Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Quantia / Abonament

Quantia

La quantia de la pensió per gran invalidesa estarà formada per l'import de la pensió que corresponga per incapacitat permanent (total o absoluta), incrementada amb un complement destinat a remunerar la persona que atén el beneficiari.

 • Import del complement:

  Serà el resultat de sumar el 45% de la base mínima de cotització vigent en el Règim General en el moment del fet causant, independentment del règim en què es reconega la pensió, i el 30% de l'última base de cotització del treballador corresponent a la contingència de què derive la situació d'incapacitat permanent. En cap cas l'import d'este complement no podrà ser inferior al 45% de la pensió percebuda (sense el complement) pel treballador.

 • En els casos d'accident laboral o malaltia professional:

  Les pensions s'augmentaran, segons la gravetat de la falta, d'un 30% a un 50% quan la lesió es produïsca per màquines, artefactes o en instal·lacions, centres o llocs de treball que no tinguen els dispositius de precaució reglamentaris, els tinguen inutilitzats o en males condicions, o quan no s'hagen observat les mesures de seguretat i higiene en el treball, o les elementals de salubritat o les d'adequació personal a cada treball, tenint en compte les seues característiques i l'edat, sexe i totes les altres condicions del treballador.

  Pel que fa al càlcul del recàrrec, s'inclou el complement per gran invalidesa destinat a remunerar la persona que atengui el gran invàlid. Este recàrrec recau directament sobre l'empresari infractor.

  No serà aplicable als empleats de la llar el recàrrec de les prestacions econòmiques en cas d'ALMP per falta de mesures de prevenció de riscos laborals. 

 • En els casos en què el treballador, amb 65 anys o més, accedix a la pensió de gran invalidesa, derivada de contingències comunes, perquè no complix els requisits per a accedir a la pensió de jubilació:

  El percentatge aplicable és el que correspon al període mínim de cotització establit, en cada moment, per a l'accés a la pensió de jubilació.

  Actualment, este percentatge és del 50%, que s'aplicarà a la base reguladora corresponent de la pensió, però no al complement.

Manteniment transitori del complement per maternitat

Les persones que, el 4-2-2021, estiguen percebent el complement per maternitat per aportació demogràfica, en mantindran la percepció.

La percepció del complement de maternitat és incompatible amb el nou complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere, i les persones interessades poden optar entre un o l’altre.

Si l’altre progenitor d’algun dels fills o filles que han donat dret al complement de maternitat sol·licita el complement de pensions contributives i li correspon percebre’l, la quantia mensual que es reconega es deduirà del complement per maternitat, amb efectes econòmics des del primer dia del mes següent al de la resolució, sempre que esta es dicte dins dels sis mesos següents a la sol·licitud o, en el seu cas, al reconeixement de la pensió que la cause; passat aquest termini, els efectes es produeixen des del primer dia del seté mes següent a aquesta.

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

El complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere substitueix el complement per maternitat per aportació demogràfica per un complement dirigit a la reducció de la bretxa de gènere, amb el qual  es pretén reparar el perjudici que han patit al llarg de la seua carrera professional les dones per assumir un paper principal en la tasca de les cures dels fills que es projecta en l’àmbit de les pensions.

Complementary Content
${loading}