Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Jubilació anticipada derivada del cessament no voluntari en el treball

A partir del 17-03-2013 s'estableix aquesta nova modalitat de jubilació anticipada que serà aplicable als fets causants produïts a partir de l'esmentada data, excepte en els casos en què sigui aplicable el que estableix la disposició final 12.2  de la Llei 27/2011, d'1 d'agost.

Beneficiaris / requisits

Podran accedir a aquesta modalitat de jubilació anticipada els treballadors que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir complerta una edat que sigui inferior en quatre anys, com a màxim, a l'edat exigida que en cada cas sigui aplicable, sense que a aquest efecte siguin aplicables les bonificacions d'edat, de les quals es puguin beneficiar els treballadors d'alguns sectors professionals per la realització d'activitats penoses, tòxiques, perilloses o insalubres i les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% o al 65%. 
 • Trobar-se en situació d’alta o assimilada a la d’alta:
 • Estar inscrits a les oficines d'ocupació com a demandants d'ocupació durant un termini de, com a mínim, sis mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de la jubilació.
 • Acreditar un període mínim de cotització efectiva de:
  • 33 anys, sense que, a aquest efecte, es tingui en compte la part proporcional per pagues extraordinàries ni l'abonament d'anys i dies de cotització per cotitzacions anteriors a l'1-1-67. A aquest efecte exclusiu, només es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, o del servei social femení obligatori, amb el límit màxim d’un any. 
  • Del període de cotització, almenys 2 anys hauran d'estar compresos dins els 15 immediatament anteriors al moment de tenir el dret o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar, si s'accedeix a la pensió de jubilació anticipada des d'una situació d'alta o assimilada a l'alta sense obligació de cotitzar.
  • En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte aliè agraris, per acreditar el període mínim de cotització efectiva (33 anys), caldrà que, en els últims 10 anys cotitzats, almenys 6 corresponguin a períodes d’activitat efectiva en aquest sistema especial. A aquest efecte, també es computaran els períodes de percepció de prestacions d'atur de nivell contributiu en aquest sistema especial.
  • En el cas de treballadors contractats a temps parcial, per acreditar el període mínim de cotització de 33 anys, s’  aplicaran les regles que s’estableixen en article 247 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
 • Que el cessament en el treball s’hagi produït com a conseqüència d’alguna de les causes següents:

  1. L’acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, d’acord amb l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors (ET).
  2. L’acomiadament objectiu per causes objectives, conforme a l’article 52 de l’ET.
  3. L’extinció del contracte per resolució judicial, en els supòsits previstos en el text refós de la Llei Concursal aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig.
  4. La defunció, jubilació o incapacitat de l'empresari individual, independentment del que disposa l'article 44 de l'ET, o l'extinció de la personalitat jurídica del contractant.
  5. L'extinció del contracte de treball motivada per l'existència de força major constatada per l'autoritat laboral d'acord amb el que estableix l'article 51.7 de l'ET.
  6. L’extinció del contracte per voluntat del treballador per les causes previstes en els articles 40.1 (mobilitat geogràfica), 41.3 (modificació substancial de condicions de treball)  i 50 (incompliments de l’empresari) de l’ET.
  7. L’extinció del contracte per voluntat de la treballadora per ser víctima de la violència de gènere prevista a l’article 49.1.m) de l’ET.

  En els supòsits previstos en les lletres a, b i f, caldrà, a més, que el treballador acrediti, el fet d’haver percebut la indemnització corresponent derivada de l’extinció del contracte de treball o haver interposat una demanda judicial en reclamació de l’esmentada indemnització o d’impugnació de la decisió extintiva.

  La percepció de la indemnització s'acreditarà mitjançant el document de la transferència bancària rebuda o documentació acreditativa equivalent.

Quantia

La quantia de la pensió que resulti d’aplicar a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels mesos cotitzats serà objecte de reducció mitjançant l’aplicació, per cada mes o fracció de mes que, en el moment del fet causant, li falti al treballador per complir l’edat legal de jubilació que en cada cas resulti de l’aplicació, dels coeficients que resulten del  quadre de coeficients reductors  en funció del període de cotització acreditat i els mesos d’anticipació.

A l'efecte exclusiu de determinar l'esmentada edat legal de jubilació, es considerarà com a tal la que hagués correspost al treballador si hagués continuat cotitzant durant el termini comprès entre la data del fet causant i el compliment de l'edat legal de jubilació que en cada cas sigui aplicable.

Per al còmput dels períodes de cotització es prendran períodes complets, sense que s'equipari a un període la fracció d'un període.

Límit de la quantia:

Una vegada aplicats els coeficients reductors esmentats, l'import resultant de la pensió no podrà ser superior a la quantia que resulti de reduir el límit màxim de pensió en un 0,50 % per cada trimestre o fracció de trimestre d'anticipació.
El coeficient del 0,50 % a què es refereix l’apartat anterior no serà d’aplicació en els següents supòsits:

 1. Quan es tracti de jubilacions causades a l'empara del que estableix la norma 2a de l'apartat 1 de la disposició transitòria quarta de la Llei General de la Seguretat Social (mutualistes a 1 de gener de 1967).
 2. En els casos de jubilacions anticipades, en relació amb els grups o les activitats professionals els treballs dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre, o es refereixin a persones amb discapacitat.

COMPLEMENT DE PENSIONS CAUSADES ENTRE 1-1-2002 I 31-12-2021

Els beneficiaris de pensió de jubilació anticipada no voluntària causada entre l’1-1-2002 i el 31-12-2021 tenen dret, amb efectes d’1-3-2022, a un complement la quantia del qual equival a la diferència entre l’import de la pensió inicialment reconeguda i la quantitat resultant d’aplicar a la pensió inicial els coeficients reductors vigents a partir d’1-1-2022. Per a això és necessari que es presentin els següents requisits:

 • Acreditar almenys 44 anys i 6 mesos de cotització, o bé 40 anys de cotització si la quantia de la pensió és inferior a 900 euros a 1-1-2022.
 • Que la quantia de la pensió inicial hagués estat superior si s’haguessin aplicat els coeficients reductors vigents a 1-1-2022.

El complement, que formarà part de la pensió a tots els efectes i s’abonarà en 14 pagues, es reconeixerà d’ofici durant el primer trimestre de 2022.

Complementary Content
${loading}