Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Quantia / Abonament

Quantia

La quantia de la pensió per gran invalidesa estarà formada per l'import de la pensió que correspongui per incapacitat permanent (total o absoluta), incrementada amb un complement destinat a remunerar la persona que atén el beneficiari.

 • Import del complement:

  Serà el resultat de sumar el 45% de la base mínima de cotització vigent en el Règim General en el moment del fet causant, independentment del règim en què es reconegui la pensió, ii el 30% de la darrera base de cotització del treballador corresponent a la contingència de què derivi la situació d'incapacitat permanent. En cap cas l'import d'aquest complement no podrà ser inferior al 45% de la pensió percebuda (sense el complement) pel treballador.

 • En els casos d'accident de treball o malaltia professional:

  Les pensions s'augmentaran, segons la gravetat de la falta, d'un 30% a un 50% quan la lesió es produeixi per màquines, artefactes o a instal·lacions, centres o llocs de treball que no disposin dels dispositius de precaució reglamentaris, els tinguin inutilitzats o en males condicions, o quan no s'hagin observat les mesures de seguretat i higiene en el treball o les elementals de salubritat o les d'adequació personal a cada feina, tenint en compte les seves característiques i l'edat, el sexe i les altres condicions del treballador.

  Pel que fa al càlcul del recàrrec, s'inclou el complement per gran invalidesa destinat a remunerar la persona que atengui el gran invàlid. Aquest recàrrec recau directament en l'empresari infractor.

  No serà aplicable als empleats de la llar el recàrrec de les prestacions econòmiques en cas d'ATMP per falta de mesures de prevenció de riscos laborals. 

 • En els casos en què el treballador, amb 65 anys o més, accedeix a la pensió de gran invalidesa, derivada de contingències comunes, perquè no compleix els requisits per accedir a la pensió de jubilació:

  El percentatge aplicable és el que correspon al període mínim de cotització establert, en cada moment, per a l'accés a la pensió de jubilació.

  Actualment, aquest percentatge és del 50%, el qual s'aplicarà a la base reguladora corresponent de la pensió, però no així al complement.

Manteniment transitori del complement per maternitat

Les persones que, el 4-2-2021, estiguin percebent el complement per maternitat per aportació demogràfica, en mantindran la percepció.

La percepció del complement de maternitat és incompatible amb el nou complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere, i les persones interessades poden optar entre un o l’altre.

Si l’altre progenitor d’algun dels fills o filles que han donat dret al complement de maternitat sol·licita el complement de pensions contributives i li correspon percebre’l, la quantia mensual que es reconegui es deduirà del complement per maternitat, amb efectes econòmics des del primer dia del mes següent al de la resolució, sempre que aquesta es dicti dins dels sis mesos següents a la sol·licitud o, si s’escau, al reconeixement de la pensió que la causi; passat aquest termini, els efectes es produeixen des del primer dia del setè mes següent a aquesta.

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

El complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere substitueix el complement per maternitat per aportació demogràfica per un complement dirigit a la reducció de la bretxa de gènere, amb el qual  es pretén reparar el perjudici que han patit al llarg de la seva carrera professional les dones per assumir un paper principal en la tasca de les cures dels fills que es projecta en l’àmbit de les pensions.

Complementary Content
${loading}