per al còmput dels períodes de cotització es prendran períodes complets, sense que s’equipare a un període la fracció d’un període.

Límit de la quantia:

Una vegada aplicats els coeficients reductors esmentats, l’import resultant de la pensió no podrà ser superior a la quantia que resulte de reduir el límit màxim de pensió en un 0,50 % per cada trimestre o fracció de trimestre d’anticipació.
El coeficient del 0,50 % a què es referix l’apartat anterior no serà d’aplicació en els supòsits següents:

 1. Quan es tracte de jubilacions causades a l’empara del que establix la norma 2a de l’apartat 1 de la disposició transitòria quarta de la Llei General de la Seguretat Social (mutualistes l’1 de gener de 1967).
 2. En els casos de jubilacions anticipades, en relació amb els grups o les activitats professionals els treballs dels quals siguen de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre, o es referisquen a persones amb discapacitat.

COMPLEMENT DE PENSIONS CAUSADES ENTRE L’1-1-2002 I EL 31-12-2021

Els beneficiaris de pensió de jubilació anticipada no voluntària causada entre l’1-1-2002 i el 31-12-2021 tenen dret, amb efectes des de l’1-3-2022, a un complement la quantia del qual equival a la diferència entre l’import de la pensió inicialment reconeguda i la quantitat resultant d’aplicar a la pensió inicial els coeficients reductors vigents a partir de l’1-1-2022. Per a això és necessari que es presenten els requisits següents:

 • Acreditar almenys 44 anys i 6 mesos de cotització, o bé 40 anys de cotització si la quantia de la pensió és inferior a 900 euros a 1-1-2022.
 • Que la quantia de la pensió inicial haguera sigut superior si s’hagueren aplicat els coeficients reductors vigents l’1-1-2022.

El complement, que formarà part de la pensió a tots els efectes i s’abonarà en 14 pagues, es reconeixerà d’ofici durant el primer trimestre del 2022.

Complementary Content
${loading}